intTypePromotion=1

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Danh Tiep | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
86
lượt xem
10
download

Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản là 1 đối tượng đặc biệt trong CorelDraw. Bạn có thể nhập 1 văn bản vào trong trang giấy bằng công cụ Text Tool . Bạn có thể sữa chữa, thao tác và định lại văn bản này bằng cách dùng các công cụ chọn, định dạng và các lệnh trong menu Text. bạn cũng có thể dùng công cụ Text Tool để đặt 1 ký tự vào trang giấy. Văn bản được nhập vào trang giấy trong Draw với 2 dạng: văn bản Aristic và văn bản Paragraph...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình CorelDraw 8 - Chương 4

  1. GV: Leâ Huøng Tuù C4. CorelDraw8 Chöông 4: Xöû lyù Vaên baûn ( Text ) Vaên baûn laø 1 ñoái töôïng ñaëc bieät trong CorelDraw. Baïn coù theå nhaäp 1 vaên baûn vaøo trong trang giaáy baèng coâng cuï Text Tool . Baïn coù theå söõa chöõa, thao taùc vaø ñònh laïi vaên baûn naøy baèng caùch duøng caùc coâng cuï choïn, ñònh daïng vaø caùc leänh trong menu Text. baïn cuõng coù theå duøng coâng cuï Text Tool ñeå ñaët 1 kyù töï vaøo trang giaáy. Vaên baûn ñöôïc nhaäp vaøo trang giaáy trong Draw vôùi 2 daïng: vaên baûn Aristic vaø vaên baûn Paragraph. Trong chöông naøy chuùng ta seõ ñeà caäp veà caùc daïng vaên baûn cuõng nhö caùch xöû lyù chuùng khi ñaët chuùng vaøo taøi lieäu cuûa baûn veõ. I/ Aristic Text vaø Paraghaph Text: Aristic Text: ñaây laø loaïi vaên baûn ñöôïc duøng khi baïn muoánthöïc hieänvôùi chuùngmoätkyõ xaûo. Ñeå nhaäploaïi vaênbaûnnaøy, sau khi choïn coângcuï Text Tool, baïn nhaápbaát kyø nôi naøo treântrang giaáy baûn veõ. Con troû nhaáp nhaùyseõxuaáthieäntreânmaønhình, ñaâychínhlaø nôi baïn nhaäpvaøo vaênbaûn1 caùchtröïc tieáp. Paragraph Text: laø loaïi vaênbaûnñöôïc duøngñeåñöacaùckhoái vaên baûn daøi vaøo taäp tin CorelDraw. Ñaây laø loaïi vaên baûn khoâng duøng kyû xaûo nhöng chæduøng ñeå laøm thaân taøi lieäu. Vaên baûn Paragraph coù öu ñieåm hôn so vôùi vaên baûn Aristic laø coù nhieàu kieåuthieátlaäpñònhdaïnghôn. Ñeå nhaäploaïi vaênbaûnnaøy, sau khi choïn coângcuï Text Tool, baïn veõ 2 ñieåmtheo ñöôøngcheùohình chöõ nhaättreânbaûnveõ. Con troû nhaáp nhaùy seõ xuaát hieän trong khung naøy, ñaây chính laø nôi baïn nhaäpvaøo1 doaïnvaênbaûn. II/ Text vôùi coâng cuï choïn vaø ñònh daïng: Vaên baûn laø 1 ñoái töôïng ñaëc bieät trong Draw. baïn coù theå duøngcoângcuï ñònhdaïng vôùi vaênbaûntheonhieàucaùchkhaùcvôùi söûduïngcho caùcñoái töôïngñöôøngcongbình thöôøng. Text vôùi coâng cuï choïn (Pick Tool): Ñoái vôùi Aristic Text khi baïn choïn noù baèng coâng cuï choïn, Draw seõ hieåu laø baïn ñang laøm vieäc vôùi chuùngnhö 1 ñoái töôïng. Trang: 17
  2. GV: Leâ Huøng Tuù C4. CorelDraw8 baïn coù theå nhaáp vaøo caùc nuùt chung quanh ñeå phoùng to hay th nhoû chuùng 1 caùch bình thöôøng. Neáu keát hôïp vôùi phím Shift thì ñoái töôïng Text seõ thu phoùng theo taâm ñieåm cuûa ñoái töôïng. Ñoái vôùi Paragraph Text thì khung choïn coøn coù theâm 2 oâ vuoâng nhoû naèm giöõa 2 caïnh treân vaø döôùi caùc oâ naøy cho bieá Text beân trong ñaõ traøn khung thì chuùng coù maøu toâ ñen. Ngoaøi ra taïi khung choïn coøn xuaát hieän 2 nuùt muõi teân taïi goùc döôùi beân phaûi, caùc nuùt naøy coù chöùc naêng töông töï nhö caùc nuùt döôùi kh choïn Text baèng coâng cuï ñònh daïng nhö phaàn döôùi ñaây. Text vôùi coâng cuï ñònh daïng (Shape Tool): Neáu baïn choïn 1 Text baèngcoâng cuï ñònh daïng, thì beân traùi döôùi moãi kyù töï xuaáthieän1 ñieåmnuùt. Nuùt naøy cho pheùpbaïn di chuyeåntöøngkyù töï 1 caùchñoäclaäp. Ñeå di chuyeånnhieàunuùtbaïn duøngkeáthôïp phímShift. Caùc nuùt naøy khi choïn noù seõ coù maøutoâ beântrong, ngöôïc laïi luùc khoâng choïn noù seõ roãng. Löu yù vieäc choïn nuùt naøo seõ aûnhhöôûngñeánkyù töï ñoù maø khoângaûnhhuôûnggì ñeáncaùc kyù töï khaùc. Nhôø vaäy baïn cuõng coù theå toâ maøu, ñöôøng vieàn cho töøngkyù töï. 2 nuùt döôùi goùc traùi, phaûi cuûa khung choïn duøng ñeå giaûn haøng vaø khoaûng caùch giöõa caùc kyù töï. Keát hôïp phím Ctrl vôùi nuùtgoùcphaûi chægiaûntöø maøkhoânggiaûnkyù töï. Döôùi ñaâylaø hình moâtaûcaùcnuùt: 2 Nuùt giaûn haøng, vaø khoaûng caùch caùc kyù töï III/ Xöû lyù treân Text: Moïi hoaït ñoäng cuûa Text ñeàu ñöôïc thöïc hieän treân trình ñôn Text. Döôùi ñaây laø phaàn giôùi thieäu caùc cöûa soå naøy cuøng vôùi caùc chöùc naêng cuûa noù. Trang: 18
  3. GV: Leâ Huøng Tuù C4. CorelDraw8 * Khi choïn Text vôùi Pick Tool, Draw seõ hieåu laø ñang laøm vieäc vôùi toaøn boä caùc kyù töï Text beân trong. Coøn khi baïn choïn vôùi Text Tool, Draw cho pheùp baïn choïn töøng kyù töï theo yù muoán. Sau khi ñaõ choïn text baïn coù theå gaùn caùc thoâng soá treân thanh Property bar ñeå ñònh daïng cho Text hoaëc choïn [M]Text- Format Text, cöûa soå döôùi ñaây hieän ra cho pheùp baïn thao taùc ñònh daïng Text theo 1 caùch khaùc. * YÙ nghóa cuûa khung cöûa soå naøy nhö sau: ÷ Tab Font: cho pheùp ñònh daïng Font, size, kieåu daùng, caùc kieåu gaïch döôùi … ÷ Tab Align: caùc kieåu gioùng haøng traùi, phaûi, giöõa,caùc khoaûng caùch thuït ñaàu haøng … ÷ Tab Space: Ñònh khoaûng caùch kyù töï, röø, haøng, ñoaïn. ÷ Tab Tabs: cho pheùp qui ñònh caùc thuoäc tính cho phím Tab. ÷ Tab Frames and Column: Qui ñònh Frame vaø ñònh daïng coät. ÷ Tab Effects: ñònh daïng cho kyù töï ñaàu coät hoaëc cheøn caùc kyù töï ñaëc bieät cho caùc ñaàu ñoaïn cuûa Paragraph Text. Trang: 19
  4. GV: Leâ HuøngTuù C4. CorelDraw8 Ñeå hieäu chænh text baïn coù theå duøng cöûa soå Edit Text, baèngcaùchgoïi [M]Text- Edit Text. taïi ñaâybaïn coù theålaømmoïi thöù ñònhdaïngText nhö ôû treân. * Laøm vieäc vôùi Paragraph Text: 1. CheønSymbolsvaøotext: B1: Choïn Text vôùi Text Tool. B2: choïn ñieåmcheøn. B3: click [M]View-Dockers- Symbols B4: Choïn Symbols,nhaäpvaøogiaùtrò ñònhchieàucao taïi Size Box. B5: Doubletaïi 1SymboltrongSambleWindow. 2. Cheøn1 Paragraphtextvaøotrong1 hình aûnh: B1: Choïn Obj baèngPick tool. B2: Click taïi Text Tool. B3: Giöõ phím Shiht vaø reâ chuoät ñeán treân ñöôøng vieàn cuûa Obj cho ñeánkhi chuoätñoåi daïng. Nhö vaäy coù frameñaõ xuaáthieän trongObj. B4: NhaäpText vaøo. 3. TaùchText ra khoûi Obj: B1: Choïn Obj baèngPick Tool. B2: choïn [M]Arrange- Separate. Click taïi ñöôøngvieànvaø keùonoùra khoûi hình. 4. Aån hieänñöôøngvieàncuûaParagraphText Frame: B1: choïn Obj. B2: Click treân[M]View- Text Frameñeåcho aån- hieän. 5. Cho Text naèmphuûkín Frame: B1: Choïn ParagraphText B2: click [M]Text- Text Fit To Frame. 6. LieânkeátcaùcText Framevôùi nhau: B1: choïn Text caànlieânkeátbaèngPich tool. B2: ñöa con troû vaøo nuùt hình vuoâng roãng (nuùt naèm giöõa caïnhdöôùi cuûaFrame)con troûseõcoù daïngkhaùc. B3: click vaøo1 Text framekhaùccaànñoåText tôí. Xuaáthieän1 ñöôøngkeûxanhlieânkeát. 7. Lieânkeátframevôùi 1 Obl: B1: choïn Text caànlieânkeátbaèngPich tool. B2: ñöa con troû vaøo nuùt hình vuoâng roãng (nuùt naèm giöõa caïnhdöôùi cuûaFrame)con troûseõcoù daïngkhaùc. Trang: 20
  5. GV: Leâ HuøngTuù C4. CorelDraw8 B3: click vaøo1 Obj caànñoåText tôí. Löu yù: - Khi ParagraphText ñaày traøn trong Framethì text ñoù môùi ñöôïc ñoå vaøoframekhaùc,hoaëcObj khaùc. Ñeåbieátñöôïc Text ñaày,taïi nuùtoâ hình vuoângseõñöôïc toâñen. - Baïn coù theålieân keát vôùi Frame, hoaëcObj naèmtreâncaùc trang khaùcbaèngcaùchduøngNavigatorñeåchuyeånñeántrangkhaùc. 8. TaùchcaùcFramessaukhi lieânkeát: B1: choïn FramesbaèngPick tool. B2: click [M]Arrange- Separate. 9. Xoaù Frames: B1: Choïn FramebaèngPich Tool. B2: nhaánnuùtDelete. 10. Ñöa 1 Obj vaøotrongText: B1: Choïn Obj baèngPick Tool. B2: click [M]Edit- Copy. B3: Choïn Text vôùi Text Tool ñöañieåmcheønvaøonôi caànñaëtObj vaøo. B4: [M]Edit- Paste. 11. Cho Text baoboïc chungquanh1 Obj : Khi Text taïo sauObj: B1: Choïn Obj baèng Pick Tool. Nhaáp chuoät phaûi choïn Wrap ParagraphText. B2: Taïo textframetreânObj, B3: nhaäpText vaøo. Khi Text ñöôïc taïo tröôùc: B1: Choïn Obj baèng Pick Tool. Nhaáp chuoät phaûi choïn Wrap ParagraphText. B2: Reâ Text ñeánvò trí treânObj. 12. Thay ñoåi khoaûngcaùchgiöõaText vaø Obj : B1: Choïn Obj baèngpick Tool. Click chuoätphaûi choïn Property. B2: Taïi GeneralTab. B3: Ñaùnhdaáuvaøooâ WrapparagraphText. B4: Nhaäp vaøo giaù trò taïi Text wrap offset vaø thay ñoåi ñôn vò ño neáucaànthieát. IV/ Taïo caùc hieäu öùng treân Text: 1. Taïo hình baocho Text Frame: B1: Choïn ParaTextframebaèngPich tool. B2: click [M]Effect-Envelope.(Or Ctrl+F7) Trang: 21
  6. GV: Leâ HuøngTuù C4. CorelDraw8 B3: taïi cöûasoå hình beânclick nuùt Add New Button. B4: click 1 trong 4 Icon naèm phía döôùi nuùt Add Preset. B5: Reâ caùcnuùtcho ñeánkhi hình Framethay ñoåi theoyù muoán. B6: Click nuùtAPPLY. Ghi chuù neáu baïn choïn nuùt Add Preset, thì : Draw seõcho baïn 1 soámaãukhungcoù saün. 2. Gaùntextcho 1 Pathmôû: B1: choïn PathmôûbaèngPich tool. B2: Shift click vaøoAristic Text. B3: click [M]Text-Fit Text To Path. B4: duøngthanhPropertybar ñònhhöôùng,vò trí doïc, ngangcho text. Duøng cöûa soå Fit Text To Path: B1: Choïn Pathmôû. B2: Shift click vaøoAristic Text. B3: click [M]View-Rool ups-Fit Text To Path. B4: Choïn Optionñònhhöôùngcho Text. B5: choïn vò trí doïc, ngang. B6: click APPLY. 3. GaùnText cho 1 Pathñoùng: B1: Choïn PathñoùngbaèngPick Tool. B2: Choïn Aristic text. B3: click [M]Text-Fit Text To Path. B4: taïi Property Bar ñònh höôùng cho Text- ñònh vò trí doïc, ngang cho Text- taïi Text Placement choïn vi trí phía cho Text theo Path ñoùng. Duøng cöûa soå Fit Text To Path: Thao taùc töông töï nhö treân nhöng khi thöïc hieänphaûi nhaánnuùtAPPLY. 4. ÑieàuchænhkhoaûngcaùchgiöõaText vaø Path: B1: Choïn Text ñaõgaùncho PathbaèngPick Tool. B2: Nhaäp vaøo giaù trò ñònh khoaûng caùch taïi Distance From Pathtaïi Propertybar. NhaánEnter. Trang:22
  7. GV: Leâ HuøngTuù C4. CorelDraw8 Duøng Cöûa soå Fit Text To Path: Taïi cöûasoånaøynhaánnuùtEDIT. xuaáthieän1 cöûasoåEdit taïi DistanceFromPathnhaäpvaøogiaùtrò mongmuoán. 5. Thay ñoåi vò trí cuûaPath: B1: Taïi ShapeEdit Flyout– click ShapeTool. B2: Choïn Text vôùi ShapeTool. B3: Click treânnuùtcuûacaùckyù töï caàndi chuyeån. B4: Reâ kí töï tröïc tieáp. 6. TaùchText töø Path: B1: Choïn Text ñaõgaùnPath. B2: click [M]Arrange-Separate. 7. Ñònh Text thaúng: B1: Choïn Text ñaõgaùnPath. B2: click [M]Text- Straighten. Trang:23
  8. GV: Leâ HuøngTuù C4. CorelDraw8 Trang:24
  9. GV: Leâ HuøngTuù C4. CorelDraw8 Trang:25
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2