intTypePromotion=1
ADSENSE

GIÁO TRÌNH CAD/CAM - PHẦN 2 CAD - THIẾT KẾ NHỜ MÁY TÍNH - CHƯƠNG 5

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

129
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHẦN CỨNG TRONG CAD 5.1. Tổng quan Trong chương 4 chúng ta đã nghiên cứu một cách tổng quát về CAD. Trong chương này chúng ta sẽ xem xét một số thành phần tạo nên hệ thống CAD hiện đại. Các thành phần của CAD rất đa dạng về quy mô, cấu hình và khả năng. Vì thế có thể chọn một hệ thống CAD đáp ứng những nhu cầu của người dùng. Các công ty thiết kế không liên quan đến sản xuất có thể chọn chuyên về vẽ và các chức năng liên quan đến thiết kế. Các hãng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH CAD/CAM - PHẦN 2 CAD - THIẾT KẾ NHỜ MÁY TÍNH - CHƯƠNG 5

 1. Chöông 5. PHAÀN CÖÙNG TRONG CAD Leâ Trung Thöïc CHÖÔNG 5 PHAÀN CÖÙNG TRONG CAD 5.1. Toång quan 5.1. Trong chöông 4 chuùng ta ñaõ nghieân cöùu moät caùch toång quaùt veà CAD. Trong chöông naøy chuùng ta seõ xem xeùt moät soá thaønh phaàn taïo neân heä thoáng CAD hieän ñaïi. Caùc thaønh phaàn cuûa CAD raát ña daïng veà quy moâ, caáu hình vaø khaû naêng. Vì theá coù theå choïn moät heä thoáng CAD ñaùp öùng nhöõng nhu caàu cuûa ngöôøi duøng. Caùc coâng ty thieát keá khoâng lieân quan ñeán saûn xuaát coù theå choïn chuyeân veà veõ vaø caùc chöùc naêng lieân quan ñeán thieát keá. Caùc haõng cheá taïo coù theå choïn moät heä thoáng chæ laø moät phaàn cuûa heä thoáng CAD/CAM. Taát nhieân, phaàn cöùng CAD chæ coù giaù trò nhoû beù neáu khoâng ñöôïc hoã trôï bôûi phaàn meàm cho heä thoáng, vaø chuùng ta seõ baøn veà phaàn meàm CAD trong chöông sau. Nhö ñaõ chæ ra ôû chöông 4, heä thoáng CAD hieän ñaïi döïa treân cô sôû ñoà hoïa maùy tính ñoà (Interactive Computer Graphics - vieát taét laø ICG). Tuy nhieân noù cuõng coù theå bao goàm caû nhöõng heä thoáng maùy tính khaùc. Thí duï: Thieát keá nhôø maùy tính ñöôïc thöïc hieän ôû daïng xöû lyù xöû theo khoái (batch mode) hôn laø baèng töông taùc. Xöû lyù theo khoái coù nghóa laø döõ lieäu ñöôïc cung caáp cho heä thoáng (trong tröôøng hôïp naøy maùy tính thöôøng duøng hoäp phieáu (card)) vaø sau ñoù heä thoáng thöïc hieän coâng vieäc thieát keá chi tieát. Nhöôïc ñieåm cuûa coâng vieäc naøy laø maát thôøi gian maá nhaäp döõ lieäu vaøo vaø sau ñoù môùi nhaän caâu traû lôøi ôû ñaàu ra. vaø sau Vôùi vieäc duøng phöông phaùp töông taùc ñoà hoïa, heä thoáng traû lôøi töùc khaéc khi ngöôøi duøng töông nhaäp döõ lieäu. Ngöôøi duøng vaø heä thoáng ñoái thoaïi tröïc tieáp vôùi nhau. Ngöôøi duøng chæ vieäc nhaäp ñoá leänh vaø traû lôøi caâu hoûi maø maùy tính ñöa ra. CAD cuõng bao goàm nhöõng öùng duïng maùy tính khoâng coù ñoà hoïa. Caùc öùng duïng naøy goàm caùc keát quûa thieát keá xuaát ra toát nhaát ôû daïng khoâng khoâ phaûi laø ñoä hoïa. Nhöõng phaàn cöùng maø chuùng ta seõ hoïc trong chöông naøy chæ giôùi haïn trong heä thoáng CAD coù töông taùc ñoà hoïa maùy tính. Moät heä thoáng CAD ñieån hình bao goàm caùc thaønh phaàn sau: - Moät hoaëc vaøi traïm laøm vieäc (Worstation). Moãi traïm goàm + Maøn hình + Thieát bò nhaäp - Moät hoaëc vaøi maùy veõ vaø caùc thieát bò xuaát khaùc - CPU - Boä nhôù phuï (thöù caáp) Quan heä giöõa caùc thaønh phaàn ñöôïc veõ treân hình 5.1. CAD/CAM 46
 2. Chöông 5. PHAÀN CÖÙNG TRONG CAD Leâ Trung Thöïc Traïm thieát keá Boä nhôù phuï CPU Maøn hình ñoà hoïa Thieát bò nhaäp Thieát bò xuaát (maùy in, maùy veõ) Hình 5.1. Caáu hình ñieån hình cuûa phaàn cöùng trong moät heä thoáng CAD ñoäc laäp. Hình 5.2 Traïm thieát keá (Design Worstation) 5.2 Traïm CAD laø moät heä thoáng giao dieän vôùi theá giôùi beân ngoaøi. Noù yù nghóa lôùn trong vieäc xaùc ñònh heä thoáng CAD coù hôïp vaø hieäu quûa ñoái vôùi ngöôøi thieát keá hay khoâng. Worstation phaûi thöïc hieän 5 nhieäm vuï. 1. Giao tieáp vôùi CPU 2. Taïo hình aûnh ñoà hoïa roõ raøng treân maøn hình cho ngöôøi duøng. 3. Ñaûm baûo moâ taû hình aûnh ôû daïng soá 4. Truyeàn leänh cho maùy tính hoaït ñoäng 5. Cho pheùp giao tieáp deã daøng giöõa ngöôøi vaø heä thoáng Hình 5.2. Traïm töông taùc ñoà hoïa cho thaáy maøn hình vaø hai thieát bò nhaäp: baøn phím vôùi baûng vaø buùt ñieän töû. Töông taùc ñoà hoïa ñöôïc coi laø phöông tieän toát nhaát ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng treân. Moät traïm töông taùc ñoà hoïa goàm 2 thaønh phaàn sau: CAD/CAM 47
 3. Chöông 5. PHAÀN CÖÙNG TRONG CAD Leâ Trung Thöïc - Maøn hình ñoà hoïa - Thieát bò nhaäp döõ lieäu cuûa ngöôøi duøng Moät traïm töông taùc ñoà hoïa vôùi caùc thaønh phaàn treân ñöôïc minh hoïa treân hình 5.2 5.3. Maøn hình: 5.3. 5.3.1. 5.3.1. Taïo hình aûnh trong ñoà hoïa maùy tính Haàu nhö taát caû caùc maøn hình hieän nay ñeàu duøng maøn hình CRT (Cathode Ray Tube). Maùy thu hình söû duïng thieát bò töông töï ôû daïng oáng aûnh (Picture Tube). Hoaït ñoäng cuûa CRT ñöôïc minh hoïa treân maøn hình 5.3. Maøng phosphor caûm saùng Heä thoáng tieâu cöï Löôùi ñieàu khieån Chuøm electron Maøn hình CRT Cathode Heä thoáng phaûn xaï Hình 5.3: Sô ñoà oáng phoùng tia Cathode (CRT) Moät cathode ñaõ ñöôïc nung noùng phoùng ra moät chuøm electron vôùi toác ñoä cao leân maøn cathode hình thuûy tinh ñöôïc traùng moät lôùp phosphor. Caùc ñieän töû naïp naêng löôïng cho lôùp phosphor, CAD/CAM 48
 4. Chöông 5. PHAÀN CÖÙNG TRONG CAD Leâ Trung Thöïc laøm cho noù phaùt saùng taïi ñieåm bò kích thích. Baèng caùch hoäi tuï chuøm ñieän töû, thay ñoåi maät ñoä hoä thay vaø ñieàu khieån ñieåm tieáp xuùc treân maøng phosphor nhôø heä thoáng phaûn xaï (deflector), chuøm ñieà heä ñieän töû coù theå duøng ñeå taïo ra hình aûnh. taï Coù hai kyõ thuaät cô sôû ñöôïc duøng ñeå taïo ra hình aûnh treân maøn hình. 1. Vaïch neùt (caùc teân khaùc ñöôïc duøng ñeå chæ kyõ thuaät naøy laø line drawing, random Vaï line random position, vector writing, stroke writing vaø directed beam) 2. Queùt maønh (TV digital, scan graphics) Queù Kyõ thuaät vaïch neùt: duøng doøng ñieän töû hoaït ñoäng nhö moät buùt chì (pencil) ñeå taïo ra hình Kyõ aûnh ñöôøng thaúng treân maøn hình CRT. Hình aûnh ñöôïc xaây döïng töø nhöõng ñoaïn thaúng noái tieáp ñöôø ñoaï nhau. Moät ñoaïn thaúng ñöôïc veõ treân maøn hình baèng caùch höôùng cho chuøm ñieän töû di chuyeån chuø töø moät ñieåm naøy tôùi moät ñieåm kia. Moãi ñieåm ñöôïc xaùc ñònh bôûi toïa ñoä X,Y. Quùa trình naøy ñöôïc moâ taû treân hình 5.4. Hình 5.4. Taïo hình aûnh treân maøn hình baèng phöôn g phaùp vaïch neùt (Strok e writing system) Ñöôøng cong coù theå ñöôïc bieåu dieãn baèng nhöõng ñoaïn thaúng ngaén noái tieáp nhau. Kyõ thuaät queùt maønh (raster scan): Kyõ Trong kyõ thuaät queùt maønh, maøn hình ñöôïc chia ra thaønh nhöõng phaàn töû nhoû goïi laø ma traän ñieåm (pixel) taïo thaønh moät löôùi maønh. Soá pixel ñieån hình treân maøn hình vaøo khoaûng töø 256 x 256 ñeán 1024 x 1024. Moãi pixel treân maøn hình laø moät ñoám saùng vôùi ñoä saùng khaùc nhau. Maøn hình maøu cho nhöõng pixel maøu töông töï nhö ñoä saùng. Khi hoaït ñoäng, chuøm ñieän töû taïo taï hình aûnh baèng caùch queùt ngang töø traùi qua phaûi treân maøn hình vaø naïp naêng löôïng cho caùc naï CAD/CAM 49
 5. Chöông 5. PHAÀN CÖÙNG TRONG CAD Leâ Trung Thöïc pixel treân ñöôøng queùt. Khi queùt xong, chuøm ñieän töû chuyeån xuoáng doøng tieáp theo vaø taïo ra nhöõng doøng coù khoaûng caùch coá ñònh nhö treân hình 5.5. Hình 5.5. Phöông phaùp queùt maønh taïo hình aûnh trong ñoà hoïa vi tính Sau khi queùt toaøn boä maøn hình, quùa trình laëp laïi vôùi taàn soá 30 - 60 laàn trong moät giaây. Caùc loaïi maøn hình duøng cho CAD Hai phöông phaùp döïng aûnh treân ñöôïc duøng trong phaàn lôùn caùc maøn hình cuûa CAD ngaøy nay. Caùc maøn hình khaùc nhau bôûi: - lôùp phosphor phuû maøn hình - maät ñoä pixel - boä nhôù hình aûnh. Chuùng ta seõ xem xeùt ba loaïi maøn hình coù leõ quan troïng nhaát trong caùc heä thoáng CAD thöông maïi. Ba loaïi naøy laø: 1. Loaïi naïp laïi chuøm tra tröïc tieáp (directed-beam refresh) 2. Loaïi oáng löu aûnh tröïc tieáp (direct-view storage tube) 3. Loaïi queùt maønh (Raster scan hay Digital TV) CAD/CAM 50
 6. Chöông 5. PHAÀN CÖÙNG TRONG CAD Leâ Trung Thöïc Directed- Directed-Beam Refresh: Duøng trong phöông phaùp vaïch neùt ñeå taïo aûnh treân maøn hình. Thuaät ngöõ queùt laïi (refresh) vaï queù nghóa laø maøn hình phaûi ñöôïc taùi taïo nhieàu laàn maø aûnh khoâng bò rung. Caùc nguyeân töû phosphor treân beà maët maøn hình chæ coù khaû naêng giöõ ñoä saùng trong moät thôøi gian ngaén. Ñeå aûûnh tieáp tuïc a toàn taïi treân maøn hình, oáng aûnh phaûi naïp laïi baèng caùch taïo ra chuøm tia tröïc tieáp ñeå veõ laïi aûnh. naï chuø Nhöõng maøn hình coù ñoä phaân giaûi cao khoù traùnh ñöôïc aûnh bò rung ñoäng. Tuy nhieân, heä thoáng naïp laïi chuøm tia tröïc tieáp coù moät soá öu ñieåm. Do aûnh lieân tuïc ñöôïc naïp laïi neân: öu • vieäc xoùa vaø thay ñoåi aûnh treân maøn hình raát deã daøng, • coù theå taïo hình aûnh chuyeån ñoäng treân maøn hình. Heä thoáng directed - beam refresh laø cuõ nhaát trong coâng ngheä ñoà hoïa hieän ñaïi. Nhöõng teân khaùc ñoâi khi cuõng ñöôïc duøng ñeå phaân bieät heä thoáng naøy laø vector refresh vaø stroke writing vector stroke writing refresh. Tröôùc kia giaù nhöõng oáng loaïi naøy raát ñaét, nhöng nay thì töông ñoái reû do söï khoâng ngöøng suït gía cuûa maïch solid – state trong boä nhôù vaø coù theå caïnh tranh ñöôïc vôùi nhöõng loaïi khaùc. Maøn hình kieåu oáng löu aûnh tröïc tieáp DVST (Direct-view storage tube). Maø Maøn hình DVST cuõng duøng kyõ thuaät vaïch neùt (Stroke writing) ñeå taïo aûnh treân maøn hình vaï CRT. Thuaät ngöõ “Storage Tube” lieân quan ñeán khaû naêng cuûa maøn hình löu aûnh chieáu leân ñoù, löu traùnh ñöôïc söï caàn thieát phaûi veõ laïi (Rewrite) hình aûnh lieân tuïc. Sôû dó ñöôïc nhö vaäy laø nhôø söû duïng doøng ñieän töû baén tröïc tieáp leân maøng phosphor, giöõ cho caùc phaàn töû phosphor phaùt doø giöõ saùng moät khi ñöôïc naïp naêng löôïng. Hình aûnh thu ñöôïc treân maøn hình khoâng bò rung. Caùc ñöôøng thaúng coù theå saün saøng ñöôïc theâm vaøo aûnh maø khoâng caàn phaûi quan taâm ñeán ñoä nhaët pixel hay toác ñoä naïp laïi (refresh). Tuy nhieân, nhöôïc ñieåm cuûa maøn hình DVST laø caùc ñöôøng nhöôï rieâng reõ khoâng theå choïn ñeå xoùa khoûi aûnh. khoâ Tröôùc kia maøn hình DVST laø reû nhaát vaø coù theå cho hieän nhieàu döõ lieäu daïng ñoà hoïa hoaëc daïng text. Nhôø vaäy, caùc maøn hình loaïi naøy ñöôïc saûn xuaát nhieàu hôn caû so vôùi baát kyø moät loaïi maøn hình naøo. Nhöôïc ñieåm cô baûn cuûa maøn hình CRT löu aûnh laø khoâng theå choïn caùc phaàn töû cuûa hình Nhöôï khoâ choï aûnh ñeå xoùa. Neáu ngöôøi duøng muoán thay ñoåi hình aûnh, thì nhöõng thay ñoåi naøy chæ thöïc söï xaûy ra sau khi taùi taïo laïi toaøn boä aûnh (regenerated). Moät nhöôïc ñieåm khaùc nöõa laø khoâng coù khaû taù khoâ naêng taïo maàu, khoâng theå duøng buùt quang (light pen) ñeå nhaäp döõ lieäu vaø khoâng theå taïo hoaït khoâ khoâ aûnh. Veà buùt quang ta seõ baøn trong muïc 5.4. Maøn hình kieåu queùt maønh (Raster Scan Terminal). Maøn hình kieåu queùt maønh hoaït ñoäng nhôø taïo ra chuøm ñieän töû queùt treân maøn hình theo ñöôøng zigzag, nhö ta ñaõ trình baày trong phaàn tröôùc. Hoaït ñoäng cuûa noù cuõng gioáng nhö moät TV thöông maïi. Caùi khaùc laø ôû choã TV thì duøng tín hieäu töông töï sinh ra bôûi ñaàu quay video ñeå taïo neân hình aûnh treân maøn hình CRT, coøn maøn hình kieåu queùt maønh thì laïi duøng tín hieäu soá cuûa maùy tính. Do vaäy maø maøn hình kieåu queùt maønh coøn ñöôïc ñöôïc goïi laø TV digital. Maøn hình kieåu queùt maønh ñöôïc duøng haïn cheá vì giaù thaønh cao cuûa boä nhôù maùy tính. Vì maøn hình ñöôïc chia ra thaønh nhöõng pixel, moãi pixel coù 2 traïng thaùi 1 vaø 0, neáu ta coù 256 ñöôï doøng vaø moãi doøng coù 256 ñòa chæ pixel, ta seõ caàn coù 65.000 bit boä nhôù. Moãi bit nhôù coù 2 traïng CAD/CAM 51
 7. Chöông 5. PHAÀN CÖÙNG TRONG CAD Leâ Trung Thöïc thaùi on/off öùng vôùi pixel treân maøn hình. Boä nhôù naøy ñöôïc goïi laø boä nhôù ñeäm chính (Frame buffer hoaëc refresh buffer). Chaát löôïng aûnh coù theå ñöôïc taïo ra baèng 2 caùch: taêng maät ñoä pixel hoaëc taêng ñoä xaùm (hoaëc maøu). Vieäc taêng maät ñoä pixel coù nghiaõ laø taêng soá doøng phaân giaûi vaø taêng soá ñieåm treân moãi doøng. Moät maøn hình coù ñoä phaân giaûi 1024X1024 caàn hôn moät trieäu bit löu tröõ trong boä nhôù ñeäm chính. Vieäc taêng ñoä xaùm ñöôïc thöïc hieän baèng caùch taêng möùc ñoä saùng toái cuûa moãi pixel. Vieäc naøy ñoøi hoûi phaûi taêng soá bits cho moãi pixel ñeå löu möùc xaùm maøu. 2 bit caàn cho 4 möùc xaùm, 3 bit caàn cho 8 möùc xaùm, 4 bit caàn cho 16 möùc xaùm, v.v. Ñeå ñaït ñöôïc möùc xaùm maøu lieân tuïc, caàn 5 hoaëc 6 bit cho moãi pixel. Ñoái vôùi maøn hình maøu, phaûi caàn gaáp 3 laàn soá pixel ñeå bieåu dieãn cöôøng ñoä khaùc nhau cuûa ba maøu cô baûn: ñoû, xanh da trôøi, xanh caây. Chuùng ta seõ noùi ñeán maøu saéc trong ñoà hoïa ôû muïc sau. Maøn hình ñoà hoïa coù ñoä phaân giaûi cao, caàn moät boä nhôù raát lôùn. Tröôùc ñaây, giaù thaønh cuûa moät boä nhôù loaïi naøy raát ñaét, ñeán möùc ngöôøi ít tieàn khoù coù theå mua ñöôïc maøn hình coù chaát löôïng aûnh toát. Loaïi maøn hình coù ñoä phaân giaûi thaáp khoâng coù khaû naêng cho maøu saéc mòn maøng vaø khoâng theå thöïc hieän ñoäng aûnh. Nhöng baây giôø thì vieäc saûn xuaát TV digital cho gía thaønh coù theå caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc loaïi maøn hình khaùc. Öu ñieåm cuûa maøn hình kieåu queùt maønh laø deã söû duïng, gía thaønh deã thaáp, coù maøu saéc, coù khaû naêng taïo ñoäng aûnh (hoaït caûnh). Nhöõng ñaëc ñieåm treân coäng vôùi söï caûi thieän lieân tuïc trong coâng ngheä saûn xuaát maøn hình kieåu queùt maønh ñaõ laøm cho noù trôû thaønh moät lónh vöïc phaùt trieån nhanh treân thò tröôøng maøn hình ñoà hoïa. Nhöõng ñaëc tính quan troïng cuûa 3 loaïi maøn hình ñöôïc theå hieän treân baûng 5.1. Baûng 5.1. Baûng so saùnh ñaëc tính cuûa caùc loaïi maøn hình. Baû Ñaëc ñieåm Maøn hình kieåu naïp laïi Maøn hình kieåu oáng Maøn hình chuøm tia tröïc tieáp löu aûnh DVST kieåu queùt maønh Phöông phaùp taïo aûnh Vaïch neùt Vaïch neùt Queùt maønh Chaát löôïng hình aûnh Tuyeät haûo Tuyeät haûo Trung bình ñeán khaù Chöùa döõ lieäu Haïn cheá Cao Cao Choïn xoùa ñoái töôïng Coù Khoâng Coù Ñoä xaùm Coù Khoâng Coù Khaû naêng taïo maøu saéc Trung bình Khoâng Coù Khaû naêng taïo hoaït hình Coù Khoâng Trung bình Maàu saéc vaø hoaït hình trong ñoà hoïa maùy tính: Maà Khaû naêng taïo hình aûnh nhieàu maøu vaø hoaït caûnh trong ñoà hoïa maùy tính phuï thuoäc raát nhieàu vaøo phaàn cöùng. Baûng 5.1 ñaõ cho thaáy nhöõng khaû naêng cuûa 3 loaïi maøn hình ñoái vôùi maøu saéc vaø hoaït caûnh. Chuùng ta seõ trình baày ngaén goïn nhöõng vaán ñeà naøy. Ñoà hoïa maøu cho pheùp chuùng ta thaáy roõ raøng hôn, nhieàu thoâng tin hôn veà vaät theå. Maøn hình maøu CRT duøng 3 chuøm ñieän töû vôùi ba maøu ñoû, xanh da trôøi vaø xanh caây ñeå taïo maøu cho moãi ñieåm treân maøn hình phosphor. Baèng caùch phoái hôïp 3 maøu vôùi möùc ñoä khaùc nhau, coù theå taïo ra nhieàu maøu. Saûn xuaát maøn hình vôùi kyõ thuaät vaïch neùt ñeå taïo aûnh ñuû chính xaùc laø raát khoù. Vaán ñeà kyõ thuaät ôû ñaây laø khoù ñaûm baûo 3 chuøm tia troän vaøo nhau sao cho chính xaùc treân maøn hình. CAD/CAM 52
 8. Chöông 5. PHAÀN CÖÙNG TRONG CAD Leâ Trung Thöïc Phöông phaùp queùt maønh coù khaû naêng taïo maøu tuyeät haûo vì sau nhieàu naêm coâng ngheä queù TV maøu ñaõ raát phaùt trieån vaø maøn hình maøu vôùi ñoä phaân giaûi 1024 x 1024 duøng trong ñoà hoïa vi tính ñaõ coù treân thò tröôøng. Vaán ñeà coøn laïi ñoái vôùi maøn hình queùt maønh laø caàn boä nhôù ñeäm ñeå naïp laïi aûnh. Moãi pixel treân maøn hình caãn ñeán 24 bit boä nhôù ñeå cho hieän taát caû caùc loaïi maøu treân maøn hình. Do vaäy ñoái vôùi moät maøn hình coù ñoä phaân giaûi lôùn, caàn moät boä nhôù raát lôùn. Khaû naêng hoaït hoïa maùy tính ñöôïc xaùc ñònh bôûi phöông phaùp cho taùi hieän nhanh hình aûnh. Caû maøn hình kieåu queùt maønh vaø naïp laïi chuøm tia tröïc tieáp ñeàu coù khaû naêng taïo hoaït caûnh. Tuy queù nhieân khaû naêng naøy khoâng ñaït ñöôïc moät caùch töï ñoäng, maø phaûi nhôø moät CPU maïnh vaø nhanh nhôø ñeå xöû lyù khoái löôïng lôùn döõ lieäu. Trong CAD, taïo hoaït caûnh laø moät ñieåm maïnh ñeå moâ phoûng chuyeån ñoäng. Thí duï khi phaân tích hoaït ñoäng cuûa caùc cô caáu vaø caùc haønh vi cô hoïc khaùc. Trong CAM vieäc laäp chu kyø laøm vieäc cho robot ñöôïc caûi thieän nhôø moâ phoûng chuyeån ñoäng cuûa tay robot. Video Games cuûa coâng ty Atari vaø caùc nhaø saûn xuaát khaùc treân TV laø moät ví duï veà hoaït hình ñoà hoïa maùy tính. Hoaït aûnh trong TV games coù theå thöïc hieän ñöôïc laø nhôø söï hy sinh chaát löôïng aûnh. Vieäc naøy laøm cho gía thaønh cuûa game coù theå chaáp nhaän ñöôïc. 5.4. Caùc thieát bò nhaäp 5.4. Caùc thieát bò nhaäp ñöôïc duøng ñeå ngöôøi duøng giao tieáp vôùi heä thoáng ñöôïc deã daøng . Caùc traïm ñoà hoïa thöôøng coù moät vaøi loaïi thieát bò nhaäp ñeå coù theå choïn nhöõng chöùc naêng nhaäp ñaõ ñöôïc laäp trình tröôùc. Nhöõng chöùc naêng naøy cho pheùp ngöôøi duøng taïo ra, söûa ñoåi hình aûnh treân taï maøn hình baèng caùch nhaäp döõ lieäu ôû daïng chöõ ABC vaøo heä thoáng. Khi chi tieát treân maøn hình hoaøn taát cuõng laø luùc moâ taû hình hoïc trong cô sôû döõ lieäu CAD hoaøn taát. Moãi coâng ty baùn heä thoáng CAD ñeàu coù nhöõng thieát bò nhaäp khaùc nhau. Coù theå chia chuùng ra laøm 3 loaïi: 1. Thieát bò ñieàu khieån con troû (chuoät) 2. Thieát bò soá hoùa (digitizer) 3. Baøn phím Trong 3 thieát bò treân thì chuoät vaø digitizer ñöôïc duøng ñeå töông taùc ñoà hoïa vôùi heä thoáng. Baøn phím ñöôïc duøng ñeå ñaùnh chöõ vaø soá. Chuoät vaø digitizer thöïc hieän 2 chöùc naêng: - Taïo vaø boá trí moät chi tieát môùi treân maøn hình - Choïn vaø di chuyeån hình aûnh ñeán moät choã khaùc treân maøn hình. Moät caùch lyù töôûng, thieát bò nhaäp ñoà hoïa naøo leõ ra cuõng phaûi thöïc hieän ñöôïc hai chöùc naêng treân. Tuy nhieân vieäc naøy raát khoù thöïc hieän, vì vaäy treân moãi traïm ñoà hoïa laïi phaûi duøng nhieàu loaïi thieát bò nhaäp. Caùc thieát bò ñieàu khieån con troû Ñeå ñieàu khieån con troû treân maøn hình ñeå nhaäp moät ñieåm hay thöïc hieän moät leänh, duøng caùc thieát bò sau: - Thumb wheel - Keyboard - Joystick CAD/CAM 53
 9. Chöông 5. PHAÀN CÖÙNG TRONG CAD Leâ Trung Thöïc - Trackball - Lightpen - Electronic tablet/ pen Boán thieát bò treân duøng ñieàu khieån con troû khoâng caàn ñuïng chaïm leân maøn hình. Hai thieát bò sau yeâu caàu ngöôøi duøng phaûi chaïm leân maøn hình (hoaëc moät beà maët khaùc lieân quan ñeán maøn hình. Thieát bò thumb wheel duøng hai baùnh xe nhoû: moät theo haøng ngang, moät theo haøng doïc. Thieá Loaïi thieát bò naøy thöôøng ñöôïc gaén nhö moät thaønh phaàn tích hôïp cuûa maøn hình CRT. Con troû trong thieát bò naøy coù daïng laø 2 ñöôøng thaúng ngang - doïc giao nhau treân maøn hình. Caùc phím muõi teân treân keyboard: Ñieàu khieån con troû treân maøn hình khoâng chæ cho maøn Caù hình ñoà hoïa maø coøn cho maøn hình khoâng thuoäc loaïi ñoà hoïa. Boán phím muõi teân duøng di chuyeån con troû sang phaûi hoaëc sang traùi, leân treân hoaëc xuoáng döôùi. Joystick: Laø moät thieát bò coù daïng moät hoäp coù moät caây loøi leân maø ta coù theå ñaåy veà baát cöù Joystick: phöông naøo ñeå laøm cho con troû di chuyeån veà baát cöù phöông naøo. Joystick laø teân cuûa caàn ñieàu khieån treân maùy bay loaïi cuõ. Trackball: Hoaït ñoäng gioáng nhö joystick, nhöng ôû ñaây duøng vieân bi ñeå laên qua laên laïi Trackball: theo baát cöù phöông naøo laøm cho con troû di chuyeån treân maøn hình. Buùt saùng: Buù Laø thieát bò chæ ñònh ñieåm, trong ñoù maùy tính tìm ñeå nhaän ra ñieåm tieáp xuùc cuûa buùt treân maøn hình. Ngöôïc vôùi teân goïi cuûa noù, buùt saùng khoâng chieáu aùnh saùng, noù chæ phaùt hieän aùnh saùng treân maøn hình vaø duøng photodiode, phototransistor hoaëc caûm bieán daïng khaùc ñeå nhaän ra. Buùt saùng coù theå duøng vôùi maøn hình naïp laïi aûnh (refreth type CRT) nhöng khoâng duøng ñöôïc vôùi maøn hình loaïi löu aûnh. Lyù do laø do hình aûnh treân maøn hình naïp laïi aûnh ñöôïc taïo ra theo thôøi gian. Thôøi gian moät chu kyø naïp laïi aûnh (sequence) ngaén ñeán möùc aûnh xuaát hieän lieân tuïc so vôùi maét ngöôøi. Tuy nhieân maùy tính coù khaû naêng nhaän thaáy thôøi gian tuaàn töï vaø xaùc ñònh thôøi gian naøy vôùi vò trí cuûa buùt treân maøn hình. Chuû yeáu laø heä thoáng thöïc hieän moät chu kyø raø quang hoïc ñeå ñònh vò con nhaùy hoaëc thöïc hieän vaøi chöùc naêng khaùc. Baûng vaø buùt ñieän töû: Laø moät baûng ñieän töû raát nhaïy khi tieáp xuùc vôùi buùt ñieän töû. Baûng laø moät taám phaúng, taùch rôøi haün khoûi maøn hình CRT, treân ñoù ngöôøi duøng veõ baèng buùt ñieän töû, ñeå nhaäp leänh hoaëc ñeå ñieàu khieån con troûù. Ngoaøi vieäc coù khaû naêng töông töï nhö thumbwheel, direction key, joystick, vaø trackball, buùt saùng vaø baûng/buùt ñieûn töû coøn coù theå thöïc hieän caùc nhieäm vuï sau. - Choïn leänh treân menu - Veõ treân maøn hình hoaëc goõ leân maøn hình hay baûng ñieän töû ñeå choïn hình veõ treân maøn hình. - Choïn moät phaàn cuûa maøn hình ñeå khuyeách ñaïi moät aûnh ñang toàn taïi. CAD/CAM 54
 10. Chöông 5. PHAÀN CÖÙNG TRONG CAD Leâ Trung Thöïc Digitizer Digitizer (boä soá hoùa): Digitizer laø 1 thieát bò nhaäp goàm coù 1 baûng trôn phaúng (gioáng nhö baûng vieát thöôøng vaø moät thieát bò raø coù theå di chuyeån theo caùc ñöôøng saün coù. Kyõ thuaät veõ trong heä thoáng CAD gioáng nhö veõ treân giaáy. Thieát bò doø tìm ñieän töû coù moät coâng taéc ñeå ngöôøi duøng ghi toïa ñoä XY mong muoán. Caùc toïa ñoä coù theå ñöôïc ñöa vaøo maùy tính hoaëc löu tröõ treân boä löu döõ lieäu. Caùc thieát bò digitizer coù ñoä phaân giaûi cao ñieån hình vôùi moät baûng lôùn (42 x 60 in) coù theå ñaûm baûo ñoä chính xaùc vaø ñoä phaân giaûi coù 0,001 in Cuõng caàn phaûi noùi laø baûng ñieän töû vaø buùt maø chuùng ta noùi ôû treân thuoäc loaïi digitizer coù ñoä phaân giaûi thaáp. Khoâng phaûi taát caû caùc heä thoáng CAD ñeàu duøng digitizer ñeå nhaäp döõ lieäu. Noù khoâng thích öùng cho vieäc thieát keá 3D vì noù chæ giôùi haïn cho thieát keá 2D ... Ñoái vôùi caùc baûn veõ 2D, caùc maùy veõ raát thích nghi vôùi digitizer vì noù gioáng nhö moät baûng veõ. Noù coù theå daøn traûi, naâng leân, haï xuoáng ñeå ñaït ñöôïc vò trí thuaän tieän cho ngöôøi veõ. Digitizer coù theå ñöôïc duøng ñeå soá hoaù caùc baûn veõ baèng ñöôøng thaúng. Ngöôøi duøng coù theå nhaäp döõ lieäu töø moät sô ñoà nhoû hoaëc moät baûn veõ lôùn vaø chænh lyù baûn veõ cho ñeán khi ñaït ñoä chính xaùc vaø chi tieát yeâu caàu. Digitizer cuõng coù theå ñöôïc duøng ñeå veõ moät baûn veõ môùi baèng tay töï do sau ñoù chænh söûa ñeå hoaøn taát. Baøn phím: Baøn phím ñöôïc duøng ñeå laøm thieát bò nhaäp trong heä thoáng CAD. Quen thuoäc nhaát laø baøn phím chöõ vaø soá. Thieát bò nhaäp döõ lieäu coù theå laø CRT hay maùy in ñeå in ra giaáy. Ñoái vôùi ñoà hoïa, CRT coù öu ñieåm vì toác ñoä nhanh hôn, deã chính xaùc hôn, traùnh ñöôïc hao toån giaáy. Maët khaùc vieäc ghi laïi thöôøng xuyeân ñoâi khi laø neân vaø vieäc naøy deã taïo ra nhôø maùy in. Nhieàu heä thoáng CAD duøng maøn hình ñoà hoïa ñeå cho döõ lieäu ôû daïng chöõ nhöng neáu coù moät CRT rieâng thì toát hôn ñeå caùc ñoaïn vaên ñöôïc taïo ra khoâng laøm nhieãu hoaëc ñeø leân hình aûnh treân maøn hình. Caùc baøn phím duøng ñeå nhaäp leänh, haøm vaø caùc döõ lieäu phuï vaøo heä thoáng CAD. Thoâng tin naøy hieän leân maøn hình CRT ñeå kieåm tra hoaëc ñöôïc in ra giaáy. Heä thoáng cuõng lieân heä ngöôïc laïi vôùi ngöôøi duøng theo caùch töông töï. Vieäc cho hieän danh saùch caùc thöïc ñôn, chöông trình, loãi, v.v… ñöôïc hieän ra nhôø maùy tính nhö 1 phaàn cuûa thuû tuïc töông taùc. Thí duï veà vieäc söû duïng baøn phím ñöôïc minh hoïa treân hình 5.2 vôùi baûng buùt ñieän töû vaø maøn hình CRT. Moät soá heä thoáng CAD söû duïng caùc baøn phím chuyeân duøng. Nhöõng phím chöùc naêng ñaûm baûo haïn cheá vieäc ñaùnh leänh hoaëc tính toaùn vò trí. Soá phím chöùc naêng (khoùa) dao ñoäng trong khoaûng 8 – 80. Chöùc naêng ñaëc bieät öùng vôùi moãi nuùt thöôøng naèm döôùi söï ñieàu khieån cuûa maùy tính ñeå coù theå thay khi ngöôøi söû duïng tieán haønh töø moät giai ñoaïn thieát keá sang giai ñoaïn tieáp theo. Baèng caùch naøy caùc chöùc naêng khaùc nhau coù theå vöôùt quaù soá löôïng nuùt treân baøn phím. Ngoaøi ra, caùc nuùt noãi baät cuõng ñöôïc duøng ñeå chæ ra chöùc naêng naøo hieän ñang kích hoaït trong giai ñoaïn thieát keá hieän taïi. Moät danh saùch (menu) caùc leänh khaùc nhau thöôøng ñöôïc hieän treân maøn hình CRT ñeå ngöôøi duøng choïn chöùc naêng mong muoán CAD/CAM 55
 11. Chöông 5. PHAÀN CÖÙNG TRONG CAD Leâ Trung Thöïc 5.5. Caùc thieát bò xuaát vaø maùy veõ: Heä thoáng CAD söû duïng nhieàu loaïi thieát bò xuaát. Chuùng goàm coù: - Maùy veõ kieåu buùt - Maùy in - Maùy veõ tónh ñieän - Thieát bò in microfilm Chuùng ta seõ baøn veà caùc loaïi thieát bò naøy. 5.5.1. Maùy veõ kieåu buùt (pen plotter) Maùy veõ kieåu buùt cho ñoä chính xaùc vaø ñoä phaân giaûi cao hôn so vôùi aûnh treân maøn hình. Treân maøn hình chaát löôïng aûnh bò giaûm vì ñoä phaân giaûi thaáp, khoâng coù söï ñaûo ngöôïc tín hieäu sang töông töï (digital-to-analog) qua maùy phaùt cuûa maøn hình (display generator) . Maët khaùc maùy veõ kieåu buùt coù ñoä chính xaùc cao, coù khaû naêng ñaït ñöôïc ñoä chính xaùc gaàn nhö ñoàng nhaát vôùi ñònh nghóa digital trong cô sôû döõ lieäu CAD. Maùy veõ kieåu buùt coù duøng buùt cô hoïc (buùt möïc hay buùt bi) ñeå veõ leân giaáy qua chuyeån ñoäng töông ñoái cuûa buùt vaø giaáy. Coù hai loaïi maùy veõ kieåu buùt. - Maùy veõ kieåu tang quay - Maùy veõ kieåu döôøng phaúng Maùy veõ kieåu tang quay laø reû nhaát. Noù coù moät oáng (truï ) naèm ngang vaø moät con chaïy coù theå chuyeån ñoäng doïc theo 2 truïc daãn naèm song song vôùi troáng. Giaáy ñöôïc gaén vaøo troáng coøn buùt ñöôïc gaén treân con tröôït. Chuyeån ñoäng töông ñoái giöõa buùt vaø giaáy ñaït ñöôïc nhôø chuyeån ñoäng quay cuûa troáng vaø chuyeån ñoäng doïc truïc cuûa con tröôït. Maùy in kieåu troáng coù toác ñoä cao vaø coù theå in vôùi chieàu daøi gaàn nhö khoâng haïn cheá. Beà roäng bò haïn cheá bôûi chieàu daøi cuûa troáng, naèm trong khoaûng 8,5 in (216mm) vaø 42in (1087mm). Maùy in kieåu döôøng phaúng coù giaù cao hôn. Noù duøng maët phaúng ñeå ñaët giaáy veõ. Moät soá Maù model ñaëc naèm ngang, moät soá gaàn nhö thaúng ñöùng. Caùc ñöôøng daãn ñöôïc boá trí doïc theo hai beân maët phaúng. Moät caàu ngang mang con tröôït gaùc qua 2 ñöôøng daãn naøy (taïo ra toïa ñoä X). Chuyeån ñoäng cuûa con tröôït treân caàu taïo ra chuyeån ñoäng theo taïo ñoä Y. Ñaàu veõ maùng buùt hoaëc buùt chì vaø coù theå dòch chueån leân xuoáng ñeå ñieàu chænh söï tieáp xuùc vôùi giaáy veõ. Kích thöôùc cuûa maùy veõ loaïi naøy vaøo khoaûng 1,5m x 6,1m. ñoä chính xaùc ± 0,001 in. Maùy veõ nhaän döõ lieäu soá töø maùy tính ôû daïng tröïc tuyeán (on - live) hay töø baêng loã ôû daïng ngoaïi tuyeán (off - line). Treân caùc maùy veõ hieän ñaïi thöôøng duøng boä vi xöû lyù. (microprocessor) ñeå ñieàu khieån. Noù cho pheùp moät soá hình veõ nhö voøng troøn, ñöôøng ellipse ñöôïc laäp trình ôû daïng caâu ñôn giaûn cho maùy veõ. Vì vaäy caùc hình veõ phöùc taäp coù theå ñöôïc moâ taû baèng döõ lieäu soá ôû daïng nhoû goïn vaø hieäu quûa. Nhieàu maùy veõ laøm vieäc caùc buùt veõ vôùi maøu khaùc nhau. Trong moät soá model khaùc buùt coù theå ñöôïc thay theá baèng tia saùng hoäi tuï maïnh vaø giaáy veõ ñöôïc duøng laø giaáy caûm saùng. Loaïi naøy ñöôïc duøng cho moät soá öùng duïng hoäi hoïa nhaát ñònh. Cuõng coù loaïi maùy veõ phoái hôïp giöõa maùy veõ phaúng vôùi digitizer (xem muïc 5.4). Nhöõng maùy naøy ñöôïc goïi laø digitizer - plotter. CAD/CAM 56
 12. Chöông 5. PHAÀN CÖÙNG TRONG CAD Leâ Trung Thöïc 5.5.2. (hard- 5.5.2. Thieát bò in aûnh (hard-copy) Thieát bò hard-copy laø maùy coù theå copy döõ lieäu cuûa cuøng hình aûnh hieän treân maøn hình. Hình aûnh treân maøn hình coù theå copy trong vaøi giaây ñoàng hoà. Baûn copy coù theå ñöôïc duøng nhö moät baûn ghi trung gian trong quaù trình thieát keá hoaëc khi caàn phaûi copy töø maøn hình moät caùch nhanh choùng. Nhöõng baûn copy ñöôïc taïo ra treân thieát bò naøy khoâng thích hôïp cho moät baûn veõ hoaøn chænh vì ñoä chính xaùc vaø chaát löôïng khoâng toát baèng maùy veõ kieåu buùt. Haàu heát caùc thieát bò hard-copy laø nhöõng maùy copy kieåu baïc-khoâ ( dry-silver). Chuùng duøng giaáy caûm saùng ñaët qua cöûa soå CRT heïp beân trong maùy copy. Cöûa soå coù kích thöôùc 216m x 12mm. Giaáy ñöôïc traûi ra baèng caùch chuyeån ñoäng qua cöûa soå CRT ñeå truyeàn aûnh töø töø. Moät truïc ñöôïc haâm noùng beân trong maùy copy duøng ñeå traùng (develop) giaáy aûnhõ. Kích thöôùc giaáy treân maùy in aûnh thöôøng bò haïn cheá trong khoaûng töø 8,5 in x 11in. Moät haïn cheá khaùc laø caùc baûn in baèng möïc baïc khoâ seõ bò saäm theo thôøi gian khi ñeå ngoaøi aùnh saùng bình thöôøng. 5.5.2 Maùy veõ tónh ñieän. Laø thieát bò veõ coù toác ñoä vaø ñoä chính xaùc trung bình giöõa maùy in aûnh (hard-copy units) vaø maùy veõ kieåu buùt (pen plotter). Nhanh hard-copy nhöng chính xaùc nhö maùy veõ kieåu buùt. Maùy veõ tónh ñieän goàm moät loaït styli daïng daây naèm treân moät thanh coù beà roäng baèng beà roäng cuûa giaáy nhaïy vôùi söï tích ñieän. Styli coù maät ñoä ñeán 200 ñieåm treân 1 in daøi. Giaáy veõ ñöôïc chuyeån ñoäng töø töø qua xaø ngang vaø styli xaùc ñònh ñöôïc kích hoaït ñeå ñaët nhöõng daáu chaám treân giaáy. Baèng caùch phoái hôïp söï taïo ñieåm vaø chuyeån ñoäng cuûa giaáy, aûnh ñöôïc truyeàn töø cô sôû döõ lieäu thaønh daïng hard-copy. Caùc ñieåm ñeø leân nhau nheø nheï ñeå ñaït ñöôïc söï lieân tuïc cuûa ñöôøng veõ. Nhöôï Nhöôïc ñieåm cuûa maùy veõ tónh ñieän: Döõ lieäu phaûi ñöôïc truyeàn ñi ôû daïng raster (soá), (nghóa laø ôû cuøng moät daïng ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån CRT kieåu raster ) ñeå coù theå saün saøng bieán ñoåi sang daïng hard - copy baèng caùch duøng phöông phaùp tónh ñieän. Neáu döõ lieäu khoâng ôû daïng raster, phaûi coù chöông trình ñoåi maõ ñeå chuyeån sang daïng caàn thieát. Cô cheá chuyeån ñoåi thöôøng döïa treân söï phoái hôïp cuûa phaàn meàm vôùi phaàn cöùng. Öu ñieåm cuûa maùy veõ tónh ñieän laø Öu chieàu daøi in khoâng haïn cheá. Beà roäng ñieån hình cuûa maùy veõ laø 1,83m. Duøng nhö maùy in toác ñoä cao, coù khaû naêng ñaït 1200 doøng/phuùt. Computer-output-to- 5.5.4. Thieát bò Computer-output-to-microfilm. (COM) Thieát bò COM taïo baûn veõ treân microfilm chöù khoâng phaûi treân baûn veõ thieát keá khoû lôùn. Thieát bò naøy khaù ñaét tieán. Giaù hieän nay vaøo khoaûng 300000 USD. Theá nhöng ñoái vôùi moät coâng ty coù theå mua COM thì noù coù moät soá öu ñieåm quan troïng. Moät öu ñieåm laø khaû naêng löu tröõ. Moät coâng ty lôùn coù tôùi haøng chuïc ngaøn baûn veõ caán löu tröõ.. Giaû kích thöôùc caùc baûn veõ xuoáng côõ microfilm laø raát höõu ích. Neáu caàn coù baûn veõ lôùn duû kích thöôùc, chæ caàn photo baèng caùch phoùng ñaïi leân. Moät öu ñieåm nöõa laø toác ñoä. Toác ñoä in cuûa COM lôùn hôn maùy veõ kieåu buùt haøng traêm laàn, vaø nhanh hôn caû maùy veõ tónh ñieän. CAD/CAM 57
 13. Chöông 5. PHAÀN CÖÙNG TRONG CAD Leâ Trung Thöïc Nhöôïc ñieåm cuûa COM laø khoâng theå vieát ghi chuù leân film gioáng nhö treân giaáy veõ, baûn in khueách ñaïi töø film ñaït chaát löôïng khoâng cao nhö treân maùy veõ kieåu buùt. 5.6 CPU- 5.6 CPU-thieát bò xöû lyù trung taâm CPU laø “boä naõo cuûa heä thoáng CAD. Thoâng thöôøng ñoù laø moät minicomputer. Noù thöïc hieän taát caû caùc tính toaùn caàn thieát ñeå thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa ñoà hoïa vaø caùc chöùc naêng khaùc vaø ñieàu khieån caùc hoaït ñoäng khaùc nhau beân trong heä thoáng. Caùc hoaït ñoäng naøy goàm: • Quaûn lyù caùc traïm ñoà hoïa • Ñieàu khieån maùy veõ ñeå in baûn veõ • Copy döõ lieäu treân ñóa leân baêng töø ñeå löu tröõ ôû daïng nöûa hoaït ñoäng • Ñoïc baêng töø chöùa döõ lieäu baûn veõ ñeå ngöôøi duøng xem xeùt laïi hoaëc duøng vaøo vieäc khaùc Truyeàn döõ lieäu ñeán vaø ra töø maùy tính trung taâm. Maùy tính trong moät heä thoáng CAD phaûi coù khaû naêng thöïc hieän caùc chöùc naêng ñoà hoïa vaø khoâng ñoà hoïa. Nhieàu heä thoáng CAD coù CPU ñöôïc noái vôùi maùy tính trung taâm (mainframe computer) ñeå taän duïng khaû naêng tính toaùn vaø löu tröõ lôùn cuûa noù. Sô ñoà cuûa quan heä giöõa maùy tính trung taâm vaø caùc heä thoáng CAD veä tinh ñöôïc veõ treân hình 5.19. Maùy chuû seõ ñöôïc goïi ñeå thöïc hieän nhöõng coâng vieäc lôùn maø CPU cuûa heä thoáng CAD khoâng gaùnh noãi. Sau khi phaân tích xong, keát quûa seõ ñöa veà traïm ñoà hoïa ñeå hieån thò hoaëc/vaø in ra giaáy. 5.7. Boä nhôù phuï Ngoaøi boä nhôù chính caùc heä thoáng CAD thöôøng coù theâm boä nhôù phuï. Chuùng coù theå laø ñóa töø hoaëc baêng töø. Muïc ñích cuûa vieäc duøng boä nhôù phuï laø: Host computer CPU for Design CAD system workstation Design workstation Peripherals Output plotters, etc. Design workstation Hình 5.19 Caáu hình cuûa moät heä thoáng CAD coù maùy tính chuû ♦ Giaûm giaù thaønh cuûa boä nhôù chính CAD/CAM 58
 14. Chöông 5. PHAÀN CÖÙNG TRONG CAD Leâ Trung Thöïc ♦ Löu tröõ caùc file hình veõ ♦ Löu phaàn meàm CAD/CAM ñeå truyeàn ñeán boä nhôù chính khi caàn ♦ Löu caùc file taïm thôøi cho CPU xuaát ra maøn hình, maùy veõ vaø caùc thieát bò xuaát khaùc Caùc ñóa töø coù öu ñieåm laø truy xuaát nhanh do coù caáu hình truy xuaát ngaãu nhieân. Vì vaäy truy CPU coù theå naïp vaø chuyeån ñoåi caùc chöông trình vaø caùc file giöõa boä nhôù chính vaø boä nhôù phuï khi caàn. Baêng töø coù caáu hình truy xuaát tuaàn töï neân ñoïc chaäm hôn so vôùi ñóa töø. Noù ñöôïc duøng ñeå löu baûn sao cuûa ñóa (disk backup), caùc file löu tröõ thöoøng xuyeân vaø chuyeån döõ lieäu ñeán caùc thieát bò xuaát vaø maùy tính khaùc. CAÂU HOÛI 1. Thieát keá laø gì? Bao goàm nhöõng giai ñoïan naøo? Haõy noùi roõ nhieäm vuï cuûa moãi giai ñoaïn. Maùy tính coù theå giuùp gì trong töøng giai ñoaïn cuûa quaù trình thieát keá? 2. Thieát keá nhôø maùy tính coù nhöõng lôïi ích gì? Cho bieát lyù do taïi sao? 3. Caáu hình phaàn cöùng cuûa moät heä thoáng CAD ñoäc laäp bao goàm nhöõng thaønh phaàn gì. Cho bieát chöùc naêng cuûa moãi thaønh phaàn vaø moái quan heä giöõa caùc phaàn töû ñoù. Moät heä thoáng CAD coù maùy chuû khaùc vôùi moät heä thoáng CAD ñoäc laäp nhö theá naøo? 4. Haõy so saùnh caùc loaïi maøn hình duøng trong caùc heä thoáng CAD. 5. Baïn bieát gì veà caùc thieát bò nhaäp vaø xuaát cuûa moât heä thoáng CAD? HEÁT CHÖÔNG 5 HEÁ CAD/CAM 59
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2