intTypePromotion=1
ADSENSE

Giao thức quản lý mạng SNMP và phát triển ứng dụng

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

1.052
lượt xem
212
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với sự phát triển mạnh mẽ của máy trạm, máy chủ và mạng LAN đ• làm thay đổi mạng máy tính liên tục. Mặt khác do sự mua bán các hệ thống và thiết bị, phần mềm của các nhà sản xuất khác nhau. Do vậy các nhà sản xuất thiết bị hoặc phần mềm phải cung cấp phần mềm giao tiếp với thiết bị để có thể cấu hình và quản lý chúng. Và như vậy, mỗi một nhà sản xuất ít nhất là phải có một phần mềm quản lý riêng với nguyên tắc hoạt động riêng cho......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao thức quản lý mạng SNMP và phát triển ứng dụng

  1. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin GIAO THøC QU¶N Lý M¹NG SNMP Vµ PH¸T TRIÓN øNG DôNG KS.§inh Kim Cêng, KS. NguyÔn H¶i Hµ Trung t©m C«ng nghª th«ng tin 1. Më ®Çu V íi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña m¸y tr¹m, m¸y chñ vµ m¹ng LAN ®· lµm thay ®æi m¹ng m¸y tÝnh liªn tôc. MÆt kh¸c do sù mua b¸n c¸c hÖ thèng vµ thiÕt bÞ, phÇn mÒm cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau. Do vËy c¸c nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ hoÆc phÇn mÒm ph¶i cung cÊp phÇn mÒm giao tiÕp víi thiÕt bÞ ®Ó cã thÓ cÊu h×nh vµ qu¶n lý chóng. Vµ nh vËy, mçi mét nhµ s¶n xuÊt Ýt nhÊt lµ ph¶i cã mét phÇn mÒm qu¶n lý riªng víi nguyªn t¾c ho¹t ®éng riªng cho s¶n phÈm cña m×nh. §iÒu nµy g©y ra nhiÒu bÊt tiÖn. Do vËy, ngêi ta x©y dùng c¸c giao thøc qu¶n lý thiÕt bÞ chung cho tÊt c¶ c¸c nhµ s¶n xuÊt. Trong c¸c giao thøc ®ã, th× giao thøc ®îc biÕt ®Õn nhiÒu nhÊt lµ giao thøc SNMP (Simple Network Management Protocol). C¸c thiÕt bÞ dï ®¬n gi¶n hay phøc t¹p ®Òu chøa phÇn mÒm SNMP dïng ®Ó tham gia vµo viÖc qu¶n lý m¹ng. HiÖn nay, c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu ph¸t triÓn trong lÜnh vùc viÔn th«ng trong níc nãi chung vµ CDiT nãi riªng ®· cã nhiÒu s¶n phÈm ®îc sö dông trªn m¹ng l íi. Tuy nhiªn viÖc qu¶n lý c¸c s¶n phÈm nµy vÉn cha ®îc thùc hiÖn theo tiªu chuÈn quèc tÕ nh c¸c s¶n phÈm nhËp hay chuyÓn giao tõ níc ngoµi. Trªn thÕ giíi viÖc nghiªn cøu vµ øng dông thñ tôc SNMP trong viÖc qu¶n lý c¸c hÖ thèng vµ thiÕt bÞ viÔn th«ng ®· lµm tõ l©u, vµ viÖc øng dông SNMP vµo qu¶n lý lµ mÆc ®Þnh. §øng tr íc c¬ héi héi nhËp quèc tÕ, th× viÖc ¸p dông mét giao thøc tiªu chuÈn quèc tÕ vµo qu¶n lý s¶n phÈm lµ cÇn thiÕt v× nã thèng nhÊt ®- îc giao diÖn qu¶n lý trªn m¹ng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc cung cÊp giao diÖn qu¶n lý chuÈn khi ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng vµ thiÕt bÞ viÔn th«ng trong n- íc. Trong ph¹m vi cña bµi b¸o, t¸c gi¶ tr×nh bµy vÒ c¸c phÇn c¬ b¶n cña giao thøc SNMP vµ mét sè kü thuËt ph¸t triÓn øng dông. 2. Giao thøc SNMP 2.1. Giíi thiÖu vÒ giao thøc SNMP C¸c thiÕt bÞ m¹ng chøa th«ng tin vÒ b¶n th©n chóng, c¸c th«ng tin nµy cã thÓ lµ c¸c tham sè lùa chän cÊu h×nh thiÕt bÞ, tr¹ng th¸i ho¹t ®éng hiÖn t¹i cña Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  2. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 thiÕt bÞ, c¸c th«ng tin vÒ thèng kª nh lu lîng vµo ra cña c¸c gãi th«ng tin hoÆc c¸c th«ng tin vÒ lçi cña thiÕt bÞ. §Ó cã thÓ qu¶n lý ®îc hÖ thèng hoÆc m¹ng th× cÇn ph¶i cã nh÷ng thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng biÕt ®îc c¸c th«ng tin cña c¸c thiÕt bÞ kh¸c tån t¹i xung quanh nã. Nh vËy, thùc chÊt cña viÖc qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ chÝnh lµ viÖc qu¶n lý c¸c th«ng tin mµ c¸c thiÕt bÞ bÞ qu¶n lý lu tr÷. TÊt c¶ c¸c th«ng tin nµy lµ trung t©m cña giao thøc SNMP. Ta cÇn qu¶n lý nh÷ng th«ng tin g×? C¸c chuyªn gia ®· thiÕt kÕ ra mét tËp hîp c¸c th«ng tin chung mµ tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ thuéc c¸c h·ng kh¸c nhau ®Òu cã, vµ chóng ®îc tiªu chuÈn ho¸ vµ c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau ®Òu cung cÊp c¸c th«ng tin nµy ®Ó qu¶n lý thiÕt bÞ cña hä. Cßn nÕu nhµ s¶n xuÊt muèn qu¶n lý nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc thï cña s¶n phÈm cña hä th× c¸c chuyªn gia ®· giµnh cho c¸c nhµ s¶n xuÊt mét nh¸nh th«ng tin riªng, trong ®ã mçi nhµ s¶n xuÊt l¹i cã mét nh¸nh riªng ®Ó ph¸t triÓn. §Ó qu¶n lý th«ng tin th× mçi th«ng tin ph¶i cã mét tªn riªng biÖt vµ duy nhÊt. C¸ch ®Æt tªn ®ã nh thÕ nµo? Khi ®· cã tªn cho mçi th«ng tin, th× lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ lÊy th«ng tin ®ã hoÆc thay ®æi th«ng tin ®ã? SNMP lµ mét giao thøc chØ ra c¸ch ®Æt tªn biÕn vµ c¸ch lÊy th«ng tin, c¸ch thay ®æi th«ng tin cña thiÕt bÞ bÞ qu¶n lý. Hình 1. Trao ®æi b¶n tin SNMP gi÷a tr¹m qu¶n lý vµ thiÕt bÞ bÞ qu¶n lý. 2.2 M« h×nh qu¶n lý Giao thøc SNMP ban ®Çu ®îc ph¸t triÓn ®Ó qu¶n lý m¹ng TCP/IP, do vËy c¸c th«ng tin th êng liªn quan ®Õn m¹ng TCP/IP nh c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn chuyÓn ®æi ®Þa chØ IP vµ TCP/IP ra ®Þa chØ vËt lý, l u lîng IP datagram ®Õn vµ ®i, sè c¸c kÕt nèi TCP,...Sau ®©y lµ m« h×nh qu¶n lý m¹ng TCP/IP. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  3. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin Tr¹mq ¶ lý m g un ¹n (N tw rk m n g m n s tio ) e o a a e e t ta n øng dông øng dông P n mÒ qu¶n l ý hÇ m - §ä vµth y ® i c u h n c a æ Ê ×h - §¸p ø g c yªu c u n ¸c Ç - §ä vµth y ® i tr¹n th c a æ g ¸i - B ¸o c¸c vÊ ® n h n Ò g iªm - §ä h u s Ê h Æth n c iÖ u t o c « g trä g h Æ c n o c ¸c s kiÖ ù n tin vÒ è g kª lçi th n q a trä g x¶ ra un n y agent - D liÖ c u h n ÷ u Ê ×h - C th ms tr¹n th ¸c a è g ¸i - C th n s th n kª ¸c « g è è g Hình 2. M« h×nh qu¶n lý internet. Tõ m« h×nh qu¶n lý, ta thÊy mét hÖ thèng qu¶n lý bao gåm Ýt nhÊt hai ®èi t - îng, chñ thÓ qu¶n lý (tr¹m qu¶n lý) vµ ®èi t îng qu¶n lý (agent). PhÇn mÒm agent ®îc cµi ®Æt t¹i mçi thiÕt bÞ. Agent nhËn c¸c b¶n tin yªu cÇu tõ tr¹m qu¶n lý. C¸c b¶n tin yªu cÇu nµy lµ c¸c b¶n tin yªu cÇu lÊy th«ng tin hoÆc yªu cÇu thay ®æi th«ng tin cña c¸c thiÕt bÞ. C¸c agent thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ®ã vµ göi tr¶ l¹i c¸c ®¸p øng chøa c¸c th«ng tin thÝch hîp mµ tr¹m qu¶n lý yªu cÇu. Tuy nhiªn agent kh«ng ph¶i lu«n lu«n ph¶i ®îi c¸c yªu cÇu göi ®Õn míi göi th«ng tin vÒ tr¹m qu¶n lý, mµ khi x¶y ra mét vÊn ®Ò nghiªm träng nµo ®ã x¶y ra trong thiÕt bÞ th× agent göi mét b¶n tin (®îc gäi lµ b¶n tin trap) tíi mét hoÆc nhiÒu tr¹m qu¶n lý. Tr¹m qu¶n lý ®îc cµi ®Æt mét phÇn mÒm qu¶n lý, göi c¸c yªu cÇu tíi c¸c agent, thu c¸c b¶n tin ®¸p øng vµ b¶n tin trap do agent göi ®Õn. 2.3 Giao thøc SNMP §Ó hiÓu ®îc giao thøc SNMP, ta cÇn t×m hiÓu c¸c phÇn sau ®©y cña giao thøc. - Kho th«ng tin qu¶n lý MIBs. - CÊu tróc vµ nhËn d¹ng th«ng tin qu¶n lý SMI. - C¸c b¶n tin vµ ho¹t ®éng cña giao thøc SNMP. - Ngoµi ra ph¶i t×m hiÓu vÒ ng«n ng÷ ASN.1, luËt m· ho¸ c¬ b¶n BER (Base Encoding Rules) (phÇn nµy tham kh¶o trong: "ASN.1 Complete" cña Professor John Larmouth , cã thÓ download t¹i ). Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  4. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 a. CÊu tróc vµ nhËn d¹ng th«ng tin qu¶n lý SMI (Structure of Management Information). Nh ta ®· biÕt mçi: - Mèi thiÕt bÞ chøa mét c¬ së d÷ liÖu th«ng tin MIB (Management Information Base). - SNMP ®Þnh nghÜa mét tËp c¸c b¶n tin ®¬n gi¶n cho phÐp ta ®äc/ghi c¬ së d÷ liÖu, nhËn c¸c b¶n tin trap tõ c¸c agent. Tuy nhiªn: - §Þnh nghÜa vµ miªu t¶ c¸c th«ng tin nh thÕ nµo? - C¸c th«ng tin kh¸c nhau liªn quan ®Õn nhau nh thÕ nµo? - Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn d¹ng mét biÕn mµ ta muèn ®äc/ghi? - C¸c th«ng tin ®îc biÓu diÔn nh thÕ nµo? C¸c c©u hái nµy ®îc tr¶ lêi trong SMI. - C¸c th«ng tin trong MIB ®îc ®Þnh nghÜa vµ miªu t¶ b»ng c¸ch sö dông mét ng«n ng÷ ®Þnh d¹ng kiÓu d÷ liÖu ASN.1. Gièng nh c¸c ng«n ng÷ kh¸c nh C, Pascal..., ASN.1 cho phÐp ®Þnh nghÜa c¸c cÊu tróc d÷ liÖu cÇn thiÕt. - Trong th«ng tin trong MIB, ®îc tæ chøc thµnh c¸c ®èi t îng. Mçi ®èi t îng gåm: tªn cña ®èi t îng, c¸c thuéc tÝnh vµ c¸c thao t¸c mµ cã thÓ ®îc thùc hiÖn trªn ®èi t îng ®ã (®äc/ghi). - C¸c thuéc tÝnh cña ®èi t îng gåm cã: kiÓu d÷ liÖu, miªu t¶ th«ng tin ®ã lµ th«ng tin g×, tr¹ng th¸i th«ng tin (®· qua thêi gian thö nghiÖm hay cha?). - KiÓu d÷ liÖu ®îc sö dông trong SNMP lµ c¸c kiÓu d÷ liÖu c¬ b¶n cña ng«n ng÷ ASN.1 (Abstract Syntax Notaion 1) nh : OBJECT IDENTIFIER, INTEGER, OCTET STRING, NULL. Tuy nhiªn SMI l¹i sö dông c¸c kiÓu d÷ liÖu c¬ b¶n nµy ®Ó t¹o nªn c¸c kiÓu d÷ liÖu míi phï hîp víi SNMP. - Th«ng tin qu¶n lý m¹ng ®îc hîp nhÊt thµnh mét c©y th«ng tin vµ ®îc qu¶n lý bëi ISO vµ CCITT. CÊu tróc c©y gióp ta thÊy ®îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c tham sè víi nhau. §iÒu nµy còng dÔ dµng khi ta më réng c©y th«ng tin khi cÇn thiÕt. - ViÖc x¸c ®Þnh tªn c¸c th«ng tin ®îc rót ra tõ c©y th«ng tin. Mçi nót trªn c©y th«ng tin ®îc g¸n mét sè nhËn d¹ng vµ kh«ng trïng víi c¸c nót cïng cÊp víi nã. Tªn cña biÕn lµ mét chuçi c¸c sè cïng víi ®êng dÉn tõ gèc cña c©y th môc tíi tham sè ®ã (tªn cña ®èi t îng cßn ®îc gäi lµ: OBJECT IDENTIFIER). - Sö dông luËt m· ho¸ c¬ b¶n BER ®Ó chuyÓn c¸c gi¸ trÞ cña c¸c tham sè díi d¹ng ASN.1 sang d¹ng truyÒn dÉn cè ®Þnh. Khi d÷ liÖu ®îc truyÒn gi÷a c¸c agent vµ manager, th× d÷ liÖu ®îc ®Þnh d¹ng theo cïng mét c¸ch.C¸c agent Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  5. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin vµ manager chuyÓn ®æi d÷ liÖu gi÷a d¹ng chuÈn nµy vµ d¹ng thÝch hîp víi hÖ thèng cña nã. b. Kho th«ng tin qu¶n lý MIB TÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ mét thiÕt bÞ t¹o thµnh mét c¬ së d÷ liÖu, c¸c th«ng tin nµy cã thÓ lµ th«ng tin vÒ cÊu h×nh, tr¹ng th¸i, th«ng tin thèng kª, th«ng tin vÒ bé ®Õm phÇn cøng, c¸c th«ng tin vÒ tµi nguyªn hÖ thèng, th«ng tin vÒ nhµ s¶n xuÊt, phiªn b¶n cña hÖ thèng,... root ccitt iso joint-iso-ccitt 0 1 2 org 3 dod 6 internet 1 directory mgmt experimental private security snmpV2 1 2 3 4 5 6 mib-2 enterprises 1 1 system interface at ip icmp tcp udp egp snmp 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Hình 3. C©y th«ng tin Trong SNMP, ®©y lµ c¬ së d÷ liÖu logic cña th«ng tin qu¶n lý m¹ng vµ ®îc gäi lµ MIB. Ta kh«ng quan t©m nhiÒu ®Õn d÷ liÖu chøa bªn trong MIB còng nh d¹ng vËt lý cña d÷ liÖu, mµ ta quan t©m chñ yÕu ®Õn kh¶ n¨ng truy cËp d÷ liÖu. ChÝnh ®iÒu nµy còng ®· gãp phÇn lµm nªn sù ®¬n gi¶n trong giao thøc SNMP. Nh trong phÇn trªn ®· nãi, th«ng tin qu¶n lý lµ trung t©m cña giao thøc, v× vËy, khi thiÕt kÕ kho th«ng tin qu¶n lý th× thiÕt kÕ cµng ®¬n gi¶n th× kh¶ n¨ng truy cËp th«ng tin cµng tèt. C©u hái ®Æt ra lµ nh÷ng th«ng tin nµo nªn ®îc lu tr÷ trong MIB? Lµm thÕ nµo chuÈn ho¸ c¸c th«ng tin mµ kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc thªm còng nh më Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  6. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 réng c¸c th«ng tin cÇn thiÕt? C¸c chuyªn gia ®· sö dông ph¬ng ph¸p tiÕn ho¸ ®Ó thiÕt kÕ kho th«ng tin MIB: - §Þnh nghÜa c¸c nhãm gåm c¸c th«ng tin h÷u Ých. - Sau mét thêi gian thö nghiÖm, tiÕn hµnh lo¹i bá dÇn nh÷ng tham sè kh«ng h÷u Ých. - §Þnh nghÜa c¸c th«ng tin chung mµ nhiÒu nhµ s¶n xuÊt ®Òu sö dông vµ tiÕn hµnh chuÈn ho¸ chóng. - C¸c nhµ s¶n xuÊt cã thÓ thªm phÇn më réng cña m×nh cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña thiÕt bÞ. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu trªn th× ph¶i c¨n cø vµo cÊu tróc vµ nhËn d¹ng th«ng tin qu¶n lý ®Ó ®Þnh nghÜa module MIB. Cã thÓ sö dông phÇn mÒm MG-SOFT SNMP ®Ó so¹n th¶o module MIB vµ cã thÓ biªn dÞch. Ta cã thÓ so¹n th¶o module MIB trªn file text, sau ®ã sö dông c¸c c«ng cô cña phÇn mÒm qu¶n lý ®Ó t¶i c¸c file MIB. Sau khi t¶i vµo, ta sö dông chøc n¨ng MIB Browser ®Ó hiÓn thÞ c©y th«ng tin ta võa t¶i vµo. Lóc nµy, nÕu viÕt song phÇn mÒm subagent t ¬ng øng cho MIB, ta cã thÓ sö dông c¸c lÖnh get_request, get_next_request,... ®Ó lÊy hoÆc cËp nhËt d÷ liÖu d÷ liÖu. H×nh vÏ sau minh ho¹ ®iÒu nµy. Hình 4. C©y th«ng tin vµ kÕt qu¶ tr¶ ra khi sö dông lÖnh get_request. Tuy nhiªn phÇn mÒm nµy MG-SOFT SNMP ph¶i cã ®¨ng ký b¶n quyÒn th× míi sö dông ®îc ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng cña nã. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  7. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin c. Giao thøc SNMP. Giao thøc SNMP x¸c ®Þnh: • Lo¹i b¶n tin mµ cã thÓ ®îc göi ®i gi÷a mét tr¹m qu¶n lý (manager) vµ tr¹m bÞ qu¶n lý (agent). C¸c b¶n tin nµy ®îc ®ãng gãi trong ®¬n vÞ th«ng tin PDU. • D¹ng cña b¶n tin. • C¸c giao thøc truyÒn th«ng ®îc sö dông ®Ó vËn chuyÓn b¶n tin SNMP. C¸c lo¹i b¶n tin: • get – request: §îc sö dông ®Ó lÊy gi¸ trÞ cña mét hoÆc nhiÒu biÕn trong MIB. • get – next – request: §îc sö dông ®Ó lÊy c¸c gi¸ trÞ liªn tôc nhau. Th êng ®îc sö dông ®Ó lÊy mét b¶ng c¸c gi¸ trÞ. Sau khi lÊy hµng ®Çu tiªn b»ng b¶n tin get – request , th× get – next – request ®îc sö dông ®Ó ®äc c¸c hµng cßn l¹i. • set – request: §îc sö dông ®Ó cËp nhËt mét hoÆc nhiÒu biÕn trong MIB. • get – response: §îc sö dông ®Ó tr¶ lêi c¸c b¶n tin get – request, get – next – request hoÆc set – request. • Trap: ®îc sö dông ®Ó hç trî c¸c sù kiÖn quan träng x¶y ra t¹i tr¹m bÞ qu¶n lý, nh viÖc khëi ®éng l¹i cña thiÕt bÞ hoÆc ®øt liªn kÕt TCP víi thiÕt bÞ. Tõ c¸c b¶n tin trªn ta gi¶i thÝch ®îc t¹i sao l¹i gäi SNMP lµ ‘simple’. Ta cã thÓ ®äc gi¸ trÞ cña mét biÕn th«ng qua b¶n tin get, cã thÓ lÊy c¸c gi¸ trÞ cña c¸c biÕn tõ ®Çu cho ®Õn cuèi mét b¶ng trong MIB b»ng b¶n tin get – next, cã thÓ thay ®æi gi¸ trÞ cña tham sè b»ng b¶n tin set, b¶n tin response dïng ®Ó göi tr¶ l¹i kÕt qu¶ cña c¸c b¶n tin yªu cÇu. Vµ thiÕt bÞ ®îc qu¶n lý cã thÓ b¸o c¸o c¸c vÊn ®Ò nghiªm träng ®· x¶y ra b»ng c¸ch göi c¸c b¶n tin trap tíi tr¹m qu¶n lý. Tuy nhiªn c¸c b¶n tin nµy t¹o ra mét c¬ chÕ rÊt m¹nh. VÝ dô nh b»ng c¸ch göi b¶n tin set ®Ó thay ®æi mét tham sè nµo ®ã cña mét thiÕt bÞ, th× cã thÓ lµm cho thiÕt bÞ ®ã ®îc kÝch ho¹t hoÆc kh«ng kÝch ho¹t, hoÆc ®îc khëi ®éng l¹i... Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  8. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5   N ETW ORK M AN AGEM EN T STATI ON   APPLI CATI ON   MANAGER PROTOCOL  UDP socket   UDP socket   ( por t  162)   get    get  – next    set   Tr ap  Response  ( Aler t )   UDP socket   UDP socket   ( por t  161)   AGENT PROTOCOL  M ASTER AGEN T  MI Bs  M AN AGED  SYSTEM   Hình 5. Ho¹t ®éng cña giao thøc SNMP. D¹ng cña b¶n tin cã thÓ tham kh¶o: SNMP - A Guide to Network Management. Dr. Sidnie M. Feit. 1999. Giao thøc SNMP sö dông giao thøc UDP lµm giao thøc v©n chuyÓn b¶n tin SNMP. C¸c agent nhËn b¶n tin yªu cÇu cña tr¹m qu¶n lý t¹i cæng 161/UDP. Tr¹m qu¶n lý nhËn c¸c b¶n trap t¹i cæng 162/UDP. Trong giao thøc SNMP sö dông community name nh lµ mét mËt khÈu ®Ó c¸c agent nhËn thùc c¸c tr¹m qu¶n lý. H×nh vÏ 5 minh ho¹ ho¹t ®éng cña giao thøc SNMP. 3. C«ng cô ph¸t triÓn giao thøc SNMP Tõ m« h×nh qu¶n lý, ta thÊy trong mét hÖ thèng qu¶n lý cÇn hai phÇn mÒm: - PhÇn mÒm qu¶n lý - PhÇn mÒm agent. HiÖn t¹i trªn thÞ tr êng tån t¹i rÊt nhiÒu phÇn mÒm qu¶n lý cã s½n do vËy ta kh«ng quan t©m nhiÒu ®Õn c¸c phÇn mÒm nµy. PhÇn mÒm agent gåm cã c¸c phÇn mÒm sau: - SNMP service (WinNT), snmpd (Linux) ®ãng vai trß lµ master agent. - Subagent hoÆc SMUX peer. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  9. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin Trªn hÖ ®iÒu hµnh WinNT hoÆc Linux, ®· cã s½n c¸c phÇn mÒm master agent. Do vËy, c«ng viÖc cßn l¹i lµ ph¶i ph¸t triÓn c¸c subagent hoÆc SMUX peer t ¬ng øng cho mçi hÖ thèng. HiÖn nay, SMUX peer kh«ng cßn ®îc hç trî trªn hÖ ®iÒu hµnh WinNT. MÆt kh¸c do viÖc ph¸t triÓn øng dông dùa vµo SMUX peer còng phøc t¹p h¬n so víi ph¸t triÓn subagent, do vËy ta nªn chän theo híng ph¸t triÓn øng dông SNMP theo híng ph¸t triÓn c¸c subagent. Trªn hÖ ®iÒu hµnh WinNT ta sö dông c¸c hµm API ®Ó ph¸t triÓn c¸c subagent. Trªn hÖ ®iÒu hµnh Linux, ta sö dông c¸c hµm API trong c¸c th viÖn cña gãi phÇn mÒm ucd-snmp ®Ó ph¸t triÓn subagent. Tuy nhiªn cã sù kh¸c nhau trong khi ph¸t triÓn subagent trªn hai hÖ ®iÒu hµnh kh¸c nhau. Trªn WinNT cã duy nhÊt mét c¸ch lµ viÕt subagent thµnh mét th viÖn liªn kÕt ®éng (*.dll), mçi khi SNMP service khëi ®éng th× nã t¶i th viÖn liªn kÕt ®éng nµy vµo, cßn trªn Linux th× cã hai c¸ch cã thÓ viÕt thµnh file ch¹y hoÆc thµnh th viÖn liªn kÕt ®éng (*.so). Khi c¸c subagent ®îc t¶i vµo, th× c«ng viÖc ®Çu tiªn cña subagent lµ ®¨ng ký MIB mµ nã qu¶n lý. Khi cã yªu cÇu göi ®Õn, th× master agent c¨n cø vµo MIB ®· ®¨ng ký, nã chuyÓn yªu cÇu tíi subagent t ¬ng øng, vµ subagent cã nhiÖm vô thùc hiÖn yªu cÇu, sau ®ã tr¶ kÕt qu¶ l¹i cho master agent vµ master agent göi tr¶ l¹i cho tr¹m qu¶n lý. §Ó cã thÓ cÊu h×nh sao cho SNMP service hoÆc snmpd t¶i ®îc c¸c th viÖn liªn kÕt ®éng th× ta ph¶i cÊu h×nh, trªn hÖ ®iÒu hµnh WinNT, ta cÊu h×nh b»ng registry, trªn hÖ ®iÒu hµnh Linux ta sö dông file snmpd.conf ®Ó cÊu h×nh ViÕt phÇn mÒm subagent, cã thÓ tham kh¶o trong MSDN, gãi phÇn mÒm ucd- snmp (hoÆc net-snmp tªn míi cña gãi phÇn mÒm ucd-snmp) cña hÖ ®iÒu hµnh Linux. 4. KÕt luËn. Trong khu«n khæ h¹n hÑp cña bµi b¸o, t¸c gi¶ ®· tr×nh bµy vÒ nhu cÇu cÇn thiÕt ph¶i øng dông SNMP ®Ó qu¶n lý hÖ thèng, vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh cña giao thøc SNMP. B µi b¸o còng ®Ò cËp ®Õn híng ph¸t triÓn øng dông SNMP ®ã lµ sö dông c¸c subagent, ®©y lµ híng mµ c¸c nhµ s¶n xuÊt hiÖn nay ®ang sö dông vµ th êng biªn dÞch subagent thµnh c¸c th viÖn liªn kÕt ®éng ®Ó SNMP service hoÆc snmpd tù ®éng t¶i vµo mçi khi nã khëi ®éng. Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu giao thøc SNMP lµ ¸p dông mét tiªu chuÈn quèc tÕ ®Ó qu¶n lý mét hÖ thèng, bíc ®Çu ®· x©y dùng mét giao diÖn hç trî SNMP ¸p dông vµo hÖ thèng MUCOS, tuy nh÷ng th«ng tin qu¶n lý hÖ thèng cha phong phó nhng ®· thµnh c«ng trong viÖc qu¶n lý hÖ thèng. Tµi liÖu tham kh¶o • RFC 1213, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1212. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  10. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 • §Ò tµi “Nghiªn cøu x©y dùng giao diÖn hç trî SNMP ¸p dông vµo hÖ thèng MUCOS”. • SNMP - A Guide to Network Management. Dr. Sidnie M. Feit. 1999. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=1052

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2