FPT-Aptech: 1 HDJ - Bài tập HTML - CSS

Chia sẻ: Lại Văn Nghĩa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
788
lượt xem
119
download

FPT-Aptech: 1 HDJ - Bài tập HTML - CSS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng trang web cá nhân như sau: Tạo một trang chính (có tên là index.html) chứa FrameSet gôm 2 cot (2 Frame dạng cột): · Frame bên trái có tên là MUCLUC chứa trang liên kêt (trang mucluc.html) · Frame bên phải có tên là NOIDUNG để chứa các trang nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: FPT-Aptech: 1 HDJ - Bài tập HTML - CSS

  1. FPT-Aptech Ph m Ng c Hùng 20/11/2008 1 HDJ - BÀI T P HTML - CSS Xây d ng trang web cá nhân như sau: T o m t trang chính (có tên là index.html) ch a FrameSet g m 2 c t (2 Frame d ng c t): • Frame bên trái có tên là MUCLUC ch a trang liên k t (trang mucluc.html) • Frame bên ph i có tên là NOIDUNG ñ ch a các trang n i dung. Trang mucluc.html ch a các liên k t ñ n các trang: • Thông tin cá nhân • K t qu h c t p • Th i khóa bi u • Gi i trí - âm nh c • Phi u nh n xét M i khi ngư i dùng b m vào t ng liên k t thì trình duy t s m các trang tương ng vào trong khung bên ph i (Frame có tên là NOIDUNG). Thông tin v t ng trang n i dung ñư c mô t dư i ñây: 1.1 T o trang thông tin cá nhân Trang HTML mô t thông tin cá nhân (còn g i là CV) v i các n i dung sau: • Thông tin cá nhân 1. H và tên 2. Ngày sinh 3. ð a ch thư ng trú 4. Quê quán 5. Thư ñi n t 6. ði n tho i • Quá trình ñào t o: N u rõ kho ng th i gian, c p h c và tên trư ng h c. • Quá trình làm vi c: Nêu rõ kho ng th i gian, nơi làm vi c, v trí ñ m trách, n i dung công vi c. • K năng: Nh ng k năng c a cá nhân v m i m t (công c , ngôn ng l p trình, v.v.) • Kinh nghi m: Nh ng công vi c, d án ñã tham gia, công vi c ñ m trách trong d án ñó. • S thích: Nh ng s thích cá nhân và các hư ng nghiên c u, phát tri n. 1.2 T o trang k t qu h c t p Hi n th k t qu h c t p c a các c p h c, bao g m các thông tin sau: Kh i l p ði m trung bình X p lo i B ng ñi m ñư c hi n th trong m t b ng (dùng ), có d ng như sau: Kh i l p ði m trung bình X p lo i Kh i l p ... 7.9 khá ... ... ... ☻Bài t p HDJ Page 1 of 2
  2. FPT-Aptech Ph m Ng c Hùng 20/11/2008 1.3 T o trang th i khóa bi u T o trang web lưu th i khóa bi u các l p h c t i APTECH trong tháng (ch ng h n hi n t i ñang là tháng 11 thì l p th i khóa bi u cho tháng 11). S d ng b ng (TABLE) ñ t o b ng th i khóa bi u. 1.4 T o trang gi i trí - âm nh c Xây d ng trang gi i trí âm nh c, trong ñó g m: Bài vi t v m t ca khúc nào ñó. Chèn Video-Clip v m t bài hát. Chèn Hình nh c a ca sĩ ho c nh c sĩ sáng tác bài hát ñó. Cho phép m bài hát (Audio - không có hình). 1.5 T o trang phi u nh n xét T o m t trang m u bi u có các ô nh p thông tin nh n xét ñánh giá c a b n ñ c (ngư i xem trang web này). M u bi u ch a các trư ng d li u sau: • Tên ho c nickname: là m t ô Input:Text ñ ngư i dùng gõ tên ho c nickname. • ð a ch email: là m t ô Input:Text ñ ngư i dùng gõ email vào. • ðánh giá: Là m t dãy 3 ô Input-Radio: Hay / Trung bình / C n ph i c i thi n. • Nh n xét: là m t ô TextArea ñ ngư i dùng gõ nh ng l i nh n xét. • 2 nút b m: m t nút [G i] ñ SUBMIT bi u m u ñi, m t nút [Nh p l i] xóa d li u ñã có ñ nh p l i. 1.6 Hoàn thi n trang HTML v i CSS Sau khi hoàn thành trang web, s d ng CSS ñ ñ nh d ng và trang trí l i cho trang HTML. ☻Bài t p HDJ Page 2 of 2
Đồng bộ tài khoản