intTypePromotion=1

Giáo trình Autocad 2004 - Chương mở đầu

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
192
lượt xem
95
download

Giáo trình Autocad 2004 - Chương mở đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Autocad 2004 - Chương mở đầu

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG PHOØNG TRUNG CAÁP CHUYEÂN NGHIEÄP & DAÏY NGHEÀ ----- ----- MOÂN HOÏC AUTOCAD 2004 GIAÛNG VIEÂN: ThS. NGUYEÃN ÑAÊNG KHOA
 2. 
 3.      
 4.  
 5.           !
 6. "  #!$%%&
 7. 
 8.      
 9.    
 10. 
 11.      ! "# $% & '(  $) '* & +$,$- ./ ' () * # + ,
 12. "(- . 
 13. /0
 14. 1
 15. #! ' () **  * ,,  2
 16. 1  3   4 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2