intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hệ tính CCNA Tập 3 P11

Chia sẻ: Van Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

108
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi bắt đầu cắm điện, switch sẽ tiến hành một loạt các bước kiểm tra gọi là tự kiểm tra khi bật nguồn POST ( Power-On Self Test). POST tự động kiểm tra các thành phần phần cứng để đảm bảo switch hoạt động đúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hệ tính CCNA Tập 3 P11

 1. 343 Kh«ng phô thuéc vµo giao thøc Líp 3 T¨ng thêi gian trÔ trªn m¹ng. 4.2.3. Ph©n ®o¹n m¹ng b»ng router. Ph©n ®o¹n m¹ng b»ng router sÏ lµm t¨ng thêi gian trÔ cña m¹ng lªn 20% ®Õn 30%. Thêi gian trÔ nµy cao h¬n bridge v× router ho¹t ®éng ë líp M¹ng vµ sö dông ®Þa chØ IP ®Ó quyÕt ®Þnh chän ®−êng tèt nhÊt ®Õn m¸y ®Ých. Bridge vµ switch chØ ph©n ®o¹n m¹ng trong mét m¹ng ®¬n nay trong mét subnet th«i. Cßn router cung cÊp kÕt nèi gi÷a c¸c m¹ng vµ c¸c subnet víi nhau. Router kh«ng chuyÓn gãi qu¶ng b¸ trong khi swich vµ bridge b¾t buéc ph¶i chuyÓn gãi qu¶ng c¸o.
 2. 344 - DÔ qu¶n lý h¬n, chøc n¨ng nhiÒu h¬n, nhiÒu ®−êng ®i h¬n - Thu nhá khÝch th−íc miÒn qu¶ng b¸ - Ho¹t ®éng ë líp 3 4.2.4. Ph©n ®o¹n m¹ng b»ng switch ChuyÓn m¹ch LAN gióp gi¶m ®i t×nh tr¹ng thiÕu hôt b¨ng th«ng vµ nghÏn m¹ch. SwitchsÏ ph©n ®o¹n m¹ng LAN thµnh c¸c vi ®o¹n (microsegment), thu nhá tèi ®a kÝch th−íc miÒn ®ông ®é. Tuy nhiªn tÊt c¶ c¸c host kÕt nèi vµo mét switch vÉn n»m trong cïng mét miÒn qu¶ng b¸.
 3. 345 Trong m¹ng Ethernet LAN thuÇn chuyÓn m¹ch, c¸c node thùc hiÖn chøc n¨ng truyÒn vµ nhËn giãng nh− lµ trong m¹ng chØ cã duy nhÊt m×nh nã vËy. Khi hai node thiÕt lËp kÕ nèi, mét m¹ch ¶o ®−îc thiÕt lËp gi÷a chóng vµ cuing cÊp toµn bé b¨ng th«ng m¹ng. M¹ch ¶o nµy chØ tån t¹i trong switch khi c¸c node cÇn trao ®æi. C¸c kÕt nèi b»ng switch cung cÊp nhiÒu th«ng l−îng h¬ so víi Ethernet LAN kÕt nèi b»ng bridge hay hub. - Swithc lo¹i trõ ®ông ®é b»ng c¸ch ph©n ®o¹n cùc nhá (microsegement). - Têi gian trÔ thÊp vµ tèc ®é chuyÓn trang frame cao trªn mçi port. - Ho¹t ®éng tèt víi card m¹ng vµ c¸p cã s½n cña chuÈn 802.3 (CSMA/CD). 4.2.5. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña switch. ChuyÓn m¹ch lµ mét kü thuËt gióp gi¶m t¾c nghÏn träng m¹ng Ethernet, Token Ring vµ FDDI (Fiber Distributed Data Inteface). ChuyÓn m¹ch thùc hiÖn ®−îc viÖc nµy b»ng c¸ch gi¶m giao th«ng vµ t¨ng b¨ng th«ng. LAN switch th−êng ®−îc sö dông ®Ó thay thÕ cho hub vµ vÉn ho¹t ®éng tèt víi c¸c cÊu tróc c¸p cã s½n. Switch thùc hiÖn ho¹t ®éng chÝnh sau: - ChuyÓn m¹ch frame - B¶o tr× ho¹t ®éng chuyÓn m¹ch.
 4. 346 - Kh¶ n¨ng truy cËp riªng biÖt trªn port - Lo¹i trõ ®−îc ®ông ®é vµ t¨ng th«ng l−îng ®−êng truyÒn - Hç trî ®−îc nhiÒu phiªn giao dÞch cïng mét lóc - ChuyÓn frame dùa trªn b¶ng chuyÓn m¹ch + ChuyÓn frame dùa theo ®Þa chØ MAC (Líp 2). - Ho¹t ®éng ë Líp 2 cña m« h×nh OSI. - Häc vÞ trÝ kÕt nèi cña tõng m¸y tr¹m b»ng c¸ch ghi nhËn ®Þa chØ nguån trªn frame nhËn vµo. + ChuyÓn frame ra tÊt c¶ c¸c port khi ®Þa chØ ®Ých lµ qu¶ng b¸, multicast hoÆc lµ mét ®Þa chØ mµ switch kh«ng biÕt. + ChØ chuyÓn frame ra port kh¸c khi ®Þa chØ ®Ých n»m ë port kh¸c víi port nhËn vµo.
 5. 347 H×nh 4.2.5.b. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña switch. Ta xÐt ho¹t ®éng cña switch tõ lóc ban ®Çu ch−a cã th«ng tin g× trong b¶ng chuyÓn m¹ch. ë h×nh nµy, m¸y A thùc hiÖn göi gãi d÷ liÖu cho m¸y B. H×nh 4.2.5.c. Switch nhËn ®−îc frame tõ m¸y A vµo port sè 3. Switch kiÓm tra ®Þa chØ nguån trong frame nh©n ®−îc vµ ghi nhËn vµo b¶ng chuyÓn m¹ch: ®Þa chØ MAC cña m¸y A t−¬ng øng víi port sè 3.
 6. 348 H×nh 4.2.5.d. ë thêi ®iÓm nµy, trªn b¶ng chuyÓn m¹ch cña switch ch−a cã th«ng tin g× vÒ ®Þa chØ ®Ých lµ ®Þa chØ MAC cña m¸y B. Do ®ã, switch chuyÓn frame ra tÊt c¶ c¸c port tõ port sè 3 lµ port nhËn frame vµo. H×nh 4.2.5.e. M¸y B nhËn ®−îc d÷ liÖu m¸y A göi cho nã, nã göi d÷ liÖu cña nã l¹i cho m¸y A
 7. 349 Lóc nµy, switch nhËn vµo tõ port sè 4 gãi d÷ liÖu cña m¸y B göi cho m¸y A. Còng b»ng c¸ch häc ®Þa chØ nguån trong frame nhËn vµo, switch sÏ ghi nhËn ®−îc vµo b¶ng chuyÓn m¹ch: ®Þa chØ MAC cña m¸y B lµ t−¬ng øng víi port sè 4. §Þa chØ ®Ých cña frame nµy lµ ®Þa chØ MAC cña m¸y A mµ swithc ®· häc tr−íc ®ã. Do ®ã, switch chØ chuyÓn frame ra port sè 3. 4.2.6. Thêi gian trÔ cña Ethernet switch. Thêi gian trÔ lµ kho¶ng thêi gian tõ lóc switch b¾t ®Çu nhËn frame cho ®Õn khi switch ®· chuyÓn hÕt frame ra port ®Ých. Thêi gian trÔ nµy phô thuéc vµo cÊu h×nh chuyÓn m¹ch vµ l−îng giao th«ng qua switch. Thêi gian trÔ ®−îc ®o ®¬n vÞ nhá h¬n gi©y. §èi víi thiÕt bÞ m¹ng ho¹t ®éng víi tèc ®é cao th× mçi mét nano gi©y (ns) trÔ h¬n lµ mét ¶nh h−ëng lín ®Õn ho¹t ®éng m¹ng. 4.2.7. ChuyÓn m¹ch Líp 2 vµ Líp 3. ChuyÓn m¹ch lµ tiÕn tr×nh nhËn frame vµo tõ mét cæng vµ chuyÓn frame ra mét cæng kh¸c. Router sö dông chuyÓn m¹ch Líp 3 ®Ó chuyÓn m¹ch c¸c gãi ®· ®−îc ®Þnh tuyÕn xong. Switch sö dông chuyÓn m¹ch Líp 2 ®Ó chuyÓn frame. Sù kh¸c nhau gi÷a chuyÓn m¹ch Líp 2 vµ Líp 3 lµ lo¹i th«ng tin n»m trong frame ®−îc sö dông ®Ó quyÕt ®Þnh chän cæng ra lµ kh¸c nhau. ChuyÓn m¹ch Líp 2 dùa trªn th«ng tin vÒ ®Þa chØ MAC. Cßn chuyÓn m¹ch Líp 3 th× dùa vµ ®Þa chØ líp M¹ng vÝ dô nh− ®Þa chØ IP. ChuyÓn m¹ch Líp 2 nh×n vµo ®Þa chØ MAC ®Ých trong phÇn header cña frame vµ chuyÓn frame ra ®óng port dùa theo th«ng tin vÒ ®Þa chØ MAC trªn b¶ng chuyÓn
 8. 350 m¹ch. B¶ng chuyÓn m¹ch ®−îc l−u trong bé nhí ®Þa chØ CAM (Content Addressable Memory). NÕu switch Líp 2 kh«ng biÕt ph¶i göi frame ra port nµo cô thÓ th× ®¬n gi¶n lµ nã qu¶ng b¸ frame ra tÊt c¶ c¸c port cña nã. Khi nhËn ®−îc gãi tr¶ lêi vÒ, switch sÏ ghi nhËn ®Þa chØ míi vµo CAM. ChuyÓn m¹ch Líp 3 lµ mét chøc n¨ng cña Líp M¹ng. ChuyÓn m¹ch Líp 3 kiÓm tra th«ng tin n»m trong phÇn header cña Líp 3 vµ dùa vµo ®Þa chØ IP trong ®ã ®Ó chuyÓn gãi. Dßng giao th«ng trong m¹ng chuyÓn m¹ch hay m¹ng ngang hµng hoµn toµn kh¸c víi dßng giao th«ng trong m¹ng ®Þnh tuyÕn hay m¹ng ph©n cÊp. Trong m¹ng ph©n cÊp, dßng giao th«ng ®−îc uyÓn chuyÓn h¬n trong m¹ng ngang hµng. H×nh 4.2.7.a. ChuyÓn m¹ch líp 2
 9. 351 H×nh 4.2.7.b. ChuyÓn m¹ch líp 3 4.2.8. ChuyÓn m¹ch ®èi xøng vµ bÊt ®èi xøng. ChuyÓn m¹ch LAN ®−îc ph©n lo¹i thµnh ®èi xøng vµ bÊt ®èi xøng dùa trªn b¶ng th«ng cña mçi Port trªn switch. ChuyÓn m¹ch ®èi xøng lµ chuyÓn m¹ch gi÷a c¸c port cã cïng b¨ng th«ng. ChuyÓn m¹ch bÊt ®èi xøng lµ chuyÓn m¹ch gi÷a c¸c port cã b¨ng th«ng kh¸c nhau, vÝ dô nh− gi÷a c¸c port 10 Mb/s vµ port 100 Mb/s. ChuyÓn m¹ch bÊt ®èi xøng cho phÐp dµnh nhiÒu b¨ng th«ng h¬n cho port nèi vµo server ®Ó tr¸nh nghÏn m¹ch trªn ®−êng nµy khi cã nhiÒu client cïng truy cËp vµo server cïng mét lóc. ChuyÓn m¹ch bÊt ®èi xøng cÇn ph¶i cã bé nhí ®Öm ®Ó gi÷ frame ®−îc liªn tôc gi÷a hai tèc ®é kh¸c nhau cña hai port. - ChuyÓn m¹ch gi÷a hai port cã cïng b¨ng th«ng (10/10 Mb/s hay 100/100 Mb/s). - Th«ng l−îng cµng t¨ng khi sè l−îng th«ng tin liªn l¹c ®ång thêi t¹i mét thêi ®iÓm cµng t¨ng.
 10. 352 H×nh 4.2.8.a . ChuyÓn m¹ch ®èi xøng. - ChuyÓn m¹ch gi÷a hai port kh«ng cïng b¨ng th«ng (10/100 Mb/s) - §ßi hái ph¶i cã bé nhí ®Öm. H×nh 4.2.8.b. ChuyÓn m¹ch bÊt ®èi xøng.
 11. 353 4.2.9. Bé ®Öm. Ethernet switch sö dông bé ®Öm ®Ó gi÷ vµ chuyÓn frame. Bé ®Öm cßn ®−îc sö dông khi port ®Ých ®ang bËn. Cã hai lo¹i bé ®Öm cã thÓ sö dông ®Ó chuyÓn frame lµ bé ®Öm theo port vµ bé ®Öm chia sÎ. Trong bé ®Öm theo port, frame ®−îc l−u thµnh tõng hµng ®îi t−¬ng øng víi tõng port nhËn vµo. Sau ®ã frame chØ ®−îc chuyÓn sang hµng ®îi cña port ®Ých khi tÊt c¶ c¸c frame tr−íc nã trong hµng ®îi ®· ®−îc chuyÓn hÕt. Nh− vËy mét frame cã thÓ lµm cho tÊt c¶ c¸c frame cßn l¹i trong hµng ®îi ph¶i ho·n l¹i v× port ®Ých cña frame nµy ®ang bËn. Ngay c¶ khi port ®Ých ®ang trèng th× còng vÉn ph¶i chê mét kho¶ng thêi gian ®Ó chuyÓn hÕt frame ®ã. Bé ®Öm ®−îc chia sÎ ®Ó tÊt c¶ c¸c frame vµo chung mét bé nhí. TÊt c¶ c¸c port cña switch chia sÎ cïng mét bé ®Öm. Dung l−îng bé ®Öm ®−îc tù ®éng ph©n bæ theo nhu cÇu cña mçi port ë mçi thêi ®iÓm. Frame ®−îc tù ®éng ph©n bæ theo nhu cÇu cña mçi port ë mçi thêi ®iÓm. Frame trong bé ®Öm ®−îc tù ®éng ®−a ra port ph¸t. Nhê c¬ chÕ chia sÎ nµy, mét frame nhËn ®−îc tõ port nµy kh«ng cÇn ph¶i chuyÓn hµng ®îi ®Ó ph¸t ra port kh¸c. Switch gi÷ mét s¬ ®å cho biÕt frame nµo t−¬ng øng víi port nµo vµ s¬ ®å nµy sÏ ®−îc xo¸ ®i sau khi ®· truyÒn frame thµnh c«ng. Bé ®Öm ®−îc sö dông theo d¹ng chia sÎ. Do ®ã l−îng frame l−u trong bé ®Öm bÞ giíi h¹n bëi tæng dung l−îng cña bé cña bé ®Öm chø kh«ng phô thuéc vµo vïng ®Öm cña tõng port nh− d¹ng bé ®Öm theo port. Do ®ã frame lín cã thÓ chuyÓn ®i ®−îc vµ Ýt bÞ rít gãi h¬n. §iÒu nµy rÊt quan träng ®èi víi chuyÓn m¹ch bÊt ®ång bé v× frame ®−îc chuyÓn m¹ch gi÷a hai port cã tèc ®é kh¸c nhau. - Bé ®Öm theo port l−u c¸c frame theo hµng ®îi t−¬ng øng víi tõng port nhËn vµo. - Bé ®Öm chia sÎ l−u tÊt c¶ c¸c frame vµo chung mét bé nhí. TÊt c¶ c¸c port trªn switch chia sÎ cïng mét vïng nhí nµy. 4.2.10. Hai ph−¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch. Sau ®©y lµ hai ph−¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch dµnh cho frame: - Store-and-forwad: NhËn vµo toµn bé frame xong råi míi b¾t ®Çu chuyÓn ®i. Switch ®äc ®Þa chØ nguån, ®Ých vµ läc frame nÕu cÇn tr−íc khi quyÕt ®Þnh chuyÓn frame ra. V× switch ph¶i nhËn xong toµn bé frame råi míi b¾t ®Çu tiÕn tr×nh chuyÓn
 12. 354 m¹ch frame nªn thêi gian trÔ sÏ cµng lín ®èi víi frame cµng lín. Tuy nhiªn nhê vËy switch míi cã thÓ kiÓm tra lçi cho toµn bé frame gióp kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi cao h¬n. - Cut-through: Frame ®−îc chuyÓn ®i tr−íc khi nhËn xong toµn bé frame. ChØ cÇn ®Þa chØ ®Ých cã thÓ ®äc ®−îc råi lµ ®· cã thÓ chuyÓn frame ra. Ph−¬ng ph¸p nµy lµm gi¶m thêi gian trÔ nh−ng ®ång thêi còng lµm gi¶m kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi frame. Sau ®©y lµ hai chÕ ®é chuyÓn m¹ch cô thÓ theo ph−¬ng ph¸p cut-through: - Fast-forward: ChuyÓn m¹ch nhanh cã thêi gian trÔ thÊp nhÊt. ChuyÓn m¹ch nhanh sÏ chuyÓn frame ra ngay sau khi ®äc ®−îc ®Þa chØ ®Ých cña frame mµ kh«ng cÇn ph¶i chê nhËn hÕt frame. Do ®ã c¬ chÕ nµy kh«ng kiÓm tra ®−îc frame nhËn vµo cã bÞ lçi hay kh«ng mÆc dï ®iÒu nµy kh«ng x¶y ra th−êng xuyªn vµ m¸y ®Ých sÏ huû gãi nÕu gãi bÞ lçi. Trong chÕ ®é chuyÓn m¹ch nhanh, thêi gian trÔ ®−îc tÝnh tõ lóc switch nhËn vµo bit ®Çu tiªn cho ®Õn khi switch ph¸t ra bit ®Çu tiªn. - Fragment-free: C¬ chÕ chuyÓn m¹ch nµy sÏ läc bá c¸ch m¶nh g·ydo ®ông ®é g©y ra tr−íc khi b¾t ®Çu chuyÓn gãi. HÇu hÕt nh÷ng frame bÞ lçi trong m¹ng lµ nh÷ng m¶nh g·y cña frame do bÞ ®ông ®é. Trong m¹n ho¹t ®éng b×nh th−êng, mét m¶nh frame g·y do ®ông ®é g©y ra nhÊt ph¶i nhá h¬n 64 byte. BÊt kú frame nµo lín h¬n 64 byte ®Òu ®−îc xem lµ hîp lÖ vµ th−êng kh«ng cã lçi. Do c¬ chÕ chuyÓn m¹ch khi«ng m¶nh g·y sÏ chê nhËn ®ñ 64 byte ®Çu tiªn cña frame ®Ó ®¶m b¶o frame nhËn ®−îc kh«ng ph¶i lµ mét m¶nh g·y do bÞ ®ông ®é råi míi b¾t ®Çu chuyÓn frame ®i. Trong chÕ ®é chuyÓn m¹ch nµy, thêi gian trÔ còng ®−îc tÝnh tõ lóc switch nhËn ®−îc bit ®Çu tiªn cho ®Õn khi switch ph¸t ®i bit ®Çu tiªn ®ã. Thêi gian trÔ cña mçi chÕ ®é chuyÓn m¹ch phô thuéc vµo c¸ch mµ switch chuyÒn frame nh− thÕ nµo. §Î chuyÓn frame ®−îc nhanh h¬n, switch ®· bít thêi gian kiÓm tra lçi frame ®i nh−ng lµm nh− vËy l¹i lµm t¨ng l−îng d÷ liÖu cÇn truyÒn l¹i. 4.3. Ho¹t ®éng cña switch. 4.3.1. Chøc n¨ng cña Ethernet switch. Switch lµ mét thiÕt bÞ m¹ng chän lùa ®−êng d·n ®Ó göi frame ®Õn ®Ých, C¶ switch vµ bridge ®Òu ho¹t ®éng ë Líp 2 cña m« h×nh OSI.
 13. 355 §«i khi switch cßn ®−îc gäi lµ bridge ®a port hay hub chuyÓn m¹ch. Swich quyÕt ®Þnh chuyÓn frame dùa trªn ®Þa chØ MAC, do ®ã nã ®−îc xÕp µo thiÕt bÞ Líp 2. Ng−îc l¹i, hub chØ t¸i t¹o l¹i tÝn hiÖu Líp 1 vµ ph¸t tÝn hiÖu ®ã ra tÊt c¶ c¸c port cña nã mµ kh«ng hÒ thùc hiÖn mét sù chän lùa nµo. ChÝnh nhê switch cã kh¶ n¨ng chän lùa d−êng dÉn ®Ó quyÕt ®Þnh chuyÓn frame nªn m¹ng Lan cã thÎ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n. Switch nhËn biÕt host nµo kÕt nèi vµo port cña nã b»ng c¸ch ®äca ®Þa chØ MAC nguån trong frame mµ nã nhËn ®−îc. Khi hai host thùc hiÖn liªn l¹c víi nhau, switch chØ thiÕt lËp mét m¹ch ¶o gi÷a hai port t−¬ng øng vµ kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn l−u th«ng trªn c¸c port kh¸c. Trong khi ®ã, hub chuyÓn d÷ liÖu ra tÊt c¶ c¸c port cña nã nªn mäi host ®Òu nhËn ®−îc d÷ liÖu vµ ph¶i xö lý d÷ liÖu cho dï nh÷ng d÷ liÖu nµy kh«ng ph¶i göi cho chóng. Do ®ã, m¹ng Lan cã hiÖu suÊt ho¹t ®éng cao th−êng sö dông chuyÓn m¹ch toµn bé. - Switch tËp trung c¸c kÕt nèi vµ quyÕt ®Þnh chän ®−êng dÉn ®Ó chuyÓn d÷ liÖu hiÖu qu¶. Frame ®−îc chuyÓn m¹ch tõ port nhËn vµo ®Õn port ph¸t ra. Mçi port lµ mét kÕt nèi cung cÊp chän b¨ng th«ng cho host. - Trong Ethernet hub, tÊt c¶ c¸c port kÕt nèi vµo mét m¹ch chÝnh, hay nãi c¸ch kh¸c, tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi hub sÏ cïng chia sÎ b¨ng th«ng m¹ng. NÕu cã hai m¸y tr¹m ®−îc thiÕt lËp phiªn kÕt nèi th× chóng sÏ sö dông mét l−îng b¨ng th«ng ®¸ng kÓ vµ ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ cßn l¹i kÕt nèi vµo hub sÏ bÞ gi¶m xuèng. - §Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng trªn, switch xö lý mçi port lµ mét segment riªng biÖt. Khi c¸c m¸y ë c¸c port kh¸c nhau cÇn liªn l¹c víi nhau, switch sÏ chuyÓn tõ frame tõ port nµy sang port kia vµ ®¶m b¶o cung cÊp chon b¨ng th«ng cho mçi phiªn kÕt nèi. §Ó chuyÓn frame hiÖu qu¶ gi÷a c¸c port, switch l−u gi÷ mét b¶ng ®Þa chØ. Khi switch nhËn vµo mét frame, nã sÏ ghi nhËn ®Þa chØ MAC cña m¸y göi t−¬ng øng víi port mµ nã nhËn frame ®ã vµo. Sau ®©y lµ c¸c ®Æc ®iÓm chÝnh cña Ethernet switch - T¸ch biÖt giao th«ng trªn tõng segment - T¨ng nhiÒu h¬n l−îng b¨ng th«ng dµnh cho mçi user b»ng c¸ch t¹o miÒn ®ông ®é nhá h¬n. §Æc ®iÓm ®Çu tiªn: T¸ch biÖt giao th«ng trªn tõng segment. Ethernet switch chia hÖ thèng m¹ng thµnh c¸c ®¬n vÞ cùc nhá gäi lµ microsegment. C¸c segment
 14. 356 nh− vËy cho phÐp c¸c user trªn segment kh¸c nhau cã thÓ göi d÷ liÖu cïng mét lóc mµ kh«ng lµm chËm l¹i c¸c ho¹t ®éng cña m¹ng. B»ng c¸ch chia nhá hÖ thèng m¹ng, b¹n sÏ lµm gi¶m l−îng user vµ thiÕt bÞ cïng chia sÎ mét b¨ng th«ng. Mçi segment lµ mét miÒn ®ông ®é riªng biÖt. Ethernet switch giíi h¹n l−u th«ng b»ng chØ chuyÓn gãi ®Õn ®óng port cÇn thiÕt dùa trªn ®Þa chØa MAC Líp 2. §Æc ®iÓm thø hai cña Ethernet switch lµ ®¶m b¶o cung cÊp b¨ng th«ng nhiÒu h¬n cho user b»ng c¸ch t¹o c¸c miÒn ®ông ®é nhá h¬n. Ethernet vµ Fast Ethernet switch chia nhá m¹ng LAN thµnh nhiÒu segment nhá. Mçi segment nµy lµ mét kÕt nèi riªng gièng nh− lµ mét lµn ®−êng riªng 100 Mb/s vËy. Mçi serer cã thÓ ®Æt trªn mét kÕt nèi 100 Mb/s riªng. Trong c¸c hÖ thèng mang hiÖn nay, Fast Ethernet switch ®−îc sö dông lµm ®−êng trôc chÝnh cho LAN, cßn Ethernet hub, Ethernet switch hoÆc Fast Ethernet hub ®−îc sö dông ®Ó kÕt nèi xuèng c¸c m¸y tÝnh. Khi c¸c øng dông míi nh− truyÒn th«ng ®a ph−¬ng tiÖn, video héi nghÞ ... ngµy cµng trë nªn phæ biÕn h¬n th× mçi m¸y tÝnh sÏ ®−îc mét kÕt nèi 100 Mb/s riªng vµo switch. 4.3.2. C¸c chÕ ®é chuyÓn m¹ch frame Cã 3 chÕ ®é chuyÓn m¹ch frame: - Fast-forwad: switch ®äc ®−îc ®Þa chØ cña frame lµ b¾t ®Çu chuyÓn frame ®i lu«n mµ kh«ng cÇn chê nhËn ®−îc hÕt frame. Nh− vËy, frame ®−îc chuyÓn ®i tr−íc khi nhËn hÕt toµn bé frame.. Do ®ã, thêi gian trÔ gi¶m xuèng nh−ng kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi kÐm. Fast-forward lµ mét thuËt ng÷ ®−îc sö dông ®Ó chØ switch ®ang ë chÕ ®é chuyÓn m¹ch cut-through. - Store –and-forward: NhËn vµo toµn bé frame råi míi b¾t ®Çu chuyÓn frame ®i. Switch ®äc ®Þa chØ nguån, ®Ých vµ thùc hiÖn läc bá frame nÕu cÇn råi míi quyÕt ®Þnh chuyÓn frame ®i. Thêi gian switch nhËn frame vµo sÏ g©y ra thêi gian trÔ. Frame cµng lín th× thêi gian trÔ cµng v× switch ph¶i nhËn xong toµn bé frame råi míi tiÕn hµnh chuyÓn m¹ch cho frame. Nh−ng nh− vËy th× switch míi cã ®ñ thêi gian vµ d÷ liÖu ®Ó kiÓm tra lçi frame, nªn kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi cao h¬n. - Fragment-free: NhËn vµo hÕt 64 byte ®Çu tiªn cña Ethernet frame råi míi b¾t ®Çu chuyÓn frame ®i. Fragement-free lµ mét thuËt ng÷ ®−îc sö dông ®Ó chØ switch ®ang sö dông mét d¹ng c¶i biªn cña chuyÓn m¹ch cut-through. Mét chÕ ®é chuyÓn m¹ch kh¸c ®−îc kÕt hîp gi÷a cut-through vµ store-and- forward. KiÓu kÕt hîp nµy gäi lµ cut-through thÝch nghi (adaptive cut-through).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2