intTypePromotion=1

Giáo trình GNS3 Documentation v3.0 beta: Phần I - Bùi Quốc Hoàn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
57
lượt xem
21
download

Giáo trình GNS3 Documentation v3.0 beta: Phần I - Bùi Quốc Hoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình GNS3 Documentation v3.0 beta: Phần I giới thiệu về Dynamips, cài đặt GSN3, IOS Images, sử dụng tài nguyên, cấu hình Dynamips, chạy một bài lap cơ bản, làm việc với Console, tính toán giá trị Idle - PC, sử dụng một thiết bị Frame Replay,... Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành CNTT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình GNS3 Documentation v3.0 beta: Phần I - Bùi Quốc Hoàn

 1. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) GNS3 Documentation v3.0 beta M t ph n trong bài hư ng d n này ñư c trích ra t bài hư ng d n tuy t v i v Dynagen c a Greg Anuzelli Graphical Network Simulator M cl c M c l c........................................................................................................................................... 1 Gi i thi u........................................................................................................................................ 2 Gi i thi u v Dynamips.............................................................................................................. 2 Gi i thi u v Dynagen................................................................................................................ 2 Cài ñ t GNS3.................................................................................................................................. 3 IOS Images ..................................................................................................................................... 3 S d ng tài nguyên......................................................................................................................... 4 C u hình Dynamips ........................................................................................................................ 5 M t s ví d v Terminal Command ......................................................................................... 7 Ch y m t bài lab ñơn gi n............................................................................................................ 10 Ch ñ thi t k .......................................................................................................................... 10 Ch ñ mô ph ng ..................................................................................................................... 13 Làm vi c v i Console................................................................................................................... 15 Tính toán giá tr Idle-PC............................................................................................................... 18 S d ng m t thi t b Frame Relay................................................................................................ 22 Giao ti p v i m ng th c ............................................................................................................... 24 S d ng thi t b Ethernet Switch.................................................................................................. 28 S d ng thi t b Hub .................................................................................................................... 31 WIC Modules ............................................................................................................................... 31 Quá trình ho t ñ ng Client/Server và Multi-server...................................................................... 32 T i ưu hoá s d ng b nh ........................................................................................................... 35 B t gói tin ..................................................................................................................................... 36 Lưu và n p m t mô hình m ng .................................................................................................... 39 Nh ng l n/tính năng khác ............................................................................................................ 42 Các ph n c ng hi n t i ñã mô ph ng ñư c .................................................................................. 43 Các câu h i thư ng g p ................................................................................................................ 46 Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 1
 2. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) Gi i thi u GNS3 là m t trình gi l p m ng có giao di n ñ ho (graphical network simulator) cho phép b n d dàng thi t k các mô hình m ng và sau ñó ch y gi l p trên chúng. T i th i ñi m hi n t i GNS3 h tr các IOS c a Router, ATM/Frame Relay/Ethernet switch và hub. B n th m chí có th m r ng m ng c a mình b ng cách k t n i nó vào m ng o này. ð làm ñư c ñi u này, GNS3 ñã d a trên Dynamips và m t ph n c a Dynagen, nó ñư c phát tri n b ng Python và thông thông qua PyQt và ph n giao di n ñ ho thì s d ng thư vi n Qt, r t n i ti ng v tính h u d ng c a nó trong d án KDE. GNS3 cũng s d ng k thu t SVG (Scalable Vector Graphics) ñ cung c p các bi u tư ng ch t lư ng cao cho vi c thi t k mô hình m ng c a b n. Gi i thi u v Dynamips Dynamips là m t trình mô ph ng router Cisco ñư c vi t b i Christophe Fillot. Nó mô ph ng các dòng 1700, 2600, 3600, và 7200, và s d ng các IOS image chu n. Theo l i c a Chris : Ph n m m mô ph ng lo i này có th ñư c s d ng cho : • ðư c s d ng như m t công c ñ th c t p, v i ph n m m s d ng trong th gi i th c. Nó cho phép m i ngư i làm quen hơn v i các thi t b c a Cisco, Cisco hi n ñang là công ty hàng ñ u trên th gi i v k thu t m ng ; • Th nghi m và làm quen v i các ñ c tính c a Cisco IOS ; • Ki m tra nhanh chóng các c u hình ñ tri n khai sau này trên các router th t. Dĩ nhiên, ph n m m mô ph ng này không th thay th các router th t, nó ch ñơn gi n là m t công c b sung cho các bài lab th c t c a các nhà qu n tr m ng Cisco ho c nh ng ai mu n vư t qua các kỳ thi CCNA/CCNP/CCIE. M c dù Dynamips cung c p m t switch o ñơn gi n, nó không mô ph ng Catalyst switch (m c dù nó có th gi l p NM-16ESW) Gi i thi u v Dynagen Dynagen là m t giao ti p d a trên n n văn b n (text-base) dành cho Dynamips, cung c p m t b OOP API riêng ñư c s d ng b i GNS3 ñ tương tác v i Dynamips. GNS3 cũng s d ng t p tin c u hình tương-t -INI c a Dynagen và có tích h p trình qu n lý CLI c a Dynagen cho phép ngư i dùng li t kê các thi t b , t m ngưng và n p l i các các th hi n (c a các thi t b - ND), xác ñ nh và qu n lý các giá tr idle-pc, b t các gói tin,… N u b n tình có ñư c bài hư ng d n này trư c khi tìm hi u v GNS3, Dynamips hay Dynagen, thì ñây là các liên k t dành cho b n : GNS3: http://www.gns3.net/ Dynamips: http://www.ipflow.utc.fr/index.php/Cisco_7200_Simulator Dynamips Blog (where most of the action is): http://www.ipflow.utc.fr/blog/ Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 2
 3. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) Dynagen (a text-based front-end to the emulator): http://dyna-gen.sourceforge.net/ GNS3 / Dynamips / Dynagen Bug tracking: http://www.ipflow.utc.fr/bts/ Hacki’s Dynamips / Dynagen / GNS3 Forum: http://7200emu.hacki.at/index.php Cài ñ t GNS3 GNS3 ch y trên Windows, Linux và Mac OSX (các n n khác chưa ñư c th nghi m) và ñòi h i các thành ph n sau ñây ñã ñư c cài ñ t s n trong máy n u b n mu n s d ng nó t mã ngu n: • Qt >= 4.3, xem t i http://trolltech.com/developer/downloads/qt/index/ • Python >= 2.4, xem t i on http://www.python.org/ • Sip >= 4.5 n u b n mu n biên d ch PyQt, xem t i http://www.riverbankcomputing.co.uk/sip/ • PyQt >= 4.1, xem t i http://www.riverbankcomputing.co.uk/pyqt Chúng tôi ñã t p h p t t c các ph n trên thành m t b cài t t-c -trong-m t trên Windows (all- in-one Windows installer pakage), bao g m Winpcap, Dynamips, và m t phiên b n ñã ñư c biên d ch c a GNS3, giúp b n không c n ph i cài Python, PyQt và Qt. Nó cũng cung c p tính năng Explorer “tích h p” nên b n có th double-click lên t p tin network ñ ch y chúng. Ngư i dùng Windows nên cài ñ t gói all-in-one Windows installer. Nó cung c p m i th b n c n ñ có th ch y ñư c GNS3 trên máy cá nhân hay máy xa, ngo i tr m t IOS image (xem ph n k ti p) Ngư i dùng Linux c n download Dynamips và gi i nén nó vào m t ch thích h p. Cài ñ t nh ng gói ph thu c c a GNS3 và sau ñó ch y GNS3. Ngư i dùng cũng có th th phiên b n binary dành cho Linux, giúp không c n ph i cài Python, PyQt và Qt. Ghi chú: N u b n ñang ch y Dynamips trên m t h th ng RedHat hay Fedora, hãy xem qua Dynamips FAQ item#2 n u b n g p l i khi ch y Dynamips. T i th i ñi m hi n t i, ngư i dùng Mac OS X ph i t biên d ch nh ng gói ph thu c. Phiên b n binary s ñư c ñư c cho ra ñ i trong nay mai. IOS Images Dynamips ch y h ñi u hành th t c a Cisco. Trích t Dynamips FAQ: B n có th cung c p Cisco IOS image c a router 7200 cho tôi ñư c không? Không, tôi không ñư c phép phân ph i các IOS images. B n ph i t tìm l y chúng. ði u này s không thành v n ñ n u b n là m t khách hàng c a Cisco. Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 3
 4. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) Trên Windows, ñ t p tin nh vào thư m c C:\Program Files\Dynamips\images. Th c t thì b n có th ñ t t p tin nh b t c ch nào b n mu n, nhưng nh ng bài lab m u ñã ñư c c u hình ñ tìm ki m ñây. Trên các h th ng Linux/Unix, ch n m t ch ñ lưu t p tin nh và b chúng vào ñó (tôi thư ng dùng /opt/images, nhưng ñi u này là tuỳ trên h th ng c a b n) Các t p tin Cisco IOS images ñã ñư c nén l i. Nh ng t p tin nh ñã nén này s làm vi c t t v i Dynamips*, tuy nhiên quá trình boot s b ch m l i b i quá trình gi i nén (gi ng như trên các router th t). G i ý là b n nên gi i nén t p tin nh trư c khi s d ng, giúp cho trình mô ph ng không ph i làm ñi u này. B n có th làm ñi u này v i ti n ích “unzip” trên Linux/Unix/Cygwin như sau: unzip –p c7200-g6ik8s-mz.124-2.T1.bin > c7200-g6ik8s-mz.124-2.T1.image B n s nh n ñư c m t c nh báo t trình unzip, nhưng b n có th b qua. Trên Windows b n có th s d ng WinRaR ñ gi i nén t p tin nh. B n có th download m t b n copy mi n phí c a WinRaR t i http://www.winrar.com Lưu ý r ng hi n nay t p tin nh c a router 2600 ph i ñư c gi i nén trư c khi làm vi c v i Dynamips. Và hãy luôn ki m tra IOS image tr c ti p v i Dynamips trư c khi s d ng chúng trong GNS3: ./Dynamips –P S d ng tài nguyên Dynamips s d ng m t lư ng khá l n RAM và CPU ñ cho vi c mô ph ng. N u b n d ñ nh ch y m t IOS image ñòi h i 256 MB RAM trên m t router 7200 th t, và b n ph i dành ra 256 MB RAM cho th hi n c a router o c a b n, nó s chi m m t 256 MB RAM c a vùng nh làm vi c. Dynamips cũng m c ñ nh chi m 64 MB RAM trên m i th hi n trên h th ng Unix (16 MB trên h th ng Windows) ñ cache nh ng di n d ch JIT. ðây là t ng s RAM b chi m; m c ñ nh lư ng RAM th c t b chi m trên h th ng s ít hơn. ði u này là b i vì m c ñ nh Dynamips s dung nh ng t p tin ñ làm b nh o cho router. Trong thư m c làm vi c b n s th y có nh ng t p tin “ram” t m th i có kích thư c b ng v i kích thư c RAM c a router gi l p. H ñi u hành c a b n s t ñ ng cache trong RAM nh ng ph n c a t p tin mmap ñang ñư c s d ng. (Xem ph n T i ưu hoá s d ng b nh ñ bi t cách c u hình các tuỳ ch n nh m làm gi m vi c s d ng b nh ). N u b n có nhi u RAM, và b n bi t b n ñang làm gì, hãy b ñánh d u m c “Use mmap” trong ph n c u hình IOS router nâng cao. B m chu t ph i vào m t thi t b và ch n Configure: Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 4
 5. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) Dynamips cũng s d ng r t nhi u năng l c c a CPU, b i vì nó mô ph ng CPU c a m t router theo t ng ch l nh (instruction-by-instruction). Nó không có cách nào bi t ñư c khi nào thì CPU c a router là r nh r i, vì th nó th c hi n m t cách ñ y ñ các ch l nh t o nên các chu kỳ r nh r i c a IOS – cũng gi ng như th c thi m t ch l nh th c thi công vi c “th c t ”. Nhưng khi b n ñã ch y thông qua quá trình “Idle-PC” cho m t IOS image, s tiêu t n CPU s ñư c gi m xu ng m t cách ñáng k . B n s ñư c tìm hi u v ch ñ r t quan tr ng này trong các ph n ti p theo. C u hình Dynamips ð s d ng Dynamips trong GNS3, b n ph i c u hình ñư ng d n t i nó và c ng n n (base port). Nh ng thi t l p này s ñư c s d ng b i Hypervisor Manager và ñ n p t p tin .net. Truy xu t vào ph n Preferences trong menu Edit: Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 5
 6. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) Thư m c làm vi c là nơi t t c các t p tin t o b i Dynamips ñư c lưu tr , bao g m NVRAM cho router o, cũng như bootflash, logfiles, và m t vài t p tin làm vi c khác. Tuỳ ch n: • “Automatically delete old files generated by Dynamips” s xoá t t c nh ng t p tin cũ như nvrams c a các router (n u b n s d ng mmap),…khi quay tr v ch ñ thi t k . • “Enable IOS ghost feature” ñ s d ng toàn c c (ho c không) tính năng ghost c a Dynamips (Xem ph n T i ưu hoá s d ng b nh ñ bi t thêm chi ti t). Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 6
 7. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) ð cho phép b n k t n i t i c ng console c a router o, b n cũng ph i c u hình terminal command. GNS3 s ñưa ra cho b n m t command m c ñ nh nhưng b n có th thi t l p m t cái tuỳ ý. C u trúc như sau: %h = host %p = port %d = device name M t s ví d v Terminal Command • Trên Windows: Ngư i s d ng TerraTerm SSH: C:\progra~1\TTERMPRO\ttssh.exe %h %p /W=%d /T=1 Ngư i dùng PuTTy: start C:\progra~1\PuTTy\putty.exe –telnet %h %p Ngư i dùng SecureCRT: start C:\progra~1\SecureCRT\SecureCRT.EXE /script c:\progra~1\dynamips\securecrt.vbs /arg %d /T /telnet %h %p & sleep 1 • Trên Linux: Ngư i dùng Gnome: gnome-terminal –t “ + name + “ –e ‘telnet “ + host + “ ” + str(port) + “’ > /dev/null 2>&1 & • Trên Mac OSX: V i Terminal: /usr/bin/osascript -e 'tell application "Terminal" to do script with command "telnet %h %p ; exit"' -e 'tell application "Terminal" to tell window 1 to set custom title to "%d"' V i iTerm có named tabs: /usr/bin/osascript -e 'tell app "iTerm"' -e 'activate' -e 'set myterm to the first terminal' -e 'tell myterm' -e 'set mysession to (make new session at the end of sessions)' -e 'tell mysession' -e 'exec command "telnet %h %p"' -e 'set name to "%d"' -e 'end tell' -e 'end tell' -e 'end tell' Hypervisor Manager ñư c s d ng ñ ch y các hypervisor c a b n bên trong GNS3, nghĩa là b n không c n ph i b t chúng lên b ng tay. Trình qu n lý này cũng giúp gi i quy t v n ñ gi i h n s d ng b nh cho m i ti n trình khi ch y nhi u th hi n IOS trên m t hypervisor (xem FAQ ñ hi u hơn v v n ñ này) b ng cách “cân b ng t i” các th hi n trên nhi u hypervisor. Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 7
 8. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) Hãy nhìn vào m t ví d cách nó làm vi c: Chúng ta mu n ch y 5 th hi n IOS, m i cái s d ng 256 MB và chúng ta c u hình gi i h n b nh s d ng cho m t hypervisor là 512 MB. Khi chúng ta b t ñ u bài lab, hypervisor manager s t o 3 ti n trình hypervisor d a trên công th c sau ñây (b n ph i làm tròn ñ n s t nhiên l n hơn k ti p): S lư ng hypervisors = (256 * 5 / 512) Trình Hypervisor Manager gán 2 th hi n ñ u tiên vào hypervisor ñ u tiên, 2 th hi n k ti p vào hypervisor th 2 và th hi n cu i cùng và hypervisor th 3. Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 8
 9. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) Ngoài ra còn có 2 tuỳ ch n khác trong Dynamips Preferences. “UDP incrementation” quy ñ nh cách mà Hypervisor Manager tăng Dynamips base udp port cho m i ti n trình hypervisor ñư c t o (ví d , n u base udp port là 10000 trong Dynamips preferences và incremenation là 100, thì nó s thi t l p base upd port cho hypervisor ñ u tiên là 10000, 10100 cho cái th hai,…) Ghi chú: có nhi u thông tin v UDP issues có th ñư c tìm th y trong ph n “Quá trình ho t ñ ng Client/Server và Multiserver”. Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 9
 10. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) Tuỳ ch n “Use the hypervisor manager when importing” ñư c s d ng khi n p m t t p tin mô hình (topology file) (.net) vào GNS3. N u tuỳ ch n này ñư c ch n và trong t p tin .net b n ñã ñ nh nghĩa hypervisors ñ ch y trên localhost, sau ñó GNS3 nh n th y r ng nh ng hypervisor c n ñư c kh i ñ ng b ng Hypervisor Manager. N u nó không ñư c ch n, nh ng hypervisor ñư c ghi nh n là external hypervisor và ph i ñư c kh i ñ ng b ng tay. Ch y m t bài lab ñơn gi n Trong ph n này tôi s hư ng d n các b n cách ch y m t bài lab v i 3 router t ng bư c t ng bư c m t. Ch ñ thi t k M c ñ nh, GNS3 kh i ñ ng “ch ñ thi t k ”. Trong ch ñ này b n có th t o mô hình m ng b ng cách kéo th các node t danh sách phía bên tay trái vào màn hình phía bên tay ph i. K ti p, thi t l p ñư ng d n ñ n t p tin nh IOS b ng cách ch n menu Edit IOS images (ho c b m CTRL + SHIFT + I). Sau ñó thi t l p ñư ng d n cho t p tin nh IOS, ch n n n (platform) Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 10
 11. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) và lo i (chassis)(n u có th ) và ñi n m t giá tr IDLE PC. M c ñ nh, b n s d ng hypervisor ñư c tích h p (dynamips ñư c qu n lý b i GNS3) ñ ch y IOS c a mình. N u b n mu n s d ng hypervisor bên ngoài (b n ph i t kh i ñ ng), b n có th ghi nh n chúng trong tab “Hypervisors” (xem ph n “Quá trình ho t ñ ng Client/Server và Multi-server” ñ có thêm thông tin). T t c nh ng thông tin xác ñ nh IOS và hypervisor ñư c lưu trong t p tin gns3.ini, vì th b n ch c n ghi nh n chúng m t l n. Lưu ý: t p tin gns3.ini n m trong thư m c %APPDATA% ho c %COMMON_APPDATA% trên Windows và $HOME/.config/ ho c /etc/xdg/ ho c /etc/qt4/ trên Linux/Unix. M t khi t p tin nh IOS ñã ñư c ghi nh n, b n có th c u hình các node c a mình (b m chu t ph i vào m t node và ch n Configure). B n có th áp d ng nh ng thi t l p gi ng nhau cho t t c các router b ng cách ch n “Routers” cây phía bên trái ho c cho m t router xác ñ nh nào ñó b ng cách ch n tên c a nó trên cây. Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 11
 12. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) Trong ph n c u hình node, b n có th ch n IOS ñ s d ng và c u hình nhi u th khác như startup-config, kích thư c RAM, các khe c m, v.v… K ti p, thêm các k t n i gi a các node (b m vào nút “Add a link” trên thanh menu, ch n node ngu n và node ñích). B n s ñư c nh c nh r ng b n có th ch n l i k t n i (Ethernet, serial…). N u b n ñ GNS3 t ñ ng gán module thích h p phù h p v i lo i k t n i c a mình trên slot c a router c a b n và ch n interface thích h p ñ u tiên ñ k t n i. B n có th t ch n interface ñ k t n i cho liên k t c a mình b ng cách ch n phương th c làm b ng tay t menu drop-down. Nhưng hãy ghi nh trong ñ u r ng sau ñó b n cũng ph i c u hình b ng tay các slot trên router c a mình. Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 12
 13. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) Ghi chú: s d ng các interface ñư c ñánh d u màu xanh, ñ ng s d ng các interface ñánh d u màu ñ . Ch ñ mô ph ng Sơ ñ m ng c a b n ñã ñư c t o. Bây gi chuy n sang “ch ñ mô ph ng” (b m vào nút “Emulation Mode” trên thanh menu). Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 13
 14. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) Mô hình m ng c a b n cùng v i t t c các thi t l p sau ñó ñư c t o trên các hypervisor. B n có th b t/t t/t m ngưng m t th hi n IOS b ng cách b m chu t ph i vào m t node. N u b n ñã kh i ñ ng m t node, b n có th truy xu t vào console c a thi t b ñó. Ghi chú: có th ch n nhi u node ñ th c thi thao tác trên các node ñó m t cách ñ ng th i. Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 14
 15. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) M t khi ñã k t n i vào ñư ng console c a router, b n có th gán các ñ a ch IP thích h p vào các serial interface (b n có th xem các interface ñã ñư c k t n i b ng cách nhìn vào b ng tóm t t mô hình phía bên tay ph i ho c ñ chu t lên m t liên k t), và “no shut” chúng, b i vì chúng ñã th c s ñư c k t n i. Làm vi c v i Console Ghi chú: khung Console phía dư i ch s d ng ñư c khi b n ñang ch ñ mô ph ng. T màn hình Console, s d ng l nh help ñ xem danh sách các l nh h p l : Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 15
 16. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) ð ñư c giúp ñ v m t l nh c th nào ñó, có th gõ help command ho c command ?. Ví d : ð t t m t router o, s d ng l nh stop. Cú pháp như sau: stop {/all | router1 [router2]…} ð t t m t router c th , dùng l nh stop tên_router: Và ñ ch c ch n r ng router ñã ñư c stop: Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 16
 17. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) B n cũng có th ñưa ra m t list các router c n stop, ho c dùng l nh stop /all ñ t t t t c các th hi n c a router. ð kh i ñ ng l i R1, s d ng l nh start: start {/all | router1 [router2] …} L nh reload IOS không ñư c h tr b i Dynamips ñ i v i router o. Vì th b n có th s d ng l nh reload c a console. Nó th c hi n m t stop, theo sau b i m t start. ð reload t t c các router trong bài lab, s d ng l nh reload /all: Các l nh t m ngưng (suspend) và khôi ph c (resume) có cú pháp tương t như stop và start, nhưng chúng t m d ng m t router xác ñ nh: Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 17
 18. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) L nh exit d ng và xoá t t c các thi t b ra kh i m ng và tr v ch ñ thi t k . N u b n thoát kh i Console, s mô ph ng cũng s ng ng theo. Tính toán giá tr Idle-PC B n có th nh n th y r ng s mô ph ng trư c ñó c a mình làm cho CPU c a h th ng ho t ñ ng t i 100% và luôn n m ngư ng ñó. ði u này là b i vì Dynamips không bi t khi nào router o ñang r i và khi nào nó ñang th c thi nh ng công vi c h u ích. L nh “idlepc” th c hi n phân tích trên m t t p tin nh ñang ch y ñ xác ñ nh các ñi m gi ng nh t trong mã ñ i di n m t chu kỳ ngh c a IOS. M t khi ñư c áp d ng, Dynamips “ngưng” router o thư ng xuyên khi chu kỳ ngh ñư c th c thi, giúp làm gi m s tiêu t n CPU trên máy ch mà không làm gi m kh năng x lý công vi c th c t c a router. Dư i ñây mô t cách mà quá trình ñư c th c thi. ð u tiên, t o m t router ñơn trong ch ñ thi t k , ch n t p tin nh IOS s ch y, và chuy n sang ch ñ mô ph ng. Sau ñó b t router ( o) và telnet vào nó. N u b n g p d u nh c IOS autoconfig, ch n “no”. N u không, ñ ng b m b t c th gì: Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 18
 19. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) ð i cho t t c các interface ñư c kh i ñ ng. Sau ñó ñ i m t chút ñ ch c ch n r ng router không còn boot n a và ñang ngh . Phiên làm vi c c a b n trông gi ng như th này: Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 19
 20. Bùi Qu c Hoàn – Di n ñàn AdminVietnam (www.adminvietnam.vn) Bây gi , quay tr l i màn hình Console c a GNS3, và dùng l nh idlepc get routername. B n s th y m t thông báo r ng các thông s ñang ñư c thu th p, và kho ng 10 ñ n 20 giây sau b n s th y m t danh sách các giá tr idlepc ti m năng: Thành ph H Chí Minh – Tháng 11 năm 2007 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2