intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Giáo trình lý thuyết kiến trúc part 7

Chia sẻ: Asdhdk Dalkjsdhak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
148
lượt xem
52
download

Giáo trình lý thuyết kiến trúc part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chức năng sử dụng: kiến trúc cung điện, tôn giáo (đình, chùa, miếu thờ...), văn hóa (bia, đền...), nhà ở dân gian,... Vật liệu xây dựng thì cũng ít có tính cách lâu dài, chỉ trừ các công trình công cộng: gạch, đá, gỗ quý (thiết mộc)... mà đa số dùng các vật liệu địa phương sẵn có như lá, tranh, tre, gỗ đẽo, đá kê nền cột, đất sét nung hoặc không nung, bùn trộn rơm,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình lý thuyết kiến trúc part 7

 1. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 73 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 2. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 74 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 3. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc 2. Không gian t p trung: * Khái ni m: Khi có m t không gian thành ph n ư c xác nh là không gian h t (trung tâm). Các không gian khác th c p ư c b trí ư c b trí xung quanh không gian h t nhân. * c i m- c trưng: - Không gian h t nh n thư ng có l n hơn (di n tích, kh i tích) rõ rang so v i các không gian thành ph n và là không gian chính, t ch c, ch ng , là trung tâm trong t ng th k t n i các không gian th c p xung quanh chu vi c a nó. - T ch c không gian trung tâm có th là hư ng tâm, tán x hoàn hoành, ho c xoáy c - Các không gian thành ph n c a b c c có th tương ương nhau ho c khác nhau v ch c năng, kích thư c và hình th c t o nên m t t ng th cân x ng và i x ng qua hai hay nhi u tr c. - Vì hình th c a ki u t ch c không gian t p trung v n không có phương hư ng, do v y mà vi c t ch c m t l i vào thư ng là s phát tri n c a m t không gian thành ph n phát tri n lên ư c s d ng như m t c ng ón. - T ch c t p trung có tính n nh, liên k t ch c ch , m c, tính hình h c cân x ng có th ư c s d ng : + Thi t l p m t i m trong không gian + K t thúc m t tr ng thái d ng tuy n. + Làm m t ch th xác nh bên trong không gian. - 75 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 4. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 76 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 5. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc Ví d và ng d ng: M t b ng nhà hát, r p xi c, nhà thi u, ga xe l a… M t s công trình b o tàng, công trình tôn giáo…ki u t ch c không gian t p trung làm n i b t rõ không gian h t nhân là không gian có ch c năng chính c a công trình. - 77 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 6. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc 3- Không gian tán x (không gian r qu t) * Khái ni m: Là h th ng không gian k t h p các thành ph n c a hai lo i t ch c không gian t p trung và không gian tuy n tính. Bao g m m t không gian chính làm không gian h t nhân, các không gian d ng tuy n ư c t ch c xung quanh. * c i m: - Các không gian thành ph n có th b ng ho c khác nhau v l n, công năng tương thích. - Các không gian thành ph n t p trung quanh không gian h t nhân và phát tri n t không gian trung tâm theo m t h th ng. - T ch c không gian tán x mang tính hư ng ngo i - Nh ng hình th c tán x k p h p nhau, s khuy t trương lên thành m t h m ng ki u t ong. Ví d và ng d ng: Ki u t ch c này thư ng th y trong các công trình nhà tr , m u giáo, các trư ng h c chuyên bi t… - 78 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 7. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 79 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 8. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 80 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 9. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc 4. T ch c không gian h p nhóm. * Khái ni m: T ch c không gian h p nhóm s d ng vi c ghép liên t c m t cách dàn trãi k t h p gi a không gian n v i cũng không gian kia (là các không gian thành ph n ư c nhóm h p l i t o thành m t t h p m i) * c i m- c trưng: - Nó có th là t p h p b i nh ng không gian có nh ng nét th c m chung, tương thích v hình dáng, v hính th c và v hư ng. - M t t ch c h p nhóm cũng có th ti p c n các không gian thành ph n khác nhau v l n, hình th c, công năng, nhưng liên h gi a cái n và cái kia b ng m t tr c i x ng hay m t sư cân b ng quay. - T ch c h p nhóm m m d o, có th thêm ho c b t m t s hình th c. - Tính i x ng và tính tr c có th ư c s d ng nh n m nh s liên k t và có tính quan tr ng nh t nh trong vi c nh n bi t t m quan tr ng ch y u hay th y u. Ví d và ng d ng: Ki u t ch c này thư ng th y rõ các công trình Câu l c b , thư vi n, nhà văn hoá…Các không gian nh ư c h p nhóm trong m t không gian trung tâm, hay trong các văn phòng làm vi c - 81 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 10. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 82 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 11. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc 5. T ch c không gian m ng lư i ô vuông * Khái ni m: - Là các không gian thành ph n ư c s p x p u n theo hai hay ba phương vuông góc theo m t lu t nh t nh. - M t m ng i n hình là m t ơn v không gian mang tính mô un nh c i nh c l i. M ng có th ư c thêm b t hay t h p ch ng chéo mà v n gi ư c tính nh t quán và tính nguyên d ng v m t t ch c không gian. * c i m- c trưng: - M ng có th ư c c u t o l ch theo m t chi u hay hai chi u, t o ra m t qu n th a c p v i các mô un khác nhau v quy mô và t l . - Các không gian (không gian thành ph n) trong t h p m ng có s ng u v l n (di n tích và kh i tích) và có ch c năng tương thích. - T ch c không gian m ng t o ra m t t h p có s c hút l n, có m c căng th giác. - Tuy nhiên vi c t ch c không gian m ng không khéo d ưa n tình trang b c c nhàm chán, ơn i u. - Trong m ng lư i không gian, nh ng yêu c u v kích thư c không gian, yêu c u k t n i không gian lưu thông, không gian d ch v mà m t s không gian thành ph n có th thay i kích thư c không theo chính th ng ho c thay i chi u hư ng. - tránh s ơn i u, ôi khi trong t ng th h th ng có s d ch chuy n, thay i hư ng, ho c thêm b t các không gian thành ph n nh m làm i m nh n. Ví d và ng d ng: Ki u t ch c không gian m ng thư ng áp d ng trong quy ho ch, t ch c các t ng m t b ng qu n th ki n trúc có các công năng ch c năng tương thích như resort, nhà i u dư ng…. - 83 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i
 12. Giáo trình m ôn Lý thuy t Ki n Trúc - 84 - Gi ng viên: V ũ T h Thuý H i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản