Giáo trình chăn nuôi thỏ Chương 4

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
133
lượt xem
61
download

Giáo trình chăn nuôi thỏ Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuồng trại ảnh hưởng đến sự thích nghi, năng suất và sức khỏe của thỏ, do vậy khi xây dựng trại thỏ phải chú ý đến các đặc điểm sau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình chăn nuôi thỏ Chương 4

 1. CH NG 4 CHU NG TR I I. NH NG Y U T CHÚ Ý KHI XÂY D NG CHU NG TR I TH Th là loài gia súc t ng i ch u ng c nhi u lo i khí h u khác nhau. Tuy nhiên th khá nh y c m v i môi tr ng s ng. Chu ng tr i nh h ng n s thích nghi, n ng su t và s c kho c a th , do v y khi xây d ng tr i th ph i chú ý n các c i m sau: 1. Khí h u a. Nhi t Nhi t t t cho s s ng c a th trong kho ng t 15-200C. Thông th ng thì th ch u l nh t t h n là ch u nóng. Tránh nh ng n i quá chênh l ch gi a ngày và êm, gi a tháng l nh và tháng nóng. Nhi t th p quá hay cao quá s làm thay i, d n n xáo tr n sinh lý và bi n d ng c n b n, t ó s có tác ng x u n t ng tr ng và sinh s n c a th c ng nh là d nhi m b nh do s c kháng c th th b kém. Ta có th t o ra m t ti u khí h u trong chu ng th t t v i i u ki n xây d ng chu ng tr i th v i v t li u và ph ng cách thích h p. b. Gió Th d c m ng v i nh ng c n gió lùa, làm thay i khí h u trong chu ng, d d n n th b c m l nh và ch t. Vì th l p tr i th nên l a nh ng n i nào tránh c h ng gió có gió lu ng tr c ti p vào tr i ví d h ng Tây Nam, B c… Tuy nhiên tr i r t c n thoáng khí, không khí trong tr i c n thi t ph i c trao i v i bên ngoài. c. Ánh sáng http://www.ebook.edu.vn
 2. Ánh sáng nhi u quá s không thích h p cho th , vì th l p tr i th nên l a n i nào có bóng mát, nh d i nh ng bóng cây to, c bi t là nh ng n i có có mùa hè quá nóng. d. m m phù h p cho th có th n m trong kho ng t 60-90%. Th d b c m nhi m v i i u ki n m t, hay có n c th ng xuyên. c bi t chú ý tránh nh ng n i quá m t, m l y, s ng mù, nh t là nh ng n i có nhi u mu i. 2. V trí C n thi t ph i c t n i cao ráo, d thoát n c, thu n ti n cho vi c di chuy n t i lui, yên t nh, ít có ng i, gia súc qua l i và nên ch n nh ng n i t t ng i thích h p cho vi c tr ng các lo i cây th c n. N u c nên ch n nh ng n i t m i ch a nhi m b nh t t. II. NHÀ NUÔI TH Nhà nuôi th là nhà mà các l ng th c t trong ó. Nhà có th c c t b ng các lo i v t li u thu n l i và r ti n t i ch và ít d n nhi t nh ng chú ý các yêu c u sau: - Ph i có tr n nhà cách nhi t t t ch ng nóng vào mùa hè, vách nhà tránh c gió lùa vào mùa l nh và m a t t vào. C n ph i có h th ng c a ra vào hai u nhà (B c - Nam) và h th ng c a s m b o nhà thoáng, sáng s a, khô ráo. - N n nhà ph i có h th ng r nh thoát phân và n c ti u h p lý, d dàng d n quét v sinh. N n nên làm b ng xi m ng, ph ng và có d c thoát n c d dàng. - Mái nhà nên làm b ng v t li u không d n nhi t có th là lá hay ngói, n u làm b ng tole hay tole xi m ng thì ph i có tr n. -Vách nhà có th làm b ng tre, lá, g hay g ch, nên tránh làm b ng tole hay thi t và s n có th là g ho c tre. http://www.ebook.edu.vn
 3. - Kích th c nhà nuôi th ph thu c s th c nuôi và kích th c l ng th b trí. http://www.ebook.edu.vn
 4. III. L NG TH Có th làm b ng tre, g , s t thép. Kích th c l ng th ph i phù h p v i t m vóc c a th , thông th ng ta có th áp d ng nh ng ph ng pháp xác nh kích th cc a l ng th theo 3 chi u dài, ngang, cao c a m i ng n l ng nh t th . + o chi u ngang ng n l ng: t th trên 1 bàn r ng và kéo dài 2 chân sau ra, và o kho ng cách t m i th n cu i hai chân sau, ây là chi u r ng t i thi u c a ng n l ng. + o chi u dài c a ng n l ng: Cho th di chuy n (nh y), o kho ng cách t i a: gi a chân sau khi th ch a nh y và chân tr c khi th phóng t i. + o chi u cao ng n l ng: Chi u cao v a ph i, cho th ch m lên n c trên cao, tu th l n nh mà có chi u cao ng n l ng khác nhau, bình quân là 60cm. http://www.ebook.edu.vn
 5. L ng th có th chia làm nhi u lo i: 1. L ng nh t riêng t ng con: Th ng dùng cho th c gi ng và th cái có thai ho c th cái ch a ph i. - Th to con: có di n tích t 0,81m2 - 1,0m2/ con ( (0,9x0,9) (1x1m)) - Th trung bình: 0,61 m2 - 0,80 m2 - Th nh con: 0,45m2 - 0,6 m2 2. L ng th cái nuôi con Ph i m b o nuôi c m t th cái và 10 th con n khi cai s a. M i th con kho ng 2dm2/con. * Gi ng th to con: 1,5 m2 * Gi ng th trung bình 1,2 m2 * Gi ng th nh con 0,8 m2 http://www.ebook.edu.vn
 6. Khi cai s a th thì tách th cái và th c nuôi riêng, n 4 tháng thì tách nuôi riêng t ng con. 3. L ng th nuôi th t Kích th c l ng th nên thay i theo s th nuôi trong m i ng n l ng. Th ng ng i ta tính di n tích cho 10 th th t, có chi u ngang 0,7m, chi u dài 1,5m và chi u cao là 0,5 m. Khi óng l ng th thì c n thi t các l ng ph i ng nh t nhau v kích th c ti n vi c b trí và s p x p trong nhà nuôi th c ng nh t o ra v m quan. S l ng nuôi th c tính toán tùy theo s phát tri n s th trong tr i và d a theo s th hi n t i. Ví d : 9 th cái và 1 th c c n s l ng nh sau: - 9 l ng th cái nuôi con - 5 l ng th nh t riêng (3 cho th cái có mang thai, 1 cho th c và m t l ng th cách ly (b nh t t ho c v sinh l ng…) * i v i th nh con: cao 0,6m, ngang 0,7m, chi u dài có th thay i. * iv i th nh t t ng con: 0,6 x 0,7 x 0,8m (dài) * i v i th cái nuôi con: 0,6 x 0,7 x 1,0m * i v i th th t 10 con: 0,6 x 0,7 x 1,5 m 4. Các ki u l ng: Có th dùng ki u l ng: 1, 2 hay 3 t ng, n u dùng l ng nhi u t ng thì ti t ki m c di n tích. Tuy v y b trí sao cho s thao tác làm vi c c a công nhân c thu n l i, n u dùng l ng nhi u t ng thì ph i có v t che gi a, tránh th trên tiêu, ti u xu ng t ng d i. a. Ki u l ng 1 t ng http://www.ebook.edu.vn
 7. b. Ki u l ng 2 t ng c. Ki u l ng 3 t ng Ki u này ít c áp d ng trong n c vì t ng th 3 cao quá, công nhân r t khó kh n cho s ch m sóc và nuôi d ng, v m t c u trúc c ng t ng t nh c u trúc l ng 2 t ng. Ngoài các ki u l ng nêu trên còn có các ki u l ng khác nh ki u l ng di ng, có th di chuy n l ng i nhi u n i, th ng c nuôi trong các sân c và ch nuôi 1 s ít th thôi. Ki u l ng có cáng khiêng i ho c là l ng treo b ng kim lo i. http://www.ebook.edu.vn
 8. 5. V t li u làm l ng Th ng có th là g bào láng và s n dùng c lâu và ti n cho v sinh chu ng, có th làm chu ng b ng s t và s n. Chung quanh l ng th ng óng l i, kích th c các l l i c ng quan tr ng iv il i làm n n l ng, l quá to thì th l t chân, còn quá nh thì phân không l t d n n phân óng thành l p và m t v sinh. L l i này th ng là 1,25 x 1,25 cm i v i th nh con, ho c 1,25 x 2cm cho th l n con. Ngoài ra có th làm vách l ng b ng nh ng song s t hay là g . Tuy nhiên i v i song g th th ng g m mòn d n, vì th sau m t th i gian ph i thay. 6. D ng c trong l ng Nói chung trong l ng th có m t s d ng c sau: máng c , máng th c n b sung máng u ng và cho th cái. a. Máng c : phân ph i c cho th , máng c ph i cao th không th d m lên c n, tránh nhi m b nh c u trùng và n c ti u, phân dính lên c làm cho c mau h . Máng http://www.ebook.edu.vn
 9. th ng b trí bên ngoài l ng th không lôi kéo c r i trong l ng. Bên trong ph n ính vào l ng ph i có song theo kho ng cách thích h p (3-4cm), n u dùng thanh s t thì ch 2 cm th kéo c n. Máng c có th làm b ng g , tre, hay các thanh s t. Chi u dài máng ph thu c kích th c c a l ng và s th nuôi. Kích th c t vách l ng ra kho ng 20 cm, máng c t cách l ng 10 cm và chi u cao có th t t 3-4 cm (tu chi u cao l ng). b. Máng th c n b sung (TABS): i v i các lo i th nh th c gi ng, th cái mang thai, th v béo thì c n ph i b sung th c n d ng th c n h n h p, lúa n y m m, bánh d u, khoáng... Thông th ng trong ch n nuôi th công nghi p ta dùng th c n viên (có th g m b t c và các thành ph n khác), vi c dùng th c n viên có l i là th có th g m nh m, tránh gây b nh nh t là c u trùng. c. Máng u ng: http://www.ebook.edu.vn
 10. Nhu c u n c i v i th là khá cao. N u cho th n toàn c xanh có th tho mãn nhu c u n c. N u nuôi b ng th c n viên, thì trong l ng th ph i có máng u ng cung c p n c. Ngoài ra máng u ng còn là ph ng ti n cung c p thu c u ng tr b nh hay ng a nh là c u trùng. Có nhi u ki u máng u ng th ng ta t ch máng u ng b ng chai n c bi n treo lên. d. : Tr c khi th 3-4 ngày thì vào l ng cho th cái . có hình dáng nh cái h p, có kích th c tu theo t m vóc th . áy c a th nên d thoát n c, tránh n c ti u c a th làm cho th con b c m l nh. B ng 1. Kích th c c a th http://www.ebook.edu.vn
 11. Lo i th chi u cao chi u r ng chi u dài di n tích - Nh con 25cm 25cm 35cm 885cm2 - Trung bình 30cm 30cm 40cm 1200cm2 - L n con 35cm 30cm 45cm 1350 cm2 Trong tr i th ph i có hàng rào cách ly h n ch xâm nh p c a ng i l và các loài gia súc khác trong tr i tránh b nh truy n lây hay làm c n phá th hay làm h h i l ng th . Ph i b trí h tiêu c tr c khi vào tr i th và gi a các ng n chu ng c ng có h tiêu c (vôi b t). Chúng ta c n thi t ph i v sinh l ng th th ng xuyên. 7. Ki u l ng liên k t v i hang th Th là loài v t nhút nhát thích s ng t nhiên trong hang do v y Ti n S A. Finzi (Italy), ng i ã gi i thi u ki u 1 l ng k t h p v i 1 hang riêng bi t (b ng ciment hay t sét nung) th s ng mát m , mô hình này c phát tri n Châu Âu, c bi t là các n c Châu Phi có nhi t ngoài tr i nóng. L ng th liên k t v i hang b ng 1 ng thông b ng t sét nung, ciment hay nh a. Th s c t p n, tiêu ti u l ng bên ngoài vài ngày u và sau ó quen v i i u ki n s ng trong hang. Mô hình này th ng áp d ng cho th cái sinh s n. http://www.ebook.edu.vn
 12. IV. CÂU H I ÔN T P 1. Nêu vai trò quan tr ng c a chu ng tr i i v i ch n nuôi th . Gi i thích lý do t i sao? 2. Nh ng yêu c u c a nhà nuôi th , nên làm nhà nuôi th nh th nào thích h p v i i u ki n a ph ng? 3. Nêu các ki u l ng th và nh ng d ng c c n thi t c a l ng th . Cách b trí các d ng c nh th nào cho h p lý? http://www.ebook.edu.vn
Đồng bộ tài khoản