intTypePromotion=1
ADSENSE

Giảm stress cho lãnh đạo - cần có biện pháp

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

108
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các lãnh đạo ngày nay phải chịu rất nhiều căng thẳng từ các nguồn khác nhau. Tuy nhiên, là một lãnh đạo, họ phải tìm các biện pháp giúp cho việc thực hiện các yêu cầu từ vô số vai trò của họ được dễ dàng hơn, kể cả trong và ngoài công việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giảm stress cho lãnh đạo - cần có biện pháp

  1. Gi m stress cho lãnh o-ch c n có bi n pháp Các lãnh o ngày nay ph i ch u r t nhi u căng th ng t các ngu n khác nhau. Tuy nhiên, là m t lãnh o, h ph i tìm các bi n pháp giúp cho vi c th c hi n các yêu c u t vô s vai trò c a h ư c d dàng hơn, k c trong và ngoài công vi c. Trong b n nghiên c u c a Trung tâm Lãnh o Sáng t o, các lãnh o ư c yêu c u mô t 3 cách mà h thư ng s d ng gi m căng th ng. Các cách thư ng s d ng nh t là thông qua các bài t p th d c và duy trì " ư ng biên gi i" (kho ng phân cách có cân nh c gi a th i gian dành cho công vi c và th i gian cá nhân). Duy trì s t p trung và các s thích bên ngoài như golf, làm vư n, i săn và i câu cũng ư c cho là các cách quan tr ng gi m căng th ng. i u thú v là, ch có 10% lãnh o tr l i r ng h i m t v i tình tr ng căng th ng b ng bi n pháp có liên quan tr c ti p t i ngu n gây căng th ng (Duy trì s t p trung và i u v i các v n khó khăn). ây là m t d u hi u quan tr ng cho th y, i v i lãnh o, vi c gi m b t căng th ng hi u qu t chính các ngu n gây nên là r t quan tr ng.
  2. Xu hư ng ch ng căng th ng Hi u rõ các ngu n g c gây căng th ng cho các nhân là m t bư c quan tr ng ch ng và gi m b t các tác ng tiêu c c. Các lãnh o trong chương trình nghiên c u cho bi t m t s cách th c gi m căng th ng. S tác ng l n nhau gi a ngu n gây căng th ng c bi t và các bi n pháp ư c s d ng ch ng căng th ng có liên quan t i hai xu hư ng thú v sau. Xu hư ng u tiên tách bi t ngu n gây ra căng th ng - b t k nhi m v là gì, các m i tương tác, kh năng lãnh o ho c liên quan t i s c kh e - h u h t các lãnh o s d ng r t nhi u giác quan ch ng căng th ng t ngu n này. Vi c s d ng các giác quan ây ư c mô t như là m t hành ng t o ra s kích thích v m t th ch t. M t ví d c a vi c này là ch y b ho c t p th d c, ho c tiêu c c là vi c m vào tư ng, hay là ăn quá nhi u. Xu hư ng th hai là khi i phó v i căng th ng t các òi h i c a công vi c: ch ng h n như các trách nhi m, vi c ưa ra quy t nh, các lãnh o thư ng ng x sao cho h có th t p trung vào nhi m v ang làm. T p trung vào nhi m v b ng cách lên k ho ch, t ch c và dành ưu tiên dư ng như là cách h u hi u ch ng căng th ng có liên quan t i công vi c. Các hành ng c th là: thư ng xuyên xác nh và làm rõ các yêu c u v nhi m v , duy trì k ho ch làm vi c c a d án, và hoàn thành các nhi m v trư c th i h n.
  3. Duy trì t p trung cũng bao g m vi c t nhi m v vào trong b i c nh v i các m c tiêu chung c a t ch c. Các hành ng ư c k t h p v i vi c duy trì s t p trung có th gi m căng th ng cũng như giúp i u hòa s căng th ng trong tương lai (trư c khi nhi m v ó b t u). B n i u ti t tình tr ng căng th ng b ng cách nào? Các bi n pháp c a cá nhân % • Bài t p th d c 22 • Duy trì " ư ng biên gi i" 13 • Thư giãn bên ngoài (chơi golf, câu cá, i săn, làm vư n...) 9 • Duy trì t p trung 9 • M ng lư i h tr 8 • Ngh gi i lao 7 • Thư giãn bên ngoài ( c, chơi bài...) 7 • Nh ng cách khác (ng , p xe, i mua s m...) 7 • Ăn/ U ng/ N u nư ng 7 • Các bi n pháp khác (Xem TV, phim, chơi game, nghe nh c...) 5 • nd t3
  4. • Tr m tư/ C u nguy n 3 • i m t v i các v n 1 Các bi n c a t ch c gi m căng th ng cho lãnh o Trong khi cá nhân lãnh o ph i ch u trách nhi m ki m ch s căng th ng, h cũng mong mu n có ư c s h tr t các t ch c c a h . B n i u tra cũng yêu c u các lãnh o cho bi t hai bi n pháp mà t ch c giúp b n thân h gi m căng th ng. Câu tr l i thư ng g p nh t cho th y: các t ch c có các b ph n qu n lý nhân l c r t h u d ng và năng ng t o ra các s ki n thi u, ho c h tr cho các nhân viên trong vi c gi m căng th ng. M t h th ng h tr khác n a bao g m các k ho ch làm vi c linh ho t, các kỳ ngh / ngày ngh / các chuy n du l ch và tham gia vào l p th d c. 12% lãnh o tr l i c th r ng: không có bi n pháp h tr nào c a t ch c ư c ưa ra cho các nhân viên nh m h tr h gi m căng th ng. T ch c giúp b n gi m căng th ng b ng cách nào? Các bi n pháp c a t ch c % • Khóa hu n luy n c a b ph n Qu n lý nhân l c 15 • K ho ch làm vi c năng ng, Cân b ng gi a công vi c - cu c s ng 13
  5. • Ngh làm vi c/ i du l ch 12 • Không có h tr 12 • Các chương trình t p th d c 10 • Các s ki n th thao 9 • Nh ng th l t v t khác 9 • 360 h tr 8 • Các bi n pháp khác (văn hóa, s nhã nh n, phòng khám...) 8 • Hu n luy n 5 Các bi n pháp và công c i phó v i căng th ng V i các thách th c mà t ch c ang ph i i m t, suy nghĩ các lãnh o tr nên ph c t p hơn, cùng v i s không ch c ch n v tương lai, tình tr ng căng th ng s ch ti p t c gia tăng. V y, lãnh o có th làm gì ch ng căng th ng t t hơn? Dư i ây là m t s m o và công c : - K t h p ch t ch v n s c kh e và ch ăn u ng vào trong k ho ch làm vi c c a mình: i h c Iowa cho hay: các bài t p th d c thư ng xuyên không ch gi m căng th ng, mà còn giúp lãnh o gi m b t lo âu, ng ngon hơn và tăng s c mi n d ch trư c các b nh c m cúm. Hãy b t u k t h p t t v i vi c t p th d c cũng như c i thi n ch ăn u ng. Ăn thêm nhi u hoa qu và rau trong khi gi m b t lư ng
  6. ư ng, ch t béo. Sau ó, ch u khó t p th d c ( i b , yoga, t p t ho c i xe p) ít nh t 30 phút cho hai l n trong m t tu n. - Có m t "hu n luy n viên" giúp b n duy trì ch t p luy n B ng vi c có m t hu n luy n viên, h s giúp b n t ch c và t o ưu tiên cho cu c s ng c a b n b ng vi c m ra cách cách th c tăng thêm th i gian và năng lư ng cho b n. M t hu n luy n viên s giúp b n phân bi t ư c i u gì là thi t y u ho c không kh thi và i u gì ch ơn gi n là m t hình m u ng x ho c thói quen mà b n t o ra. - T o ra m t nhóm h tr cho cá nhân b n m b o r ng b n có m t nhóm h tr có th giúp b n i phó m t cách tích c c v i căng th ng và kh năng lãnh o. Nhóm này nên ư c thi t l p t nh ng ngư i ng nhi m, s p c a b n, m t thành viên trong gia ình và m t ngư i b n thân thi t. B n nên có s rõ ràng v các m c ích xung quanh vi c ch ng căng th ng và h s giúp b n duy trì úng hư ng. - Làm nhi u hơn trong kho ng th i gian ít hơn b ng vi c th c hi n ngh thu t "khôi ph c" m b o r ng trong su t m t ngày c a b n, b n ph i cho phép b n thâm mình có s "gi i lao" th c s và thư ng xuyên. Ít nh t là, ch c ch n r ng b n ang có 10 phút gi i lao sau 90 phút làm vi c,
  7. và b n có m t kỳ ngh sau m t d án ho c nhi m v ư c giao cho.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2