Ghép nối với vào ra Input / Output Peripheral Interfacing

Chia sẻ: Hoang Cuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:134

0
134
lượt xem
33
download

Ghép nối với vào ra Input / Output Peripheral Interfacing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các cổng vào ra là thiết bị ngăn cách giữa BUS dữ liệu và các thiết bị ngoại vi. Các cổng vào ra sẽ mở để CPU giao tiếp với thiết bị ngoại vi khi CPU cấp đúng địa chỉ của nó. Là các vi mạch tích hợp giao tiếp với BUS dữ liệu của CPU bằng cổng 03 trạng thái. Tài liệu giúp bạn có thêm kiến thức sâu hơn về công nghệ thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ghép nối với vào ra Input / Output Peripheral Interfacing

 1. Ghep nôi với vao ra ́ ́ ̀ Input / Output Peripheral Interfacing Pham Thế Duy ̣ (ptduy@yahoo.com)
 2. ́ ́ ̣ Cac khai niêm chung
 3. ́ ̉ ̀ Cac công vao ra  Là thiêt bị ngăn cach giữa BUS dữ ́ ́ liêu và cac thiêt bị ngoai vi. Cac công ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ vao ra sẽ mở để CPU giao tiêp với ̀ ́ thiêt bị ngoai vi khi CPU câp đung đia ́ ̣ ́ ́ ̣ chỉ cua no. ̉ ́  Là cac vi mach tich hợp giao tiêp với ́ ̣ ́ ́ BUS dữ liêu cua CPU băng công 03 ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ trang thai. ́
 4. ̣ ́ ̉ ̀ Phân loai cac công vao ra.  Theo kiêu truyên dữ liêu:̉ ̀ ̣ ̀  Vao ra song song. ̀  Vao ra nôi tiêp. ́ ́  Theo tin hiêu truyên: ́ ̣ ̀  Vao ra số ̀  Vao ra tương tự: ADC, DAC ̀  Theo cơ chế hoat đông cua vao ra: ̣ ̣ ̉ ̀  Vao ra cơ ban. ̀ ̉ ̀  Vao ra lâp trinh. ̣ ̀  Theo phương phap điêu khiên cua CPU: ́ ̀ ̉ ̉  Vao ra theo phương phap quet vong: polling ̀ ́ ́ ̀ ̀  Vao ra theo ngăt: Interrupt. ́  Vao ra băng thâm nhâp trực tiêp bộ nhớ: DMA – Direct ̀ ̀ ̣ ́ Memory Access.
 5. Cac thiêt bị ngoai vi ́ ́ ̣  Cac thiêt bị chỉ vao. ́ ́ ̀  Cac thiêt bị chỉ ra. ́ ́  Cac thiêt bị vừa vao vừa ra. ́ ́ ̀  Giông như bộ nhớ cac công vao ra sẽ ́ ́ ̉ ̀ được CPU đinh vị băng môt vi trí cố ̣ ̀ ̣ đinh goi là đia chỉ công. ̣ ̣ ̣ ̉  Khac với bộ nhớ môi chip vao ra chỉ ́ ̃ ̀ có môt hoăc môt vai đia chi. ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉
 6. ́ ̉ Cac công ra  Giông như bộ nhớ, CPU có thể ghi dữ ́ liêu tới cac công ra. ̣ ́ ̉  Khi ghi dữ liêu tới bộ nhớ sử dung ̣ ̣ ̣ lênh MOV [BX],AL.  Khi ghi dữ liêu tới vao ra sử dung lênh ̣ ̀ ̣ ̣ OUT DX,AL
 7. ́ ̉ ̀ Cac công vao  Giông như bộ nhớ, CPU có thể đoc ́ ̣ dữ liêu từ cac công vao. ̣ ́ ̉ ̀  Khi đoc dữ liêu tới bộ nhớ sử dung ̣ ̣ ̣ ̣ lênh MOV AL,[BX]  Khi đoc dữ liêu tới vao ra sử dung ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ lênh IN AL,DX.
 8. Đia chỉ hoá bộ nhớ và vao ra ̣ ̀  Bộ nhớ và vao ra: ̀  Có thể truy câp băng cung môt lênh hoăc khac ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ lênh.  Đia chỉ hoá băng toan bộ hoăc môt phân BUS đia ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ chi. ̉  Có thể sử dung chung cac tin hiêu điêu khiên hoăc ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ sử dung riêng cac tin hiêu điêu khiên. ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉  Có thể nhiêu hơn hoăc 216 công. ̀ ̣ ̉ ̀  Vao ra có thể truy câp băng không gian đia chỉ ̣ ̀ ̣ danh cho bộ nhớ. ̀
 9. ̣ ̉ ̣ Hai dang cua lênh IN/OUT ̣ Dang 1 ̣ Dang 2  IN AL, port#  MOV DX,port# Hoăc̣ IN AL, DX  OUT port#, AL Hoăc̣  Ví du:  MOV DX, port# ̣  BACK: IN AL,22H OUT DX, AL CMP AL, 100 JNZ BACK
 10. Công vao ra 8 và 16 bit ̉ ̀  Với 8088 :  Với 8086 :  MOV DX, 648H  MOV DX, 648H OUT DX, AX ;AX = 76A9H OUT DX, AX ;AX = 76A9H  Câp đia chỉ và ALE ́ ̣  Câp đia chỉ và ALE ́ ̣  ́ Ghi byte thâp (A9), IOW  Ghi môt từ (76A9), IOW ̣  Đinh thời ghi ̣  Đinh thời ghi ̣  Câp đia chỉ (649) và ALE ́ ̣  Ghi byte cao (76), IOW  Đinh thời ghi ̣
 11. Cac công vao ra cơ ́ ̉ ̀ ̉ ban
 12. Thực hiên công ra đơn gian ̣ ̉ ̉  Sử dung 8 đen LED. ̣ ̀
 13. Use 8 LED’s A19 A18 : A0 D7 D6 : D5 D4 mov al,55h D3 8088 D2 D1 out dx, al Minimum D0 Mode : IOR : IOW :
 14. Thực hiên công ra đơn gian ̣ ̉ ̉  Sử dung 8 đen LED. ̣ ̀  Cac LED sẽ sang theo giá trị trên BUS dữ ́ ́ liêu, sẽ không điêu khiên được theo ý ̣ ̀ ̉ muôn. ́  Cân sử dung vi mach ra và bộ giai mã đia ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ chỉ sao cho LED chỉ được câp dữ liêu khi ́ ̣ CPU câp đung đia chỉ băng lênh OUT (giả ́ ́ ̣ ̀ ̣ sử chung ta cân đia chỉ là F000H) ́ ̀ ̣
 15. Sử dunng 74LS245 và bộ giai mã đia chỉ ̣ ̉ ̣ A19 A18 : A0 D7 A0 B0 D6 A1 B1 D5 A2 B2 D4 A3 B3 D3 A4 B4 D2 A5 74LS245 B5 8088 D1 A6 B6 Minimum D0 A7 B7 Mode E DIR 5V IOR IOW : mov al, 55H mov dx, F000H A A A A A A A A A A A A A A A A IOW out dx, al 111111 9876543210 543210 :
 16. Thực hiên công ra đơn gian ̣ ̉ ̉  Sử dung công đêm 74245 dữ liêu sẽ bị ̣ ̉ ̣ ̣ mât sau khi thực hiên lênh OUT, do công ́ ̣ ̣ ̉ ́ đong lai. ̣  Lam sao để LED vân sang? ̀ ̃ ́  Vân sử dung chip vao ra và bộ giai mã để ̃ ̣ ̀ ̉ dữ liêu chỉ cung câp tới LED khi CPU cung ̣ ́ câp đung đia chỉ băng lênh OUT, nhưng ́ ́ ̣ ̀ ̣ chip cân có chức năng giữ lai dữ liêu cho ̀ ̣ ̣ tới khi có lênh OUT kế tiêp. ̣ ́
 17. Sử dung 74LS373 và bộ giai mã đia chỉ ̣ ̉ ̣ A19 A18 : A0 D7 D0 Q0 D6 D1 Q1 D5 D2 Q2 D4 D3 Q3 D3 D4 Q4 D2 D5 74LS373 Q5 8088 D1 D6 Q6 Minimum D0 D7 Q7 Mode LE OE IOR IOW : mov al, 55H A A A A A A A A A A A A A A A A IOW mov dx, F000H 1111119876543210 543210 out dx, al :
 18. Thực hiên công vao đơn gian ̣ ̉ ̀ ̉  Sử dung 8 phim nhân. ̣ ́ ́  Cân sử dung vi mach ra và bộ giai mã đia ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ chỉ sao cho cac phim chỉ đoc băng lênh IN ́ ́ ̣ ̀ ̣ với đung đia chỉ cua công (giả sử chung ta ́ ̣ ̉ ̉ ́ cân đia chỉ là F000H). ̀ ̣  Lam thế nao để giao tiêp cac phim nhân ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ với hệ thông CPU ? ́
 19. Sử dung 74LS245 và bộ giai mã đia chỉ ̣ ̉ ̣ A19 5V A18 : A0 D7 A0 B0 D6 A1 B1 D5 A2 B2 D4 A3 B3 D3 A4 B4 D2 A5 74LS245 B5 8088 D1 A6 B6 Minimum D0 A7 B7 Mode E DIR IOR IOW : mov dx, F000H in al, dx A A A A A A A A A A A A A A A A IOR 1111119876543210 : 543210 Có thể sử dung chung môt đia chỉ cho môt công vao và môt công ra? ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉
 20. ̀ ̉ ̣ ́ ́ Điêu khiên đoc phim nhân  ́ ̀ Quet vong – Polling ́  Ngăt - Interrupt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản