intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p4

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
55
lượt xem
3
download

Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật vận hành tổng quan về role số truyền chuyển động p4

  1. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 HM - h·m theo thµnh phÇn hµi bËc 2 trong dßng ®iÖn tõ hãa MBA. Gi¶ sö phÝa cuén 1 cña m¸y biÕn ¸p nèi víi nguån cung cÊp, phÝa cuén d©y 2 vµ 3 nèi víi phô t¶i. Khi bá qua dßng ®iÖn kÝch tõ cña m¸y biÕn ¸p, trong chÕ ®é lµm viÖc b×nh th−êng ta cã: I 1 = I2 + I 3 (2-5) Dßng ®iÖn ®i vµo cuén d©y lµm viÖc b»ng: Ilv = IT1- (IT2 + IT3) (2-6) C¸c dßng ®iÖn h·m: Ih1 = IT2 + IT3 (2-7) Ih2 = IT3 (2-8) C¸c dßng ®iÖn h·m ®−îc céng víi nhau theo trÞ sè tuyÖt ®èi ®Ó t¹o nªn hiÖu øng h·m theo quan hÖ: I h = ( I T1 + I T2 + I T3 ) K h (2-9) Trong ®ã: Kh ≤ 0.5 lµ hÖ sè h·m cña b¶o vÖ so lÖch. Ngoµi ra ®Ó ng¨n ngõa t¸c ®éng sai do ¶nh h−ëng cña dßng ®iÖn tõ hãa khi ®ãng m¸y biÕn ¸p kh«ng t¶i vµ khi c¾t ng¾n m¹ch ngoµi, b¶o vÖ cßn ®−îc h·m b»ng thµnh phÇn hµi bËc 2 trong dßng ®iÖn tõ hãa IHM. §Ó ®¶m b¶o t¸c ®éng h·m khi cã ng¾n m¹ch ngoµi vïng b¶o vÖ cÇn thùc hiÖn ®iÒu kiÖn: I h > I lv (2-10) 2.1.2/ Sö dông cÇu ch×. Víi nh÷ng m¸y biÕn ¸p kh«ng cã m¸y c¾t ®iÖn, ®Ó b¶o vÖ cho m¸y biÕn ¸p chØ cã thÓ ®Æt cÇu ch×. B¶ng 2 - 2 nªu ra mét sè th«ng sè cña cÇu ch× dïng cho m¸y biÕn ¸p ë ®iÖn ¸p 11Kv. B¶ng 2 - 2: Th«ng så cÇu ch× cho m¸y biÕn ¸p 11Kv C«ng suÊt m¸y biÕn ¸p CÇu ch× S (KVA) I (A) Dßng ®iÖn ®Þnh Thêi gian c¾t (s) ë møc c«ng suÊt 3xS 100 5.25 16 3 200 10.5 25 3 300 15.8 36 10 500 26.2 50 20 1000 52.5 90 30 38 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  2. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 2.1.3/ Sö dông r¬le qu¸ dßng. §èi víi m¸y biÕn ¸p cã m¸y c¾t ®iÖn dïng b¶o vÖ qu¸ dßng cã ®Æc tÝnh thêi gian hai cÊp. Nã ®−îc dïng lµm b¶o vÖ chÝnh cho m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt bÐ vµ lµm b¶o vÖ dù phßng cho m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt trung b×nh vµ lín ®Ó chèng ng¾n m¹ch bªn trong vµ bªn ngoµi cho m¸y biÕn ¸p. Víi m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y dïng mét bé b¶o vÖ ®Æt ë phÝa nguån cung cÊp, cßn víi m¸y biÕn ¸p nhiÒu cuén d©y th−êng mçi phÝa ®Æt mét bé. NÕu m¸y biÕn ¸p nhiÒu cuén d©y nèi víi nguån tõ nhiÒu phÝa th× cÇn ®Æt bé phËn ®Þnh h−íng c«ng suÊt ë phÝa nèi víi nguån cã thêi gian t¸c ®éng bÐ h¬n. H×nh 2 - 8: B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn cho MBA cã ®Æc tÝnh thêi gian 2 cÊp. • CÊp c¾t nhanh. Dßng ®iÖn khëi ®éng cña b¶o vÖ: Ik® = Kat. Ingoµi max (2-11) Trong ®ã: Ingoµi max: Lµ dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ngoµi cùc ®¹i tÝnh ë ®iÓm N1 Kat:HÖ sè an toµn lÊy b»ng 1.3-1.4. §é nh¹y cña b¶o vÖ ®−îc kiÓm tra khi ng¾n m¹ch 2 pha ë chÕ ®é cùc tiÓu, ®iÓm ng¾n m¹ch N2 tháa m·n ®iÒu kiÖn sau: I N min Knh= (2-12) I kd Thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ: tt® = 0. • CÊp cã thêi gian. Dßng ®iÖn khëi ®éng. Ik® = Kat.Ilv max (2-13) Trong ®ã: Kat: HÖ sè an toµn lÊy b»ng 1.05 - 1.4, trÞ sè nhá t−¬ng øng cho tÝn hiÖu qu¸ t¶i, trÞ sè lín t−¬ng øng trong ®iÒu kiÖn hai m¸y lµm viÖc song song, mét m¸y bÞ c¾t ra. Ilv max: Lµ dßng ®iÖn cùc ®¹i ®i qua m¸y biÕn ¸p. Trong ®iÒu kiÖn kh«ng biÕt dßng ®iÖn cùc ®¹i cã thÓ lÊy b»ng I®mBA (I®mBA : dßng ®Þnh møc m¸y biÕn ¸p). Thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ: 39 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  3. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 . Víi r¬le kü thuËt sè hiÖn nay cã hai lo¹i ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp vµ phô thuéc, nªn cã thÓ chän mét trong hai ®Æc tÝnh thêi gian phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ. tbv = tmax + t (2 - 14) Dï chän lo¹i ®Æc tÝnh thêi gian nµo, c«ng thøc tÝnh to¸n còng t−¬ng tù c«ng thøc 2 - 14. Tuy nhiªn c¸ch chän tmax ë mçi lo¹i ®Æc tÝnh thêi gian cã kh¸c nhau. NÕu chän ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp, tmax ®−îc lÊy b»ng thêi gian lín nhÊt cña b¶o vÖ tr−íc nã. NÕu chän ®Æc tÝnh thêi gian phô thuéc, ta ph¶i vÏ ®−êng ®Æc tÝnh thêi gian phô thuéc cña b¶o vÖ tr−íc nã. Tõ ®ã chän thêi gian lín nhÊt cña b¶o vÖ vµ tÝnh theo c«ng thøc 2 - 14. t: CÊp chän läc thêi gian lÊy b»ng 0.3 ÷ 0.5s. Tr−êng hîp riªng cã thÓ tÝnh ®é ph©n cÊp thêi gian t ®èi víi hai cÇu ch× liÒn kÒ bëi c«ng thøc: t = 0.6tcc+ 0.15 (2-15) Trong ®ã tcc: Thêi gian t¸c ®éng cña cÇu ch× t¹i ®iÓm xÐt ph©n cÊp. Cßn ®é ph©n cÊp thêi gian gi÷a cÇu ch× víi r¬le: t = 0.4tcc+ 0.15 (2-16) §é nh¹y cña b¶o vÖ ®−îc kiÓm tra bëi dßng ng¾n m¹ch cùc tiÓu t¹i ®iÓm N1. I N min Knh = (2-17) I kd 2.1.4/ B¶o vÖ kho¶ng c¸ch §èi víi nh÷ng m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lín (>100 MVA), ng−êi ta sö th−êng dïng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®Ó lµm b¶o vÖ dù phßng thay cho b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn. Trªn h×nh 2 - 9, tr×nh bµy nguyªn lý sö dông b¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®Ó b¶o vÖ cho m¸y biÖn ¸p (hoÆc m¸y biÕn ¸p tù ngÉu) hai cuén d©y. B¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®−îc ®Æt c¶ 2 phÝa cña m¸y biÕn ¸p víi 3 vïng t¸c ®éng phÝa tr−íc (h−íng thuËn) vµ mét vïng t¸c ®éng phÝa sau (h−íng nghÞch). B¶o vÖ kho¶ng c¸ch ë 2 phÝa cña m¸y biÕn ¸p lµm nhiÖm vô dù phßng cho b¶o vÖ so lÖch MBA vµ cho b¶o vÖ chÝnh ®Æt ë thanh gãp vµ c¸c ®−êng d©y l©n cËn víi m¸y biÕn ¸p. Tæng trë khëi ®éng vµ thêi gian lµm viÖc cña c¸c vïng ®−îc chän nh− sau: 40 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  4. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 . Vïng thø nhÊt: ⎫ = 0.7 X ⎪ Z kd B ⎬ (2-18) = (0.4 ÷ 0.5 ) s ⎪ t1 ⎭ Trong ®ã: XB lµ ®iÖn kh¸ng cña m¸y biÕn ¸p. Vïng thø hai: Z kd = 1.3 X B ⎫ II ⎪ ⎬ (2-19) t = t + Δt ⎪ II I ⎭ Vïng thø 3 ®−îc phèi hîp víi vïng thø 2 cña c¸c b¶o vÖ kho¶ng c¸ch RZD1 vµ RZD2 ®Æt ë c¸c ®−êng d©y D1 vµ D2 l©n cËn víi m¸y biÕn ¸p. H×nh 2 - 9: S¬ ®å nguyªn lý vµ ®Æc tÝnh thêi gian cña b¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®Æt ë MBA 2 cuén d©y hoÆc MBA tù ngÉu 2.1.5/ B¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt S¬ ®å b¶o vÖ chãng ch¹m ®Êt ®¬n gi¶n nhÊt ®Æt ë m¸y biÕn ¸p cã trung ®iÓm nèi ®Êt tr×nh bµy trªn h×nh 2-10,a. S¬ ®å dïng mét m¸y biÕn dßng ®Æt trªn d©y trung tÝnh cña m¸y biÕn ¸p vµ mét r¬le qu¸ dßng víi dßng ®iÖn khëi ®éng: Ik® = (0.2 ÷ 0.4) I®m (2-20) Trong ®ã: I®m lµ dßng ®Þnh møc m¸y biÕn ¸p. Thêi gian lµm viÖc chän theo nguyªn t¾c bËc thang phèi hîp víi thêi gian cña b¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt ®Æt ë c¸c phÇn tö l©n cËn. 41 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  5. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 H×nh 2 - 10: B¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt (a) vµ ch¹m vá (b) m¸y biÕn ¸p B¶o vÖ qu¸ dßng víi trÞ sè khëi ®éng chän theo (2-20) ®¶m b¶o lo¹i trõ ®−îc tÊt c¶ c¸c tr−êng hîp ch¹m ®Êt x¶y ra trong cu«n d©y nèi h×nh sao cña m¸y biÕn ¸p vµ vïng l©n cËn cña l−íi ®iÖn nèi víi cuén d©y nµy. S¬ ®å (h×nh 2 - 10,a) còng cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó b¶o vÖ chèng ch¹m vá (thïng) m¸y biÕn ¸p. Trong tr−êng hîp nµy thïng m¸y biÕn ¸p ®−îc c¸ch ®iÖn víi ®Êt vµ m¸y biÕn dßng ®−îc ®Æt trªn d©y nèi gi÷a thïng víi ®Êt (h×nh 2 - 10,b). B×nh th−êng khi kh«ng cã ch¹m vá (thïng) dßng ®iÖn ®i qua biÕn dßng b»ng kh«ng nªn cã thÓ chØnh ®Þnh dßng khëi ®éng cña b¶o vÖ víi trÞ sè kh¸ bÐ vµ b¶o vÖ cã ®é nh¹y cao. H×nh 2 - 11:B¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt cã giíi h¹n dïng cho MBA 2 cuén d©y (a) vµ MBA tù ngÉu (b) Víi c¸c m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lín, ®Õ b¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt trong cuén d©y nèi h×nh sao cña m¸y biÕn ¸p, ng−êi ta dïng s¬ ®å b¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt cã giíi h¹n. Thùc chÊt ®©y lµ lo¹i b¶o vÖ so lÖch dßng ®iÖn thø tù kh«ng cã miÒn b¶o vÖ ®−îc giíi h¹n gi÷a m¸y biÕn dßng ®Æt ë d©y trung tÝnh cña m¸y biÕn ¸p vµ tæ m¸y biÕn dßng nèi theo bé läc dßng ®iÖn thø tù kh«ng ®Æt ë phÝa ®Çu ra cña cuén d©y nèi h×nh sao cña m¸y biÕn ¸p (H×nh 2 - 11,a). R¬le so lÖch tæng trë cao ®−îc m¾c song song víi ®iÖn trë R cã trÞ sè kh¸ lín. 42 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  6. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 . Trong chÕ ®é lµm viÖc b×nh th−êng vµ ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt ngoµi vïng b¶o vÖ (®iÓm N1) ta cã: ΔI 0 = 3I 0 − I § = 0 (2-21) Trong ®ã: I0 - dßng ®iÖn thø tù kh«ng ch¹y trong cuén d©y MBA I§ - dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y trung tÝnh MBA. NÕu bá qua sai sè cña m¸y biÕn dßng, ta cã dßng ®iÖn thø cÊp ch¹y qua ®iÖn trë R b»ng 0 vµ ®iÖn ¸p ®Æt trªn r¬le so lÖch còng b»ng 0. Khi ng¾n m¹ch trong vïng b¶o vÖ (®iÓm N2) toµn bé dßng ch¹m ®Êt sÏ ch¹y qua ®iÖn trë R t¹o nªn ®iÖn ¸p ®Æt trªn r¬le so lÖch rÊt lín, r¬le sÏ t¸c ®éng. §Ó b¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt cho c¶ cuén d©y nèi tam gi¸c cña m¸y biÕn ¸p, ng−êi ta cã thÓ ®Æt thªm m¸y biÕn ¸p t¹o trung ®iÓm nèi ®Êt ë ®Çu ra cuén tam gi¸c vµ mét bé b¶o vÖ thø 2 t−¬ng tù. Nguyªn lý so lÖch dßng ®iÖn thø tù kh«ng còng cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó b¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt cho c¸c m¸y biÕn ¸p tù ngÉu (h×nh 2 - 11,b) 2. 2/ B¶o vÖ qu¸ t¶i. Qu¸ t¶i lµm t¨ng nhiÖt ®é cña m¸y biÕn ¸p. NÕu møc qu¸ t¶i cao vµ kÐo dµi, m¸y biÕn ¸p bÞ t¨ng nhiÖt ®é qu¸ møc cho phÐp, tuæi thä cña m¸y biÕn ¸p bÞ suy gi¶m nhanh chãng. §Ó b¶o vÖ chèng qu¸ t¶i ë c¸c m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt bÐ cã thÓ sö dông lo¹i b¶o vÖ chèng qu¸ dßng th«ng th−êng tuy nhiªn r¬le qu¸ dßng kh«ng thÓ ph¶n ¸nh ®−îc chÕ ®é mang t¶i cña m¸y biÕn ¸p tr−íc khi x¶y ra qu¸ t¶i. V× vËy, víi m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lín ng−êi ta sö dông nguyªn lý h×nh ¶nh nhiÖt ®Ó thùc hiÖn b¶o vÖ chèng qu¸ t¶i. B¶o vÖ nµy ph¶n ¸nh møc ®é t¨ng nhiÖt ë nh÷ng ®iÓm kiÓm tra kh¸c nhau trong m¸y biÕn ¸p vµ tïy theo møc t¨ng nhiÖt ®é mµ cã nhiÒu cÊp t¸c ®éng kh¸c nhau nh− c¶nh b¸o, khëi ®éng c¸c møc lµm m¸t b»ng tèc ®é tuÇn hoµn cña kh«ng khÝ hoÆc dÇu , gi¶m t¶i m¸y biÕn ¸p vv… NÕu c¸c cÊp t¸c ®éng nµy kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ vµ nhiÖt ®é cña m¸y biÕn ¸p vÉn v−ît qu¸ møc cho phÐp vµ kÐo dµi qu¸ thêi gian quy ®Þnh th× m¸y biÕn ¸p bÞ c¾t ra khái hÖ thèng. C¸c ph−¬ng ph¸p b¶o vÖ qu¸ t¶i: 43 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  7. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 2.2.1/ B¶o vÖ b»ng r¬le h¬i. TÊt c¶ nh÷ng h− háng trong thïng dÇu m¸y biÕn ¸p mµ m¸y biÕn ¸p ®ã ®−îc c¸ch ®iÖn b»ng dÇu ®Òu lµm cho dÇu bèc h¬i vµ chuyÓn ®éng. C¸c m¸y biÕn ¸p dÇu cã c«ng suÊt tõ 500 KVA ®Õn 5 MVA th−êng ®−îc b¶o vÖ b»ng r¬le khÝ cã mét cÊp t¸c ®éng hoÆc 2 cÊp t¸c ®éng cho m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lín h¬n 5MVA. R¬le h¬i ®−îc l¾p trªn ®o¹n èng liªn th«ng tõ thïng dÇu ®Õn b×nh d·n dÇu theo mét ®Çu nhÊt ®Þnh cña ®Çu mòi tªn trªn r¬le h¬i ph¶i chØ vÒ phÝa thïng gi·n në dÇu (cïng víi chiÒu dßng ch¶y cña dÇu tõ thïng chÝnh qua r¬le h¬i ®Õn thïng gi·n në dÇu khi cã sù cè trong m¸y biÕn ¸p). §o¹n èng liªn th«ng dÇu cã ®é nghiªng nhÊt ®Þnh so víi mÆt ph¼ng ngang kho¶ng tõ 1-100 . §o¹n èng liªn th«ng kh«ng ®−îc cã gãc, phÇn cong cña èng cã b¸n kÝnh cµng lín cµng tèt. H×nh 2 - 12: VÞ trÝ l¾p r¬le h¬i vµ r¬le møc dÇu cña m¸y biÕn ¸p. R¬le h¬i hai phao t¸c ®éng: • Mét phao trªn (phao 1) cã h×nh cÇu rçng, nhÑ cã thÓ tù n©ng h¹ theo møc dÇu, trong phao cã chøa mét tiÕp ®iÓm thñy ng©n ®−îc nèi ra hép nèi d©y t¹i mÆt trªn r¬le. Khi cã sù cè nhÑ hoÆc qu¸ t¶i, h¬i sinh ra tËp trung ë phÝa trªn, ®Èy phao 1 vÒ vÞ trÝ n»m ngang lµm ®ãng tiÕp ®iÓm thñy ng©n. TiÕp ®iÓm nµy ®−îc nèi vµo m¹ch ®iÖn b¸o hiÖu sù cè cña m¸y biÕn ¸p. 44 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  8. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 • Mét phao d−íi (phao 2) cã cÊu t¹o t−¬ng tù nh− phao 1vµ ®ù¬c liªn kÕt víi mét c¸nh chÆn. C¸nh chÆn lµ mét tÊm kim lo¹i máng ®−îc treo t¹i vÞ trÝ phÝa lç mÆt bÝch cña r¬le h¬i phÝa nèi vµo thïng dÇu chÝnh m¸y biÕn ¸p. Do ®−îc treo ®Ó bÒ mÆt kim lo¹i th¼ng gãc víi h−íng dßng ch¶y cña dÇu nªn c¸nh chÆn t¸c ®éng theo l−u l−îng dßng ch¶y cña dÇu. C¸nh chÆn cã thÓ ®iÒu chØnh theo ba trÞ sè l−u l−îng dÇu lµ: 65, 100 vµ 150 cm/s (r¬le th−êng ®−îc nhµ chÕ t¹o ®Æt s½n trÞ sè 100cm/s). Khi m¸y biÕn ¸p vËn hµnh b×nh th−êng, dÇu chuyÓn ®éng do gi·n në theo nhiÖt ®é kh«ng ®ñ ®Ó t¸c ®éng c¸nh chÆn. Khi cã sù cè bªn trong m¸y biÕn ¸p, luång dÇu vµ h¬i sinh ra phôt m¹nh tõ thïng dÇu chÝnh qua r¬le h¬i ®Õn thïng gi·n në. L−u l−îng dÇu lín h¬n trÞ sè ®· ®iÒu chØnh s½n sÏ ®Èy cho c¸nh chÆn quay, lµm cho phao 2 ch×m xuèng, ®ãng tiÕp ®iÓm thñy ng©n , c¾t m¸y c¾t. H×nh 2 - 13: Nguyªn lý cÊu t¹o r¬le h¬i. Dùa vµo thµnh phÇn vµ khèi l−îng h¬i sinh ra ng−êi ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tÝnh chÊt vµ møc ®é sù cè. Do ®ã trªn r¬le h¬i cßn cã thªm van ®Ó lÊy hçn hîp khÝ sinh ra nh»m phôc vô cho viÖc ph©n tÝch sù cè. 2.2.2/ Sö dông r¬le nhiÖt ®é dÇu. §Ó b¶o vÖ qu¸ t¶i ng−êi ta sö dông r¬le nhiÖt ®é dÇu, nã bao gåm c¸c tiÕp ®iÓm th−êng ®ãng, th−êng më, l¾p bªn trong mét nhiÖt kÕ cã kim chØ thÞ nhiÖt. NhiÖt kÕ gåm cã c¬ cÊu chØ thÞ quay ®Ó ghi sè ®o, mét bé phËn c¶m biÕn nhiÖt, mét èng mao dÉn nèi bé phËn c¶m biÕn nhiÖt víi c¬ cÊu chØ thÞ. Bªn trong èng 45 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  9. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 mao dÉn lµ chÊt láng (dung dÞch h÷u c¬) ®−îc nÐn l¹i. Sù co d·n cña chÊt láng (trong èng mao) thay ®æi theo nhiÖt ®é mµ bé phËn c¶m biÕn nhiÖt nhËn ®−îc, sÏ t¸c ®éng c¬ cÊu chØ thÞ vµ c¸c tiÕp ®iÓm. C¸c tiÕp ®iÓm sÏ thay ®æi tr¹ng th¸i “më” thµnh “®ãng”, “®ãng” thµnh “më” khi nhiÖt ®é cao h¬n trÞ sè ®Æt tr−íc. Bé phËn c¶m biÕn nhiÖt ®−îc l¾p trong mét lç trô bäc kÝn, ë phÝa trªn n¾p m¸y biÕn ¸p, bao quanh lç trô lµ dÇu, ®Ó ®o nhiÖt ®é líp dÇu trªn cïng cña m¸y biÕn ¸p. Th−êng dïng nhiÖt kÕ cã 2 hoÆc 4 vÝt ®iÒu chØnh nhiÖt ®é ®Ó cã thÓ ®Æt s½n 2 hoÆc 4 trÞ sè t¸c ®éng cho 2 hoÆc 4 bé tiÕp ®iÓm riªng rÏ l¾p trong nhiÖt kÕ. Khi nhiÖt ®é cao h¬n trÞ sè ®Æt cÊp 1, r¬le sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm cÊp 1 ®Ó b¸o hiÖu sù cè “nhiÖt ®é dÇu cao” cña m¸y biÕn ¸p. Khi nhiÖt ®é tiÕp tôc cao h¬n trÞ sè ®Æt cÊp 2, r¬le sÏ ®ãng thªm tiÕp ®iÓm cÊp 2 ®Ó tù ®éng c¾t m¸y c¾t, ®ång thêi còng cã m¹ch b¸o hiÖu sù cè “c¾t do nhiÖt ®é dÇu cao”. 2.2.3/ Sö dông r¬le nhiÖt ®é cuén d©y. R¬le nhiÖt ®é cuén d©y gåm 4 bé tiÕp ®iÓm (mçi bé cã mét tiÕp ®iÓm th−êng më , mét tiÕp ®iÓm th−êng ®ãng víi cùc chung) l¾p bªn trong mét nhiÖt kÕ cã kim chØ thÞ. NhiÖt kÕ gåm cã: c¬ cÊu chØ thÞ quay ®Ó ghi sè ®o, mét bé phËn c¶m biÕn nhiÖt c¬ cÊu chØ thÞ. Bªn trong èng mao dÉn lµ chÊt láng ®−îc nÐn l¹i. Sù co gi·n cña chÊt láng trong èng mao dÉn thay ®æi theo nhiÖt ®é mµ bé c¶m biÕn nhËn ®−îc, t¸c ®éng c¬ cÊu chØ thÞ vµ 4 bé tiÕp ®iÓm. T¸c ®éng lªn c¬ cÊu thÞ vµ c¸c tiÕp ®iÓm, cßn cã mét ®iÖn trë nung. Cuén d©y thø cÊp cña mét biÕn dßng ®iÖn ®Æt tai ch©n sø m¸y biÕn ¸p ®−îc nèi víi ®iÖn trë nung. Nèi song song víi ®iÖn trë nung lµ mét biÕn trë ®Ó hiÖu chØnh. T¸c dông cña ®iÖn nung (tïy theo dßng ®iÖn qua cuén d©y m¸y biÕn ¸p) vµ t¸c dông cña bé c¶m biÕn nhiÖt lªn c¬ cÊu ®o l−êng cïng c¸c bé tiÕp ®iÓm sÏ t−¬ng øng víi nhiÖt ®é ®iÓm nãng: nhiÖt ®é cña cuén d©y. Cã 4 vÝt ®iÒu chØnh nhiÖt ®é ®Ó ®Æt trÞ sè t¸c ®éng cho 4 bé tiÕp ®iÓm. Tïy theo thiÕt kÕ, c¸c tiÕp ®iÓm r¬le nhiÖt ®é cã thÓ ®−îc nèi vµo c¸c m¹ch: b¸o hiÖu sù cè “nhiÖt ®é cuén d©y cao” m¹ch tù ®éng më m¸y c¾t ®Ó c« lËp m¸y biÕn ¸p, m¹ch tù ®éng khëi ®éng vµ ngõng c¸c qu¹t lµm m¸t m¸y biÕn ¸p. 46 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
  10. . §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 2.2.4/ Sö dông r¬le møc dÇu. R¬le møc dÇu gåm hai bé tiÕp ®iÓm l¾p bªn trong thiÕt bÞ chØ thÞ møc dÇu. §èi víi m¸y biÕn ¸p cã bé ®æi nÊc ®iÖn ¸p cã t¶i, thïng d·n në dÇu ®−îc chia lµm hai ng¨n. Ng¨n cã thÓ tÝch lín, ®−îc nèi èng liªn dÇu th«ng qua r¬le h¬i ®Õn thïng chÝnh m¸y biÕn ¸p (®Ó cã thÓ tÝch gi·n në dÇu cho m¸y biÕn ¸p). Ng¨n cã thÓ tÝch nhá, sÏ ®−îc nèi èng liªn dÇu ®Õn thïng chøa bé ®æi nÊc cã t¶i. Thïng chÝnh m¸y biÕn ¸p vµ thïng bé ®æi nÊc ®−îc thiÕt kÕ riªng rÏ, kh«ng cã liªn th«ng dÇu víi nhau. V× vËy, cã hai thiÕt bÞ chØ thÞ møc dÇu m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ chØ thÞ møc dÇu bé ®æi nÊc cã t¶i. Xem h×nh vÏ vÞ trÝ l¾p r¬le møc dÇu t¹i m¸y biÕn ¸p sau: H×nh 2 - 14: VÞ trÝ l¾p r¬le møc dÇu t¹i m¸y biÕn ¸p CÊu t¹o cña thiÕt bÞ chØ thÞ møc dÇu gåm hai phÇn: bé phËn ®iÒu khiÓn vµ bé chØ thÞ. Bé phËn ®iÒu khiÓn cã mét phao (3), thanh quay (8), trôc quay (9), cã l¾p nam ch©m vÜnh cöu (4). Bé ®iÒu khiÓn l¾p trªn vá m¸y (®Çu thïng gi·n në) cã vßng ®Öm. Bé phËn chØ thÞ gåm kim chØ thÞ (6) l¾p trªn trôc mang mét nam 47 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản