GIÁO ÁN SINH 7_Bài 44: THỰC HÀNH TÌM HIỂU CHỨC NĂNG (LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO) CỦA TUỶ SỐNG

Chia sẻ: Nguyễn Minh Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
102
lượt xem
3
download

GIÁO ÁN SINH 7_Bài 44: THỰC HÀNH TÌM HIỂU CHỨC NĂNG (LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO) CỦA TUỶ SỐNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức - Tiến hành thành công các thí nghiệm quy định. - Từ thí nghiệm và kết quả quan sát: + Nêu được chức năng của tuỷ sống, dự đoán được thành phần cấu tạo của tuỷ sống. + Đối chiếu với cấu tạo của tuỷ sống để khẳng định mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN SINH 7_Bài 44: THỰC HÀNH TÌM HIỂU CHỨC NĂNG (LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO) CỦA TUỶ SỐNG

  1. Bài 44: THỰC HÀNH TÌM HIỂU CHỨC NĂNG (LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO) CỦA TUỶ SỐNG I. MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức - Tiến hành thành công các thí nghiệm quy định. - Từ thí nghiệm và kết quả quan sát: + Nêu được chức năng của tuỷ sống, dự đoán được thành phần cấu tạo của tuỷ sống. + Đối chiếu với cấu tạo của tuỷ sống để khẳng định mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng. 2. Về kĩ năng - Có kĩ năng thực hành, sử dụng thành thạo các dụng cụ thí nghiệm 3. Về thái độ - Có ý thức kỉ luật, ý thức vệ sinh. II. CHUẨN BỊ. 1. Giáo viên - Soạn giáo án, chuẩn bị dụng cụ, hoá chất: + ếch 1 con, 1 đoạn tuỷ sống lợn tươi. + Bộ đồ mổ: đủ cho các nhóm. + Dung dịch HCl 0,3%; 1%; 3%, cốc đựng nước lã, bông thấm nước. 2. Học sinh Chuẩn bị của HS (mỗi nhóm): + ếch 1 con.
  2. + Khăn lau, bông. + Kẻ sẵn bảng 44 vào vở. III. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY 1. Ổn định tổ chức (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (3’) - Kiểm tra câu 1, 2 SGK –Tr 138. 3. Bài mới VB: Trong bài trước các em đã nắm được các bộ phận của hệ thần kinh. Các em biết rằng trung ương thần kinh gồm não và tuỷ sống. Tuỷ sống nằm ở đâu? Nó có cấu tạo và chức năng như thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu bài thực hành hôm nay để trả lời câu hỏi đó. Hoạt động 1: Tìm hiểu chức năng của tuỷ sống (15’) Mục tiêu: HS tiến hành thành công 3 thí nghiệm 1, 2, 3. Nêu được chức năng của tuỷ sống. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Yªu cÇu HS huû n·o Õch, - Tõng nhãm HS tiÕn hµnh: ®Ó nguyªn tuû. + C¾t ®Çu Õch hoÆc ph¸ n·o. - Yªu cÇu HS tiÕn hµnh: + Trteo lªn gi¸ 3 -5 phót cho Õch hÕt + B­íc 1: HS tiÕn hµnh thÝ cho¸ng. nghiÖm 1, 2, 3 theo giíi - Tõng nhãm ®äc kÜ 3 thÝ nghiÖm thiÖu ë b¶ng 44. ph¶i lµm, lÇn l­ît lµm thÝ nghiÖm 1, - GV l­u ý: sau mçi lÇn kÝch 2, 3. Ghi kÕt qu¶ quan s¸t ®­îc vµo thÝch b»ng axit ph¶i röa thËt b¶ng 44 (®· kÎ s½n ë vë). s¹ch chç cã axit, lau kh« ®Ó kho¶ng 3 – 5 phót míi kÝch - C¸c nhãm dù ®o¸n ra giÊy nh¸p.
  3. thÝch l¹i. - 1 sè nhãm ®äc kÕt qu¶ dù ®o¸n. - Tõ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµ + Trong tuû sèng ch¾c ch¾n ph¶i cã hiÓu biÕt vÒ ph¶n x¹, GV nhiÒu c¨n cø thÇn kinh ®iÒu khiÓn sù yªu cÇu HS: vËn ®éng cña c¸c chi. - Dù ®o¸n vÒ chøc n¨ng cña + C¸c c¨n cø ®ã ph¶i cã sù liªn hÖ tuû sèng? víi nhau theo c¸c ®­êng liªn hÖ däc - GV ghi nhanh dù ®o¸n cña (v× khi kÝch thÝch chi d­íi kh«ng chØ HS ra gãc b¶ng. chi d­íi co mµ 2 chi trªn còng co). - HS quan s¸t thÝ nghiÖm, ghi kÕt qu¶ thÝ nghiÖm 4, 5 vµo b¶ng 44 trong vë. + B­íc 2: GV biÓu diÔn thÝ nghiÖm 4,5. - C¾t ngang tuû ë ®«i d©y thÇn kinh thø 1 vµ thø 2 (ë l­ng) - L­u ý: nÕu vÕt c¾t n«ng cã thÓ chØ c¾t ®­êng lªn (trong chÊt tr¾ng ë mÆt sau tuû - HS th¶o luËn nhãm vµ nªu ®­îc: sèng) do ®ã nÕu kÝch thÝch - ThÝ nghiÖm nµy chøng tá sã sù liªn chi tr­íc th× 2 chi sau còng hÖ gi÷a c¸c c¨n cø thÇn kinh ë c¸c co (®­êng xuèng trong chÊt phÇn kh¸c nhau cña tuû sèng (gi÷a tr¾ng cßn). c¨n cø ®iÒu khiÓn chi tr­íc vµ chi - Em h·y cho biÕt thÝ sau). nghiÖm nµy nh»m môc ®Ých - HS quan s¸t ph¶n øng cña Õch, ghi g×? kÕt qu¶ thÝ nghiÖm 6, 7 vµo b¶ng 44. - HS trao ®æi nhãm vµ rót ra kÕt luËn. + Tuû sèng cã nhiÒu c¨n cø thÇn kinh ®iÒu khiÓn sù vËn ®éng cña c¸c
  4. chi. + B­íc 3: GV biÓu diÔn thÝ nghiÖm 6 vµ 7 (huû tuû ë trªn vÕt c¾t ngang råi tiÕn hµnh nh­ SGK) - HS nªu. - Qua thÝ nghiÖm 6, 7 cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®iÒu g×? - GV cho HS ®èi chiÕi víi dù ®o¸n ban ®Çu, söa c©u sai. - Yªu cÇu HS nªu chøc n¨ng cña tuû sèng. KÕt luËn: TiÕn hµnh thµnh c«ng thÝ nghiÖm sÏ cã kÕt qu¶: + ThÝ nghiÖm 1: Chi sau bªn ph¶i co. + ThÝ nghiÖm 2: Co c¶ 2 chi sau. + ThÝ nghiÖm 3: C¶ 4 chi ®Òu co. + ThÝ nghiÖm 4: C¶ 2 chi sau co. + ThÝ nghiÖm 5: ChØ 2 chi tr­íc co. + ThÝ nghiÖm 6: 2 chi tr­íc kh«ng co. + ThÝ nghiÖm 7: 2 chi sau co. KÕt luËn: Tuû sèng cã c¸c c¨n cø thÇn kinh ®iÒu khiÓn sù vËn ®éng cña c¸c chi (PXK§K). Gi÷a c¸c c¨n cø thÇn kinh cã sù liªn hÖ víi nhau. Ho¹t ®éng 2: Nghiªn cøu cÊu t¹o cña tuû sèng (10’) Môc tiªu: HS n¾m ®­îc cÊu t¹o trong vµ ngoµi cña tuû sèng. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  5. - GV cho HS quan sát lần - HS quan sát kĩ hình vé, đọc chú lượt H 44.1; 44.2; mô hình thích, quan sát mô hình, mẫu vật để tuỷ sống lợn và 1 đoạn tuỷ nhận biết màu sắc của tuỷ sống lợn, sống lợn. trả lời câu hỏi: - Nhận xét về hình dạng, - 1 HS trả lời, các HS khác nhận xét, kích thước, mầu sắc, vị trí bổ sung và rút ra kết luận. của tuỷ sống? - HS trả lời, nhận xét, rút ra kết luận. - GV chốt lại kiến thức. -Yêu cầu HS nhận xét màng tuỷ. - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm - GV cho HS quan sát kĩ mô khác nhận xét, bổ sung. hình và mẫu tuỷ lợn. - Nhận xét cấu tạo trong của tuỷ sống? - Từ kết quả thí nghiệm nêu rõ vai trò của chất xám, chất trắng. - Cho HS giải thích thí nghiệm 1 trên sơ đồ cung phản xạ. - Giải thích thí nghiệm 2 bằng nơron liên lạc bắt chéo. - Giải thích thí nghiệm 3 bằng đường lên, đường xuống (chất trắng). Kết luận:
  6. a. Cấu tạo ngoài: - Tuỷ sống nằm trong cột sống từ đốt cổ thức I đến thắt lưng II, dài 50 cm, hình trụ, có 2 phàn phình (cổ và thắt lưng), màu trắng, mềm. - Tuỷ sống bọc trong 3 lớp màng: màng cứng, màng nhện, màng nuôi. Các màng này có tác dụng bảo vệ, nuôi dưỡng tuỷ sống. b. Cấu tạo trong: - Chất xám nằm trong, hình chữ H (do thân, sợi nhánh nơron tạo nên) là căn cứ (trung khu) của các PXKĐK. - Chất trắng ở ngoài (gồm các sợi trục có miêlin) là các đường dẫn truyền nối các căn cứ trong tuỷ sống với nhau và với não bộ. 4. Thu hoạch (15’) - HS hoàn thành bảng 44 vào vở bài tập. - Ghi lại kết quả thực hiện các lệnh trong các bước thí nghiệm. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà (1’) - Học cấu tạo, chức năng của tuỷ sống. - Hoàn thành báo cáo thực hành để nộp vào giờ sau. IV. RÚT KINH NGHIỆM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản