intTypePromotion=1

Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
146
lượt xem
21
download

Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư trình bày cơ sở làm rõ nội dung cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từ đó làm rõ một số vấn đề đặt ra với giáo dục đại học Việt Nam trước sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 40. và đưa ra một số giải pháp định hướng cho sự phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong thời gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> GIAÁO DUÅC ÀAÅI HOÅC VIÏÅT NA<br /> TRONG BÖËI CAÃNH CAÁCH MAÅNG CÖNG<br /> NGUYÏÎN HAÃI HOAÂNG, ÀINH THÕ THU TRANG*<br /> Ngaây nhêån:24/11/2017<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 25/12/2017<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 29/12/2017<br /> <br /> Toám tùæt: <br /> Caách maång cöng nghiïåp lêìn thûá tû ngaây caâng taác àöång trûåc tiïëp àïën tñnh trung têm cuã<br /> hoaåt àöång àaâo taåo vaâ nghiïn cûáu khoa hoåc. Baâi viïët naây trïn cú súã laâm roä nöåi dung cú baãn cuãa<br /> tû, tûâ àoá laâm roä möåt söë vêën àïì àùåt ra vúái giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam trûúác sûå taác àöång cuãa<br /> ra möåt söë giaãi phaáp àõnh hûúáng cho sûå phaát triïín giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam trong thúâi gian túá<br /> Tûâ khoaá: <br /> Caách maång cöng nghiïåp lêìn thûá tû; Giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam; Caách maång cöng ngh<br /> hoåc Viïåt Nam.<br /> THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION WITH THE VIETNAM UNIVERSITY <br /> <br /> Abstract:<br />  The fourth industrial  revolution has direct effect to training and science research - two main act<br /> universities. This article mentions  to the basic contents  of The fourth industrial  revolution, the challenges  a<br /> of its for the development of  Vietnam university eduacation in the near future.<br /> Keywords:<br />  Industry 4.0; Vietnam university education; industry 4.0 with the Vietnam university education.<br /> <br /> 1. Caách maång cöng nghiïåp lêìn thûá tû - àùåc<br /> theo cêëp söë cöång, thò töëc àöå phaát triïín cuãa cuöåc caách<br /> àiïím, nguyïn tùæc phaát triïín vaâ taác àöång<br /> maång cöng nghiïåp 4.0 laâ theo cêëp söë nhên.<br /> Khaái niïåm Industry 4.0 hay laâ Cuöåc caách maång<br /> Thûá ba, cuöåc caách maång lêìn naây seä laâm thay àöíi<br /> cöng nghiïåp lêìn thûá tû (4.0) lêìn àêìu tiïn àûúåc àïì<br /> triïåt àïí vïì caách söëng, laâm viïåc vaâ quan hïå cuãa con<br /> cêåp trong baãn Kïë hoaåch haânh àöång chiïën lûúåc cöng ngûúâi, thay àöíi cùn baãn caách thûác con ngûúâi taåo ra<br /> nghïå cao àûúåc chñnh phuã Àûác thöng qua vaâo nùm<br /> saãn phêím, tûâ àoá taåo nïn “caách maång” vïì töí chûác caác<br /> 2012, laâ möåt thuêåt ngûä bao göìm möåt loaåt caác cöng chuöîi saãn xuêët - giaá trõ. Bïì röång vaâ chiïìu sêu cuãa<br /> nghïå tûå àöång hoáa hiïån àaåi, trao àöíi dûä liïåu vaâ chïënhûäng thay àöíi naây baáo trûúác sûå chuyïín àöíi maånh<br /> taåo. Cuöåc caách maång cöng nghiïåp lêìn thûá tû àûúåc meä cuãa toaân böå hïå thöëng saãn xuêët, quaãn lyá vaâ quaãn<br /> àõnh nghôa laâ “möåt cuåm thuêåt ngûä cho caác cöng nghïå trõ cuãa xaä höåi loaâi ngûúâi. Nhû vêåy laâ seä laâm thay àöíi<br /> vaâ khaái niïåm cuãa töí chûác trong chuöîi giaá trõ” ài cuânglûåc lûúång saãn xuêët trong tûúng lai.<br /> vúái caác hïå thöëng vêåt lyá trong khöng gian aão, Internet<br /> Caách maång cöng nghiïåp 4.0 phaát triïín dûåa trïn<br /> cuãa vaån vêåt vaâ Internet cuãa caác dõch vuå.<br /> saáu nguyïn tùæc, bao göìm: 1). Khaã nùng tûúng taác<br /> Caách maång cöng nghiïåp lêìn thûá tû xuêët hiïån vúái (Interoperability); 2). AÃo hoáa (Virtualization); 3). Phên<br /> nhûäng àùåc trûng cú baãn sau:<br /> quyïìn (Decentralization); 4). Khaã nùng Thúâi gian thûåc<br /> Thûá nhêët, nhúâ khaã nùng kïët nöëi thöng qua caác (Real - Time Capability ); 5). Àõnh hûúáng dõch vuå<br /> thiïët bõ di àöång vaâ khaã nùng tiïëp cêån vúái cú súã dûä(Service Orientation); 6). Tñnh Mö àun (Modularity).<br /> liïåu lúán, nhûäng tñnh nùng xûã lyá thöng tin seä àûúåc Trong àoá: “Khaã nùng tûúng taác chñnh laâ khaã nùng<br /> nhên lïn búãi nhûäng àöåt phaá cöng nghïå trïn nhiïìu<br /> cuãa caác hïå thöëng khöng gian maång (taâu sên bay,<br /> lônh vûåc.<br /> traåm lùæp raáp, saãn phêím), con ngûúâi vaâ caác Nhaâ maáy<br /> Thûá hai, töëc àöå cuãa cuöåc caách maång cöng nghiïåp thöng minh àïí kïët nöëi vaâ liïn laåc vúái nhau thöng qua<br /> 4.0 laâ khöng coá tiïìn lïå trong lõch sûã. Nïëu caác cuöåc<br /> caách maång cöng nghiïåp trûúác àêy diïîn ra vúái töëc àöå *  Trûúâng Àaåi  hoåc Cöng  àoaân<br /> <br /> 25 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> maång lûúái Vaån vêåt Kïët nöëi (IoT) vaâ Maång lûúái Dõch<br /> giaáo duåc vaâ àaâo taåo laâ taåo ra nhûäng con ngûúâi coá<br /> vuå kïët nöëi (IoS). AÃo hoáa laâ möåt baãn sao cuãa Nhaâ<br /> nùng lûåc laâm viïåc trong möi trûúâng saáng taåo, caånh<br /> maáy thöng minh àûúåc taåo ra bùçng caách liïn kïët dûä tranh vúái nhûäng nùng lûåc, kyä nùng múái nhû: nùng<br /> liïåu caãm biïën (thöng qua viïåc theo doäi caác quaá trònh lûåc töíng kïët thûåc tiïîn, töí chûác thûåc hiïån nhiïåm vuå,<br /> vêåt lyá) vúái caác mö hònh nhaâ maáy aão vaâ caác mö hònh<br /> tû  duy phên tñch  vaâ töíng  húåp, xûã lyá  thöng tin àa<br /> mö phoãng. Phên quyïìn chñnh laâ khaã nùng tûå ra quyïët chiïìu v.v... Cöng taác quaãn trõ nhaâ trûúâng vúái viïåc<br /> àõnh cuãa caác hïå thöëng khöng gian maång trong caác àêíy maånh ûáng duång cöng nghïå thöng tin, cöng nghïå<br /> Nhaâ maáy thöng minh. Khaã nùng Thúâi gian thûåc chñnh thûåc tïë aão trong giaáo duåc vaâ àaâo taåo; àöåi nguä caán böå<br /> laâ khaã nùng thu thêåp vaâ phêån tñch dûä liïåu cuäng nhû quaãn trõ cuäng nhû laâ giaãng viïn àoâi hoãi ngaây caâng<br /> cung cêëp thöng tin chi tiïët ngay lêåp tûác. Àõnh hûúáng phaãi chuyïn nghiïåp hoáa vaâ coá khaã nùng saáng taåo<br /> dõch vuå chñnh laâ viïåc cung cêëp caác dõch vuå cuãa hïåcao, coá phûúng phaáp àaâo taåo hiïån àaåi vúái sûå ûáng<br /> thöëng khöng gian maång, con ngûúâi vaâ caác Nhaâ maáy duång maånh meä cöng nghïå thöng tin; caác mön hoåc coá<br /> thöng minh thöng qua Hïå thöëng dõch vuå kïët nöëi. Tñnh tñnh haân lêm, lyá thuyïët seä giaãm dêìn thúâi lûúång, thay<br /> Mö àun chñnh laâ viïåc thñch nghi linh hoaåt cuãa caác vaâo àoá seä hònh thaânh nhûäng mön hoåc vïì phaát triïín<br /> Nhaâ maáy thöng minh àïí thay àöíi yïu cêìu cuãa tûâng nùng lûåc, kyä nùng töí chûác thûåc hiïån caác nhiïåm vuå...<br /> Mö àun” 1. Caác nguyïn tùæc trïn chuã yïëu dûåa vaâo sûå<br /> 2. Möåt söë vêën àïì àùåt ra àöëi vúái giaáo duåc àaåi<br /> phaát triïín vûúåt bêåc cuãa cöng nghïå thöng tin vaâ trñ hoåc Viïåt Nam<br /> tuïå nhên taåo, coá thïí thay thïë möåt phêìn böå naäo vaâ<br /> Thûá nhêët, quy mö vaâ söë lûúång ngaânh àaâo taåo coá<br /> sûác lao àöång cuãa con ngûúâi. Àoá laâ quaá trònh söë hoáa,sûå thay àöíi, theo àoá quy mö àaâo taåo trong möåt söë<br /> biïën nhûäng sûå vêåt vö tri trúã thaânh nhûäng cöng cuå lao ngaânh  coá  xu  hûúáng  giaãm  dêìn  dêîn  túái  möåt  söë<br /> àöång höî trúå saãn xuêët vaâ phuåc vuå àúâi söëng haâng ngaây<br /> maä ngaânh àaâo taåo coá nguy cú phaá saãn, möåt söë<br /> cuãa con ngûúâi.<br /> maä ngaânh àaâo taåo múái àûúåc xuêët hiïån.<br />  Thêåt vêåy,<br /> Vúái àùåc àiïím vaâ nguyïn tùæc phaát triïín cuãa caách trûúác sûå taác àöång cuãa cuöåc caách maång cöng nghiïåp<br /> maång cöng nghiïåp 4.0 trïn, coá thïí thêëy caác loaåi hònh 4.0 vúái xu hûúáng internet vaån vêån àaä laâm thay àöíi<br /> cöng viïåc vaâ kyä nùng cuãa ngûúâi lao àöång trong nïìn cùn baãn phûúng thûác töí chûác vaâ vêån haânh àúâi söëng<br /> cöng nghiïåp 4.0 seä coá sûå khaác biïåt rêët nhiïìu so vúái xaä höåi cuäng nhû nïìn saãn xuêët - dõch vuå - kinh doanh,<br /> caác loaåi hònh cöng viïåc vaâ kyä nùng cuãa ngûúâi lao àiïìu naây àaä trûåc tiïëp thaách thûác nghiïm troång àïën<br /> àöång trong caác nïìn cöng nghiïåp trûúác kia. Sûå khaác thõ trûúâng vaâ cú cêëu lao àöång, haâng loaåt nghïì nghiïåp<br /> biïåt úã àêy laâ möåt söë khêu saãn xuêët chïë taåo seä àûúåccuä seä bõ mêët ài; thõ trûúâng lao àöång quöëc gia vaâ<br /> thay thïë bùçng maáy moác (robot hoáa), vò vêåy maâ kiïënquöëc tïë diïîn ra sûå phên hoáa maånh meä giûäa nhoám<br /> thûác vaâ kyä nùng maâ nïìn cöng nghiïåp 4.0 cêìn seä laâ lao àöång coá kyä nùng thêëp vúái nhoám lao àöång coá kyä<br /> khaã nùng vaâ kyä nùng sûã duång trñ tuïå nhên taåo vaâ tûånùng cao, nhûäng cöng viïåc àún giaãn seä àûúåc robot<br /> àöång hoáa tûâ ngûúâi lao àöång àïí quaãn lyá vaâ àiïìu khiïín hoáa, söë lûúång nhên viïn seä giaãm ài 1/10 so vúái hiïån<br /> caác khêu khaác nhau cuãa quaá trònh saãn xuêët. Cuå thïí, nay. Chùèng haån theo söë liïåu dûå baáo cuãa Ngên haâng<br /> theo Baáo caáo Phaát triïín toaân cêìu cuãa WB (2013) chó Anh quöëc àûa ra vaâo cuöëi nùm 2015 seä coá khoaãng<br /> ra rùçng: cöng nghïå vaâ kyä thuêåt söë àang goáp phêìn 95 triïåu ngûúâi lao àöång truyïìn thöëng seä bõ mêët viïåc<br /> laâm thay àöíi caách thûác laâm viïåc giûäa ngûúâi sûã duångtrong voâng 10-20 nùm túái... Nhû vêåy, cho thêëy nguy<br /> lao àöång vúái ngûúâi lao àöång nhúâ vaâo trñ tuïå nhên taåo cú vaâ tyã lïå thêët nghiïåp ngaây caâng gia tùng, ngûúâi<br /> vaâ maáy moác tûå àöång. Giuáp hoå tiïëp cêån túái thõ trûúâng<br /> lao àöång khöng thïí tòm kiïëm àûúåc viïåc laâm nïëu<br /> lao àöång viïåc laâm lúán hún, thêåm chñ mang tñnh toaân nhû vêîn duy trò nhûäng kyä nùng lao àöång cuä. Sûå<br /> cêìu. Caác cöng viïåc yïu cêìu trònh àöå kyä thuêåt bêåc biïën àöång trong thõ trûúâng lao àöång vúái tû caách àêìu<br /> trung seä mêët ài do nhûäng ûáng duång cuãa cuöåc caách ra cuãa quaá trònh giaáo duåc àaåi hoåc noái riïng vaâ quaá<br /> maång cöng nghiïåp 4.0, trong khi caác cöng viïåc yïu<br /> trònh giaáo duåc àaâo taåo noái chung trûåc tiïëp bõ thaách<br /> cêìu trònh àöå kyä thuêåt cao àûúåc phaát triïín vaâ taåo ra thûác, nhûäng ngaânh nghïì àún giaãn, hoùåc coá nguy<br /> nhiïìu viïåc laâm múái cho xaä höåi.<br /> cú robot hoáa seä khöng thïí àaâo taåo vaâ nguy cú xoáa<br /> Àöëi vúái hoaåt àöång giaáo duåc vaâ àaâo taåo, cuöåc caách<br /> maä ngaânh laâ têët yïëu. Tuy nhiïn, möåt söë ngaânh nghïì<br /> maång cöng nghiïåp 4.0 seä taác àöång àïën trïn caác múái seä àûúåc thaânh lêåp vaâ möåt söë ngaânh nghïì maâ<br /> phûúng diïån nhû: muåc tiïu giaáo duåc vaâ àaâo taåo; robot khöng thïí thay thïë hoaân toaân maâ chó böí trúå<br /> phûúng thûác quaãn trõ nhaâ trûúâng; mö hònh töí chûác<br /> hoaåt àöång daåy - hoåc trong giaáo duåc vaâ àaâo taåo; vai1 Bloem, J., Doorn, M.v., Duivestein, S., Excoffier, D., Maas, R., &<br /> troâ vaâ phûúng phaáp giaãng daåy cuãa giaãng viïn; nöåi Ommeren, E. v. (2014). <br /> The Fourth Industrial Revolution: Things<br /> dung, chûúng trònh daåy hoåc. Chùèng haån vïì muåc tiïu<br /> to Tighten the Link Between it and ot<br /> . Retrieved from.<br /> 26 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> seä coá xu hûúáng tùng trûúãng vïì quy mö chùèng haån cêëu truác trong caác hoåc phêìn vaâ caã trong chûúng trònh<br /> nhû caác nhoám ngaânh sau: nhoám ngaânh cöng nghïå àaâo taåo cuãa Nhaâ trûúâng<br /> . Vúái sûå ra àúâi cuãa trñ tuïå<br /> nhû: cöng nghïå thöng tin, cöng nghïå sinh hoåc, cöng<br /> nhên taåo vaâ trïn nïìn taãng cuãa noá, caác thiïët bõ tûå<br /> nghïå truyïìn thöng; nhoám ngaânh dõch vuå nhû du lõch, àöång seä xuêët hiïån ngaây caâng nhiïìu vúái töëc àöå nhanh<br /> nhaâ haâng, khaách saån; nhoám ngaânh thiïët kïë saáng taåo; trong quaá trònh saãn xuêët vêåt chêët, quaá trònh kinh doanh<br /> nhoám ngaânh dinh dûúäng vaâ êím thûåc; nhoám ngaânh vaâ nhiïìu loaåi hònh lao àöång khaác cuäng nhû trong àúâi<br /> àiïån tûã, cú khñ, tûå àöång hoáa; nhoám ngaânh quaãn lyá,söëng thûúâng nhêåt cuãa con ngûúâi. Cöng nghïå ngaây<br /> quaãn trõ, nhoám ngaânh cöng nghïå chïë biïën; nhûäng caâng àûúåc thûåc tiïîn hoáa vaâ tûâng bûúác laâm chuã thïë<br /> ngaânh nghïì àoâi hoãi sûå saáng taåo, tû duy vaâ xuác caãmgiúái,  robot àang  dêìn thay thïë cöng  viïåc cuãa con<br /> cuãa con ngûúâi nhû nhoám ngaânh Saáng taåo nghïå thuêåt, ngûúâi, thêåm chñ sûå thay thïë naây coân rêët hiïåu quaã.<br /> chùm soác y tïë, giaáo duåc, phaáp luêåt; Lônh vûåc xaä höåi<br /> Caác nhaâ nghiïn cûáu chó ra rùçng cuöåc caách maång<br /> nhên vùn cuäng laâ lônh vûåc khoá coá thïí thay thïë, búãi cöng nghiïåp 4.0 khöng chó àe doåa viïåc laâm cuãa nhûäng<br /> maáy moác khöng thïí thay con ngûúâi lïn yá tûúãng saáng lao àöång trònh àöå thêëp, ngay caã lao àöång coá kyä nùng<br /> taåo, àaánh giaá caác hiïån tûúång xaä höåi hoåc, hoùåc tû vêën<br /> bêåc trung cuäng seä bõ aãnh hûúãng, nïëu hoå khöng trang<br /> têm lyá, giaãi toaã vêën àïì khuác mùæc cho con ngûúâi; úãbõ kiïën thûác múái, kyä nùng saáng taåo. Khöng àiïìu gò<br /> nhoám ngaânh kinh tïë, robot cuäng chó thay thïë àûúåc chùæc chùæn rùçng cöng viïåc, ngaânh nghïì baån àang hoåc<br /> möåt vaâi võ trñ nhû baán haâng, vêån chuyïín... nhûng úã seä coân àûúåc tuyïín duång trong tûúng lai. Thûåc tïë àoâi<br /> cêëp quaãn lyá, àiïìu haânh, hoaåch àõnh chiïën lûúåc thò hoãi caác trûúâng àaåi hoåc trong quaá trònh àaâo taåo phaãi<br /> àoâi hoãi phaãi coá böå oác vaâ baân tay con ngûúâi àiïìu<br /> àem laåi cho ngûúâi hoåc nhûäng kyä nùng vaâ kiïën thûác<br /> tiïët... Trong àoá, caác ngaânh chïë taåo ra robot nhû cú cú baãn lêîn tû duy saáng taåo, khaã nùng thñch nghi vúái<br /> àiïån tûã seä trúã nïn “hot”. Nhoám ngaânh cöng nghïå seä nhûäng thaách thûác vaâ yïu cêìu cöng viïåc thay àöíi liïn<br /> dêîn àêìu xu hûúáng nhû: cöng nghïå thöng tin, cöng<br /> tuåc àïí traánh nguy cú bõ àaâo thaãi. Têët caã taåo ra bûác<br /> nghïå vêåt liïåu nano, nùng lûúång, logistics, kyä thuêåt y tranh giaáo duåc àaâo taåo sinh àöång maâ caác phûúng<br /> sinh. Taåi Diïîn àaân Kinh tïë Thïë giúái, Baáo caáo<br />  Tûúng<br /> thûác truyïìn thöëng chùæc chùæn seä khöng thïí àaáp ûáng.<br /> lai vïì viïåc laâm, Nghïì nghiïåp, Kyä nùng vaâ Chiïën lûúåc Theo Baáo caáo cuãa Diïîn àaân Kinh tïë Thïë giúái (WEF,<br /> nguöìn nhên lûåc cuãa cuöåc caách maång cöng nghiïåp 2016b), àïí àaáp ûáng àûúåc nhûäng nhu cêìu kyä nùng<br /> 4.0  (WEF, 2016a) àaä àûa ra möåt söë chó baáo vïì triïín cuãa nïìn cöng nghiïåp 4.0, ngûúâi lao àöång cêìn coá<br /> voång viïåc laâm theo nhoám ngaânh giai àoaån 2015 - nhûäng kyä nùng cêìn thiïët chñnh laâ caác kyä nùng mïìm<br /> 2020 nhû sau: “cöng viïåc trong ngaânh Haânh chñnh nhû: “i. Kyä nùng giaãi quyïët caác vêën àïì phûác taåp (ComVùn phoâng seä bõ aãnh hûúãng nhiïìu nhêët, sau àoá laâ plex pronlem solving); ii. Tû duy phï phaán (Critical<br /> àïën ngaânh Chïë taåo - saãn xuêët vaâ ngaânh Myä thuêåt,thingking); iii. Saáng taåo (Creativity); iv. Quaãn lyá nhên<br /> thïë kïë, giaãi trñ, thïí thao vaâ truyïìn thöng. Àiïìu naây laâ sûå (People management); v. Kyä nùng phöëi húåp vúái<br /> coá cú súã vaâ phuâ húåp vúái xu thïë phaát triïín cuãa kyã<br /> ngûúâi khaác (Condinating with others); vi. Trñ tuïå caãm<br /> nguyïn söë khi trñ tuïå nhên taåo coá thïí thay thïë con<br /> xuác (Emotional intellgence); vii. Kyä nùng àaánh giaá<br /> ngûúâi (xu thïë robot hoáa) thûåc hiïån nhûäng kyä nùng vaâ ra quyïët àõnh (Judgement and decision making);<br /> quaãn lyá vaâ thiïët kïë, cuäng nhû saãn xuêët vaâ quaãn lyá<br /> viii. Àõnh hûúáng dõch vuå (Service orientation); ix.Kyä<br /> theo hïå thöëng. Bïn caånh àoá, viïåc laâm úã möåt söë ngaânh nùng àaâm phaán (Negotiation); x. Tñnh linh hoaåt vïì<br /> seä tùng lïn nhû: Toaán - Tin, Quaãn lyá; Kiïën truác vaâ kyä nhêån thûác (Cognitive flexibility). Trong àoá, àùåc biïåt<br /> thuêåt; Caác ngaânh buön baán; Kinh doanh vaâ hoaåt àöång coá 3 kyä nùng cêìn nhêën maånh àoá laâ: Kyä nùng giaãi<br /> taâi chñnh, àùåc biïåt viïåc laâm àïí phaát triïín phuåc vuåquyïët caác vêën àïì phûác taåp; Tû duy phï phaán; Saáng<br /> cöng nghiïåp 4.0 (lônh vûåc Toaán - Tin) coá nhu cêìu taåo”3. Caác kyä nùng àïìu àoãi hoãi trònh àöå giaáo duåc cao<br /> tùng nhanh do sûå phaát triïín cuãa Internet vaâ caác phêìn vaâ tû duy töët, saáng taåo  cuãa ngûúâi lao àöång. Nïëu<br /> 2<br /> mïìm ûáng duång trong saãn xuêët”<br /> .<br /> ngûúâi lao àöång muöën coá cú höåi viïåc laâm töët, coá tñnh<br />  Thûåc tiïîn naây àoâi hoãi caác trûúâng Àaåi hoåc cuãa<br /> Viïåt Nam trong quaá trònh thûåc hiïån nhiïåm vuå àaâo<br /> taåo vaâ nghiïn cûáu khoa hoåc cêìn súám coá chiïën lûúåc<br /> 2<br /> thay àöíi, thñch ûáng sao cho phuâ húåp vúái nhu cêìu     WEF.  (2016a). The  Future  of  Jobs:  Employment,  Skills  and<br /> Workforce  Strategy  for  the  Fourth  Industrial  Revolution. <br /> Relao àöång trïn thõ trûúâng lao àöång àang tûâng bûúác<br /> trieved  from Geneva, Switzerland: http://www3.weforum.org/<br /> bõ quy àõnh vaâ chõu sûå taác àöång búãi caách maång<br /> docs/WEF_Future_of_  Jobs.pdf<br /> cöng nghiïåp 4.0.<br /> 3<br />  Ying, A.O.E. (2017).  3 essential skills for  the Fourth <br /> Industrial<br /> Thûá hai, cöng nghïå trñ tuïå nhên taåo cuãa caách<br /> Revolution. Retrieved from <br /> http://www.asiaone.com/business/<br /> maång cöng nghiïåp 4.0 àaä buöåc thay àöíi nöåi dung vaâ<br /> 3-essential-skills-fourth-industrial-revolution<br /> <br /> 27 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> bïìn vûäng thò ngoaâi viïåc àûúåc tham ra giaáo duåc àêìy tiïën nhùçm caãi tiïën vaâ nêng cao chêët lûúång àaâo taåo,<br /> àuã, hoå cêìn phaãi àûúåc trau röìi vaâ reân luyïån nhûäng kyä<br /> hún thïë nûäa tûå chuã àaåi hoåc coân goáp phêìn taåo hïå<br /> nùng trïn àïí àaáp ûáng àûúåc nhu cêìu cuãa thõ trûúâng sinh thaái, möi trûúâng caånh tranh bònh àùèng giûäa<br /> lao àöång trong böëi caãnh caách maång cöng nghiïåp 4.0. giaáo duåc àaåi hoåc cöng lêåp vaâ giaáo duåc àaåi hoåc dên<br /> Nhû vêåy, àoâi hoãi trong nöåi dung àaâo taåo giaáo duåclêåp trong hïå thöëng giaáo duåc àaåi hoåc. Trong gêìn möåt<br /> àaåi hoåc cêìn tùng haâm lûúång giaáo duåc kyä nùng saángthêåp kyã qua, vêën àïì tûå chuã trong giaáo duåc àaåi hoåc<br /> taåo cho ngûúâi hoåc, nöåi dung naây cêìn àûúåc coi laâ sûáViïåt Nam àaä coá nhiïìu chuyïín biïën tñch cûåc. Tûâ chöî<br /> maång vaâ laâ traách nhiïåm cuãa möîi trûúâng àaåi hoåc trongtoaân thïí hïå thöëng giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam nhû<br /> quaá trònh àaâo taåo trûúác xaä höåi vaâ trûúác ngûúâi hoåc.<br /> möåt trûúâng àaåi hoåc lúán, chõu sûå quaãn lyá nhaâ nûúác<br /> Vúái viïåc àûúåc trang bõ vaâ laâm chuã kyä nùng saáng taåo,chùåt cheä vïì moåi mùåt thöng qua Böå GD&ÀT, caác<br /> ngûúâi hoåc - ngûúâi lao àöång múái tûå chuã, luön laâm múái<br /> trûúâng àaåi hoåc àaä dêìn àûúåc trao quyïìn tûå chuã, thïí<br /> mònh, khöng bõ àaâo thaãi vaâ chêët lûúång cöng viïåc hiïån qua caác vùn baãn phaáp quy cuãa Nhaâ nûúác. Tuy<br /> àûúåc töët hún.<br /> nhiïn, mùåc duâ Nhaâ nûúác vaâ Böå GD&ÀT àaä hïët sûác<br /> Thûá ba, hònh thûác, phûúng thûác àaâo taåo trong chuá troång vêën àïì tûå chuã vaâ àaä cöë gùæng taåo ra haânh<br /> caác trûúâng àaåi hoåc cuäng cêìn phaãi thay àöíi, phûúng lang phaáp lyá cho quyïìn tûå chuã cuãa caác cú súã giaáo<br /> thûác àaâo têåp trung, hònh thûác àaâo taåo trûåc tiïëp mùåtduåc àaåi hoåc, nhûng caác quyïìn tûå chuã àoá vêîn chûa<br /> àöëi mùåt thöng qua niïn chïë hay tñn chó khöng coân<br /> thêåt sûå phaát huy hïët taác duång vò tñnh chêët chûa<br /> laâ chuã àaåo, maâ thay thïë vaâo àoá laâ caác hònh thûác<br /> triïåt àïí vaâ sûå thiïëu nhêët quaán, àöìng böå trong caác<br /> àaâo  taåo  trûåc  tuyïën  nhû  MOOC  (Massive  Open<br /> chuã trûúng chñnh saách cuãa Nhaâ nûúác. Caác cú súã<br /> Online Course) coá thïí seä ngaây caâng trúã nïn thõnh giaáo duåc àaåi hoåc dûúâng nhû vêîn hïët sûác mong muöën<br /> haânh hún. Trïn nïìn taãng cuãa cöng nghïå thöng tin<br /> àûúåc tùng thïm quyïìn tûå chuã, àùåc biïåt trong caác<br /> vaâ Internet vaån vêåt cuãa cuöåc caách maång cöng nghiïåp lônh vûåc quaãn lyá taâi chñnh, böå maáy, nhên sûå, tuyïín<br /> 4.0, phûúng thûác àaâo taåo têåp trung theo hònh thûác sinh, trang thiïët bõ, cú súã vêåt chêët. Vò vêåy, àïí tùng<br /> niïn chïë, tñn chó nhû hiïån nay taåi caác cú súã giaáo cûúâng tñnh tûå chuã cho caác cú súã giaáo duåc àaåi hoåc<br /> duåc àaåi hoåc seä gùåp phaãi nhûäng thaách thûác múái phi<br /> nhùçm àaåt àïën muåc àñch cú baãn nhêët laâ nêng cao<br /> truyïìn thöëng vïì phûúng thûác vaâ hònh thûác àaâo taåo; àûúåc chêët lûúång vaâ hiïåu quaã giaáo duåc àaåi hoåc trûúác<br /> phûúng thûác, hònh thûác àaâo taåo múái trïn cú súã ûáng sûå taác àöång cuãa cuöåc caách maång cöng nghiïåp 4.0<br /> duång  caác  thaânh  tûåu  cuãa  cuöåc  caách maång  cöng khuyïën nghõ cêìn thûåc hiïån nhûäng viïåc sau: 1) Cêìn<br /> nghiïåp 4.0 seä ngaây caâng phöí biïën, àùåc biïåt laâ hònh thûåc hiïån àöìng böå trong giao quyïìn tûå chuã cho caác<br /> thûác àaâo taåo trûåc tuyïën, coá thïí noái rùçng: hònh thûáccú súã giaáo duåc àaåi hoåc, bao göìm tûå chuã vïì taâi chñnh,<br /> àaâo taåo trûåc tuyïën múã cho àaåi chuáng - Massive tûå chuã vïì nhên lûåc, caác vêën àïì liïn quan àïën tuyïín<br /> Open Online Courses (MOOCs) laâ cuöåc “caách maång<br /> sinh vaâ quaãn lyá sinh viïn; tûå chuã trong caác hoaåt<br /> vô àaåi” trong hïå thöëng giaáo duåc, coá thïë phaá vúä hïå<br /> àöång hoåc thuêåt vaâ chûúng trònh giaáo duåc nhû phûúng<br /> thöëng giaáo duåc truyïìn thöëng, laâm cho àaåi hoåc truyïìn phaáp giaãng daåy, kiïím tra àaánh giaá kïët quaã hoåc têåp<br /> thöëng seä rúi vaâo tònh traång thiïëu huåt sinh viïn. Vêën cuãa sinh viïn, nöåi dung chûúng trònh vaâ giaáo trònh<br /> àïì chó laâ thúâi gian; toaân thïí hïå thöëng giaáo duåc truyïìn hoåc liïåu,...; tûå chuã trong caác chuêín mûåc hoåc thuêåt,<br /> thöëng toaân cêìu seä bõ phaá vúä tan taânh vò noá khöngnhû caác tiïu chuêín cuãa vùn bùçng, caác vêën àïì liïn<br /> àaáp ûáng cho nhu cêìu cuãa xaä höåi hiïån nay nûäa. Àoá quan àïën kiïím tra vaâ kiïím àõnh chêët lûúång; tûå chuã<br /> laâ luêåt àaâo thaãi, caái gò khöng thñch ûáng seä bõ loaåi<br /> trong nghiïn cûáu vaâ xuêët baãn, giaãng daåy vaâ hûúáng<br /> boã. Nïëu khöng thay àöíi nhanh, hïå thöëng giaáo duåc dêîn hoåc viïn cao hoåc, caác ûu tiïn trong nghiïn cûáu<br /> truyïìn thöëng töìn taåi trong haâng nghòn nùm seä bõ vaâ quyïìn tûå do xuêët baãn; tûå chuã trong caác vêën àïì<br /> thay thïë búãi phaát kiïën vaâ cöng nghïå. Thûåc tiïîn naây liïn quan àïën quaãn lyá haânh chñnh vaâ taâi chñnh, quaãn<br /> àoâi hoãi àaåi hoåc truyïìn thöëng úã Viïåt Nam cêìn nhònlyá vaâ sûã duång ngên saách, caác nguöìn taâi chñnh cuãa<br /> möåt caách nghiïm chónh vaâo viïåc nêng cêëp chûúng<br /> trûúâng. 2) Caác quy àõnh phaáp lyá vïì quyïìn tûå chuã<br /> trònh àaâo taåo cuãa hoå.<br /> cho caác cú súã giaáo duåc àaåi hoåc cêìn àûúåc thöëng<br /> 3. Möåt söë giaãi phaáp àõnh hûúáng phaát triïín<br /> nhêët, nhêët quaán vaâ cuâng àûúåc cêåp nhêåt úã caác vùn<br /> giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam trûúác laân soáng caách baãn quaãn lyá khaác nhau. 3) Quaãn lyá nhaâ nûúác vïì<br /> maång cöng nghiïåp lêìn thûá tû<br /> giaáo duåc àaåi hoåc nïn thûåc hiïån úã caác nöåi dung coá<br /> Thûá nhêët, thûåc hiïån tûå chuã àaåi hoåc vaâ àêíy nhanhtêìm vô mö, coá tñnh chiïën lûúåc, úã caác khêu chó àaåo,<br /> tiïën àöå tûå chuã àaåi hoåc.<br /> huy àöång, àiïìu phöëi vaâ giaám saát coân caác khêu quaãn<br /> Tûå chuã trûúâng àaåi hoåc laâ àiïìu kiïån cêìn thiïët àïílyá vi mö, töí chûác thûåc hiïån nïn giao cho caác cú súã<br /> thûåc hiïån caác phûúng thûác quaãn trõ àaåi hoåc tiïn giaáo duåc àaåi hoåc chuã àöång.<br /> 28 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> Trïn cú súã sau khi àûúåc giao quyïìn tûå chuã,<br /> giaãng vaâ truyïìn àaåt baâi giaãng. Cuâng vúái àoá laâ sûå àöíi<br /> caác cú súã giaáo duåc àaåi hoåc cêìn phaát huy tñnh tûåmúái cùn baãn hònh thûác vaâ phûúng phaáp thi, kiïím tra<br /> chuã cuãa mònh, thûåc hiïån àöíi múái vaâ khöng ngûâng trong giaáo duåc àaåi hoåc theo hûúáng àaáp ûáng nùng lûåc<br /> cêåp nhêåt mö hònh quaãn trõ tiïën böå vaâo cöng taác laâm viïåc vaâ tñnh saáng taåo cuãa ngûúâi hoåc.<br /> quaãn trõ àaåi hoåc, àöìng thúâi nhanh choáng tòm ra<br /> Thûá ba, nêng cao nùng lûåc àöåi nguä quaãn trõ àaåi<br /> con àûúâng phaát triïín cho cú súã giaáo duåc cuãa mònh hoåc vaâ àöåi nguä giaãng viïn<br /> trïn cú súã phaát huy thïë maånh vïì lônh vûåc àaâo taåo,<br /> Àöëi vúái àöåi nguä caán böå laâm cöng taác quaãn trõ àaåi<br /> nghiïn cûáu thuöåc súã trûúâng cuãa cú súã giaáo duåc, hoåc phaãi coá àuã nùng lûåc laâm viïåc trong möi trûúâng<br /> coá kïët húåp vúái caác cú súã giaáo duåc àaåi hoåc khaác<br /> saáng taåo cao vaâ tûå chõu traách nhiïåm. Do vêåy, cêìn töí<br /> trong vaâ ngoaâi nûúác àïí thûåc hiïån nhiïåm vuå àaâo chûác caác hoaåt àöång àaâo taåo, böìi dûúäng caã trong<br /> taåo vaâ nghiïn cûáu khoa hoåc.<br /> nûúác vaâ ngoaâi nûúác àïí àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu cöng<br /> Thûá hai, àêíy maånh ûáng duång caác thaânh tûåu khoa viïåc, coá cú chïë saâng loåc àïí nêng cao chêët lûúång vaâ<br /> hoåc cöng nghïå, thûúâng xuyïn cêåp nhêåt àöíi múái hoaåt hiïåu quaã cöng taác.<br /> àöång àaâo taåo<br /> Àöåi nguä giaáo viïn ngûúâi coá vai troâ quan troång vaâ<br /> ÛÁng duång cöng nghïå thöng tin vaâo caác hoaåt àöång aãnh hûúãng trûåc tiïëp àïën chêët lûúång àaâo taåo cuäng<br /> quaãn lyá daåy vaâ hoåc, trong thiïët kïë baâi giaãng vaâ truyïìn<br /> nhû thûúng hiïåu vaâ uy tñn cuãa möîi cú súã giaáo duåc<br /> àaåt baâi giaãng. Xêy dûång thû viïån àiïån tûã; hïå thöëng àaåi hoåc, cêìn phaãi coá nùng lûåc saáng taåo vúái nhûäng<br /> àaâo taåo trûåc tuyïën; phoâng hoåc àa phûúng tiïån, phoâng phêím chêët múái trïn cú súã chuêín hoáa, thöng qua caác<br /> chuyïn mön hoáa; hïå thöëng thiïët bõ aão mö phoãng, hoaåt àöång àaâo taåo, tûå àaâo taåo vaâ böìi dûúäng kiïën<br /> thiïët bõ thûåc tïë aão, thiïët bõ daåy hoåc thuêåt vaâ caác<br /> thûác chuyïn mön, kyä nùng nghïì, kyä nùng sû phaåm<br /> phêìn mïìm aão mö phoãng...<br /> vaâ nhûäng kyä nùng mïìm cêìn thiïët khaác. Chûúng trònh,<br /> Chûúng trònh àaâo taåo phaãi àûúåc thiïët kïë linh taâi liïåu àaâo taåo, böìi dûúäng nghiïåp vuå sû phaåm, kyä<br /> hoaåt, àaáp ûáng chuêín àêìu ra cuãa nghïì nghiïåp theo nùng nghïì trïn cú súã chuêín nhaâ giaáo giaáo duåc àaåi<br /> yïu cêìu cuãa xaä höåi vaâ taåo sûå liïn thöng giûäa caác cú hoåc theo quy àõnh phaáp lyá vaâ quy àõnh cuãa möîi cú súã<br /> súã trong möåt nghïì. Nöåi dung àaâo taåo, caác module giaáo duåc àaåi hoåc yïu cêìu.<br /> mön hoåc cêìn àûúåc thïët kïë theo hûúáng gia tùng kyä<br /> Thûá tû, khöng ngûâng tùng cûúâng liïn kïët vaâ húåp<br /> nùng saáng taåo cho ngûúâi hoåc. Àöìng thúâi caác cú súã<br /> taác trong hoaåt àöång giaáo duåc àaåi hoåc<br /> giaáo duåc àaåi hoåc cêìn tùng cûúâng tñnh dûå baáo nhu<br /> Thûåc hiïån húåp taác, liïn kïët noái chung vaâ húåp taác<br /> cêìu phaát triïín nghïì nghiïåp trong tûúng lai, baám<br /> liïn kïët trong hoaåt àöång giaáo duåc àaåi hoåc hiïån nay laâ<br /> saát thûåc tiïîn cuöåc caách maång cöng nghiïåp 4.0 àïí<br /> möåt xu thïë têët yïëu, àùåc biïåt laâ húåp taác quöëc tïë àïí<br /> tûâ àoá dûå baáo nhûäng ngaânh nghïì naâo coá nguy cú bõ<br /> nêng cao chêët lûúång giaáo duåc àaåi hoåc nhêët laâ khi<br /> thay thïë búãi robot, nhûäng ngaânh nghïì naâo coá xu<br /> chêët lûúång giaáo duåc àaåi hoåc cuãa Viïåt Nam chuáng ta<br /> hûúáng múã röång quy mö hoùåc àûúåc thaânh lêåp múái,<br /> qua àoá súám àiïìu chónh chiïën lûúåc àaâo taåo vaâ coá coân haån chïë, hún thïë nûäa trong thúâi àaåi cuãa cuöåc<br /> àûúåc chûúng trònh àaâo taåo ài trûúác àaáp ûáng nhu caách maång cöng nghiïåp 4.0, vúái töëc àöå xuêët hiïån caác<br /> thaânh tûåu cöng nghïå àûúåc ûáng duång trong thûåc tiïîn<br /> cêìu thûåc tiïîn lao àöång trong xaä höåi.<br /> diïîn ra nhanh choáng, voâng àúâi cuãa möåt saãn phêím<br /> Cêìn àêíy maånh kïnh truyïìn thöng àïí ngûúâi hoåc<br /> chuã àöång nùæm bùæt cú höåi, lûåa choån chûúng trònh hoåckhoa hoåc cöng nghïå bõ ruát ngùæn thò viïåc húåp taác, liïn<br /> phuâ húåp võ trñ àaâo taåo, nghiïn cûáu khoa hoåc hoùåc kïët laåi caâng cêìn thiïët trong hoaåt àöång giaáo duåc àaåi<br /> hoåc. Sûå húåp taác liïn kïët àûúåc diïîn ra khöng nhûäng<br /> theo cöng viïåc taåi caác cú quan, doanh nghiïåp, töí<br /> giûäa caác trûúâng àaåi hoåc trong quöëc gia maâ coân diïîn<br /> chûác kinh tïë.<br /> Àêíy maånh caác hoaåt àöång nghiïn cûáu ûáng duång ra vúái caác trûúâng àaåi hoåc tiïn tiïën cuãa caác quöëc gia<br /> khaác. Caác hoaåt àöång húåp taác àa phûúng, song phûúng<br /> cöng nghïå, phûúng tiïån daåy hoåc cuäng nhû cöng nghïå<br /> thöng tin trong daåy hoåc vaâ quaãn lyá àaâo taåo. Chuátrong caác lônh vûåc cuãa giaáo duåc àaåi hoåc àûúåc thûåc<br /> hiïån vaâ khöng ngûâng àêíy maånh nhû nghiïn cûáu khoa<br /> troång caác nghiïn cûáu mö phoãng, nghiïn cûáu tûúng<br /> taác ngûúâi - maáy. Hònh thaânh maång lûúái nghiïn cûáu hoåc, trao àöíi hoåc thuêåt; àaâo taåo, böìi dûúäng giaáo viïn,<br /> khoa hoåc giûäa caác Viïån, trûúâng Àaåi hoåc trong nûúác caán böå quaãn lyá; quaãn trõ nhaâ trûúâng... Trong húåp taác<br /> quöëc tïë, bïn caånh chuá troång húåp taác vúái caác trûúâng<br /> vúái caác Viïån, trûúâng Àaåi hoåc nûúác ngoaâi úã caác nûúác<br /> tiïn tiïën. Àùåc biïåt, trong möi trûúâng cuöåc caách maång àaåi hoåc danh tiïëng cêìn phaãi taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi<br /> vïì möi trûúâng phaáp lyá vaâ xaä höåi àïí caác nhaâ àêìu tû<br /> cöng nghiïåp 4.0, phûúng phaáp àaâo taåo cêìn phaãi thay<br /> àöíi cùn baãn trïn cú súã lêëy ngûúâi hoåc laâm trung têm nûúác ngoaâi múã cú súã giaáo duåc àaåi hoåc chêët lûúång<br /> vaâ ûáng duång cöng nghïå thöng tin trong thiïët kïë baâi cao taåi Viïåt Nam.<br /> <br /> 29 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2