intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Công nghệ may trang phục 2 - ThS. Trần Thanh Hương

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

977
lượt xem
261
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Giáo trình Công nghệ may trang phục 2 được biên soạn dành cho đối tượng nghiên cứu về cắt may và thiết kế trang phục. Tài liệu gồm 5 chương: Khái quát chung, Công đoạn chuẩn bị vật liệu, Trải - cắt vải, Công đoạn ráp nối, Công đoạn hoàn tất sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Công nghệ may trang phục 2 - ThS. Trần Thanh Hương

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA COÂNG NGHEÄ MAY & THÔØI TRANG BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ MAY ----------------------- THS. TRAÀN THANH HÖÔNG G IAÙO TRÌNH: COÂNG NGHEÄ MAY TRANG PHUÏC 2 ( TAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ) TP. HOÀ CHÍ MINH -- 6-2007 --
 2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA COÂNG NGHEÄ MAY & THÔØI TRANG BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ MAY ----------------------- THS. TRAÀN THANH HÖÔNG G IAÙO TRÌNH: COÂNG NGHEÄ MAY TRANG PHUÏC 2 h Min Chi P. Ho uat T y th am K u ph HS ng D uo © Tr ight opyr C ( TAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ) TP. HOÀ CHÍ MINH -- 6-2007 -- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM GIÔÙI THIEÄUMOÂN HOÏC COÂNG NGHEÄ MAY TRANG PHUÏC 2 T eân hoïc phaàn: Coâng ngheä may trang phuïc II Maõ soá moân hoïc: Soá ñôn vò hoïc trình: 3 Ñieàu kieä n tieân quyeát: - Cô sôû quaù trình saûn xuaát may coâ ng nghieäp - Thieát keá trang phuï c I Coâng ngheä may I - h Min Moâ taû: Chi baû o Trang bò cho sinh vieân nhöõn g kieán thöùc cô TP.nHveà saûn xuaát may coâng nghieä p - uat h vaät t Nhöõng aûnh höôûng cuû a thieát bò,am Kytö, ñieàu kieäe n kyõ thuaät ñeá n coâng ngheä - u ph DH S saûn xuaát saû n phaåm. uong Muïc tieâu vaø noäi dung vaéht taé tr hoïc phaà n: n©T yrig Cop - Muïc tieâu cuû a hoï c phaàn naøy laø: trang bò cho sinh vieâ n kieán thöùc cô baûn veà quaù trình coâng ngheä saûn xuaát may coâng nghieä p, veà aûnh höôûn g cuû a ñieàu kieän kyõ thuaät, thieát bò vaø vaät lieäu tôùi coâng ngheä gia coâng saûn phaåm; caùc coân g ñoaïn quaù trình saûn xuaát: traûi vaûi, chia caét, raùp noái, taïo daùn g, hoaøn taát saûn phaåm ; noäi dung, baûn chaát vaø thoâng soá coâ ng ngheä cuû a caù c quaù trình naøy . - Hoïc phaàn coâng ngheä may II bao goàm caùc phaàn chính: Khaùi quaùt veà saûn phaåm may vaø quaù trình coâng ngheä may, noäi dung, baûn chaát, thoâ ng soá kyõ thuaät caùc coân g ñoaïn quaù trình saû n xuaát: traûi vaûi, caét, raùp noái, taïo daùng, hoaø n taát saûn phaåm, aûnh höôû ng cuûa caùc yeáu toá ñeá n quaù trình coâng ngheä. Noäi dung chi tieát hoïc phaàn: 1 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 4. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM CHÖÔNG I: KHAÙI QUAÙT CHUNG I. KHAÛ NAÊNG CAÏ NH TRANH CUÛA CAÙ C DOANH NGHIEÄ P DEÄ T MAY VIEÄ T NAM TRONG BOÁI CAÛNH KINH DOANH MÔÙI : Keå töø ñaàu naêm 2005, haàu heá t caù c nöôùc xuaát khaå u haøng deät may treân theá giôù i phaû i ñoái maë t vôù i söï caï nh tranh xuaát khaåu khoá c lieä t töø caùc cöôøn g quoá c deät may nhö: Trung quoác, Aán ñoä, Baêngladesh…. Vieäc baõ i boû haïn ngaïch nhaäp khaå u haøng deät may hieän nay ñaõ ñaë t caù c doanh nghieäp saûn xuaát vaø xuaát khaåu tröôùc nhöõ ng thaùch thöùc heát söù c lôùn lao töø nhöõng yeâ u caà u môù i cuû a thò tröôøn g. Ngoaøi nhöõng yeâu caàu ñaõ coù tröôù c ñaây, caù c doanh nghieäp hieän nay coø n phaû i thoûa maõn haøn g loaï t caùc yeâ u caàu môù i nhö thôø i haïn giao haøng ngaén hôn, coù naêng löï c thieát keá vaø may maãu chaøo haøng, heä thoáng thoâng tin vaø phaûn xaï ñaùp öùng nhanh hôn caùc yeâu caàu cuû a khaù ch haøng, xaây döïng vaên hoùa öùng xöû môù i veà quan heä lao ñoäng vaø baûo veä moâi tröôøng trong saûn xuaát kinh doanh. nh i Mi Cuøng vôùi söï ñoå i môùi cuû a neà n kinh teá thò tröôøng, ngaøn h may cuõng coù nhöõ ng thay ñoåi saâu saéc veà Chdeä t may Vieä t nam VINATEX coâng ngheä vaø chuû ñoän g hôn trong vieä c phaùt trieån thöông hieäu. Taäp Ho nP. ñoaø uac T EU. Tuy nhieân, cho ñeán nay, ngaønh t vaø ñang xuùc tieán môû vaê n phoøng ñaï i dieän taï i nhieàu nöôù c nhöth y Ñöù am K may vaãn ñang gaë p phaûi moät soá khoù khaên sau: u ph S Ñeán giöõa naêm 2006, chæ coù Vieäng DH Nga vaø Belarus bò aùp ñaët haïn ngaï ch trong xuaát khaåu haøng uo t nam, - © Tr ight may maëc. pyr Ngöôø i lao ñoä nCo u caàu taêng löông. Do ñoù, laøm taêng chi phí saûn xuaát, giaûm möù c ñoä caïnh tranh g yeâ - giöõ a caùc doanh nghieä p may. Chi phí ñaà u vaøo : ñaát ñai, ñieä n, nöôùc taêng. - - Ngöôø i lao ñoäng caàn ñöôï c ñaøo taïo nhieàu hôn môù i coù theå phuø hôï p vôù i yeâu caàu cuûa quaù trình saûn xuaát. Nguyeâ n phuï lieäu vaãn phuï thuoäc vaøo nhaäp khaåu töø nöôù c ngoø ai - - Noùi toùm laïi: ngaønh deät may Vieä t nam tuy coù nhöõng lôï i theá veà nguoàn lao ñoäng khaù doài daø o, deã ñaøo taïo vaø coù chi phí lao ñoä ng thaáp, nhöng yeá u keùm hôn veà nguoàn nguyeân phuï lieäu cuõng nhö trình ñoä coâng ngheä vaø quaûn lyù so vôùi caù c nöôù c caïnh tranh.Tröôùc tình hình naøy, Hieäp hoäi deä t may ñaõ ñeà ra caùc bieän phaùp cuï theå nhö sau: Xaây döï ng Vinatex thaøn h thöông hieäu uy tín treân thò tröôøng baèng caù ch môû nhieàu sieâu thò Vinatex - treân laõnh thoå Vieä t nam. - Thaønh laäp 2 trung taâm nguyeân phuï lieä u ôû Thaønh phoá Hoá Chí Minh vaø Haø Noäi, nhaèm phuïc vuï nhu caàu mua baùn caù c loaïi nguyeân phuï lieäu caàn thieát cho ngaønh may. Khoâng ngöøng phaùt trieå n coâng taùc xuù c tieán thöông maïi, môû vaên phoø ng ñaïi dieän ôû caù c nöôùc nhaäp - khaåu haøng may Vieä t nam. Tìm hieåu nhu caà u thò tröôøng vaø môû roäng thò phaàn ngaønh may trong vaø ngoaø i nöôù c. - - Lieân keá t caùc doanh nghieäp, thaønh laäp caùc “coâng ty Meï con “ ñeå coù khaû naên g ñaûm nhaän gia coâ ng nhöõng ñôn haøn g lôù n. Ñaây chính laø phöông thöù c hoaï t ñoäng hieäu quaû ñeå giuùp caù c doanh nghieäp ñeàu phaùt trieån. CAÁ U TRUÙC QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁ T MAY COÂNG NGHIEÄ P: II. 2 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 5. Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn KCS KCS Chuaå n bò saûn xuaá t Caù c coâng ñoïan saûn xuaát Coâng Nguyeâ n Thieá t keá Chia caé t ngheä Hoaø n taá t Raùp noái Taïo daùng phuï lieä u Laäp TCKT Ñeà xuaát- choïn Traûi Tính chaát maãu Taåy NPL Nhieät aåm Uûi ñònh hình ñònh hình Nguyeân lieäu Phuï lieäu Thieát keá Nghieân cöùu chuyeàn Uûi maåu Ñònh möùc nh i Mi NPL Eùp taïo May chi tieát ChCaé t thoâ Caé t phaù P. Ho daùng tT thua Thieát keá maãu Caé t tinh Boá trí y K Bao goùi pham MBPX H Su CaâCaân i NPL n ñoáñoái Laép raùp ng D Cheá thöû maãu Ñaùnh soá Truo NPL © ight opyr Nhaûy maãu C Ñoùng kieän Uûi eùp Caét maãu cöùng BoùBoùc p – Phoái c taä taäp – Giaùc sô ñoà Phoákiki n n i eä eä Nhaäp kho Nhaäp kho BTP BTP 3 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 6. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM III. Ñ AËC ÑIEÅM VAØ CAÁU TRUÙ C SAÛ N PHAÅM MAY : III.1. Ñaëc ñieåm cuûa saûn phaåm may coân g nghieäp: - Mang tính phoå bieán cao - Mang tính kinh teá : saûn phaåm khoâ ng quaù phöùc taïp vaø saûn xuaát khoâng bò phaân taùn. III.2. Phaân loaï i saû n phaåm may : III.2.1. Theo nguyeâ n lieä u : saûn phaåm may töø vaûi deä t kim, vaû i deät thoi, vaû i khoâng deät, da loâng töï nhieâ n, da loâng nhaân taïo …. III.2.2. Theo giôùi tính vaø löùa tuoåi : quaàn aùo nam, quaàn aùo nöõ , quaàn aùo treû em. Quaàn aùo nam, nöõ laïi ñöôïc chia ra quaàn aùo cho thanh nieân, cho ngöôø i ñöùng tuoå i vaø cho ngöôø i giaø. Quaàn aùo treû em cuõ ng chia ra nhieàu loaï i phuïc vuï cho nhieàu ñoá i töôïng nhö: treû em ôû tuoå i nhaø treû, treû em ôû tuoå i maãu giaùo, hoïc sinh phoå thoâng cô sôû, hoïc sinh phoå thoâng trung hoïc…. III.2.3. Theo muøa vaø khí haäu : quaàn aùo xuaâ n vaø thu, quaàn aùo muø a heø, quaàn aùo muø a ñoâ ng. III.2.4. Theo coâ ng duïng : quaà n aùo maëc loù t, quaàn aùo maëc thöôøng, quaàn aùo maëc khoaù c. III.2.5. Theo chöù c naêng xaõ hoäi: quaàn aù o maëc thöôøng ngaøy , quaàn aù o maëh trong dòp leã hoä i, quaàn nc i Mi aùo trong bieåu dieãn ngheä h Ho C aùo lao ñoäng saûn xuaá t, quaàn aùo ñoà ng phuïc, quaàn aùo theå duï c theå thao, quaàn TP. huat thuaä t…. Ky t am III.3. Caá u truù c cuûa saûn phaåm may: u ph III.3.1. Saûn phaåm moät lôùp :goàm g DH S on Caù c chi tieát chính: laø caùtc© chi u t maø khi thay ñoåi kích thöôù c cuû a noù seõ daãn ñeá n thay ñoåi kích côõ Tr tieá - h yrig Cop cuû a saûn phaåm. - Caù c chi tieát phuï : khi thay ñoåi kích thöôù c cuû a chi tieá t, ta thaáy khoâng aûnh höôûng ñeán kích côõ cuû a saûn phaåm. III.3.2. Saû n phaåm coù nhieà u lôùp: goàm lôùp chính vaø caù c lôù p loù t. Moã i lôùp laï i coù caùc chi tieá t chính, caù c chi tieát phuï. III.4. Ñieà u kieä n saû n xuaá t coâng nghieäp may: Quaù trình saû n xuaá t coâng nghieäp may ñöôïc phuï thuoäc raá t nhieàu vaøo vieäc löï a choïn coâng ngheä cuû a töø ng doanh nghieäp. Tuy nhieân, duø theo loaïi coâng ngheä saû n xuaát naøo ñi nöõ a, caùc doanh nghieäp may vaãn phaûi döïa treâ n caù c ñieàu kieä n mang tính chaát cô sôû sau ñeå coù theå trieån khai toát hoaït ñoä ng quaûn lyù : III.4.1. Voøng tieàn teä:coø n goïi laø khaû naê ng taøi chính cuûa moät doanh nghieäp - Taêng khaû naêng caïn h tranh - Taêng hieä u quaû saûn xuaát kinh doan III.4.2. Tieáp thò: - Tìm hieåu nhu caà u cuûa khaùch haøn g - Giuù p khaúng ñònh thöông hieäu cuû a nhaø sản xu ất. III.4.3. Khaû naê ng saûn xuaát : - Coâng suaát thieát bò: caâ n ñoái veà chi phí ñaàu vaøo , khaû naêng phaân phoá i, kyù keát hôï p ñoàn g gia coân g - Haøng toàn kho: caàn phuø hôïp vôù i khaû naêng tieâu thuï treân thò tröôøng thoâng qua kyõ thuaät döï baùo III.4.4. Caù c yeá u toá veà cô sôû vaät chaát: - Nhaø xöôûng - Thieát bò 4 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 7. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM - Phöông tieä n vaän taû i III.4.5. Nguyeâ n vaät lieäu : - Nguyeâ n lieä u - Phuï lieäu III.4.6. Con ngöôøi: - Caùn boä kyõ thuaä t - Caùn boä quaûn lyù - Coâng nhaâ n tröï c tieáp saûn xuaá t - Caùn boä coâng nhaâ n vieân cuû a caù c phoøng ban III.4.7. Kyõ thuaät Qui trình coâng ngheä oå n ñònh, hieän ñaïi - - Taøi lieäu kyõ thuaät Vaên baûn phaùp qui cuû a ngaønh - III.4.8. Toå chöù c quaûn lyù: h Min Chi - Laäp keá hoaïch saûn xuaát P. Ho uat T Toå chöù c quaù trình saûn xuaát - y th am K - Ñieà u phoái quaù trình saûn xuaá t ph Laõnh ñaïo vaø kieåm tra quaù trìnhSu n xuaá t. DH saû - ng III.4.9. Quaû n trò thu hoài © voáruo u tö: theå hieän ôû khaû naêng toå chöù c quaûn lyù vaø quaûn trò doanh t T n ñaà gh caï py i nghieäp, taïo khaû naêng Conh rtranh cao treâ n thò tröôøng 5 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 8. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM CHÖÔNG II: COÂNG ÑOAÏN CHUAÅN BÒ VAÄT LIEÄU I. NGUYEÂN LIEÄU MAY : Nguyeâ n phuï lieä u trong ngaønh may bao goàm caù c saûn phaåm cuû a ngaønh keù o sôï i vaø ngaø nh deä t nhö: chæ, vaû i, vaûi loù t, vaûi döïng…. Ngoaøi ra, coøn laø saûn phaåm cuaû caù c ngaønh phuï thuoä c khaùc nhö nuù t, moùc, daây keùo, thun… Naém ñöôï c tính chaát nguyeân phuï lieä u, chuùn g ta seõ söû duï ng chuùn g coù hieäu quaû kinh teá cao hôn trong saûn xuaá t, seõ baûo quaûn vaä t lieäu toát hôn, traùn h ñöôï c loãi do chaá t löôïng cuûa nguyeân phuï lieäu khoâ ng ñaûm baûo. Nguyeâ n phuï lieäu may coù nhöõ ng tính chaá t chung, ñoà ng thôø i cuõng coù nhöõng tính chaát rieâng vaø coâng duïng rieâng. Do ñoù, chuùng ta caàn naém vöõ ng nhöõng tính chaát naøy ñeå xöû lyù trong quaù trình may nhaèm naâng cao naên g suaá t vaø chaát löôï ng saûn phaåm. h Min Chi I.1. Phaâ n loïai vaûi : . Ho Vaû i laø saûn phaåm cuûa ngaønh deä t vaø laø nguyeâ n lieä u cuû a ngaønhPmay. Vaû i ñöôï c laøm ra töø xô, sôïi theo uat T t th nhieà u caùch khaùc nhau baè ng phöông phaùp deä t hay lieân keáy kyõ thuaät. Ngöôø i ta phaân loaï i vaû i nhö sau: am K - Theo yeâu caàu söû duïng: vaûi maëc ngoaøi,Su ph c loù t, vaû i kyõ thuaät… H vaûi maë ng D - Theo beà daøy cuû a vaûi: vaû i daàruo i trung bình, vaûi moû ng… ñeå choïn maùy may thích hôïp. Ty, vaû ho © igtaït cuûa vaû i: deä t thoi, deät kim, khoâng deä t. - Theo caáu truùc vaø pyru caá Co I.2. Vaûi deät thoi : Vaû i deä t thoi laø saûn phaåm daïng taám, do hai heä thoáng sôïi ñan thaúng goùc nhau taïo thaø nh. Heä sôï i naèm song song vôùi chieàu daø i taám vaûi ñöôïc goï i laø sôïi doïc, heä sôïi coø n laï i laø sôïi ngang. Hieän nay, ñeå ñan hai heä sôï i naøy vaøo vôù i nhau, ngöôø i ta thöôø ng duø ng thoi deä t. Vì vaäy, loaïi vaûi naøy ñöôïc goï i laø vaûi deät thoi. Nhöõn g naêm sau naøy , ngaønh cheá taïo maùy deä t ñaõ thay thoi baèng nhöõn g duïng cuï khaù c nhö keïp, kieá m, muõi phun…, nhöng nguyeân lyù ñan ñeå hình thaønh taámvaûi vaãn khoâng heà thay ñoå i. I.2.1. P haâ n loaïi vaûi deät thoi: Theo thaønh phaàn xô:  - Vaûi ñoàng nhaát: ñöôï c deät töø moä t loaïi xô hay sôï i duy nhaát. Thí duï : vaû i boâng, vaû i lanh, vaûi len, luïa tô taèm vaø moä t soá vaûi luï a tô hoù a hoïc. - Vaûi khoâng ñoàng nhaá t: laø loaïi vaûi ñöôïc deä t töø hai heä sôïi ngang vaø doïc ñöôïc söû duïng töø nhöõ ng loaïi xô hay sôï i khaùc nhau. Tuy nhieâ n, moãi heä sôï i laïi laø moät loaïi sôïi ñoàng nhaát vôù i nhau. Thí duï: moä t heä laø sôï i boâ ng, coøn heä kia laø sôïi len, sôïi tô taèm hay sôïi hoù a hoï c. - Vaû i pha: phoå bieán laø deä t töø sôï i pha. Thí duï : vaûi kateâ laø loaï i vaû i coù sôï i boâng pha polysester, sôï i len pha visco. Vaûi pha cuõng coù theå laø vaûi deät töø nhöõng sôïi xe cuøng kieåu nhöng thaø nh phaà n cuûa sôï i xe laøm baèng nguyeân lieäu khaùc loaï i. Theo coâng duïng cuû a vaûi:  - Vaûi daân duïng: vaûi duøng cho may maë c, duøng cho sinh hoïa t ( khaê n baøn, taám traûi giöôøn g, meàn …) vaø duøng ñeå trang trí (reøm, maøn, boïc ñoà goã , thaûm…) - Vaûi coâng nghieäp : laø loaïi vaûi phuï c vuï trong saûn xuaá t nhö: vaûi loù t da nhaân taïo , vaûi baït, vaûi bao bì… 6 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 9. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM Theo phöông phaù p saûn xuaát:  Vaû i trôn nhaün - - Vaû i xuø loâ ng: treân ñaàu sôï i coù caùc sôïi noå i leân do voøng sôï i taïo neân . Ta thöôøng gaëp ôû caùc daïng khaên loâng, vaû i nhung. Vaû i caø o loâng: ví duï vaûi næ. - - Vaû i nhieà u maøu : vaû i soïc, vaûi ca roâ - Vaû i nhieà u lôùp: ñöôï c deä t töø nhieàu heä sôï i cuøng moä t luù c. Vaû i moä c: laø vaû i laáy tröïc tieáp töø maù y deät, chöa qua khaâu hoaøn taá t. Loaïi vaûi naøy cöùn g, - thaám nöôùc keùm, maë t vaû i khoâng ñeï p, coù nhieàu taïp chaát. Vaûi thöôøng ñöôïc duøn g trong caùc ngaønh coâ ng nghieäp khaù c. - Vaû i hoaøn taát: ñöa ra thò tröôøng ñaõ ñöôïc taåy traéng, nhuoäm maøu hay in hoa, hoaëc caø o boâng. I.2.2. Tính chaát vaø ñaë c ñieåm cuûa vaûi deät thoi: Tính co giaõn cuûa vaû i deä t thoi thaáp do kieåu deä t cuû a vaû i. Vaûi oån ñònh söù c caên g hôn, deã - daøng cho quaù trình caét vaø may. inh Tính nhaê n: trong quaù trình söû duïng, vaûi deã bò nhaên . Do Chi M n uû i phaúng maë t vaû i tröôù c - ñoù, caà P. Ho uat T khi söû duïng. th Meùp vaûi deã bò töa sôïi: sôï i doïc vaø ngang Ky theå thaùo ra deã daøng. Do ñoù, caàn phaûi gia coâ ng am coù - ph meùp vaûi baèng caù ch may gaáp meùp hay vaé t DH Su soå. ng Canh sôï i vaû i: canh Truo c naèm song song vôù i chieàu daûi bieâ n vaûi, canh sôï i ngang vuoâ ng t © sôï i doï - h goùc vôù i chieàu daø i bieâCopy. ig n vaûir Canh sôï i doï c ñöôï c kyù hieäu bôû i hình muõ i teân moä t ñaàu hoaëc hai ñaàu tuø y theo tính chaát vaûi moät chieà u hay hai chieàu. Canh sôï i doï c ít co giaõn, maät ñoä sôï i doï c lôùn hôn sôï i ngang. Canh ngang co giaõn nhieàu, maä t ñoä sôï i ít hôn sôï i doïc. Canh sôï i xeù o: co söùc co giaõ n lôùn nhaát. I.3. Vaûi deät kim Vaû i deä t kim laø moä t saûn phaåm ñöôï c hình thaønh bôû i caù c voøn g sôï i moù c noá i vaøo nhau. Hieän coù hai phöông phaùp taïo neân vaûi deät kim: Phöông phaùp ñan ngang: khi moät hay nhieàu sôï i taïo laàn löôït nhöõn g haøng voøn g moù c noái nhau ñeå - taïo ra saûn phaåm daïng oáng, daï ng maûnh hay daïn g chieác. Phöông phaùp ñan doïc: khi nhieàu sôïi doï c taïo neân cuøng luù c nhöõng coä t voøn g moù c noá i nhau ñeå cho - ra nhöõng taám vaû i daøi tuøy yù vaø coù khoå roä ng nhaá t ñònh. Vaû i deät kim ñan ngang vaø ñan doï c coù theå laø vaû i ñôn hay vaûi keùp. Vaû i keù p ñöôï c deät treân maùy hai giöôø ng kim vaø coù theå xem nhö do hai lôùp vaûi ñôn gheùp laïi vôù i nhau ôû maë t traùi. Vaûi keù p daøy, naën g hôn vaûi ñôn vaø thöôø ng khoâng bò quaên meùp. I.3.1. P haâ n loaïi vaûi deät kim: Cuõng nhö vaûi deä t thoi, theo thaøn h phaàn nguyeân lieäu coù vaûi ñoàng nhaát, khoâng ñoàn g nhaá t vaø vaû i pha. Vaûi deät kim cuõ ng chia ra loaï i vaû i daân duïng vaø vaû i coâng nghieäp. Nhieàu saûn phaåm deä t kim cuõ ng ñöôïc saûn xuaá t ôû daïng chieá c nhö gaêng tay, bít taát… 1.3.2. Tính chaát cuûa vaûi deät kim: Tính ñaøn hoà i, co giaõn : vaûi deä t k im coù ñoä ñaøn hoài lôùn. Vaûi deä t kim ñöôïc söû duï ng nhieàu trong - may maë c, theå hieän ñöôï c nhöõng ñöôøng neù t meàm maï i. Do ñoù , vaû i deä t kim ñöôïc söû duïng roän g raõi laø m quaàn aùo cho treû em, quaàn aùo loù t, quaà n aùo theå thao. Tuy nhieâ n, tính chaá t naøy deã taïo neân söï xoâ leä ch vaûi 7 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 10. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM khi saûn xuaá t. Vì theá, tröôùc khi tieán haø nh caét may, caàn xoå vaûi ñeå oån ñònh ñoä co giaõn cuû a vaûi deä t kim tröôùc 1-2 ngaøy . - Tính tuoä t voøng: ñaây laø nhöôï c ñieåm cuûa vaû i deä t kim. Neáu vaûi coù moät loã thuû ng nhoû, seõ deã daøng bò lan raùch to hôn. Ngoaøi ra, tron quaù trình deät, neáu bò tuoät muõ i, seõ bò aûnh höôûng ñeán haøng ñan tieá p theo. Tính cuoän quaên meùp: meùp doï c quaên veà maët traùi, meùp ngang quaên veà maë t phaûi. Tính chaát naøy - gaây trôû ngaï i trong quaù trình caé t vaø may. Ñeå khaé c phuïc tình traïng naøy, vaû i sau khi deä t xong ñöôï c qua khaâu ñònh hình eùp noùng ñeå vaûi ñöôïc oån ñònh. Ñoä thoaùng khí, ñoä xoáp: ñoä thoaùng khí laø möùc ñoä khoâng khí xuyeâ n qua vaûi treân moä t dieän tích - nhaát ñònh trong moä t ñôn vò thôø i gian. Vaû i deä t kim coù ñoä thoaù ng khí, ñoä xoáp cao hôn. 1.3.3. Caù c löu yù khi caét may haøng deät kim: - Tröôùc khi traû i vaû i: vaûi phaû i ñöôï c xoå ra ôû traïng thaù i töï do - Khi traûi vaû i: khoân g ñöôï c keù o caên g. Duøng keïp giöõ chaën caù c lôùp vaûi ñeå khoâng bò xoâ leä ch. Khi caé t: caùc saûn phaåm caøn g ít chi tieát caøn g toá t, caùc chi tieá t caøng lôùn caøng toá t. Do ñoù, khi thieá t keá - maãu cho maët haø ng deä t kim, caàn chuù yù ñeán ñaëc ñieåm naøy ñeå quaù trình caét ñöôïc deã daøng. inh Khi may: söû duïng caù c ñöôøng may coù ñoä co giaõ n cao nhö ñöôø ngChit M , maéc xích keùp… Söû duï ng - vaé soå P. Ho uat T kim may ñaàu troøn ñeå khoâng laøm ñöù t sôï i vaû i deä t kim. y th am K I.4. Caùc tính chaát chung cuû a vaû i: u ph DH S I.4.1. Tính chaát hình hoï c: ng Khoå vaû i: laø chieàu roäng t ©m ruoi. Noù ñöôïc xaù c ñònh laø ñöôøng vuoân g goùc vôùi bieân vaûi vaø ñöôï c ño taá T vaû gh sang i töø meùp bieân beân naø y Copyrmeù p bieân beâ n kia cuû a caâ y vaûi. Tuøy theo caù ch söû duïng maø ta coù caùc khoå vaûi qui ñònh khaùc nhau sao cho khi duøng ñeå caé t baùn thaønh phaåm seõ tieá t kieäm ñöôïc nhieà u vaûi nhaá t. Ngöôø i ta thöôø ng chia 2 loïai khoå vaûi sau: Loaï i khoå heïp: thöôøng coù chieàu roä ng töø 70, 75, 80, 90 cm. Loaï i khoå roäng: thöôøng coù chieàu roäng töø 1,2m, 1.4m, 1.5m, 1,6m, 1,8m… Khoá i löôïng 1m2 v aûi: (kg/m2) laø troïng löôïng cuûa toå ng soá sôï i doï c vaø sôïi ngang treân dieän tích 1m2 vaû i. Khoá i löôïng 1m2 v aûi cuõng laø moä t soá lieäu ñeå xaùc ñònh ñoä daøy, moûng cuû a vaû i. Vaûi naëng thöôøng laø vaûi daøy, vaûi nheï thöôøng laø vaûi moûng. Thí duï : vaûi boâ ng nheï: 120g/m2 , vaûi boân g trung bình: 120-220g/m2, vaûi boâng naëng: 220g/m2. I.4.2. Tính chaát cô lyù: Tính chaá t giöõ nhieät vaø choáng nhieä t: Tính giöõ nhieät ñöôï c ñaùnh giaù baèng nhieä t trôû rieâng cuû a töø ng loaïi vaät lieäu deä t cuõng nhö heä soá truyeàn nhieä t cuû a vaä t lieäu deät. Thoâng thöôøng ta duøng vaû i vaøo muï c ñích baûo veä cô theå khoû i bò taùc duïng nhieät cuû a moâ i tröôøng xung quanh. Vì vaäy, tính chaát giöõ nhieät cuû a vaûi cuõng laø moä t yeáu toá heá t söù c quan troïng khi löï a choï n nguyeân lieäu ñeå saûn xuaá t trang phuïc. Ñoä choá ng nhieä t ñaëc tröng baèng nhieät ñoä cöï c ñaïi maø vaûi coù theå chòu ñöïng ñöôï c. Ñeå vaûi ôû nhieät ñoä lôùn hôn nhieät ñoä cöïc ñaïi thì khoâ ng nhöõng beà maët vaûi bò bieán daïng, maø tính chaát cuûa vaû i cuõn g bò xaáu ñi roõ reä t. Khi uûi vaû i hay quaà n aùo, neáu söû duïng nhieät ñoä quaù möù c thì ñoä beàn cuû a vaû i giaûm ñi. Ta coù nhieä t ñoä uûi cuûa moä t soá vaûi nhö sau: Vaû i len: 165-190 0C Vaû i boâ ng: 180-200 0C Vaû i visco, PES: 150-160 0C 8 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 11. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM Vaû i tô taèm: 140-150 0C Vaû i acetat, PA:
 12. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM II. PHỤ LIỆU MAY: II.1. Khaù i nieäm : - Taát caû caùc vaät lieäu caáu thaønh neân saûn phaåm may, tröø nguyeân lieäu, ñeàu ñöôïc goï i laø phuï lieäu. - Phuï lieäu toàn taïi döôù i nhieàu hình daïng khaù c nhau: daïng taám, daïng chieác, daïn g cuoän, daïng haï t, daïng sôïi, ...., vaø ñöôï c saûn xuaát ra bôûi nhieàu coâng ngheä khaù c nhau. Coù theå keå moät vaø i loaïi phuï lieäu thöôø ng duøng nhö: nuù t, nhaõn trang trí, daây keùo , thun, mex, goø n, nuù t chaën,.... - Phuï lieäu coøn bao goàm taá t caû caù c vaä t lieäu bao goù i saûn phaåm ñeå vaän chuyeå n chuùn g ñeán tay ngöôøi tieâu duøng: kim ghim, keïp nhöï a, bìa löng, khoanh coå, böôùm coå, giaáy choáng aåm, daây ñai neïp nhöïa , ñai neïp saé t, baên g keo daùn thuøng, thuøng giaáy, bao nylon,... - Phuï lieäu coù taù c duïng hoã trôï cho nguyeân lieä u veà caùc maë t: taïo lieâ n keá t, taïo ñoä thaåm myõ, taïo ñoä beà n, taïo ñoä cöù ng vaø laøm taêng giaù trò kinh teá cho moä t saû n phaåm may. II.2. Giôù i thieä u veà chæ may: Chæ may laø loaï i vaät lieäu ñöôïc s ản xuất töø sôï i, coù theå goàm 2 hay nhieàu sôï i ñôn hhay sôïi xe soaén laï i vôùi n iiMi taïo thaønh sản phẩm. Chæ h Ho C nhau. Chæ may duøng ñeå raùp noái, lieân keát, trang trí ñònh hình caùc chi tieát vaû ñeå TP. t thua coù nhieà u loaïi tuøy theo coâng duïng vaø nguyeân lieäu : Ky nhö sau: II.2.1 Phaân loaïi : coù nhieà u caù ch phaân loaïipchæm ha may H Su PA. ng D Truo - Theo thaønh phaà n xô: boân g, visco, PECO, PES, © - Theo chieàu daøi xô: ngaényright , daøi,... op C - Theo ñoä maûn h cuû a sôï i ñôn: sôï i to, nhoû,... - Theo höôùng xoaén: S, Z. - Theo caá p soá xe: sôï i xe caáp 1, sôï i xe caáp 2,... - Theo soá sôï i xe: xe 2 sôï i, xe 3 sôï i. - Theo chieàu daøi sôïi treân oáng chæ: oán g lôùn, oá ng nhoû II.2.2. Tính chaát: * Thaønh phaàn xô: xô PECO, xô boâng ñöôï c s ử dụng nhieàu nhaá t. Loaï i chæ boân g thoaù t nhieät toá t coù theå laø m giaûm bôùt nhieä t ôû kim phaù t sinh do ma saùt trong quaù trình may nhöng khoâng beàn vaø hay bò xô töôù c, xô boâng bay ra taéc ngheõ n loã kim laøm ñöù t chæ. Xô boân g bay ra laøm keï t raêng cöa vaø oå chao, laøm roá i chæ vaø maùy khoâng chaïy ñöôï c bình thöôøng. Chæ may töø sôïi toång hôï p nhö PES, PA beàn hôn song daãn nhieä t keù m, coù theå gaây ra noùng chaû y xô chæ ôû phía ngoaø i, laøm taéc ngheõn loã kim, gaây ñöù t chæ. Ñeå keá t hôïp nhöõng ñaëc tính öu vieä t cuû a sôï i boâng vaø sôï i PES, ngöôø i ta ñaõ cheá taïo loaï i chæ coù loõ i goàm 2 lôùp: lôùp trong laø PES vaø lôùp ngoaøi laø sôïi boâng. * Ñoä maûnh cuû a chæ: bieåu thò ñoä to nhoû cuûa sôï i ñôn laøm ra chæ. Ñeå xaù c ñònh ñoä maûnh ngöôøi ta duø ng chi soá vaø chuaån soá: + Chi soá cuûa sôï i ñôn: - Chi soá meù t: bieåu dieãn chieàu daø i cuûa sôïi treân moä t ñôn vò khoái löôïng. Chi soá meùt ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc döôù i ñaây. Theo coâng thöùc naøy , ta thaáy neáu sôïi caøng to thì chi soá caøng nhoû vaø ngöôïc laïi. 10 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 13. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM L (m) Nm = M (g) - Chi soá Anh: Na, vôùi L = 840 yd (yard) vaø ñem caân ñöôïc M(lb) (Pound). Caùc chi soá thöông maïi thöôø ng ñöôïc ghi treân oá ng sôïi chæ may laø chi soá Na Ta coù coâng thöù c chuyeån ñoå i chi soá nhö sau: Nm = 1,693 Na + Chuaån soá cuû a sôï i ñôn: ngaøy nay trong ñôn vò tieâ u chuaån quoá c teá, ngöôø i ta bieåu thò ñoä maûnh baèng chuaån soá, vôùi ñôn vò ño laø TEX. TEX ñöôïc tính baè ng coâng thöùc : M(g) T= (tex) L(km) h Min Hoaëc 1 Chi P. Ho 3 T= x 10 uat T y th K N ham Su p, noù bieåu thò khoái löôïng cuû a sôï i treân moät ñôn vò chieàu - Nhö vaä y, ta thaá y TEX la nghòch ñaûo cuû a H soá chi gD daø i. Chuaå n soá caøng nhoû thì sôï i caøngruon . t©T nhoû - Ñeå bieå u thò khoá i löôïng yrii h i toång hôïp, ngöôø i ta coøn duøng ñôn vò Denier (D). Denier laø khoái löôï ng daø g sôï Cop chieàu daøi cuû a xô, sôïi coù chieàu daø i 9000m vaø khoá i löôïn g 1 gam. Ta coù coâng thöù c qui ñoåi : D = 9 tex = 9000/Nm = 9000/1,693Na - Chæ may ñöôï c xe tuø nhieà u sôïi ñôn (chæ ñoù laø sôï i chæ xe caáp 1) hoaëc nhieàu sôï i xe (chæ ñoù laø sôïi xe caáp 2). - Chæ may (daïng sôï i xe caáp 1) thöôøng ñöôï c kyù hieäu baèng 2 con soá. Ñoù laø chi soá hay chuaån soá cuû a sôïi ñôn vaø soá sôï i ñöôï c gheùp xoaén laï i vôù i nhau. Chi soá thì duø ng daáu chia (/), chuaån soá thì duøng daáu nhaân (x).Ta kyù hieä u chæ nhö sau: 60/3, 20/3, 90/9,…. Hoaëc 10x2 (tex) * Ñoä maû nh ñoái vôù i sôï i xe (chæ may): cöù moã i laàn chaäp n sôï i cho moät laàn xe vôù i ñoä co sôï i sau khi xe laø u, ta coù coâ ng thöù c ñeå xaùc ñònh ñoä maûnh nhö sau: - Chuaån soá: T = T.n.100/ (100 - u) - Chi soá : N = N (100 - u) /n.100 II.2.3. Yeâu caàu vaø caùch nhaän bieát : - Tuøy theo yeâu caàu s ử dụng maø ngöôøi ta nhuoäm maøu hay ñeå traéng hoaëc gia coâng laøm boùng, laøm meà m chæ. Maøu saéc cuûa chæ hôïp vôù i maøu cuûa vaû i. Ñoä beà n maø u cuûa chæ cao. - Ñoä beà n chæ phaûi phuø hôïp vôù i vaû i, vôù i maùy may veà toá c ñoä , söù c caêng cuû a chæ, aù p löïc cuû a chaân vòt. - Höôùng xoaén vaø ñoä saên cuûa chæ phaûi thích hôïp ñeå khoâng laøm guù t chæ hay ñöù t chæ. - Yeâu caàu veà tính chòu nhieät cuûa chæ may phaûi thích hôïp vôùi caù c loaï i maùy may coù toác ñoä cao (5000 v/p). - Ñoä ñeà u cuûa chæ cao, chæ boân g phaû i chaûi kyõ khoâng taïp chaá t - Ñoä co cuû a chæ phaûi thaáp, khoâng co khi xöû lyù aåm nhö quaù trình uû i hôi nöôùc sau khi may. - Maët ngoaøi cuûa chæ phaû i ñeï p, boùng. * Caùch nhaän bieát chæ may: 11 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 14. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM - Duøng tay tôû xoaén ñeå bieá t höôùng xoaén, bieá t soá sôï i xe. - Sôø vaø quan saùt beà ngoaø i cuûa chæ may coù theå ñoaùn bieá t thaønh phaàn xô cuû a chæ may. Thöôøng thì chæ boâng khoâng boùng, khoâng laùn g, sôïi to vaø khoân g ñeà u. Chæ toång hôïp boùng, laùng, mòn hôn vaø coù ñoä beàn cao. - Baèng kinh nghieäm coù theå bieát chæ may ñoù to nhoû coù phuø hôïp vôù i vaûi seõ may. Choïn chæ coù ñoä maû nh töông ñöông vôù i ñoä maûnh cuûa sôï i trong vaûi. II. 3. Giôùi thieä u veà Vaû i loùt: Vaû i loù t laø phuï lieäu ñöôï c s ử dụ ng trong caù c s ản phẩm may. Vaûi loù t coù theå laø vaû i deä t thoi, vaûi deä t kim, vaûi khoâng deä t. Vaû i loùt coù nhieäm vuï ñònh hình lôùp ngoaø i cuû a quaàn aùo , baûo veä maët trong cuû a vaûi ngoaø i ñoá i vôù i cô theå con ngöôø i, cuø ng vôùi vaû i chính taêng theâm khaû naêng giöõ nhieä t, laøm ñeïp theâm aùo quaàn . Mouse, xô boâng cuõn g ñöôï c duøng ñeå loù t trong aùo khoaù c muø a ñoân g, Vaû i loù t thöôøng s ử dụng laø Visco, Poliamid (PA), Polyester (PES). * Tính chaá t, yeâu caàu: - Beà maë t nhaün, meàm maï i, ñoä duùn lôùn. h Min Chi - Nheï ñeå khoâng laøm taê ng ñaùng keå khoá i löôï ng cuûa quaàn aùo. P. Ho uat T - Coù ñoä beàn lôùn, ñoä ñònh hình toá t (khoân g bò co ruù t) y th am K - Coù ñoä beàn maøu saéc toá t. ph - Coù ñoä thoaùng khí toát ñeå khoâ ng laøm xaáu uDH S tính chaát cô lyù cuûa vaûi ngoaøi. ng - Khoâng baå n tröôù c vaûi ngoaøiTruot© h yr g II.4. Giôù i thieä u veà Keo i trong may coâ ng nghieäp, ñeå cho s ản phẩm ñeïp vaø cöù ng, phaúng, ôû moä t soá chi Cop : tieá t, ngöôø i ta coøn söû duïng loù t beâ n trong moät loaïi phuï lieäu goïi laø Keo . Keo ngaøy caø ng ñöôï c öùng duï ng roäng raõi trong coâng ngheä may vì noù coù taù c duï ng ruùt ngaé n thôø i gian sản xuất vaø naâng cao naên g suaát lao ñoäng. - Phaân loaïi Keo: coù 2 loaïi laø mex vaø döïng. Mex laø loaï i keo coù phuû lôù p chaá t nhieät deûo treâ n 1 lôùp vaûi ñeá. Döïng laø loaï i keo khoâ ng phuû chaát nhieät deûo. Caû 2 ñeàu coù caù c coân g duïng sau: + Taêng ñoä cöùn g cuûa sản ph ẩm + Ñònh hình daùng cuû a sản ph ẩm (taïo ñoä mo, ñoä phaúng) + Taêng ñoä beàn cuû a sản phẩm + Taêng tính thaåm myõ cuûa sản ph ẩm + Thuaän lôï i cho quaù trình laép raùp (taïo lieân keát) - Caáu truùc cuû a mex: goàm vaûi ñeá vaø chaá t nhieät deûo + Vaû i ñeá: coù theå laøm töø vaû i deät thoi, vaû i deät kim hay vaûi khoâng deä t. + Caùc chaát nhieä t deûo : coù theå laøm töø Polyetylen, Polyamid, Polyvinyl Chlorid hay Polyvinyl acetat - Caù c thoâng soá cuû a quaù trình eùp daùn : nhieä t ñoä , aù p suaát, thôø i gian vaø hôi nöôù c. Moã i thoâng soá ñeàu coù taùc duïng khaù c nhau ñeán quaù trình gia coâng uûi eùp. Caàn naém roõ taùc duïng cuûa moã i thoâng soá ñeå coù theå ñieà u chænh chaát löôïng eùp daù n cho ñaï t yeâu caàu II.5. Giôù i thieä u veà phuï lieâ u caøi: II.5.1 .Daây keùo : coù loaï i raêng baèng nhöï a, baèng ñoàng, kim loaï i,… Ngoaøi daâ y keùo bình thöôø ng coøn coù daây keùo thaùo rôøi ñeå may aù o jacket, daây keùo daá u,… Daây keùo coù nhieàu maøu saéc, ta choïn cuøng maøu vôùi nguyeân lieäu chính. Cuõ ng coù loaï i daây keùo ñoàn g khoâng cuøng maøu vôù i nguyeân lieäu chính nhö quaàn aùo 12 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 15. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM jean. Ñoä beàn cuû a daây keùo nhöïa cao, khoâ ng bò ræ seù t nhö daây keùo kim loaï i, ñoä beàn maøu saé c cao, tính chòu nhieät toá t. II.5.2. Nuùt : ñöôï c laøm baè ng nhöïa, nylon, söøn g, kim loaïi, vaûi, goã,… - Nuùt coù nhieàu hình daïng, kích thöôù c nhö nuù t 2 loã, nuùt 4 loã, nuù t coù chaâ n, nuù t boï c vaûi, nuù t nhieàu thaønh phaà n,… - Yeâu caàu: nuù t coù maøu saé c hôïp vôùi maøu vaû i. Nuù t coù ñoä beàn cô hoï c, ñoä beàn chòu nhieä t, ñoä beàn maøu cao. Nuùt kim loaï i phaû i khoâ ng bò ræ seùt. Caùc caïnh cuû a nuù t khoâng ñöôï c saé c beùn. II.5.3. Moù c: Laø moä t loaïi phuï lieäu duøn g ñeå gaén vaøo löng quaàn , coå aùo, aùo loù t. Coù hình daïng lôùn nhoû khaù c nhau. Moùc thöôø ng laøm baèng kim loaï i. Trong may coâng nghieäp , moù c ñöôïc gaén vaøo sản phẩm may baèn g maùy hay baèn g tay. II.6. Giôùi thieä u caùc loaï i nhaõn : Coù nhieàu loaïi nhaõn ñöôï c s ử dụng trong ngaønh may nhö: nhaõn côõ voù c, nhaõn baûo quaû n sử dụng, nhaõn trang trí. Moãi loaïi nhaõn laïi coù coâng duïn g khaùc nhau trong quaù trình söûhduïn g. Tuy nhieân , nhìn in chung, chuùng hoã trôï vôù i nhau ñeå höôùng daãn ngöôøi tieâu duøng söû duïng ñuùngM ản phẩm vaø laøm taêng tính Chi s Ho ph m . thaåm myõ cuûa s ản ph ẩm. Caùc loaïi nhaõn naøy ñöôïc gaén vaø o s ảnuatẩTPbaèng caù ch may. y th am K II.7. Giôù i thieä u veà phuï lieä u bao goùi: ph Goàm raá t nhieà u phuï lieäu khaù c nhau nhö u DH S kim ghim, keïp nhöï a, bao nylon, thuøng carton,… vaø nhieàu ng hay ít tuøy theo loaïi sản ph ẩm. tChuùruo coù taùc duïng ñònh hình, baûo quaûn vaø taêng tính thaåm myõ cho s ản © T ng gh phẩm. Chaát löôï ng phuï lieäyri goùi phaû i toá t ñeå khoâng aûnh höôûn g xaá u tôùi chaá t löôïng cuûa sản ph ẩm. Copu bao II. 8. Giôùi thieä u veà thun: Duøng ñeå taïo ñoä co giaõn, ñoä duù n caàn thieát cho s ản phẩm. Daây thun thöôøn g ñuôï c may trong löng quaàn , lao aùo , ngang eo, lai tay,... Thun coù nhieà u loaï i khaù c nhau tuøy theo yeâu caàu cuûa ngöôøi sử dụng. Ngöôø i ta thöôøng deä t thun theo khoå coù saü n vaø chieà u daøi voâ taän hay chieàu daøi ñònh tröôù c (bo thun). Chaát löôïn g thun phuï thuoäc vaø o chaá t löôïng cuû a sôïi cao su beân trong coù ñoä co giaõn cao vaø ñoä beà n cô hoïc cao hay khoâng. II.9. Caù c phuï lieäu khaùc: nuù t chaän , maé t caùo , daây luoàn, ruyban, ñaêng ten, .... III. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛ A VIEÄ C CHUAÅ N BÒ NGUYEÂ N PHUÏ LIEÄU TRONG NGAØNH MAY : Trong moä t doanh nghieäp may, vieä c chuaån bò nguyeân phuï lieäu laø moä t coâng taùc heá t söùc quan troï ng tröôùc khi saû n xuaát moät maõ haøng. Nguyeân phuï lieäu khoâng chæ ñöôï c xem laø nhöõ ng loaïi vaä t tö caàn thieát trong quaù trình saûn xuaát maø coøn ñöôïc coi laø taøi saûn lôùn cuû a doanh nghieäp. Vì vaäy, vieäc kieåm tra nhaèm oån ñònh chaá t löôïng nguyeân phuï lieä u tröôùc khi saûn xuaát seõ goùp phaàn naâng cao hieäu quaû saûn xuaá t ôû caùc maët sau: - Xöû lyù vaø söû duïng nguyeân phuï lieäu hôïp lyù. - Haïch toaùn ñöôï c nguyeân phuï lieäu chính xaù c - Tieá t kieäm ñöôïc moät löôïng lôùn nguyeân phuï lieäu dö thöø a trong saûn xuaát. - Haï giaù thaønh saû n phaåm - Baûo ñaûm ñöôï c chaát löôï ng nguyeân phuï lieäu theo ñuùng yeâu caàu cuûa saû n xuaá t 13 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 16. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM - Naâng cao uy tín vaø lôïi nhuaän cho doanh nghieäp. IV. TOÅ CHÖÙ C, QUAÛN LYÙ NGUYEÂN PHUÏ LIEÄU IV.1. Sô ñoà toå chöù c kho nguyeân phuï lieä u: Taát caû nguyeân phuï lieäu nhaäp veà coâng ty ñeàu phaûi ñöôï c cho vaøo kho taïm chöù a. Sau ñoù, ngöôø i ta tieán haønh ño ñeám ñeå phaân loaïi nguyeân phuï lieä u, goùp phaàn xöû lyù vaø söû duï ng moä t caùch hôïp lyù, tieá t kieä m nguyeân phuï lieäu vaø haï giaù thaønh saûn phaåm. Trong tình hình hieän nay, chaá t löôïng vaûi chöa cao vaø khoâng oån ñònh, cho neân khaâu choïn vaûi vaãn ñang chieám moät vò trí raá t quan troï ng trong quaù trình saûn xuaát. Trong xí nghieäp may thöôøn g toàn taï i 2 kho chöù a nguyeân phuï lieäu: + Kho taïm chöù a: chöù a nguyeân phuï lieäu nhaäp vaøo chöa qua ño ñeám + Kho chính thöù c: goàm nguyeân phuï lieäu ñaõ ñöôïc ño ñeám , kieåm tra phaân loaïi soá löôïn g, chaát h Min löôïn g chính xaùc, hôïp qui caù ch, coù theå ñöa vaøo saûn xuaát ñöôïc. Chi o * Döôù i ñaây laø sô ñoà toå chöù c cuûa kho nguyeân phuï lieäu: t TP. H ua y th am K u ph DH S Haøng hôïp Kho chính g ruon T ht © qui caùch thöù c yrig Cop Haøn g nhaäp Phaù kieän Kieåm tra soá Phaâ n loaïi löôïn g, chaát löôïn g (kho taïm chöù a ) Haøng Chôø xöû lyù khoâng hôïp qui caùch IV.2. Saép xeáp kho nguyeân phuï lieä u: Ñeå goùp phaàn quaûn lyù nguyeâ n phuï lieäu trong kho ñöôïc an toaøn vaø hôï p lyù, ngöôøi ta phaû i bieá t caù ch saép xeáp kho sao cho thaä t goï n gaøng, khoa hoï c vaø ñaûm baûo caáp phaùt thaät chính xaù c. Khi xeáp haøng trong kho, caàn löu yù xeáp sao cho coù theå deã daøn g laáy ñöôï c töøng thöù khi caàn vaø phaûi quay vò trí cuû a mieá ng giaáy ghi thoâng tin veà moãi loaïi nguyeân phuï lieäu (daùn treân töøng loaïi haøng) ra ngoaøi ñeå coù theå nhaän bieá t khi laáy haøng. Coù 2 caù ch xeáp kho nhö sau: IV.2.1. Kieå u 1: saép xeá p kho theo chuûng loaï i nguyeân phuï lieäu: Trong kieåu naøy , kho ñöôïc trang bò nhöõ ng keä lôùn coù nhieà u taàng baèn g saét cao gaàn tôù i noù c nhaø. Nguyeâ n phuï lieäu seõ ñöôï c xeáp goïn gaøng vaøo caùc khu vöï c rieâng bieät. Thoâng thöôøn g, giöû a khu vöïc ñeå 14 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 17. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM nguyeân lieäu vaø phuï lieäu seõ coù loá i ñi ñeå tieän vieäc laáy haøng. Chieàu roän g cuû a loái ñi phaûi baèng khoå vaû i lôùn nhaát coäng theâm 0,5 m. Öu ñieåm :  + Kho saïch seõ, goïn gaøng + Dieän tích kho nhoû do taän duïng ñöôï c chieàu cao Nhöôï c:  + Deã nhaàm laãn khi caáp phaùt neá u nguyeân phuï lieäu cuûa 2 maõ haøng khaù c nhau laï i gaàn gioáng nhau vaø ñöôïc ñaët gaàn nhau. + Toán nhieàu thôø i gian saép xeáp ñeå kho luù c naøo cuõng goïn gaøng. + Khoù kieåm tra ñöôï c löôïn g haøng toàn. + Ñoø i hoûi ñaà u tö nhieàu hôn do coù theâ caàn trang bò theâm xe naâng ñeå laá y hoaë c xeáp vaä t lieäu naëng naèm ôû treâ n cao. h Min Chi IV.2.2. Kieå u 2 : saép xeá p kho theo chuûng loaï i maõ haøng: P. Ho uat T Kieå u xeáp kho naøy raá t ñôn giaû n: chia dieän tích kho thaønh nhieàu phaàn , moãi phaàn coù keâ caùc taám pallet h at duøng ñeå chöù a nguyeâ n phuï lieä u cho moä t maõ haøng. GiöõKycaùc phaàn caà n coù loá i ñi ñeå laá y haøn g. Beân caïnh am uh ñoù, ôû moã i khu vöï c, caàn caém theâm baûng moáH ghi p n maõ haøng ñeå deã nhaän thaáy khi caáp phaùt. D c S teâ g ruon t©T  Öu: h yrig + Caáp phaù t chínhpxaù c, khoâng nhaàm laãn Co + Deã kieåm tra haøn g toàn kho + Toán ít thôø i gian xeáp kho + Ñôn giaû n, reû tieàn , khoân g ñoø i hoû i ñaàu tö thieá t bò. Nhöôï c:  + Dieän tích kho phaûi lôùn + Troâng kho khoân g goïn gaøng Tuøy theo ñieà u kieän cuû a töøng doanh nghieäp maø ngöôø i ta coù theå choï n kieå u xeáp kho sao cho phuø hôïp nhaát nhöng phaûi söû duïng theâm nhöõn g bieän phaùp haïn cheá nhöôï c ñieåm ñeå phaù t huy heát taù c duï ng cuûa coâng taùc quaûn lyù kho Vôùi kieåu 1, ngöôø i ta thöôø ng laøm nhöõn g taám baûng phaân khu vöï c ñeå töøng maõ haøn g vaø daùn leân ngaên keä. Beâ n caïnh ñoù, ngöôø i ta coøn duø ng giaáy maøu khaùc nhau daùn leâ n töøng nguyeân phuï lieä u khaùc nhau ñeå traùn h nhaàm laãn khi caáp phaùt vaø deã daøng kieåm tra löôïng haøng toàn kho. Vôùi kieåu 2, ñeå troâng kho ñôõ böø a boän, ngöôø i ta thöôøng ñoùng caùc vaùch ngaê n baèn g vaùn eù p coù chaân ñaåy ñeå che caù c khu vöï c chöùa nguyeân phuï lieäu cho caù c maõ haøng. Khi caá p phaùt, ngöôø i ta ñaå y caùc vaù ch ngaên sang moä t beâ n ñeå caáp phaùt. 15 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 18. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM h Min Chi P. Ho uat T LIEÄU : V. C AÙ C NGUYEÂ N TAÉC KIEÅM TRA, ÑO ÑEÁM NGUYEÂh PHUÏ y tN am K V.1. Taát caû caùc haøng nhaäp kho, xuaá t kho phaûph phieá u giao nhaä n ghi roõ soá löôïng, phaû i ghi soå vaø kyù u i coù DH S ng y. uo © Tr nhaän roõ raøng ñeå tieä n vieä c kieåm tra sau naø ight lieäu phaûi ñöôïc tieán haøn h ño ñeám , phaân loaïi maøu saéc, soá löôïng, chaá t yr Cop V.2. Taát caû caù c nguyeân phuï löôïn g, khoå vaûi, ... tröôùc khi cho nhaäp kho chính thöùc. V.3. Ñoá i vôù i caù c loaï i haøn g cao caáp nhö næ, daï, nhung, baên g loâng, ... phaû i duøng nhöõng daây meàm ñeå boù buoä c, khoâ ng ñöôï c duø ng nhöõng daâ y cöùng nhö daây ñay, thöøng, gai,... Trong khi xeáp khoâ ng ñöôïc aán maïnh tay, gaây xoâ leä ch; khi vaä n chuyeå n phaû i nheï nhaøng, khoân g ñöôï c nhaác maïnh, khoâng ñöôï c daãm ñaïp leân nguyeâ n lieä u. V.4. Ñoá i vôù i moät soá maë t haøn g coù ñoä co giaõn lôùn, chæ ñöôï c xeáp cao 1m. Caàn phaûi phaù kieän tröôù c 3 ngaøy vaø xoå vaûi cho oån ñònh ñoä co ít nhaát 1 ngaøy tröôùc khi ñöa vaøo saûn xuaát. V.5. Khi ño ñeám xong, phaû i ghi ñaày ñuû kyù hieäu , soá löôïng, khoå vaû i, chaá t löôïng cuû a caây vaû i vaøo moä t mieáng giaá y nhoû ñính vaøo ñaàu caây vaûi theo qui ñònh. Sau ñoù , chòu traùch nhieäm baùo cho phoøng kyõ thuaät hoaëc phoøng keá hoaïch tröôùc 3 ngaø y ñeå tieä n caân ñoá i cho khaâu thieá t keá vaø giaùc sô ñoà. Ñoàng thôøi, phaûi chuaån bò ñaày ñuû soá löôïng vaûi cho phaân xöôûng caé t ít nhaá t tröôùc 1 ngaøy ñeå nôi ñaây coù theå chuû ñoäng saûn xuaát. V.6. Khi caáp phaùt nguyeân phuï lieä u cho phaân xöôûng caét, phaû i thöï c hieän phaân loaïi theo töøng baø n caé t vaø theo phieáu haïch toaù n soá lieäu giaùc sô ñoà cuû a phoøng kyõ thuaät nhaèm söû duï ng nguyeâ n phuï lieä u hôïp lyù, traùnh phaù t sinh ñaàu taám. V.7. Ñoái vôù i vaûi ñaàu taám, caàn phaû i ñöôï c kieåm tra, phaân chia theo töøng loaï i khoå, chieà u daøi, maøu saé c,... Sau ñoù, laøm baûng thoáng keâ, göûi phoøn g kyõ thuaä t vaø coù keá hoaï ch nhaän laï i soá vaûi naøy veà kho ñeå coù theå quaûn lyù vaø leâ n keá hoaïch taän duï ng vaøo vieä c taù i saû n xuaá t. V.8. Ñoái vôùi caùc loaïi haøn g caàn phaû i ñoå i nhö sai maøu, loãi sôïi, leïm huï t... ñeàu phaûi coù bieân baû n ghi roõ nguyeân nhaân sai hoûng vaø soá löôïng cuï theå ñoái vôù i moãi loaï i, laøm cô sôû laøm vieä c laïi vôù i khaù ch haøng. 16 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 19. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM V.9. Taát caû caùc phuï lieäu phaù t sinh do quaù trình phaù kieä n nhö bao bì, daây ñai, giaáy goùi, hoøm goã,..., ñeàu phaûi xeáp goïn gaøng, thoáng keâ vaøo soå saùch ñeå coù theå söû duïng laïi khi caàn. V.10. Taát caû caùc loaï i nguyeân phuï lieäu ñeàu phaûi coù soå giao nhaän haøng cuûa kho. Soå naøy phaûi ghi roõ raøng chính xaùc, ñaày ñuû, khoân g ñöôï c taå y xoù a vaø phaû i löu tröõ ñeå tieä n vieäc kieåm tra theo doõ i sau naø y. V.11. Taát caû nguyeân phuï lieäu trong kho caàn phaû i ñöôï c saép xeáp ngaên naép, goïn gaøn g, ñeà phoøn g moá i moït, chuoät boï, ... vaø phaû i coù ñaà y ñuû caùc bieän phaùp phoøng chaùy chöõ a chaùy vaø phoøng gian baûo maä t. V.12. Caùc nhaân vieân coi kho phaûi laøm toá t taát caû caù c yeâ u caà u, noäi qui maø coân g ty ñaõ ñeà ra vaø chòu söï phuùc tra cuû a ban thanh tra khi caàn VI. COÂNG ÑOAÏ N CHUAÅN BÒ NGUYEÂN LIEÄ U : VI.1. Phaù kieän : * Kieä n haø ng: laø moät ñôn vò bao goùi haøn g hoùa. Trong moä t kieän, ta coù theå khoâng xaùc ñònh tröôù c ñöôïc soá löôïng haøng trong ñoù, nhöng coù theå chaéc chaén ñöôï c raè ng trong moä t Minhhaøng chæ coù moät chuû ng kieän Chi Ho TP. loaïi haøng hoùa maø thoâ i. uat vieä c ño ñeám ñöôïc chính xaùc, taá t caû caùc Ñeå oån ñònh ñoä co giaõn cô lyù cuû a nguyeân lieäu, ñaûmth o y baû mK loaïi nguyeân lieäu ñeà u phaû i ñöôï c dôõ kieän tröôù c u pha y vôù i soá löôïn g döï tröõ 2-3 ngaøy. Coù 2 phöông phaùp 3 ngaø HS ng D uo ñeå phaù kieän : © Tr ght ihaøng baèng thuøng goã coù ñai neïp baè ng saé t hoaë c nylon: quan saùt thoân g tin ôû yr  Ñoái vôù i nhöõng kieän Cop ngoaø i thuøng ñeå xaùc ñònh naép thuøng vaø di chuyeån kieän haø ng sao cho naép thuø ng ôû treân . Duøng keàm caé t ñai neï p ôû vaø môû naép thuøng theo ñuùng qui ñònh, traùnh xeo caïy böø a baõ i, gaây thuû ng raùch nguyeân lieäu , hö hoû ng thuøng. Kieåm tra sô boä soá löôï ng, maøu saéc, kyù hieä u haøng hoù a trong kieän vaø thoân g tin ghi ngoaø i kieä n xem coù khôùp nhau töông ñoái hay khoâng tröôù c khi laáy haø ng ra khoû i kieä n. Khi laáy haøn g, caàn laáy laàn löôï t theo trình töï vaø xeáp haøng theo ñuù ng qui ñònh. Ñoái vôù i nhöõng kieän haøng hình truï baèng vaûi, bao cöôù c hay bao nylon: döïng kieän haøng ñöùng leâ n,  môû moái daây khaâu mieäng bao. Sau ñoù, kieåm tra so saùn h löôïng haø ng trong bao vaø thoân g tin ghi ngoaø i bao roà i laáy haøng ra nhö qui ñònh. Tuyeät ñoá i khoâng ñöôïc duøng dao hay keùo raï ch bao gaây hö hoûng bao hoaë c raù ch nguyeân lieäu . Trong khi phaù kieän , neáu phaùt hieän thaáy khoâng ñuùng chuûn g loaïi nguyeân lieäu hoaëc khoâ ng ñuùng soá löôï ng ghi treân phieá u (hoaëc vôù i thoâ ng tin ghi beân ngoaø i kieän haøng), phaûi kòp thôø i baùo caùo ñeå coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôø i ñoái vôù i töøng kieän haø ng, Taát caû bao bì sau khi ñaõ dôõ boû caù c nguyeân phuï lieäu caàn ñöôï c taäp trung, phaâ n loaïi, baùo caùo cho phoø ng keá hoaïch ñeå coù phöông thöùc taän duïng sao cho hôïp lyù . VI.2. Kieåm tra veà soá löôïng: Ñoái vôù i vaû i xeáp taäp : duøng thöôùc ño chieà u daøi cuû a moä t laù vaûi, sau ñoù ñeám soá lôùp treân caây vaû i, roà i  nhaân soá lôù p naøy vôùi chieàu daøi cuû a moä t laù vaû i (coäng theâm laù leû-neáu coù), ñeå coù toå ng chieàu daø i toaøn boä caâ y vaûi. Kieåm tra xem soá löôïn g naø y coù khôù p vôù i phieáu ghi ôû ñaàu caây vaûi hay khoâ ng. Ñoái vôùi vaû i cuoän troøn : caàn duø ng maùy kieåm tra ñoä daøi. Trong ñieàu kieän ta chöa coù phöông tieän  ñaày ñuû , taïm thôøi döï a vaøo soá löôï ng ghi treân phieáu ôû ñaàu caây vaû i laø chính, trong ñoù coù nhaän xeùt, phaân 17 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 20. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa CNMay vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. HCM tích theo caûm tính, neáu thaáy coù hieä n töôïng nghi vaán thì phaû i xoå caây vaûi ra, ño laï i toaø n boä. Cuõ ng coù theå duøng moä t trong 2 caùch sau: + Duø ng thöôù c ño baùn kính cuû a caây vaûi ñeå xaùc ñònh chieàu daø i caâ y vaûi (moät caù ch töông ñoá i). Phöông phaùp naø y khoân g chính xaù c, ñoø i hoûi ngöôø i thuû kho phaû i coù nhieàu kinh nghieäm , ñaõ coù quaù trình kieåm tra vaû i baè ng caù ch ño nhieàu laàn cuøng chuûng loaï i vaûi vôùi nhieàu caây vaûi coù chieàu daø i khaùc nhau ñeå ruù t ra baùn kính caây vaûi bình quaân. + Duøng troïn g löôïn g ñeå xaùc ñònh chieàu daøi (caân vaû i): ñeå söû duïng phöông phaùp naøy, caây vaûi caàn coù troïn g löôïng rieâng sai bieä t khoâng ñaùng keå vaø chieá c caân phaûi coù ñoä chính xaù c cao. Ta tieán haønh caân 1m vaû i, sau ñoù caâ n khoá i löôï ng cuûa caû caây ñeå tính ra toång soá m vaû i cuûa toaøn boä caây vaû i. VI.3. Kieåm tra veà khoå vaû i: - Khoå vaûi: laø khoaûng caùch nhoû nhaá t maø ta coù theå ño ñöôïc giöõa 2 ñieåm naèm treân 2 bieân vaûi. Tuy nhieâ n, trong quaù trình saûn xuaát vaû i, duø sôï i vaû i ñaõ ñöôïc oån ñònh nhieä t ñeå beàn hình daïng, nghóa laø giaûm ñoä co xuoáng toá i thieåu, theá nhöng, khi deä t treân maùy, sôï i vaãn bò caêng ra ôû caù c möùc ñoä khaù c nhau (phuï thuoä c vaøo h vaûn kieåu deä t), neân vaû i thaønh phaåm vaãn bò co giaõn khoâng ñeàu nhau. Vì theá, bieâ n Mii thöôøng khoâng song song Chi P. Ho uat T vôùi nhau maø coù daïn g gôïn soùng. y th mK - Trong saûn xuaá t may coân g nghieäp, vieäc xaùc ñònhachính xaù c khoå vaûi seõ laø moä t yeáu toá raát quan troï ng u ph DH S giuùp nhaø saûn xuaá t söû duïng hieäu quaû nguyeân phuï lieäu vaø tieá t kieäm nguyeân phuï lieä u cao. Do ñoù, ngöôø i ta ng thöôø ng choïn phöông phaùp ño khoå Truou laàn roà i laá y trò soá trung bình. t© nhieà h y ig - Ñeå tieán haønh ño, ta söûoduïr g thöôùc caây ñeå traùn h söï co giaõn. Thöôù c phaû i ñaûm baûo 3 ñieàu kieän sau: Cpn + Coù ñoä chính xaùc cao, chöõ soá roõ raøng. + Thöôù c phaûi trôn laùng ñeå ñaûm baûo chaát löôïng beà maë t cuû a vaûi trong quaù trình ño. + Chieàu daøi cuûa thöôù c ño phaûi lôùn hôn chieàu daøi cuû a khoå vaû i ñònh ño thì khi ño môù i ñaûm baûo ñoä chính xaùc - Caùch ño khoå vaûi: ñaët vaûi leân baøn phaúng, duøn g thöôù c ñaë t vuoân g goùc vôùi chieàu daø i caây vaû i, cöù 5m ño moät laàn. Tuøy theo töøng loaï i meù p vaûi coù bieân trôn, xuø hay loã kim, phaûi baùo caùo cuï theå veà kích thöôùc bieân cho phoøng kyõ thuaä t ñeå coù keá hoaïch tröø hao khi giaù c sô ñoà. + Ñoá i vôùi vaû i in boâng: phaàn vaûi ñöôïc in boâng, in maøu laø khoå thöïc teá . + Ñoá i vôùi vaû i trôn: phaàn khoå vaû i thöï c teá giôù i haïn trong 2 bieâ n coù loã kim hoaëc keo + Ñoá i vôù i vaûi löôùi hoaë c ren: khoå vaûi söû duïng ñöôï c laø nhöõ ng phaàn ren vaø löôù i chính (tröø bieân deä t khoâng gioá ng ren vaø löôùi). + Ñoái vôù i caùc loaï i vaû i in soï c, deä t soï c, in boâng theo chu kyø thì caàn baùo caùo theâm soá lieäu veà chu kyø ngang, doï c ñeå tieän vieä c giaùc sô ñoà sau naøy. - Neáu khoâ ng coù thôøi gian, sau khi kieåm tra baèng maé t thöôøng thaáy khoâ ng coù khaù c bieät ñaùng keå veà kích thöôù c cuû a khoå vaû i, cuõ ng coù theå laáy soá ño nhö sau: + Vôù i vaûi xeáp taäp: ño laàn 1 ôû ñaàu caây , laàn 2 ôû giöõ a caây , laàn 3 ôû cuoá i caây . + Vôù i vaûi cuoän troøn : ño laàn 1 ôû ñaàu caây, laàn 2 luø i vaøo 3m, laàn 3 luø i vaøo 5m 18 ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG - 2007 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2