Giải pháp mạng thế hệ sau của Alcatel

Chia sẻ: Thái | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
267
lượt xem
99
download

Giải pháp mạng thế hệ sau của Alcatel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạng NGN phân chia thành 4 lớp: Lớp dịch vụ, lớp điều khiển, lớp media, lớp truyền tải và truy nhập. Các khối chức năng chính trong NGN bao gồm: Các server ứng dụng, Softswitch (Call-Server), Switch-Router và Media Gateway Mạng NGN sử dụng công nghệ gói để truyền tải thoại và dữ liệu. Tại lớp Media, các gateway được đưa ra để thích nghi thoại với media khác trong mạng truyền tải gói. Các media gateway được sử dụng làm giao diện với các thiết bị sử dụng khác (RGW - Residential Gateway), mạng truy nhập (Access Gateway-AGW), hoặc với......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp mạng thế hệ sau của Alcatel

  1. 1.1 Gi¶i ph¸p m¹ng thÕ hÖ sau cña Alcatel 1.1.1 CÊu tróc m¹ng NGN CÊu tróc NGN ®îc biÓu diÔn trong m« h×nh sau: Líp dÞch vô m¹ng Softswitch Líp ®iÒu khiÓn Media Gateway Líp Media ChuyÓn m¹ch kªnh Líp truy nhËp vµ truyÒn truyÒn thèng t¶i C¸c thuª bao C¸c thuª bao v¨n C¸c thuª bao C¸c thuª doanh phßng, trô së gia ®×nh bao di nghiÖp H×nh 1: CÊu tróc m¹ng NGN ®éng M¹ng NGN ph©n chia thµnh 4 líp: Líp dÞch vô, líp ®iÒu khiÓn, líp media, líp truyÒn t¶i vµ truy nhËp. C¸c khèi chøc n¨ng chÝnh trong NGN bao gåm: C¸c server øng dông, Softswitch (Call-Server), Switch-Router vµ Media Gateway M¹ng NGN sö dông c«ng nghÖ gãi ®Ó truyÒn t¶i tho¹i vµ d÷ liÖu. T¹i líp Media, c¸c gateway ®îc ®a ra ®Ó thÝch nghi tho¹i víi media kh¸c trong m¹ng truyÒn t¶i gãi. C¸c media gateway ®îc sö dông lµm giao diÖn víi c¸c thiÕt bÞ sö dông kh¸c (RGW - Residential Gateway), m¹ng truy nhËp (Access Gateway-AGW), hoÆc víi PSTN (Trunk Gateway-TGW). Riªng c¸c media server thùc hiÖn mét lo¹t c¸c chøc n¨ng ch¼ng h¹n nh cung cÊp c¸c ©m mêi quay sè hoÆc c¸c ©m th«ng b¸o, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô míi gi¸ trÞ gia t¨ng. Giao diÖn më cña cÊu tróc míi cho phÐp nhanh chãng ®a ra c¸c dÞch vô míi. §ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®a ra m« h×nh kinh doanh míi. 1.1.2 TiÕn tr×nh chuyÓn sang NGN Alcatel ®a ra 6 bíc c¬ b¶n trong tiÕn tr×nh chuyÓn sang NGN
  2. 1. Víi m¹ng PSTN hiÖn hµnh, c¸c cuéc truy nhËp Internet th«ng qua thiÕt bÞ DSLAM. Gi¶m t¶i cho m¹ng PSTN. 2. Hîp nhÊt PSTN vµ héi tô d÷ liÖu: ph¸t triÓn VoDSL cung cÊp dÞch vô tho¹i qua m¹ng chuyÓn m¹ch gãi (ATM/IP) trªn c¬ së ph¸t triÓn Litespan. Sö dông BRAS ®Ó kÕt nèi m¹ng trôc ATM/IP. 3. Tho¹i qua Packet Trunking: Bæ sung them TGW (Trunk gateway) cho E10 MM ®Ó kÕt nèi m¹ng ATM/IP. AAL2 ®îc sö dông cho tho¹i. TriÓn khai Softswitch trong m¹ng chuyÓn tiÕp. 4. Tho¹i qua Packet cho truy nhËp/dÞch vô néi h¹t: hoµn thiÖn triÓn khai softswitch trªn m¹ng néi h¹t vµ trasit. triÓn khai MGC t¹i E10 MM néi h¹t. Më réng m¹ng gãi ®Õn nót truy nhËp th«ng qua c¸c AGW. TiÕp tôc hoµn thiÖn phèi hîp b¸o hiÖu C7 víi c¸c giao diÖn b¸o hiÖu SIGTRAN, H.248, H.323/SIP. riÓn khai VoP AGW sö dông H.248. 5. TriÓn khai ra c¸c dÞch vô Multimedia trªn c¬ së ph¸t triÓn c¸c øng dông Multime®ia t¹i c¸c server (MMAS). M¹ng truyÒn t¶i vµ truy nhËp coi nh æn ®Þnh. 6. ChuyÓn toµn bé thµnh NGN 1.1.3 N©ng cÊp Altatel 1000 thµnh 1000MM Alcatel 1000 Alcatel 1000 MM TGW UNIX Server PSTN PSTN DATA B¨ng hÑp BB B¨ng réng Matrix ViÖc n©ng cÊp thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch TDM cña Alcatel (ALcatel 1000) ®Ó sö dông trong m¹ng NGN cã thÓ ®ùoc thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n sau:  Bæ sung gateway tho¹i qua d÷ liÖu (VoP GW) (tÝch hîp hoÆc kÕt nèi bªn ngoµi) theo IP hoÆc ATM vµ ma trËn chuyÓn m¹ch b¨ng réng (BB-Matrix) dùa trªn c«ng nghÖ gãi vµo thiÕt bÞ Alcatel 1000. CÇn lu ý n©ng cÊp phÇn mÒm t- ¬ng øng.
  3.  ChuyÓn ®æi toµn bé Alcatel 1000 thµnh Alcatel 1000 MM ho¹t ®éng nh mét phÇn tö chuyÓn m¹ch trong NGN - hoÆc lµ softswitch (øng dông lo¹i 4/5) hoÆc lµ cæng MG ®iÒu khiÓn bëi softswitch. Mét vÊn ®Ò quan träng mµ Alcatel ®Ò cËp ®Õn trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang NGN lµ vÊn ®Ò chuyÓn t¶i (gi¶m) cho PSTN. Thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy lu lîng Internet (dial-up) ph¸t triÓn rÊt nhanh, h¬n n÷a nh÷ng kÕt nèi Internet nµy chiÕm thêi gian trung b×nh lín h¬n rÊt nhiÒu so víi cuéc gäi tho¹i. V× vËy, t¶i cña c¸c hÖ thãng chuyÓn m¹ch TDM t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Gi¶i ph¸p cña Alcatel ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy nh sau:  Gi¶i ph¸p 1: Sö dông thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch Softswitch Alcatel 5424 CSG (Call signalling Gateway) kÕt hîp 7410 RAS (Remote Access Server). C¸c cuéc gäi Internet (Dial-up) ®îc ®Þnh tuyÕn sang 7410 RAS vµ chuyÓn sang m¹ng ATM/ IP. Lu lîng trasit qua PSTN kh«ng xuÊt hiÖn. Tuy nhiªn gi¶i ph¸p nµy kh«ng gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò lu lîng t¹i c¸c tæng ®µi néi h¹t.  Gi¶i ph¸p 2: gi¶m t¶i PSTN qua truy nhËp b¨ng réng sö dông c«ng nghÖ xDSL. C¸c thiÕt bÞ DSLAM ®îc sö dông ®Ó t¸ch lu lîng tho¹i vµ phi tho¹i tõ thuª bao ®Õn c¸c m¹ng kh¸c nhau. Nh vËy, tæng ®µi néi h¹t TDM sÏ gi¶m ®îc t¶i dÞch vô 5424 CSG Internet. Softswitch Softswitch M¹ng SS7 Trung kÕ riªng IP Internet 7410 RAS Local Ex PSTN DSLAM x DSL Transit Ex H×nh 3: Gi¶i ph¸p gi¶m t¶i PSTN.
  4. 1.1.4 C¸c dßng thiÕt bÞ truy nhËp ®a dÞch vô Nót truy nhËp ®a dÞch vô Alcatel cho phÐp kh¶ n¨ng tÝch hîp tho¹i vµ sè liÖu b¨ng réng, b¨ng hÑp. Nót truy nhËp ®a dÞch vô nµy cã thÓ ®îc triÓn khai ngay trong giai ®o¹n hiÖn nay.C¸c dÞch vô ®îc kÕt nèi qua c¸c cæng sau:  Tho¹i: V5.x  B¨ng réng: giao diÖn ATM C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña Alcatel trong m¹ng truy nhËp NGN ®îc thÓ hiÖn trong h×nh 4 bao gåm. SS7 PSTN Alcatel 1000 Softswitch Alcatel 1000 TGW M¹ng Data M¹ng Data AGW RGW AGW tËp trung ph©n t¸n Litespan 1540 Alcatel 7300 IAD H×nh 4: C¸c s¶n phÈm truy nhËp NGN  Litespane 1540: thiÕt bÞ truy nhËp tÝch hîp cæng tho¹i qua IP, cho phÐp softswitch ®iÒu khiÓn dÞch vô tho¹i qua m¹ng ATM/IP.  Alcatel 7300 - ASAM: thiÕt bÞ ghÐp kªnh truy nhËp thuª bao tÝch hîp cæng tho¹i víi thiÕt bÞ truy nhËp tÝch hîp IAD t¹i phÝa thuª bao cung cÊp ®a ®êng truy nhËp trªn ®«i d©y c¸p ®ång sö dông c«ng nghÖ VoDSL. ThÝch hîp cho c¸c thuª bao lín, c¸c c«ng ty. KÕt nèi qua ATM sö dông LES (Loop Emulation
  5. Service) cña ATM Forum cung cÊp kh¶ n¨ng ®iÒu hoµ c¸c dÞch vô tho¹i vµ b¨ng réng sè liÖu. KÕt nèi víi m¹ng tho¹i ®îc thùc hiÖn theo 2 bíc sau: o KÕt nèi ®Õn LVG (Loop Voice Gateway) b»ng AAL2. Tõ LGV ®Õn tæng ®µi néi h¹t b»ng V5.2. o Ph¸t triÓn LGV sang d¹ng MG ®iÒu khiÓn bëi Softswitch, lo¹i bá kÕt nèi qua V 5.2. Sö dông TGW ®Ó kÕt nèi ®Õn PSTN.
Đồng bộ tài khoản