giáo án vật lý 11 - Cảm ứng từ, định luật Ampe

Chia sẻ: Nguyễn Thị Phương Thu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
289
lượt xem
44
download

giáo án vật lý 11 - Cảm ứng từ, định luật Ampe

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đường cảm ứng từ là những đường mà tiếp tuyến với nó ở mỗi điểm trùng với phương của vectơ cảm ứng từ , chiều của nó trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo án vật lý 11 - Cảm ứng từ, định luật Ampe

  1. TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11 Tieát : _____ Baøi 49 CAÛM ÖÙNG TÖØ - ÑÒNH LUAÄT AMPE I. Muïc tieâu : + Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa vaø hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caûm öùng töø. + Naém vaø vaän duïng ñöôïc ñònh luaät Ampe. II. Phöông Phaùp Giaûng Daïy : Phöông phaùp thöïc nghieäm vaø neâu vaán ñeà … III. Thieát bò , ñoà duøng daïy hoïc : _________________________________________________________________________________________ IV. Tieán Trình Giaûng daïy Phaàn laøm vieäc cuûa Giaùo Vieân Phaân phoái Hoaït ñoâng cuûa hoïc sinh Ghi chuù thôøi gian Noäi dung ghi baûng Toå chöùc ,ñieàu khieån 1. Kieåm + GV cho moät vaøi hình aûnh vaø yeâu caàu HS duøng tra baøi cuõ quy taéc baøn tay traùi ñeå xaùc ñònh phöông – chieàu vaø kieán cuûa löïc töø. thöùc cuõ + Trình baøy phöông vaø chieàu cuûa löïc töø ? lieân quan vôùi baøi môùi (3’) 2. Nghieân I. CAÛM ÖÙNG TÖØ I. CAÛM ÖÙNG TÖØ I. CAÛM ÖÙNG TÖØ cöùu baøi a) Thí nghieäm Thí nghieäm + nhaän xeùt Thí nghieäm + nhaän xeùt môùi Chieàu daøi cuûa AB lAB = 8 cm GV laàn löôït höôùng daãn HS HS quan saùt vaø ruùt ra Laàn I(A) FAB (N) FAB ( hay ñeå HS quan saùt GV keát luaän : TN thöïc hieän ) thí nghieäm theo I höôùng daãn SGK trang 232 1 I1 = 30 GV : Caùc em vöøa quan saùt 2 I2 = 30 thí nghieäm vaø cho bieát khi HS : Khi ñoù löïc töø taêng 3 I3 = 30 chieàu daøi daây daãn l taêng theo → löïc töø tæ leä vôùi 4 I4 = 30 thì löïc töï coù ñoä lôùn nhö theá ñoä daøi daây daãn. GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 49-1 /4
  2. TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11 naøo ? GV : Baây giôø neâu ta taêng HS : Khi ñoù löïc töø taêng Cöôøng ñoä doøng ñieän I = 120 A cöôøng ñoä doøng ñieän leân thì theo → löïc töø tæ leä vôùi caûm öùng töø nhö theá naøo ? cöôøng ñoä doøng ñieän Laàn I(A) FAB (N) FAB F TN I GV : F = B.I.l ⇒ B = I .l 5 I5 =5 c) Caûm öùng töø c) Caûm öùng töø 6 I6 =6 GV : Döïa vaøo coâng thöùc HS : Caûm öùng töø taïi moät 7 I7 =7 F ñieåm laø ñaïi löôïng ño baèng 8 I8 =9 B= , caùc em cho bieát theá thöông soá giöõa löïc töø taùc I .l duïng leân moät ñoaïn daây naøo laø caûm öùng töø taïi b) Nhaän xeùt : daãn coù ñoä daøi ñuû nhoû moät ñieåm “ Ñoä lôùn cuûa löïc töø F taùc duïng leân ñoïan mang doøng ñieän ñaët doøng ñieän AB vöøa tæ leä vôùi cöôøng ñoä II. ÑÒNH LUAÄT AMPE vuoâng goùc vôùi ñöôøng doøng ñieän I qua AB vöøa tæ leä vôùi chieàu GV : Giaû söû Thaày coù moät caûm öùng töø taïi ñieåm khaûo saùt vaø tích cuûa daøi l cuûa ñoaïn doøng ñieän ñoù” nam chaâm thaúng hình chöû U cöôøng ñoä doøng ñieän vôùi F treân mang hình vaø moät ñoä daøi ñoaïn daây daãn F = Bil ⇒ B = ñieåm A naèm trong töø tröôøng. ñoù. Il c) Caûm öùng töø Caùc em haõy leân veõ moät II. ÑÒNH LUAÄT AMPE Trong heä SI, ta coi haèng soá B chính laø ñöôøng caûm öùng qua noù ! Moät HS leân veõ ñöôøng GV : Taïi A em haõy veõ moät caûm öùng töø qua A caûm öùng töø cuûa töø tröôøng vôùi ñôn vò vectô caûm öùng töø laø tesla, kí hieäu laø T. GV : Töø ñoù caùc em coù theå Moät HS leân baûng veõ moät B= F cho bieát ñöôøng caûm öùng töø vectô caûm öùng töø Il laø nhöõng ñöôøng nhö theá HS : Ñöôøng caûm öùng töø d) Chuù yù : naøo ? laø nhöõng ñöôøng maø tieáp Vectô caûm öùng töø ≡ caûm öùng cuûa töø tuyeán vôùi noù ôû moãi tröôøng ≡ töø tröôøng. ñieåm truøng vôùi phöông II. ÑÒNH LUAÄT AMPE cuûa vectô caûm öùng töø , F chieàu cuûa noù truøng vôùi B= ⇒ F = IBl chieàu cuûa vectô caûm öùng Il töø taïi ñieåm ñoù. Toång quaùt : F = IBlsinα GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 49-2 /4
  3. TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11 III. NGUYEÂN LÍ CHOÀNG CHAÁT TÖØ TRÖÔØNG Töông töï nhö ñieän tröôøng, töø tröôøngcuõng tuaân theo nguyeân lí choàng  chaát töø tröôøng. Goïi B laø töø tröôøng cuûa heä, ta coù theå vieát :     B = B1 + B2 + ... + Bn III. NGUYEÂN LÍ CHOÀNG CHAÁT TÖØ TRÖÔØNG III. NGUYEÂN LÍ CHOÀNG CHAÁT TÖØ TRÖÔØNG GV höôùng caùc em xaùc  ñònh B toång hôïp baèng caùc phöông phaùp toång  hôïp vectô B thaønh phaàn nhö nguyeân lí choàng chaát cuûa ñieän tröôøng. 3. Cuûng Daën doø Hs laøm caùc baøi HS traû lôøi caùc caâu coá baøi taäp 1, 2, 3 trang 235 giaûng hoûi 1, 2 vaø 3 trang 234 Daën doø cuûa hoïc sinh (5’)    GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 49-3 /4
  4. TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11 GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 49-4 /4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản