intTypePromotion=1

Giáo trình kết cấu nhà cao tầng - Th.s Phạm Phú Anh Duy

Chia sẻ: Hoàng Đức Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:126

0
780
lượt xem
288
download

Giáo trình kết cấu nhà cao tầng - Th.s Phạm Phú Anh Duy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình môn học kết cấu nhà cao tầng gồm 6 chương trình bày các định nghĩa nhà cao tầng, đặc điểm thiết kế và sử dụng nhà cao tầng, các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng, tải trọng và tác động, nguyên lý thiết kế các hệ kết cấu nhà cao tầng và ứng dụng etabs để thiết kế nhà cao tầng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kết cấu nhà cao tầng - Th.s Phạm Phú Anh Duy

 1. 75cÏ1* Ç$Õ, +2h& '8< 7É1 KHOA XÁY DÆÛNG .š±7 &˜±8 1+$£ &$2 7˜­1* %,®1 62$Õ1 7K6 3+$Õ0 3+8Î $1+ +8< Âaì Nàông, 04/2010 http://www.ebook.edu.vn
 2. 3+Æ1 % *, *, 1* ' <  JL *, 7+ 1 , '81* 75$1* 1' &+ 1* *, , 7+, 8 &+81* « 1' &+ 1*  &È& + . 7 & 8 &+ 8 / & 1+¬ &$2 7 1* « 1' &+ 1*  &È& + . 7 & 8 &+ 8 / & 1+¬ &$2 7 1* WW
 3. « 1' &+ 1*  7 , 75 1* 9¬ 7È& 1* « 1' 1' &+ 1*  7 , 75 1* 9¬ 7È& 1* WW
 4. « 1'1' &+ 1*  7 , 75 1* 9¬ 7È& 1* WW
 5. « 1' &+ 1*  1*8
 6. 1'1' &+ 1*  1*8
 7. 7 1* &+ 1*  1*8
 8. « 1' &+ 1*  1*8
 9. 1'1' &+ 1*  1* ' 1* (7$%6 7+, 7 . 1+¬ &$2 7 1* 2 http://www.ebook.edu.vn
 10. 1' &+ 1* *, , 7+, 8 &+81* 1 , '81* 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % &  QK QJK D Yj +L X Yj WUuQK Ej\ +L X WUuQK Ej\ Yj JL L SKkQ OR L QKj FDR ÿ F ÿ QK QJK D QKj WKtFK ÿ F ÿ QK QJK D W QJ FDR W QJ P L Y QKj FDR W QJ 3KkQ OR L ÿ F QKj 3K P YL iS G QJ W QJ FDR W QJ OR L F ÿL P 7UuQK Ej\ ÿ F ÿ F 1rX OrQ ÿ F QK QJ 3KkQ WtFK ÿ F FiF WKL W N Yj V ÿL P WKL W N QKj FDR ÿL P NKiF QKDX F E Q ÿ F ÿL P F E Q NKL G QJ QKj FDR W QJ W QJ JL D WKL W N QKj FDR WKL W N QKj FDR W QJ W QJ Yj QKj WK S W QJ 7UuQK Ej\ ÿ F ÿ F ÿL P V G QJ QKj FDR W QJ 7uQK KuQK 1 P ÿ F [X WK Yj SKiW WUL Q QKj FDR WuQK KuQK SKiW WUL Q Kj W QJ 9L W 1DP FDR W QJ 9L W 1DP Yj WUrQ WK JL L Yj WUrQ WK JL L +uQK WK F Yj SK QJ SKiS G \K F 7UuQK FKL X SRZHUSRLQW K L ÿiS 7jL OL X WKDP NK R >@ 7K6 3K P 3K~ $QK +X\ . W F X QKj FDR W QJ *LiR WUuQK Q L E j 1 QJ >@ 3*676 /r 7KDQK +X Q . W F X QKj FDR W QJ E QJ Er W{QJ F W WKpS 1;% .+.7 +j Q L >@ :VXOOR . W F X QKj FDR W QJ 1;%;' +j 1 L 1' &+ 1*  &È& + . 7 & 8 &+ 8 / & 1+¬ &$2 7 1* 1 , '81* 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % &  + N W F X 7UuQK Ej\ ÿ F FiF 1rX OrQ ÿ F X *L L WKtFK Yj VR FK X O F WKHR K N W F X FK X O F QK F ÿL P Yj SK P YL ViQK ÿ F V OjP SK QJ ÿ QJ WKHR SK QJ ÿ QJ Yj iS G QJ FKR W QJ K YL F F D FiF K NtQ ÿ F ÿL P F X W R F D N WF X Yj K K W QJ K  + N W F X 7UuQK Ej\ ÿ F FiF 1rX OrQ ÿ F X 7UuQK Ej\ Yj JL L FK X O F WKHR K N W F X FK X O F QK F ÿL P Yj SK P YL WKtFK ÿ F WiF G QJ SK QJ QJDQJ WKHR SK QJ QJDQJ Yj iS G QJ FKR W QJ K F D VjQ WURQJ QKj ÿ F ÿL P F X W R F D N WF X FDR W QJ W QJ K +uQK WK F Yj SK QJ SKiS G \K F 7UuQK FKL X SRZHUSRLQW K L ÿiS 7jL OL X WKDP NK R >@ 7K6 3K P 3K~ $QK +X\ . W F X QKj FDR W QJ *LiR WUuQK Q L E j 1 QJ 3 http://www.ebook.edu.vn
 11. >@ 3*676 /r 7KDQK +X Q . W F X QKj FDR W QJ E QJ Er W{QJ F W WKpS 1;% .+.7 +j Q L >@ :VXOOR . W F X QKj FDR W QJ 1;%;' +j 1 L 1' &+ 1*  &È& + . 7 & 8 &+ 8 / & 1+¬ &$2 7 1* WW
 12. 1 , '81* 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % &  &iF K N W 1rX OrQ ÿ F FiF 7UuQK Ej\ ÿ F X F X WK QJ GQJ K N W F X WK QJ QK F ÿL P F D W QJ 9L W 1DP GQJ 9L W 1DP K N W F X 3K QJ SKiS 7UuQK Ej\ ÿ F *L L WKtFK ÿ F FiF O D FK Q FiF K SK QJ SKiS O D O D FK Q ÿy N W F X QKj FDR FK Q FiF K N W F X W QJ WURQJ QKj FDR W QJ 1 P ÿ F FKL X QJ G QJ ÿ F ÿ 1 P ÿ F QJX\rQ FDR WKtFK K S ÿ L Y L FK Q FKL X FDR FKR FiF W F ÿ D UD WU V FiF F{QJ WUuQK Er W{QJ F{QJ WUuQK F WK FKL X FDR ÿy F W WKpS WRjQ NK L +uQK WK F Yj SK QJ SKiS G \K F 7UuQK FKL X SRZHUSRLQW K L ÿiS 7jL OL X WKDP NK R >@ 7K6 3K P 3K~ $QK +X\ . W F X QKj FDR W QJ *LiR WUuQK Q L E j 1 QJ >@ 3*676 /r 7KDQK +X Q . W F X QKj FDR W QJ E QJ Er W{QJ F W WKpS 1;% .+.7 +j Q L >@ :VXOOR . W F X QKj FDR W QJ 1;%;' +j 1 L 1' &+ 1*  7 , 75 1* 9¬ 7È& 1* 1 , '81* 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % &  7 L WU QJ 7UuQK Ej\ QJX\rQ 9 Q G QJ ÿ [iF ÿ QK ÿ QJ W F [iF ÿ QK W QK W L ÿ F W QK W L FKR F{QJ WUuQK 7UuQK Ej\ ÿ F 9 Q G QJ ÿ [iF QJ G QJ Yj SKkQ QJX\rQ W F [iF ÿ QK ÿ QK KR W W L ÿ QJ FKR WtFK ÿL X NL Q FKR KR W W L ÿ QJ F{QJ WUuQK SKpS JL P KRDW W L ÿ QJ +uQK WK F Yj SK QJ SKiS G \K F 7UuQK FKL X SRZHUSRLQW K L ÿiS 3K QJ SKiS WKX\ W WUuQK 7jL OL X WKDP NK R >@ 7K6 3K P 3K~ $QK +X\ . W F X QKj FDR W QJ *LiR WUuQK Q L E j 1 QJ >@ 3*676 /r 7KDQK +X Q . W F X QKj FDR W QJ E QJ Er W{QJ F W WKpS 1;% .+.7 +j Q L 4 http://www.ebook.edu.vn
 13. >@ :VXOOR . W F X QKj FDR W QJ 1;%;' +j 1 L >@ 7&;'91 ± 7,Ç8 &+8 1 7 , 75 1* 9¬ 7È& 1* 1' 1' &+ 1*  7 , 75 1* 9¬ 7È& 1* WW
 14. 1 , '81* 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % &  7 L WU QJ 7UuQK Ej\ QJX\rQ 1 P ÿ F QJX\rQ W F 9 Q G QJ ÿ [iF QJDQJ W F [iF ÿ QK W L WU QJ [iF ÿ QK WKjQK SK Q ÿ QK WKjQK SK Q JLy ÿ QJ F D W L WU QJ JLy ÿ QJ F D W L WU QJ JLy 1 P ÿ F QJX\rQ QJ G QJ ÿ [iF ÿ QK W F [iF ÿ QK K V NKt K V NKt ÿ QJ FKR P W ÿ QJ F D iS O F JLy V WU QJ K S SK F W S 1 P ÿ F QJX\rQ 9 Q G QJ ÿ F ÿ W W F W K S Q L O F Yj K S Q L O F Yj FKX\ Q FKX\ Q Y GR WKjQK Y GR WKjQK SK Q W QK Yj SK Q W QK Yj WKjQK WKjQK SK Q ÿ QJ F D W L SK Q ÿ QJ F D W L WU QJ JLy VLQK UD WU QJ JLy VLQK UD +uQK WK F Yj SK QJ SKiS G \K F 7UuQK FKL X SRZHUSRLQW K L ÿiS 7jL OL X WKDP NK R >@ 7K6 3K P 3K~ $QK +X\ . W F X QKj FDR W QJ *LiR WUuQK Q L E j 1 QJ >@ 3*676 /r 7KDQK +X Q . W F X QKj FDR W QJ E QJ Er W{QJ F W WKpS 1;% .+.7 +j Q L >@ :VXOOR . W F X QKj FDR W QJ 1;%;' +j 1 L >@ 7&;'91 ± 7,Ç8 &+8 1 7 , 75 1* 9¬ 7È& 1* 1'1' &+ 1*  7 , 75 1* 9¬ 7È& 1* WW
 15. 1 , '81* 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % &  7 L WU QJ 7UuQK Ej\ ÿ F F X 3KkQ OR L ÿ F FiF ÿ QJ ÿ W W R F D TX ÿ W FiF WUkQ ÿ QJ ÿ W G D YjR FK WLrX ÿ [iF ÿ QK ÿ VkX F D FK Q WLrX ÿ QJ ÿ W Yj QJX Q J F ÿ QJ ÿ W 1 P ÿ F QJX\rQ QJ G QJ ÿ KL X W F ÿiQK JLi V F P QK ÿ F FiF WK{QJ WLQ Y F D WU Q ÿ QJ ÿ W V F P QK F D WUkQ G QJ ÿW 1P ÿ F EQ ÿ 9 Q G QJ ÿ F ÿ SKkQ YQJ ÿ QJ ÿ W [iF ÿ QK Y WUt F{QJ F D 9L W 1DP WUuQK [k\G QJ WKX F YQJ QjR WUrQ E Q ÿ SKkQ YQJ ÿ QJ ÿ W 5 http://www.ebook.edu.vn
 16. 7UuQK Ej\ ÿ F TXDQ *L L WKtFK ÿ F FiF ÿL P WKL W N NKiQJ TXDQ ÿL P ÿy FK Q KL Q ÿ L 7UuQK Ej\ ÿ F FiF SK QJ SKiS WtQK WRiQ ÿ QJ ÿ W 7UuQK Ej\ ÿ F 1rX OrQ X QK F &K Q ÿ F SK QJ QJX\rQ WF FK Q ÿL P Yj SK P YL QJ SKiS WtQK WRiQ ÿ QJ SK QJ SKiS WtQK WRiQ G QJ FKR W QJ SK QJ ÿ W FKR F{QJ WUuQK F ÿ QJ ÿ W SKiS WK  7UuQK Ej\ QJX\rQ W F 1 P ÿ F QJX\rQ W F 9 Q G QJ ÿ [iF [iF ÿ QK W L WU QJ ÿ QJ [iF ÿ QK W L WU QJ ÿ QJ ÿ QK W L WU QJ ÿ QJ ÿW ÿ W WKHR SK QJ SKiS ÿ W WKHR SK QJ W QK O F QJDQJ W QJ SKiS W QK O F QJDQJ ÿ QJ W QJ ÿ QJ +L X ÿ F FiF QJ G QJ ÿ W K S SK QJ SKiS W K S W L WU QJ ÿ QJ ÿ W FKR W L WU QJ ÿ QJ ÿ W F{QJ WUuQK F WK +uQK WK F Yj SK QJ SKiS G \K F 7UuQK FKL X SRZHUSRLQW K L ÿiS 3K QJ SKiS ÿ W Y Q ÿ 7jL OL X WKDP NK R >@ 7K6 3K P 3K~ $QK +X\ . W F X QKj FDR W QJ *LiR WUuQK Q L E j 1 QJ >@ 3*676 /r 7KDQK +X Q . W F X QKj FDR W QJ E QJ Er W{QJ F W WKpS 1;% .+.7 +j Q L >@ :VXOOR . W F X QKj FDR W QJ 1;%;' +j 1 L >@ 7&;'91 ± 7,Ç8 &+8 1 7 , 75 1* 9¬ 7È& 1* 1' &+ 1*  1*8
 17. +uQK WK F Yj SK QJ SKiS G \K F 7UuQK FKL X SRZHUSRLQW K L ÿiS 7jL OL X WKDP NK R >@ 7K6 3K P 3K~ $QK +X\ . W F X QKj FDR W QJ *LiR WUuQK Q L E j 1 QJ >@ 3*676 /r 7KDQK +X Q . W F X QKj FDR W QJ E QJ Er W{QJ F W WKpS 1;% .+.7 +j Q L >@ :VXOOR . W F X QKj FDR W QJ 1;%;' +j 1 L >@ 7&;'91 ± 7,Ç8 &+8 1 7 , 75 1* 9¬ 7È& 1* 1' &+ 1*  1*8
 18. 1 , '81* 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % &  .KiL QL P Y 7UuQK Ej\ ÿ F 1rX OrQ ÿ F ÿL X 3KkQ WtFK ÿ F NKL EL Q G QJ ÿ QJ NKiL QL P Y EL Q NL Q ÿ YiFK F QJ [ \ UD EL Q G QJ ÿL X Yj NK{QJ G QJ ÿ QJ ÿL X Yj EL Q G QJ ÿ QJ ÿL X ÿ QJ ÿL X KDZRMF ÿ QJ ÿL X NK{QJ ÿ QJ ÿL X NK{QJ ÿ QJ ÿL X WKu SK Q QJ F D N W F X QK WK QjR +uQK WK F Yj SK QJ SKiS G \K F 7UuQK FKL X SRZHUSRLQW K L ÿiS 3K QJ SKiS ÿ W Y Q ÿ 7jL OL X WKDP NK R >@ 7K6 3K P 3K~ $QK +X\ . W F X QKj FDR W QJ *LiR WUuQK Q L E j 1 QJ >@ 3*676 /r 7KDQK +X Q . W F X QKj FDR W QJ E QJ Er W{QJ F W WKpS 1;% .+.7 +j Q L >@ :VXOOR . W F X QKj FDR W QJ 1;%;' +j 1 L >@ 7&;'91 ± 7,Ç8 &+8 1 7 , 75 1* 9¬ 7È& 1* 1'1' &+ 1*  1*8
 19. 1 , '81* 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % & 0 & 7,Ç8 % &  7tQK WRiQ V 1 P ÿ F FiF JL ÿ JL QJ WKHR WKL W WtQK WRiQ F QJ ÿ 1 P ÿ F QJX\rQ 9 Q G QJ ÿ SKkQ +L X Yj SKkQ WtFK Oê SKkQ SK L W L SK L W L WU QJ QJDQJ ÿ F FiF QJX\rQ Oê WU QJ QJDQJ FKR QKj FKR P W V WU QJ K S SKkQ SK L W L WU QJ Fy K YiFK F QJ ÿ W F WK QJDQJ WKHR P W SK QJ SK QJ 1 P ÿ F QJX\rQ QJ G QJ ÿ WtQK Oê WtQK WRiQ QKj FDR WRiQ QKj FDR W QJ VR W QJ Fy YiFK F QJ YiFK F QJ Yj O}L NtQ Yj O}L NtQ 7 http://www.ebook.edu.vn
 20. 1 P ÿ F QJX\rQ QJ G QJ ÿ WtQK Oê WtQK WRiQ YiFK WRiQ YiFK F QJ Fy EL Q F QJ Fy EL Q G QJ G QJ ÿ QJ ÿL X ÿ QJ ÿL X 1 P ÿ F QJX\rQ QJ G QJ ÿ WtQK Oê WtQK WRiQ YiFK WRiQ YiFK F QJ ÿ F F QJ ÿ F 1 P ÿ F QJX\rQ QJ G QJ ÿ WtQK Oê WtQK WRiQ YiFK WRiQ YiFK F QJ Fy O F QJ Fy O F D F D +L X Yj Y Q G QJ ÿ F FiF F{QJ WK F SKkQ SK L W L WU QJ QJDQJ FKR YiFK F QJ +uQK WK F Yj SK QJ SKiS G \K F 7UuQK FKL X SRZHUSRLQW K L ÿiS 7jL OL X WKDP NK R >@ 7K6 3K P 3K~ $QK +X\ . W F X QKj FDR W QJ *LiR WUuQK Q L E j 1 QJ >@ 3*676 /r 7KDQK +X Q . W F X QKj FDR W QJ E QJ Er W{QJ F W WKpS 1;% .+.7 +j Q L >@ :VXOOR . W F X QKj FDR W QJ 1;%;' +j 1 L >@ 7&;'91 ± 7,Ç8 &+8 1 7 , 75 1* 9¬ 7È& 1* 1' &+ 1*  1*8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2