intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tuần 9 Buổi 1 - Lớp 4 - Trường Tiểu học B Hải Anh

Chia sẻ: Vu Tien Chung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

88
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tuần 9 Buổi 1 - Lớp 4 bao gồm những bài thiết kế bài giảng về các môn học Tập đọc - Thưa chuyện với mẹ; Toán - Hai đường thẳng vuông góc; Khoa học - Phòng tránh tai nạn đuối nước. Mời các bạn tham khảo giáo án để bổ sung thêm tư liệu trong việc soạn giáo án theo chương trình học lớp 4.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tuần 9 Buổi 1 - Lớp 4 - Trường Tiểu học B Hải Anh

 1. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ TuÇn 9 ********* Ngaøy soaïn: 29/ 9/ 2011 Ngaøy daïy: Thöù hai ngaøy 17 thaùng 10 naêm 2011 Tieát: TAÄP ÑOÏC Baøi:  THÖA CHUYEÄN VÔÙI MEÏ Soaïn chi tieát Tieát: TOAÙN Baøi: HAI ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC Soaïn chi tieát Tieát: KHOA HOÏC Baøi: PHOØNG TRAÙNH TAI NAÏN ÑUOÁI NÖÔÙC A. MUÏC TIEÂU: - Neâu ñöôïc moät soá ví duï neân vaø khoâng neân laøm ñeå phoøng traùnh tai naïn ñuoái nöôùc. + Khoâng chôi ñuøa gaàn hoà, ao, soâng, suoái ; gieáng, chum, vaïi, beå nöôùc phaûi coù naëp ñaäy. + Chaáp haønh caùc quy ñònh veà an toaøn khi tham gia giao thoâng ñöôøng thuûy. + Taäp bôi khi coù ngöôøi lôùn vaø phöông tieän cöùu hoä. - Thöùc hieän ñöôïc caùc quy taéc an toaøn phoøng traùnh ñuoái nöôùc. * Các KNS cơ bảnđược giáo dục: ­ Kĩ năng phân tích và phán đoán những tình huống có nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối   nước. ­ Kĩ năng cam kết thực hiện các nguyên tắc an toàn khi đi bơi hoặc tập bơi. * Các phương pháp/ kỹ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng: ­ Thảo luận nhóm. ­ Đóng vai. B. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY - HOÏC - Hình trang 36, 37 SGK C. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : I/ Kie å m  tra . - Neâu cheá ñoä aên uoáng khi bò moät soá beänh thoâng thöôøng vaø khi bò beänh tieâu chaûy. -Yeâu caàu HS ñoïc muïc Baïn caàn bieát - GV nhaän xeùt ghi ñieåm II/ Baøi  m ô ùi   1/ giôùi thieäu baøi : - GVuoângiôùi thieäuvaø ghi töïa baøi 2/ Baøi giaûng  Hoaït ñoäng 1 : Thaûoluaänveàcaùcbieänphaùpphoøngtraùnhtai naïnñuoái nöôùc *Muïc tieâu    :   Keå teânmoätsoá vieäc neânvaø khoângneânlaøm ñeåphoøngtraùnhtai naïnñuoáinöôùc. ­ Vuõ Tieán Chung ­ 1
 2. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  Böôùc   1 : Laøm vieäc theo nhoùm Thaûo luaän: Neân vaø khoâng neân laøm gì deå phoøng traùnh ñuoái nöôùc trong cuoäc soáng haèng ngaøy?  Böôùc   2 : Laøm vieäc caû lôùp - GV nhaän xeùt keát luaän Hoaït   ñoäng  2: Thaûo luaän veà moät soá nguyeân taéc khi taäp bôi *Muïc tieâu: Neâu moät soá nguyeân taéc khi taäp bôi hoaëc ñi bôi  Böôùc   1 : Laøm vieäc theo nhoùm Thaûo luaän: Neân taäp bôi hoaëc ñi bôi ôû ñaâu.  Böôùc   2 : Laøm vieäc caû lôùp - GV giaûng theâm: Khoâng bôi khi ra moà hoâi, vaän ñoäng vaø tuaân theo caùc qui taéc khi xuoáng hoà, … - GV keát luaän: Nhö muïc ‘Em coù bieát’. Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän *Muïc   tieâu:  Coù yù thöùc vaø vaän ñoäng moïi ngöôøi cuøng phoøng traùnh taïi naïn ñuoái nöôùc  Böôùc   1 : Toå chöùc vaø höôùng daãn - GV chia lôùp thaønh 3 – 4 nhoùm. Giao moãi nhoùm moät tình huoáng ñeå caùc em thaûo luaän: + Tình huoáng 1: Baïn Huøng ñang chôi ñaù boùng veà, Nam lieàn ruû Huøng xuoáng ao gaàn nhaø taém. + Tình huoáng 2: Lan nhìn thaáy moät em nhoû bò ñaùnh rôi ñoà chôi xuoáng hoà nöôùc vaø ñang coá cuùi xuoáng laáy. + Tình huoáng 3: Tuaán ñang treân ñöôøng ñi hoïc veà thì trôøi ñoå möa to vaø nöôùc suoái chaûy xieát. Tuaán coá ñi qua.  Böôùc   2:  Laøm vieäc theo nhoùm  Böôùc   3 : Laøm vieäc caû lôùp GV nhaän xeùt D. VAÄN DUÏNG : - Keå moät soá vieäc neân hay khoâng neân laøm ñeå phoøng traùnh taïi naïn soâng nöôùc - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi xem baøi sau. ------------------------------------------------------------------------ Ngaøy daïy: Thöù ba ngaøy 19 thaùng 10 naêm 2011 Tieát: TOAÙN Baøi:  HAI ÑÖÔØNG THAÚNG SONG SONG  I. MUÏC TIEÂU: Giuùp HS: - Coù bieåu töông veà hai ñöôøng thaúng song song. - Nhaän bieát ñöôïc 2 ñöôøng thaúng song song. * Baøi taäp caàn laøm: B1, B2, B3a. II. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY-HOÏC: Thöôùc thaúng, eâ-ke (duøng cho GV & HS). III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. KTBC:  - GV: Goïi 3HS leân chöõa BT luyeän taäp theâm ôû tieát tröôùc, ñoàng thôøi kieåm tra VBT cuûa HS. ­ Vuõ Tieán Chung ­ 2
 3. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ - GV: Söûa baøi, nhaän xeùt & cho ñieåm HS. 2. Daïy­hoïc baøi môùi: *Giôùi thieäu: - Trong giôø hoïc naøy ta seõ laøm quen vôùi 2 ñöôøng *Giôùi thieäu hai ñöôøng thaúng song song: - GV: Veõ h.chöõ nhaät ABCD & yC HS neâu teân hình. - Duøng phaán maøu keùo daøi 2 caïnh ñoái dieän AB & CD veà 2phía & neâu: Keùo daøi 2caïnh AB & CD cuûa h.chöõ nhaät ABCD ta ñöôïc 2 ñöôøng thaúng song song vôùi nhau. - GV: YC HS töï keùo daøi 2 caïnh ñoái coøn laïi cuûa h.chöõ nhaät AD & BC & hoûi: Keùo daøi 2 caïnh AC & BD cuûa hình chöõ nhaät ABCD ta coù ñöôïc 2 ñöôøng thaúng song song khg? - Neâu: 2 ñöôøng thaúng song song vôùi nhau khg bao giôø caét - GV: YC HS quan saùt ÑDHT, lôùp hoïc ñeå tìm 2 ñöôøng thaúng song song coù trong thöïc teá cuoäc soáng. - GV: YC HS veõ 2 ñöôøng thaúng song song (chuù yù öôùc löôïng ñeå 2 ñöôøng thaúng khoâng caét nhau laø ñöôïc). *Höôùng daãn thöïc haønh: Baøi 1: - GV: Veõ h.chöõ nhaät ABCD, sau ñoù chæ cho HS thaáy roõ 2 caïnh AB & CD laø 1 caëp caïnh song song vôùi nhau. - GV: Ngoaøi caëp caïnh AB & CD Trong h.chöõ nhaät ABCD coøn caëp caïnh naøo song song vôùi nhau? - GV: Veõ h.vuoâng MNPQ & yC HS tìm caùc caëp caïnh song song vôùi nhau coù Trong hình. Baøi 2: - GV: YC HS ñoïc ñeà. - GV: YC qsaùt hình thaät kó & neâu caùc caïnh song song vôùi caïnh - GV: Coù theå yC HS tìm caùc caïnh song song vôùi AB (hoaëc BC, Baøi 3: - GV: YC HS qsaùt kó caùc hình trong baøi. - Hoûi: + Trong hình MNPQ coù caùc caëp caïnh naøo song song vôùi + Trong hình EDIHG coù caùc caëp caïnh naøo song song vôùi nhau? - GV: Coù theå veõ theâm moät soá hình khaùc & yeâu caàu HS tìm caùc caëp caïnh song song vôùi nhau. 3. Vaän duïng: - GV: Goïi 2HS leân veõ 2 ñöôøng thaúng song song. - Hoûi: 2 ñöôøng thaúng song song vôùi nhau coù caét nhau khoâng? GV: T/keát giôø hoïc, daën :  Laøm BT & CBB sau. Tieát: LÒCH SÖÛ Baøi:  ÑINH BOÄ LÓNH DEÏP LOAÏN 12 SÖÙ QUAÂN A. MUÏC TIEÂU: - Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà söï kieän Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 + Sau khi Ngoâ Quyeàn maát, ñaát nöôùc rôi vaøo caûnh loaïn laïc, Caùc theá löïc caùt cöù ñòa phöông noåi daäy chia caét ñaát nöôùc. + Ñinh Boä Lónh ñaõ taäp hôïp nhaân daân deïp loaïn 12 söù quaân, thoáng nhaát ñaát nöôùc. ­ Vuõ Tieán Chung ­ 3
 4. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ - Ñoâi neùt veà Ñinh Boä Lónh: Ñinh Boä Lónh queâ ôû vuøng Hoa Lö, Ninh Bình, laø moät ngöôøi cöông nghò, möu cao vaø coù chí lôùn, oâng coù coâng deïp loaïn 12 söù quaân. B. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY - HOÏC Hình veõ trong SGK. C. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp - GV yeâu caàu HS döïa vaøo SGK thaûo luaän vaán ñeà sau: + Tình hình ñaát nöôùc sau khi Ngoâ Vöông maát? Hoaït ñoäng2: Hoaït ñoäng nhoùm GV ñaët caâu hoûi: + Em bieát gì veà con ngöôøi Ñinh Boä Lónh? GV giuùp HS thoáng nhaát: + OÂng ñaõ coù coâng gì? GV giuùp HS thoáng nhaát: + Sau khi thoáng nhaát ñaát nöôùc, Ñinh Boä Lónh ñaõ laøm gì? - GV giuùp HS thoáng nhaát: GV giaûi thích caùc töø + Hoaøng: laø Hoaøng ñeá, ngaàm noùi vua nöôùc ta ngang haøng vôùi Hoaøng ñeá Trung Hoa + Ñaïi Coà Vieät: nöôùc Vieät lôùn + Thaùi Bình: yeân oån, khoâng coù loaïn laïc & chieán tranh ­ GV ñaùnh giaù vaø choát yù. Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng nhoùm GV yeâu caàu caùc nhoùm laäp baûng so saùnh tình hình ñaát nöôùc tröôùc & sau khi ñöôïc thoáng nhaát.                        Thôøi gian Tröôùc khi thoáng  Sau khi thoáng nhaát Caùc maët nhaát Laõnh thoå bò chia Ñaát nöôùc. thaønh Ñaát nöôùc quy veà moät moái. 12 vuøng. Trieàu ñình. Luïc ñuïc. Ñöôïc toå chöùc laïi quy cuû. Laøng maïc, Ñoàng ruoäng trôû laïi xanh Ñôøi soáng cuûa ngöôøi ñoàng ruoäng bò töôi, ngöôïc xuoâi buoân taøn phaù, ñoå baùn, khaép nôi chuøa thaùp D. VAÄN DUÏNG: - GV cho HS thi ñua keå caùc chuyeän veà Ñinh Boä Lónh maø caùc em söu taàm ñöôïc. - PHÖÔNG TIEÄN DAÏY - HOÏC baøi: Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng laàn thöù nhaát Tieát: LUYEÄN TÖØ & CAÂU Baøi: MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: ÖÔÙC MÔ I. MUÏC TIEÂU ­ Vuõ Tieán Chung ­ 4
 5. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Biết thêm một số  từ  ngữ  về  chủ  điểm Trên đôi cánh  ước mơ; bước đầu tìm được  một số  từ  cùng nghĩa với từ  ước mơ  bắt đầu bằng tiếng  ước, bằng tiếng  mơ  (BT1,  BT2); ghép được từ  ngữ  sau từ  ước mơ và nhận biết được sự  đánh giá của từ  ngữ  đó   (BT3), nêu được VD minh hoạ về một loại  ước mơ  (BT4); hiểu được ý nghĩa 2 thành  ngữ thuộc chủ điểm (BT5 a, c). II. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY – HOÏC Moät soátôø phieáukeûbaûngñeåHS caùcnhoùmthi laømBT 2,3. Töø ñieånhoaëcmoätvaøi trangphoto töø ñieån. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (5’) - KT baøi :"Daáu ngoaëc keùp". + 1 HS nhaéc laïi noäi dung caàn ghi nhôù. + 2 HS vieát leân baûng 2 ví duï veà söû duïng daáu ngoaëc keùp trong hai tröôøng hôïp-tìm trong phaàn Luyeän taäp. + 1 HS söû duïng daáu ngoaëc keùp duøng ñeå daãn lôøi noùi tröïc - GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu baøi (1’) - GV neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. Hoaït ñoäng 1 : Luyeän taäp.  Muïc tieâu : - Cuûng coá vaø môû roäng voán töø thuoäc chuû ñieåm Treân ñoâi  - Böôùc ñaàu phaân bieät ñöôïc giaù trò nhöõng öôùc mô cuï theå qua luyeän taäp söû duïng caùc töø boå trôï cho töø öôùc mô vaø tìm ví - Hieåu yù nghóa moät soá caâu tuïc ngöõ thuoäc chuû ñieåm.  Caùch tieán haønh : Baøi 1: - Höôùng daãn HS laøm baøi taäp. - GV phaùt giaáy cho 3,4 HS. - GV nhaän xeùt, choát yù: + Mô töôûng: mong moûi vaø töôûng töôïng ñieàu mình mong moûi seõ ñaït ñöôïc trong töông lai. + Mong öôùc: mong muoán thieát tha ñieàu toát ñeïp trong töông lai. Baøi 2: - GV höôùng daãn HS laøm baøi - GV phaùt phieáu vaø moät vaøi trang töø ñieån phoâ toâ (neáu coù) cho caùc nhoùm trao ñoåi, thaûo luaän, tìm theâm nhöõng töø ñoàng nghóa vôùi töø öôùc mô, thoáng keâ vaøo phieáu. - GV theo doõi, höôùng daãn. - GV nhaän xeùt, keát luaän : + Baét ñaàu baèng tieáng öôùc: öôùc mô, öôùc muoán, öôùc ao, öôùc mong, öôùc voïng. + Baét ñaàu baèng tieáng mô: mô öôùc, mô töôûng, mô moäng. Baøi 3: - GV höôùng daãn HS laøm baøi: Gheùp theâm töø vaøo sau töø “ ­ Vuõ Tieán Chung ­ 5
 6. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ - GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng: + Ñaùnh giaù cao: öôùc mô ñeïp ñeõ, öôùc mô cao caû, öôùc mô lôùn, öôùc mô   chính ñaùng. + Ñaùnh giaù khoâng cao: öôùc mô nho nhoû. + Ñaùnh giaù thaáp: öôùc mô vieãn voâng, öôùc mô kì quaëc, öôùc mô daïi doät. Baøi 4: - GV höôùng daãn HS laøm baøi taäp. - GV nhaéc HS tham khaûo gôïi yù 1 trong baøi Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc ñeå tìm ví duï veà nhöõng öôùc mô. - GV nhaän xeùt. Baøi 5: - GV höôùng daãn HS laøm baøi taäp. - GV boå sung ñeå coù nghóa ñuùng: + Caàu ñöôïc öôùc thaáy: ñaït ñöôïc ñieàu mình mô öôùc. + Öôùc sao ñöôïc vaäy: ñoàng nghóa vôùi Caàu ñöïôc öôùc thaáy. + Öôùc   cuûa   traùi   muøa: muoán ñöôïc nhöõng ñieàu traùi vôùi leõ + Ñöùng nuùi naøy troâng nuùi noï: khoâng baèng loøng vôùi caùi hieän ñang coù, laïi mô töôûng tôùi caùi khaùc chöa phaûi laø cuûa mình. Hoaït ñoäng 2 : Vaän duïng:(3’) - Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông HS - Daën doø HS veà nhaø ghi nhôù caùc töø ngöõ ñoàng nghóa vôùi öôùc mô, caùc thaønh ngöõ ôû BT4, chuaån bò baøi tieát sau: "Ñoäng Tieát: KEÅ CHUYEÄN Baøi: KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA I. Muïc tieâu: ­ Chọn được một câu chuyện về ước mơ đẹp của mình hoặc bạn bè, người thân. ­ Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện để  kể  lại rõ ý; biết trao đổi về  ý   nghĩa câu chuyện. * Các KNS cơ bản được giáo dục. ­ Thể hiện sự tự tin ­ Lắng nge tích cực ­ Đặt mục tiêu ­ Kiên định * Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng. ­ Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin ­ Trình bày 1 phút ­ Đóng vai II. Phöông tieän daïy – hoïc +Baûnglôùp ghi saünñeàbaøi. +Baûngphuï vieátsaünphaàngôïi yù. III. Caùc hoaït ñoäng daïy­ hoïc 1. Kieåm tra baøi cuõ: +Goïi HS leânbaûngkeåcaâuchuyeänemñaõnghe(ñaõñoïc) veànhöõngöôùcmô. +Hoûi HS döôùi lôùp yù nghóacaâuchuyeänbaïnvöøakeå. * GV nhaänxeùtvaøghi ñieåmchotöøngem. ­ Vuõ Tieán Chung ­ 6
 7. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 2. Daïy baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn keå chuyeän a. Tìm hieåu ñeà. + Goïi HS ñoïc ñeà baøi + GV ñoïc, phaân tích ñeà baøi, dung phaán maøu gaïch döôùi caùc töø:öôùc mô ñeïp cuûa em, cuûa baïn beø, ngöôøi thaân. H: Yeâu caàu cuûa ñeà baøi veà öôùc mô laø gì? H: Nhaân vaät chính trong chuyeän laø ai? + GV treo baûng phuï, goïi HS ñoïc phaàn gôïi yù. H: Em xaây döïng coát chuyeän cuûa mình theo höôùng naøo? Haõy giôùi thieäu cho caùc baïn cuøng nghe. * Em keå veà öôùc mô em trôû thaønh coâ giaùo vì queâ em ôû mieàn nuùi raát ít   giaùo vieân vaø nhieàu baïn nhoû ñeán tuoåi naø chöa bieát chöõ * Em töøng chöùng kieán moät coâ y taù ñeán taän nhaø tieâm cho em. Coâ thaät dòu   daøng vaø gioûi. Em öôùc mô mìng trôû thaønh y taù. * Em öôùc mô mình trôû thaønh moät kó sö tin hoïc gioûi vì em raát thích laøm vieäc  hay chôi troø chôi ñieän töû. * Em keå veà caâu chuyeän baïn Nga bò khuyeán taät ñaõ coá gaénh ñi hoïc vì baïn   öôùc mô trôû thaønh coâ giaùo daïy treû khuyeán taät. b. Keå trong nhoùm:  + Chia nhoùm, yeâu caàu HS keå chuyeän trong nhoùm. c. Keå tröôùc lôùp: + Yeâu caàu HS laàn löôït leân baûng keå. GV ghi teân truyeän, öôùc + Sau moãi HS keå , yeâu caàu HS döôùi lôùp hoûi baïn veà noäi + Goïi HS nhaän xeùt baïn keå. * GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. 3. Vaän duïng: + GV nhaän xeùt tieát hoïc. + Chuaån bò baøi keå chuyeän  Baøn chaân kì dieäu. Tieát: ÑAÏO ÑÖÙC Baøi: TIEÁT KIEÄM THÔØI GIÔØ (T1) I. Muïc tieâu: ­ Nêu được ví dụ về tiết kiệm thời giờ. ­ Biết được lợi ích của tiết kiệm thời giờ. ­ Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt,… hằng ngày một cách hợp lí. ­ Biết được vì sao cần phải tiết kiệm thời giờ. ­ Sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt,… hằng ngày một cách hợp lí. * Các KNS cơ bản được giáo dục. ­ Kĩ năng xác định giá trị của thời gian là vô giá. ­ Kĩ năng lập kế hoạch khi làm việc, học tập để sử dụng thời gian hiệu quả. ­ Kĩ năng quản lí thời gian trong sinh hoạt và học tập hằng ngày. ­ Kĩ năng bình luận, phê phán việc lãng phí thời gian. * Các phương pháp/ kỹ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng. ­ Tự nhủ. ­ Thảo luận. ­ Vuõ Tieán Chung ­ 7
 8. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­ Đóng vai. ­ Trình bày 1 phút. ­ Xử lí tình huống. II. Phöông tieän daïy – hoïc: - Tranhminhhoaï. - Baûngphuï ghi caùccaâuhoûi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu truyeän. +GV toåchöùccho HS laømvieäccaûlôùp. * GV keåcaâuchuyeän(Moät phuùt) coù tranhminhhoaï. +Goïi 1 HS keåcho caûlôùp nghecaâuchuyeän. H: Mi-chi-a coù thoùi quensöûduïngthôøi giôø nhötheánaøo? H: Chuyeängì ñaõxaûyra vôùi Mi-chi-a? H: Sauchuyeänñoù,Mi-chi-a ñaõhieåura ñieàugì? H: Em ruùtra baøi hoïc gì töø caâuchuyeäncuûaMi-chi-a? * Yeâu caàucaùcnhoùmthaûoluaänñoùngvai ñeåkeålaïi caâuchuyeäncuûaMi-chi- a vaøruùtra baøi hoïc. * Cho 2 nhoùmleânñoùngvai keålaïi caâuchuyeäncuûaMichia. H: Töø caâuchuyeäncuûaMi-chi-a ta ruùtra baøi hoïc gì? * Baøi hoïc: SGK +Yeâu caàu2 HS neâu.  Hoaït ñoàng: Tieát kieäm thôøi giôø coù taùc duïng gì? * GV toåchöùccho HS laømvieäcnhoùm +Yeâu caàucaùcnhoùmthaûoluaänñeåtraûlôøi caâuhoûi: 1. Em haõycho bieát:Chuyeängì seõxaûyra neáu: - HS ñeánphoøngthi muoän. - Haønhkhaùchñeánmuoängiôø taøu,maùybay. - Ñöa ngöôøi ñeánbeänhvieäncaápcöùuchaäm. 2. Theoem,neáutieátkieämthôøi giôø thì nhöõngchuyeänñaùngtieáctreâncoù xaûy ra khoâng? 3. Tieátkieämthôøi giôø coù taùcduïnggì? * GV keátluaän: + Tieát kieämthôøi giôø giuùp ta laøm ñöôïc nhieàuvieäc coù ích, ngöôïc laïi, laõng phí thôøi giôø chuùngta seõkhoânglaømñöôïc vieäcgì. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu theá naøo laø tieát kieäm thôøi giôø. +GV treobaûngphuï ñeåHS theodoõi caùcyù kieánghi treânbaûng. + Laàn löôït ñoïc caùc yù kieán vaø yeâu caàu HS cho bieát thaùi ñoä: taøn thaønh, khoângtaùnthaønhhaycoønphaânvaân. +GV ghi vaøobaûng.Yeâu caàuHS giaûi thíchyù kieáncuûamình. YÙ kieán Taùn  Khoâng  t a ù n   t ­ Vuõ Tieán Chung ­ 8
 9. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ h a ø n h 1. Thôøi giôø laø caùi quyù nhaát. 2. Thôøi giôø laø caùi ai cuõmg coù, khoâng maát tieàn mua neân khoâng caàn tieát kieäm. 3. Hoïc suoát ngaøy, khoâng laøm gì khaùc laø tieát kieäm thôøi giôø. 4. Tieát kieäm thôøi giôø laø söû duïng thôøi giôøi moät caùch hôïp lí coù ích. 5. Tranh thuû laøm nhieàu vieäc laø tieát kieäm thôøi giôø. 6. Giôø naøo vieäc naáy chính laø tieát kieäm thôøi giôø. 7. Tieát kieäm thôøi giôø laø laøm vieäc naøo xong vieäc naáy moät caùch hôïp lí. 3. Vaän duïng: - Yeâu caàu HS neâu laïi phaàn ghi nhôù. - Daën HS hoïc baøi vaø chuaån bò tieát sau. ------------------------------------------------------------------------------- Ngaøy daïy: Thöù tö ngaøy 19 thaùng 10 naêm 2011 ÑOÄNG TAÙC CHAÂN cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung  TROØ CHÔI “ NHANH LEÂN BAÏN ÔI” I-MUÏC TIEÂU - OÂn taäp hai ñoäng taùc vöôn thôû vaø tay. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. - Hoïc ñoäng taùc chaân. Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc. - Troø chôi “Nhanh leân baïn ôi “. Yeâu caàu tham gia troø chôi nhieät tình, chuû ñoäng. II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN - Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ. - Phöông tieän: Coøi. III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP 1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt.  Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc taäp luyeän. Troø chôi: Töï choïn. 2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt.  a. Baøi theå duïc phaùt trieån chung.  Ñoäng taùc vöôn thôû : Taäp 3 laàn. OÂn ñoäng taùc tay: 3 laàn OÂn ñoäng taùc vöôn thôû vaø ñoäng taùc tay Hoïc ñoäng taùc chaân: 5 laàn, moãi laàn 8 nhòp. ­ Vuõ Tieán Chung ­ 9
 10. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Laàn 1: GV hoâ nhòp cho caû lôùp taäp. Laàn 2: Lôùp tröôûng vöøa taäp vöøa hoâ nhòp cho caû lôùp taäp. Laàn 3: Caùn söï hoâ nhòp cho caû lôùp taäp. GV quan saùt söûa sai cho HS. b. Troø chôi vaän ñoäng Troø chôi: Nhanh leân baïn ôi. GV cho HS taäp hôïp theo hình thoi, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. 3. Phaàn keát thuùc: 4 – 6 phuùt.  Ñöùng taïi choã laøm ñoäng taùc thaû loûng. Ñi thöôøng hoaëc ñöùng taïi choã voã tay theo nhòp. GV cuûng coá, heä thoáng baøi. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc. Tieát: TAÄP ÑOÏC  Baøi: ÑIEÀU ÖÔÙC CUÛA VUA MI ­ ÑAÙT I. Muïc tieâu: - Böôùc ñaàu nhaän bieát ñoïc dieãn caûm phaân bieät lôøi caùc nhaân vaät. - Hieåu yù nghóa: Nhöõng öôùc muoán tham lam khoâng mang laïi haïnh phuùc cho con ngöôøi. II. Phöông tieän daïy – hoïc: - Tranh minh hoaï trang 90 SGK - Baûng phuï ghi saün ñoaïn luyeän ñoïc III. Caùc hoaït ñoäng daïy­ hoïc: 1. Kieåm tra baøi cuõ  - Goïi 2 HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn baøi thöa chuyeän vôùi meï  vaø traû lôøi caâu hoûi trong SGK - 1HS ñoïc toaøn baøi vaø neâu ñaïi * GV nhaän xeùt –nghi ñieåm 2. Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi - Yeâu caàu HS quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi H: Taïi sao oâng vua laïi khieáp sô ïkhi nhìn thaáy thöùc aên nhö vaäy? Caâu chuyeän ñieàu öôùc cuûa vua Mi-ñaùt seõ cho caùc em hieåu roõ ñieàu ñoù. HÑ1: Luyeän ñoïc ­ Goïi 1 HS ñoïc toaøn baøi ­ Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp ñoaïn cuûa baøi (3 löôït ) ­ GV theo doõi söûa loãi phaùt aâm, löu yù caùc caâu caàu khieán: Xin thaàn tha toäi cho toâi! Xin Ngöôøi laáy ñieàu öôùc cho toâi ñöôïc soáng ! - Goïi HS ñoïc phaàn chuù giaûi - Yeâu caàu HS luyeän ñoïc nhoùm - Goïi 1HS ñoïc toaøn baøi - GV ñoïc maãu . chuù yù gioïng ñoïc  HÑ2: Tìm hieåu baøi  - Goïi HS ñoïc ñoaïn 1 ­ Vuõ Tieán Chung ­ 10
 11. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ H: thaàn Ñi- oâ- ni- doát cho vua Mi- ñaùt caùi gì ? H: Vua Mi- ñaùt cho thaàn ñieàu gì ? H: Theo em , vì sao vua Mi- ñaùt laïi öôùc nhö vaäy ? H: Ñaàu tieân , ñieàu öôùc ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo? H: Noïâi ñoaïn 1 noùi gì ? * YÙ 1:Ñieàu öôùc cuûa vua Mi­ ñaùt ñöôïc thöïc hieän  - 1HS ñoïc ñoaïn 2 H: Khuûng khieáp nghóa laø theá naøo? H: Taïi sao vua Mi- ñaùt phaûi xin thaàn Ñi- oâ- ni- doát laáy laïi ñieàu öôùc? H: Ñoaïn 2 noùi ñieàu gì? * yù 2: Vua Mi­ ñaùt nhaän ra söï khuûng khieáp cuûa  ñieàu öôùc - Goïi HS ñoïc ñoaïn 3 H: Vua Mi- ñaùt coù ñöôïc ñieàu gì khi nhuùng mình vaøo doøng nöôùc treân soâng Paùc- toân ? H: Vua Mi- ñaùt hieåu ra ñieàu gì ? H: Neâu yù ñoaïn 3? *YÙ 3: Vua Mi­ ñaùt ruùt ra baøi hoïc quyù  * Ñaïi yù : Nhöõng ñieàu öôùc tham lam khoâng bao giôø ñem laïi hanh phuùc cho con ngöôøi  HÑ 3: Luyeän ñoïc dieãn caûm  - Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp ñoaïn - Yeâu caàu HS ñoïc nhoùm - Thi ñoïc dieãn caûm theo vai - Bình choïn nhoùm ñoïc hay nhaát – tuyeân döông 3. Vaän duïng: H: Caâu chuyeän giuùp em hieåu ñieàu gì? - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe Tieát: TAÄP LAØM VAÊN Baøi: LUYEÄN TAÄP PHAÙT TRIEÅN CAÂU CHUYEÄN. I. Muïc tieâu: - Bieát caùch phaùt trieån caâu chuyeän, caùc ñoaïn vaên keå chuyeän theo trình töï thôøi gian. - Naém ñöôïc caùch phaùt trieån caâu chuyeän theo trình töï khoâng gian. - HS coù yù thöùc duøng töø hay, vieát ñuùng ngöõ phaùp vaø chính taû. II. Phöông tieän daïy ­ hoïc: - Giaáy khoå to, buùt daï. III. Caùc hoïat ñoäng daïy –hoïc: 1. OÅn ñònh: Haùt 2. Baøi cuõ: Kieåm tra 3 HS. - Keå laïi caâu chuyeän töø ñeà baøi: Trong giaác mô, em ñöôïc moät baø tieân cho ba ñieàu öôùc. ­ Vuõ Tieán Chung ­ 11
 12. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ - Caùc caâu môû ñaàu ñoaïn vaên ñoùng vai troø gì trong vieäc theå hieän trình töï thôøi gian? - GV theo doõi nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS. 3. Baøi môùi: GV giôùi thieäu baøi, ghi ñeà baøi. * Hoaït ñoäng 1:  Baøi taäp 1: - Goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Goïi 1 HS laøm maãu,chuyeån theå lôøi thoaïi giöõa Ti –tin vaø em beù thöù nhaát töø ngoân ngöõ kòch sang lôøi keå. GV nhaän xeùt . Vaên baûn kòch: Ti-tin: Caäu ñang laøm gì vôùi ñoâi caùnh xanh aáy? Em beù thöù nhaát: Mình seõ duøng noù vaøo vieäc saùng cheá treân traùi ñaát . - Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi, quan saùt tranh minh hoaï vôû kòch, suy nghó taäp keå laïi caâu chuyeän theo trình töï thôøi gian . ­ GV nhaän xeùt keát luaän Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 2 GV gôïi yù cho HS: Baøi taäp 2 yeâu caàu caùc em keå laïi caâu chuyeän theo trình töï khoâng gian Baøi taäp 3 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu - GV yeâu caàu HS so saùnh hai caùch môû ñaàu ñoaïn 1,2 (keå theo trình töï thôøi gian/ keå theo trình töï khoâng gian). GV nhaän xeùt veà trình töï saép xeáp caùc söï vieäc: Coù theå keå ñoaïn Trong coâng xöôûng xanh tröôùcTrong khu vöôøn kì dieäu hoaëc ngöôïc laïi. 4. Vaän duïng: - Nhaéc laïi söï khaùc nhau giöõa hai caùch keå chuyeän . - Nhaän xeùt tieát hoïc – lieân heä giaùo duïc - HS veà nhaø vieát laïi moät ñoaïn vaên hoaøn chænh theo trình töï thôøi gian vaø trình töï khoâng gian. Tieát: TOAÙN Baøi: VEÕ HAI ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC I. Muïc tieâu: + Veõ ñöôïc ñöôøng thaúng ñi qua moät ñieåm cho tröôùc vaø vuoâng goùc vôùi moät ñöôøng thaúng cho tröôùc. + Bieát veõ ñöôøng cao cuûa tam giaùc. * Baøi taäp caàn laøm: B1, B2. II. Phöông tieän daïy hoïc: Thöôùc thaúng vaø eâ ke . III. Hoaït ñoäng daïy hoïc. 1. kieåm tra baøi cuõ:  + Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi taäp höôùng daãn theâm ôû tieát tröôùc vaø kieåm tra vôû baøi taäp ôû nhaø cuûa 1 soá HS khaùc. ­ Vuõ Tieán Chung ­ 12
 13. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ + GV chöõa baøi vaø ghi ñieåm cho HS 2. Daïy baøi môùi: GV giôùi thieäu baøi. HÑ1:  Höôùng daãn veõ 2 ñöôøng thaúng ñi qua 1  ñieåm vaø vuoâng goùc  vôùi 1   ñöôøng thaúng cho tröôùc. + GV thöïc hieän caùc böôùc veõ nhö SGK vöøa thao taùc veõ vöøa neâu caùch veõ cho HS quan saùt. + Ñaët 1 caïnh goùc vuoâng cuûa eâ ke truøng vôùi ñöôøng thaúng AB. + Chuyeån eâ ke tröôït theo ñöôøng thaúng AB sao cho caïnh goùc vuoâng thöù 2 cuûa eâ ke gaëp ñieåm E. Vaïch 1 ñöôøng thaúng theo caïnh ñoù thì ñöôïc ñöôøng thaúng CD ñi qua E vaø vuoâng goùc vôùi AB + Ñieåm E naèm treân ñöôøng thaúng AB. * GV toå chöùc cho HS thöïc haønh veõ. HÑ2:  Höôùng daãn veõ ñöôøng cao cuûa tam giaùc. + GV veõ leân baûng tam giaùc ABC. + GV yeâu caàu HS ñoïc teân tam giaùc. + GV yeâu caàu HS veõ ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm A vaø vuoâng goùc vôùi caïnh BC cuûa tam giaùc ABC. * GV neâu: qua ñænh A cuûa tam giaùc ABC ta veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi caïnh BC, caét caïnh BC taïi dieåm H. Ta goïi ñoaïn thaúng AH laø ñöôøng cao cuûa tam giaùc ABC. + GV nhaéc laïi: Ñöôøng cao cuûa hình tam giaùc chính laø ñoaïn thaúng ñi qua 1 ñænh vaø vuoâng goùc vôùi caïnh ñoái dieän cuûa ñænh ñoù. + GV yeâu caàu HS veõ ñöôøng cao haï töø ñænh B ñænh C cuûa hình tam giaùc ABC. H: 1 hình tam giaùc coù maáy ñöôøng cao?  HÑ3: Höôùng daãn thöïc haønh Baøi 1:  + Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi sau ñoù veõ hình. + Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi veõ cuûa baïn treân baûng vaø laàn löôït neâu caùch thöïc hieän veõ ñöôøng thaúng AB cuûa mình Baøi 2:  H: baøi taäp yeâu caàu laøm gì? H: Ñöôøng cao AH cuûa hình tam giaùc ABC laø ñöôøng thaúng ñi qua dieåm naøo cuûa tam giaùc ABC, vuoâng goùc vôùi caïnh naøo cuûa tam giaùc ABC? + GV yeâu caàu HS veõ hình. + Yeâu caàu HS nhaän xeùt hình veõ cuûa caùc baïn treân baûng, sau ñoù HS laàn löôït neâu caùch thöïc hieän veõ ñöôøng cao AH cuûa mình. + GV nhaän xeùt. 3. Vaän duïng: + GV nhaän xeùt tieát hoïc. + Höôùng daãn HS laøm luyeän theâm veà nhaø. ----------------------------------------------------- ­ Vuõ Tieán Chung ­ 13
 14. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ngaøy daïy : Thöù naêm ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2011 Tieát: CHÍNH TAÛ (Nghe – vieát) Baøi: THÔÏ REØN I. Muïc tieâu: ­ Nghe­viết đúng bài CT; trình bày đúng các khổ thơ và dòng thơ 7 chữ. ­ Làm đúng BT CT phương ngữ (2) a/b. II. Phöông tieän daïy ­ hoïc: +Baøi taäp2ahoaëc2b vieátvaøobaûngphuï. III. Caùc hoaït ñoäng daïy ­ hoïc: 1. Kieåm tra baøi cuõ: + Goïi 1 HS leân baûng ñoïc cho 3 HS vieát baûng lôùp, caû lôùp vieát vaøo vôû nhaùp: Con dao, rao vaët, giao haøng, ñaét reû, haït deû, caùi gieû, bay lieäng, ñieân   ñieån. +GV nhaänxeùtchöõvieátcuûaHS teânbaûng. 2. Daïy baøi môùi: GV giôùi thieäubaøi. Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi thô. +Goïi HS ñoïc baøi thôvaøñoïc chuùgiaûi. H: Nhöõngtöø ngöõnaøocho embieátngheàthôï reønraátvaátvaû? H: Ngheàthôï reøncoù nhöõngñieåmgì vui nhoän? H: Baøi thô cho embieátgì veàngheàthôï reøn? Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát töø khoù. +Yeâu caàuHS tìm, luyeänvieátcaùctöø khoù,deãlaãnkhi vieátchínhtaû. Hoaït ñoäng 3: Vieát chính taû. +GV ñoïc töøngcaâuchoHS vieátbaøi vaøsoaùtloãi, thoángkeâsoáloãi. +Thu moätsoávôû chaámvaønhaänxeùt. Hoaït ñoäng 4:  höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû. Baøi 2a:  +Goïi HS ñoïc yeâucaàu. + Yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm, nhoùmnaøo xong tröôùc daùn phieáu leân baûng.Caùcnhoùm khaùcnhaänxeùtvaøboåsung. * GV keátluaänlôøi giaûi ñuùng: Naêm gian leàu coû thaáp le te Ngoõ toái ñeâm saâu ñoùm laäp loeø Löng daäu phaát phô choøm khoùi nhaït Laøn ao loùng laùnh boùng traêng loe. 3. Vaän duïng: +GV nhaänxeùttieáthoïc, oânluyeänchuaånbò kieåmtra. Tieát: TOAÙN Baøi: VEÕ HAI ÑÖÔØNG THAÚNG SONG SONG I. Muïc tieâu: Bieát söû duïng thöôùc thaúng & eâ-ke ñeå veõ ñöôøng thaúng ñi qua 1 ñieåm cho tröôùc& songsongvôùi 1 ñöôøngthaúngcho tröôùc. * Baøi taäpcaànlaøm:B1, B3. II. Phöông tieän daïy – hoïc ­ Vuõ Tieán Chung ­ 14
 15. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ + EÂ ke, thöôùc thaúng. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc 1. Kieåm tra baøi cuõ: - GV: Goïi 2HS leân: HS1 veõ 2 ñöôøng thaúng AB & CD vuoâng goùc vôùi nhau taïi E; HS2 veõ hình tam giaùc ABC, sau ñoù veõ ñöôøng cao - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm cho HS. 2. Daïy baøi môùi: GV giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc. Trong giôø hoïc naøy ta seõ cuøng thöïchaønh veõ 2 ñöôøng thaúng * Höôùng daãn veõ ñöôøng thaúng ñi qua 1 ñieåm & song song vôùi 1 ñöôøng thaúng   cho tröôùc: - GV: Thöïc haønh caùc bc veõ nhö SGK, vöøa thao taùc vöøa neâu caùch veõ cho caû lôùp quan saùt & thöïc haønh: + Veõ ñöôøng thaúng AB & laáy 1 ñieåm E naèm ngoaøi AB. + Veõ ñöôøng thaúng MN ñi qua E & vuoâng goùc vôùi ñöôøng + Veõ ñöôøng thaúng ñi qua E & vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng - GV neâu: Goïi teân ñöôøng thaúng vöøa veõ laø CD, coù nhaän xeùt gì veà ñöôøng thaúng CD & ñöôøng thaúng AB? - Keát luaän: Vaäy chuùng ta ñaõ veõ ñöôïc ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm E & song song vôùi ñöôøng thaúng AB cho tröôùc. - GV: Neâu laïi trình töï caùc böôùc veõ ñöôøng thaúng CD ñi qua E & vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng AB nhö SGK. Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp Baøi 1:  - GV veõ ñöôøng thaúng CD & laáy 1 ñieåm M naèm ngoaøi CD nhö - Hoûi: + BT yeâu caàu chuùng ta laøm gì? + Ñeå veõ ñöôïc ñöôøng thaúng AB ñi qua M & song song vôùi ñöôøng thaúng CD, tröôùc tieân ta veõ gì? GV: YC HS thöïc haønh veõ vöøa neâu, ñaët teân cho ñöôøng thaúng ñi qua M & vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng CD laø ñöôøng thaúng MN. - GV: Sau khi veõ ñöôïc ñöôøng thaúng MN, ta tieáp tuïc veõ gì - GV: YC HS veõ hình. - Hoûi: Ñöôøng thaúng vöøa veõ ntn so vôùi ñöôøng thaúng CD? - Vaäy ñoù chính laø ñöôøng thaúng AB caàn veõ. Baøi 3: - GV: YC HS ñoïc ñeà baøi, sau ñoù töï veõ hình. - GV: YC HS neâu caùch veõ ñöôøng thaúng ñi qua B oáng song vôùi - Hoûi: Taïi sao chæ caàn veõ ñöôøng thaúng ñi qua B & vuoâng goùc vôùi BA thì ñöôøng thaúng naøy seõ song song vôùi AD? + Goùc ñænh E cuûa hình töù giaùc BEDA coù laø goùc vuoâng hay - GV hoûi: + Hình töù giaùc BEDA laø hình gì? Vì sao? + Keå teân caùc caëp caïnh song song vôùi nhau coù trong hình veõ? + Keå teân caùc caëp caïnh vuoâng goùc vôùi nhau coù trong hình - GV: Nhaän xeùt & cho ñieåm HS. + GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi sau ñoù töï laøm baøi 3. Vaän duïng: ­ Vuõ Tieán Chung ­ 15
 16. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ + GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø höôùng daãn baøi laøm ôû nhaø Tieát: KHOA HOÏC Baøi: OÂN TAÄP: CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOEÛ A. MUÏC TIEÂU: OÂn taäp caùc kieán thöùc veà : - Söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng. - Caùc chaát döông döôõng coù trong thöùc aên vaø vai troø cuûa - caùch phoøng traùnh moät soá beänh do aên thieáu hoaëc thöøa chaát dinh döôõng vaø caùc beänh laây qua ñöôøng tieâu hoùa - Dinh döôõng hôïp lí - Phoøng traùnh ñuoái nöôùc. B. PHÖÔNG TIEÄN DAÏY - HOÏC - Caùc phieáu caâu hoûi. - Caùc tranh aûnh, moâ hình hay vaät thaät veà caùc loaïi thöùc aên C. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : I/ Kieåm tra. - Keå moät soá vieäc neân hay khoâng neân laøm ñeå phoøng traùnh taïi naïn soâng nöôùc? - Coù yù thöùc vaø vaän ñoäng moïi ngöôøi cuøng phoøng traùnh taïi - GV nhaän xeùt ghi ñieåm II/  Baøi môùi  1/ Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi 2/ Baøi giaûng  Hoaït ñoäng 1: Ai nhanh, ai ñuùng’      Böôùc 1 :Toå chöùc GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm vaø saép xeáp baøn gheá phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng troø chôi. Böôùc 2: - GV ñaët caâu hoûi, nhoùm naøo giô tay tröôùc seõ ñöôïc traû lôøi(Neáu ñuùng coäng ñieåm) - Tieáp theo caùc nhoùm khaùc laàn löôït traû lôøi theo thöù töï. - GV ñöa cho BGK caâu hoûi vaø ñaùp aùn ñeå theo doõi caùc ñoäi - GV höôùng daãn caùch ñaùnh giaù, ghi cheùp Böôùc 3 : Tieán haønh. GV laàn löôït ñoïc caâu hoûi ñk cuoäc chôi. Böôùc 4 : Ñaùnh giaù, toång keát. Thoáng nhaát dieåm caùc toå vaø tuyeân boá ñieåm Hoaït ñoäng 2 : Töï ñaùnh giaù Böôùc 1 : Höôùng daãn toå chöùc - GV yeâu caàu HS döïa vaøo caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå töï ñaùnh  Ñaõ aên phôùi hôïp vaø thöôøng xuyeân ñoåi moùn thöùc aên chöa?  Ñaõ aên phoái hôïp chaát ñaïm, beùo ñoäng thöïc vaät chöa?  Ñaõ aên caùc loaïi thöùc aên chöaùa Vi-ta-min vaø chaát khoaùng ­ Vuõ Tieán Chung ­ 16
 17. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ chöa? Böôùc 2: Töï ñaùnh giaù Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp - GV nhaän xeùt D. VAÄN DUÏNG: - Theá naøo laø quaù trình trao ñoåi chaát? Keå teân caùc nhoùm dinh döôõng caàn cho cô theå con ngöôøi. - Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi xem baøi sau. Tieát: LUYEÄN TÖØ & CAÂU Baøi: ÑOÄNG TÖØø I. Muïc tieâu:  - HS hieåu ñöôïc theá naøo laø ñoäng töø - Nhaän bieát ñöôïc ñoäng töø coù trong caâu hoaëc theå hieän qua tranh veõ. II. Phöông tieän daïy  ­ hoïc: - Baûng phuï ghi saün ñoaïn vaên baøi taäp 1 phaàn nhaän xeùt. - Giaáy khoå to vaø buùt daï. - Tranh minh hoaï trang 94 SGK III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: 1. Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi HS ñoïc baøi taäp ñaõ giao ôû tieát tröôùc. Yeâu caàu HS ñoïc thuoäc vaø tình huoáng söû duïng caùc caâu tuïc ngöõ - GV nhaän xeùt vaø nghi ñieåm töøng HS 2. Daïy baøi môùi: Giôùi thieäu baøi. - GV vieát caâu vaên leân baûng: Vua Mi­ ñaùt thöû beû moät caønh soài,   caønh ñoù lieàn bieán thaønh vaøng.  ­ Yeâu caàu HS phaân tích - Nhöõng töø loaïi naøo trong caâu naøo maø em ñaõ bieát ? - Vaäy loaïi töø “ beû , bieán thaønh” laø gì? * Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em traû lôøi caâu hoûi ñoù? HÑ1: Tìm hieåu baøi - Goïi HS ñoïc phaàn nhaân xeùt - Yeâu HS thaûo luaän trong nhoùm ñeå tìm ra caùc töø theo yeâu caàu - Goïi HS phaùt bieåu yù kieán - GV keát luaän lôøi giaûi ñuùng * Caùc töø neâu treân chæ hoaït ñoäng, traïng thaùi cuûa ngöôøi , vaät ñoù laø ñoäng töø   Ghi nhôù :  - Goïi HS ñoïc phaàn ghi nhôù. - Vaäy töø: beû, bieán thaønh coù phaûi laø ñoäng töø hay khoâng? vì sao? - Yeâu caàu HS laáy theâm ví duï veà ñoäng töø chæ hoaït ñoäng, traïng thaùi. HÑ2: Luyeän taäp.  ­ Vuõ Tieán Chung ­ 17
 18. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Baøi 1: - Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø maãu. - Yeâu caàu HS thaûo luaän vaø tìm töø , sau ñaïi dieän caùc nhoùm leân daùn phieáu treân baûng , caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung. - GV keát luaän veà caùc töø ñuùng. Tuyeân döông nhoùm tìm ñöôïc nhieàu ñoäng töø. Baøi taäp 2:  - Goïi HS ñoïc yeâøu caàu vaø noâi dung. - Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi, ghi vaøo vôû nhaùp. - GV keát luaän lôøi giaûi ñuùng. a) ñeán- yeát kieán-cho- nhaän- xin – laøm – duøi – coù theå- laën. b) mæm cöôøi – öng thuaän – thöû – beû – bieán thaønh – ngaét – thaønh – töôûng – coù. Baøi 3: - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - GV treo tranh minh hoaï vaø goïi HS leân baûng chæ vaøo tranh ñeå moâ taû troø chôi. - Toå chöùc cho HS thi dieãn kòch caâm. - Hoaït ñoäng nhoùm. - GV gôïi yù caùc hoaït ñoäng cho töøng nhoùm. VD: + Ñoäng taùc hoïc taäp. + Ñoäng taùc veä sinh thaân theå. + Ñoäng taùc vui chôi, giaûi trí. GV nhaän xeùt tuyeân döông nhoùm dieãn ñöôïc nhieàu ñoäng taùc khoù vaø ñoaùn ñuùng ñoäng töø chæ hoaït ñoäng cuûa nhoùm baïn. 3. Vaän duïng: - H: Theá naøo laø ñoäng töø? ñoäng töø ñöôïc duøng ôû ñaâu? - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Veà nhaø vieát 10 töø chæ ñoäng taùc ñaõ chôi ôû lôùp. ----------------------------------------------------------------------------- Ngaøy daïy: Thöù saùu ngaøy 21 thaùng 10 naêm 2011 Tieát: THEÅ DUÏC ÑOÄNG TAÙC LÖNG­BUÏNG cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung TROØ CHÔI  “CON COÙC LAØ CAÄU OÂNG TRÔØI” I- MUÏC TIEÂU ­ Thực hiện được động tác vươn thở, tay và bước đầu biết cách thực hiện động tác  chân, lưng­bụng của bài thể dục phát triển chung. ­ Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II- ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN - Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ. - Phöông tieän: coøi. III- NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP 1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt.  Giaùo vieânphoåbieánnoäi dung,yeâucaàubaøi hoïc, chaánchænhtrangphuïc taäp luyeän. Troø chôi: Laømtheohieäuleänh. ­ Vuõ Tieán Chung ­ 18
 19. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt.  a. Baøi theå duïc phaùt trieån chung.  OÂn ñoäng taùc vöôn thôû, tay vaø chaân: 2 laàn moãi laàn 8 nhòp. Laàn ñaàu GV ñieàu khieån, caùc laàn sau toå tröôûng ñieàu khieån. GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa sai soùt cho HS. Hoïc ñoäng taùc löng buïng: Khi taäp ñoäng taùc löng buïng, luùc ñaàu yeâu caàu thaúng chaân, thaân chöa caàn gaäp saâu maø qua moãi buoåi taäp, GV yeâu caàu HS b. Troø chôi vaän ñoäng Troø chôi: Con coùc laø caâu oâng trôøi . GV neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh vai chôi cuûa mình. 3. Phaàn keát thuùc: 4 – 6 phuùt.  Ñöùng taïi choã thaû loûng, sau ñoù haùt vaø voã tay theo nhòp. GV cuûng coá, heä thoáng baøi. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc. Tieát: TOAÙN Baøi: THÖÏC HAØNH VEÕ HÌNH CHÖÕ NHAÄT & HÌNH VUOÂNG  I. Muïc tieâu: Veõ ñöôïc hình chöõ nhaät vaø hình vuoâng baèng thöôùc keû vaø eâ * Baøi taäp caàn laøm: B1a, B1a. II. Phöông tieän daïy ­ hoïc: + Thöôùc thaúng coù vaïch xaêng- ti- meùt, eâ ke, com pa. III. Caùc hoaït ñoäng daïy ­ hoïc: 1. Kieåm tra baøi cuõ + Goïi 2 HS leân baûng 1 em veõ hình chöõ nhaät ABCD coù ñoä daøi caùc caïnh AD laø 5dm, AB laø 7dm. 1 em veõ hình chöõ nhaät MNPQ coù ñoä daøi caïnh MN laø 9 dm, caïnh PQ laø 3dm . Tính chu vi moãi * GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm cho HS. 2. Daïy baøi môùi: GV giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 1: *Höôùng daãn veõ hình chöõ nhaät theo ñoä daøi caùc caïnh: - GV: Goïi HS leân veõ hình chöõ nhaät MNPQ. - Hoûi: + Caùc goùc ôû ñænh cuûa hình chöõ nhaät MNPQ coù laø + Haõy neâu caùc caëp caïnh song song vôùi nhau coù Trong hình - GV: Döïa vaøo ñaëc ñieåm chung cuûa hình chöõ nhaät, ta seõ thöïchaønh veõ hình chöõ nhaät theo ñoä daøi caùc caïnh cho tröôùc. - Neâu vduï: Veõ hình chöõ nhaät ABCD coù chieàu daøi 4cm & - GV: YC HS veõ töøng böôùc nhö SGK: + Veõ ñoaïn thaúng CD coù chieàu daøi 4cm (GV veõ ñoaïn thaúng + Veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi DC taïi D, treân ñöôøng thaúng ñoù laùy ñoaïn thaúng DA=2cm. + Veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi DC taïi C, treân ñöôøng thaúng ñoù laáy CB = 2cm. ­ Vuõ Tieán Chung ­ 19
 20. GA Tuaàn 9 Buoåi 1 ­ Lôùp 4B – Tröôøng Tieåu hoïc B Haûi Anh ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ + Noái A vôùi B ta ñöôïc hình chöõ nhaät ABCD. * Höôùng daãn veõ hình vuoâng theo ñoä daøi caïnh cho tröôùc. H: Hình vuoâng coù caùc caïnh nhö theá naøo vôùi nhau? H: Caùc goùc ôû caùc ñænh cuûa hình vuoâng laø caùc goùc gì? + GV neâu: Chuùng ta seõ döïa vaøo caùc ñaêïc ñieåm treân ñeå veõ hình vuoâng coù ñoä daøi caïnh cho tröôùc. + GV neâu ví duï: Veõ hình vuoâng coù caïnh daøi 3 cm. + GV höôùng daãn HS thöïc hieän töøng böôùc veõ nhö trong SGK: Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thöïc haønh. Baøi 1a (Tr54): - GV: YC HS ñoïc ñeà toaùn. - GV: YC HS töï veõ hình chöõ nhaät coù chieàu roäng 3cm, chieàu daøi 5cm, roàiù ñaët teân cho hình chöõ nhaät. - GV: YC HS neâu caùch veõ cuûa mình. - GV: YC HS tính chu vi cuûa hình chöõ nhaät. - GV: Nxeùt. Baøi 1a (Tr55):  + GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi, sau ñoù töï veõ hình vuoâng coù ñoä daøi caïnh laø 4cm, sau ñoù tính chu vi vaø dieän tích hình ñoù. + GV yeâu caàu HS neâu roõ töøng böôùc veõ cuûa mình. 3. Vaän duïng: + GV toång keát giôø hoïc, daën HS veà nhaø chuaån bò baøi sau. Tieát: TAÄP LAØM VAÊN Baøi: LUYEÄN TAÄP TRAO ÑOÅI YÙ KIEÁN VÔÙI NGÖÔØI THAÂN I. Muïc tieâu: + Xaùc ñònh ñöôïc muïc ñích trao ñoåi. Xaùc ñònh ñöôïc vai trong trao ñoåi. Laäp ñöôïc daøn yù roõ noäi dung cuûa baøi trao ñoåi ñeå ñaït + Böôùc ñaàu bieát ñoùng vai trao ñoåi lôøi noùi, cöû chæ thích hôïp nhaèm ñaït muïc ñích thuyeát phuïc. * Các KNS cơ bản được giáo dục. ­ Thể hiện sự tự tin. ­ Lắng nge tích cực. ­ Thương lượng. ­ Đặt mục tiêu, kiên định. * Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng. ­ Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin. ­ Trình bày 1 phút. ­ Đóng vai. II. Phöông tieän daïy ­ hoïc: +baûnglôùpvieátsaünñeàbaøi. III.Caùc hoaït ñoäng daïy ­ hoïc: 1. Kieåm tra baøi cuõ: + Goïi HS keå laïi caâu chuyeän veà Yeát Kieâu ñaõ ñöôïc chuyeån theå töø kòch. GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm cho HS. 2. Daïy baøi môùi: GV giôùi thieäu baøi. ­ Vuõ Tieán Chung ­ 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=88

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2