intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình ma sát học - Chương 7

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

125
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình ma sát học được viết nhằm phục vụ các lớp cao học ngành kỹ thuật cơ khí - Chương 7 Bôi trơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình ma sát học - Chương 7

 1. 88 ~ " ,OHUONG'? BOITRdN Khl n61dEinbOl tran ta bltit rc!mgcO rat nh~u n¢i dung phaiD8n:'~i 1rm tuc phai xet dEind1At~lctfdh, no Ia chat lOng hay chat ran. Thanh ph~n cac chat b~i Jt~..1 cGQg 'flhl(MDngphll' 'gta :can ilh@F4~ tang tfnh ruing bOitrCJll ro.ngnhung.d~liI~n.Ctrth~.Phalxet t d&n .«» nhOt caf; .
 2. 89 i~ 0 n r;d¥:) ::~"i ,\ 1 4'COtlgrAp '180 cae :, D6u,ooapJ\fCfGad"duqcbom ,,-,~t ,~I1QNciu ,_ .nang' ng6ng frt1c·1··f6n··W' glli'RO . 'v! trf nhAt d!nh khi cO tai. D~u tran qua bAn map 6~tJiu"g "~'va' ehua 3. D~~/ehinh titti~I ••ir6 d~ gID'a bqe luOn ( h1e'Gio.;~i cd 181~'!n~~ :~t~t~ap tf'4~ dl ~uy'n mc)UU~'.nho tbeo ctfJ6u,ngo~ Ilfc'tam they'd~i ap IlfC trong bu6ng d~u. Nhc, tich IUu 6 cO th! tflAlt'btrfth du d. . :~il ~ 1My (Sfihip.~ trong; ooOng 6 lam v~e d ~,
 3. 90 + Khi may lam v~c tr4c chinh " thdi d~m ~t I ,, '~U:1iluay(va trang thdi kY'VltCJt Iin'bao:g~cHrig ~m. 6 JtWY"tilh.~kh6ng,JX)1 h~n tl.:tqAgmon tmng qucitn'nh J~m.~.l$c., ;,,,'- w;t.6 ..•M1uC1CdEm ttUJU t'ihh: ' .~ i:W~~,i{.,. ( T •.. _.,r .~ ..... '_.• ~c~ita +,HtlthOaQ pbucH~p,dat ti&n (#.~ lam I~J cao ap' ~t'nbMctfi,nhJoAh pbcJI cO'b$Tt ~tf;lP teaC i~ linbkitlnkhac. :~,- . ',' ,;; r ,>., , ..'t rl¥u ... v.tmg"h., thOng J*at< ;U,"ttlflh.n&rf phai ~hA~ Iqc tclrn.dAunong nAn d~ nhdtlg18ffi;do'd6~ft8.icO 7 h~th6ngram"nhi ,''"",'' ::
 4. 91 ... • KAt dJu ddn gian, d¢ tin ~y cao. • Ch~ tqo gOitrlJc don gian, d~ dang khi slta chua ~p rap, khOng can phai d~u chinh ph~n t~t Iuu khi ~p 6. • D~ dang ch~ tqo cac t~t luu. • Di&u chinh dUQC Ilfc lam v~c cUagOi.,_ ap • Nhu9Cd16m: ca h~ thOng;'~f1~'k~htl;'n""li~(;~d61\~y , chi dung chOithfOOb~~hghlAn cl1ti.~-;n ,;:, '- .'. ' b. 6.dQ ."a'6dil ch~ dUngiHf.ftnJ,ngaytrdrtg& ' • Uu: h6 thOn"';"'on.' ,)'1 / ,~ r:'.J. '>1 :-", ". ;;:U hQl> sa~:~at hang Io~t n~n dUQC'd~)*,g rai h",n nay trong cac may.cO,ng C\I. ~n .th6 gidL • Nhllc;:Jc: • K8fhAft; phJc!:~p:' ,, ~ '.." ..,..." ,' •..... \ - · ,~, y,\~y ttulp.", .. '; ~ .,Ch! fila kho, dot,hei phlldng phap OOnt~n h",n d~i. , r • Kho ~an khi slta ooaa, kh~ng di6u chinh dUt;'C ap Illc trong buOng. :" . , 1.• C• .4a.,Q'G)~ ~~-(O,q~.y;~, 2 ong ..•.• ":-h 4""';' •• , J .•t.. ·.~h'j,. ' ~ ." ~n ;: : t1 [;r1f ILh.,' '. -~ . ( X em bdng: trong.ben ),; ,,: ',0., 'i ,~.' ~ '-I ,-{ _!J ""'!". 96
 5. 92 ~•. J nhUr;Jg~UcJrAp:; TJ:ong ~p:suatttongOOOng thti' I: '- Pb: ap Ilfc b~J . Pi = 1 0 4-r~.t~Gllem~, n6nchQncPj ;:;-,1() +~OKGI cn'1~'; o : DlImgkfnh ng6ng trl:'c. ' va tj. + (0,0006 ~ : Khe hiJ hlldng kfnh dB 1:\:"'== 0,90q($5)Oh1) '," . ,c. rnk : Tocl)Il)"1,l&h cua bu6nl9/':'- ., . " ", '~''',' • ' ... "t' •••• I. '0' 00. Kr : H~ 50 Ie! dtn anh huang cUa ra,nh dQc try,q•. = 1 vat> kh6ng ranh. '•. " Kr vat> cO ranh va phl:' th\J¢"q.~C?kiCtJ.th~ .cUa6 : Kr> 1 cv'-' ,~. _~ t' •. · ~I·,-' - .. ~,". r,",f" ...... ~.. '/' - .. '1'/ ..' .."· !, ., n r -". ;~t '. +/
 6. 91 ... cao. • K~t dJu dan gian, d¢ tin ~y • Che:\~o g6i trlJc don gian, d6 dang khi sUa chO'a lap rap, khOng CAinphai d~u chinh phtm t~t lU'u khi lap d. • 06 da ng che:\~o ca c titit 111u. • Dit\uchinh dl1QCap Illc lam v~c aia gOL_ NhU'~ dlAm: ca htl thOng~f1g'k~htfhMri~tfd6l\~y • , chi dung chOiW OO~fta¥clhghi6n cl1u."-·;J\ ,.; , < . b. 6,dCI va-de ch~ dimg,fiM',ft.tu.ngaytrdrtg& ' • Uu: ." ""~ ~ ~ thOna;gQn. 'A ;'" ;' ',,'" '.PhU h~ san xuat hang ~t n~n dU'C1C'(j6~~g rai h~n nay trong cac may J~,ng cy ~n "iM gidI. • Nhl1c;IC: • Klt\:A&';e; phUc'~p:' ", ',' ;',_ ,', ~~ f ;\~ _. ,_, ...••.••. th~P: ,.', ',';" , • ,~,Y~,~Y .,Ch! tE10 kho, d6i, h6i phl1ang phap OOntltin h~n , (, ~, '~ -- • Kho ~an khi stra oolJaf kh6ng'di6u chinh dLl~ ap hIe trong buOng. : ,. " 1.2. C6hg1.tlli'Gj~~'~16.ttJ'y;~h·t ,', '-' \ , c"".· ..' _,'" .•.•..• 98
 7. 92 j; TJ:ong nh(b;lQ,,~jt1U~Jr!o:; Pb: ap 'lie b~. ap st:t6t trong OOOngthti' i: ... Pi =10 +! 59KGrgn~, n6nchQn'Pj ~,1() ~2OKGI Crn~': o :0U 1 va cS cO ranh va phuthuO~ vao kfCh' Ulli.dccUa 6 : , .f;:;, " ", i':j':",r! jon ~/:,¥ ',; -'i ,. Kr = + o. J 1 ;~}I{9.t':'(~t&·;:-;'9J t4)] ,.; ,': = 10 + 11. Vdi 1'0 11: cNAu r¢ng vach hgan the6'P'tt1(t,g 'HQe' lt4e. 110,',_ , ''II , ~ : chiAu r¢ng be, buOng dAu trong 0 chc11n. ho: khe he,gilla b6.m"t va cS {Jvc. F : d~n Uch h~u qua tLtdng dLtdng va 6 chc11n 99
 8. ~, 93 nh~t cUa R3 : ban kfnh IOn nhAt va nho v6nQ ngoai R4, ( c." - v nd~ mn m) : ,~ 1('" ; 0 R1 : ban kfnh Ian nhAt va nho nhAt cUa 'lOng trong R2, '1''' : :- _.; ,;", , _, ',~ - '.' •• J .•••: ~~~" 1 ''''l ~'\,"II'_: :'.' : ''''''j>'' J' , 1'~••••:' \ ,,', "-) 1 - .'~' ,'~ ....• - t ,-, '-"., ." ...• ~ ., '2 1 ~, /' '.' t£ ,lIDhdllm1UUrng1(tdf':)s ,,::;;: '~\l.*;j '.i•• ~j ~,: , .. s: " 't I:, :~~A. -,~•..,u~ ,(J" 1'P:'r1 . ,'.~'. ~~)tj~:}r,';c r - ' ., tOn Nk: Nd : t6nthAt ma sat tr6n vach buOng. theo'phtr~~;,d~c tdil':tMaftrfla'saflr!n vach ngcJn No : tr~c.• '.' ", •.•, su~ d~dtiy dAu trongO. No: t6n that cOng , ·:-r -.- r •. Nt : t~n that cOng suM tOng ~ng. n : 56 vang quay cUa tr~c trong 1-phtity, ; , Z : 86;,~6ng, Z = 4. \., \\ R : ban klnhngOng trye. ' _ '.\ 0 da. Rt: ban kinh trong cUa bu6ng mang tai 100
 9. 94 ,-f· qL,Ci ;!'~'I :,; t',.;iC:'q ~('.-, .c La bOi trCln khi ngOng trlJC quay mang dAu ~n bei trdn b6m~t ngong va ~c lOt (tuc cO chuy6n dQng sa cO bOt treo). l~j na~,khi t6c '(fQ •.~rn, ,tltming IhO;lc.,tOc
 10. 9S ;:fttl,~nJ«llh ng6ng".yqi ..C)f'!,·~ ;~)b'" .,:' ,,~~, ;:P~CJMJ; trinh Re~old ,~l'vdl"(jOOg'ehaiYln~t "chltu: AilEJfltrt~adOcfllfi:\.c;:ac: /W .~( !(J~f: .J." :',J '~l .:X, t(---)k,'>4'h lb. j.!, ,"j ., d:ap" ~ ., = ,0 II 17 UllOi;, .. "..,ril' f, " ,d'x J' . ,.~ , h '.. i;,· . ,·;·t; ,." ""J' 3 h : chl6u day bAt kY ma fa cO theS~b i cJln~;'dllQc, T thllang lAy h .~~"1!~rP\,~~rmtilx'.Ii,.: 'it .' • D~ngtqa OQ Cl!c: '.' i'" ' ,\ -~-',-~4- " 1 d ... h -h • - -"'".L, :.•.•• Reo. -. 6' j T/u' ( .) -'_ -. -' -,',;). rId .: t., •. _.)1r~. ,
 11. "" 96 ngOng trlJc cuOn dAu vao khoilll~'ll~?cfAh 'fIt1a nhOng trvc ,vaf6t6; ot.u bi'e1J\~t:;yJ):00 ~pi8'Oit r&h~' tol1ng6'ng trvc quay vdi ~n tOc 100, ngOng ~tr~ n'h~rh~n ~ chling to tai trQng'~R dUC;S¢;,cAn bang va ap J1!e.. sinh ra trong lOp dAu.d trlti.) " ,- , t ...• .i t., >-.'!, .... ;. ~~, I",,' ._ •.'~}: __ ik.> (; _.- i( ,.. D6 t1nh tocin ta dung cae kY'hitlu sau ;... ,. Ii., J.-" .'-, \ 8 :::;D-d : f)Q he,dUdr'lg kfnh; , ~\ " \ , ._- \fI'::;:.'(a.d)/d~ 8/d ': ~ hotUdIlg dOl; Trong dO: D DuOng kfnh lOt 6; " - ,_ . :~. - _ •. ~. 'f". -.,0" . I~::. d DUdr'lg kftrhngOng'trf!c.'nn thJc. 6'(fU'dC Me b6idO Vf;~i;hri;;;f1g H'..tNi. • __ ••~ ••• uu,~ • ~ch tam tu~td6i e va dQ ~ch tam tuong dOi : "" , i('.'qh1e(ra~Yrih6hhaf6Ucli8p dAu: ~> ',' :th~in;;gl2::t~=812(1_ x) , 'j:'l, " ""'. r .. ;bhkilida'y .&.~ dAu ~ltititd~h J~ ll'h~ va goe
 12. 91 '6J/f.,hr,,~' k -"l",i d. dp !, i ,',' j == dx ,'-, , h','~,l',,~t . ,,. .. ." . ~ , .' .! .. I. ' vIM~·,dttol d~ng tQ8'd~) ·16/ QfG vd,ht::ttql,.tlni~Wq:o ,-(lUqc . ~ ~,'~ ,ftft ,,,,,, ~ "I ~' . ..- '.''UWlJ, .,' ., . ~ ..• ~,~ f" " .• ' ~" ". dp = 6 ~\!~.~:COS~) - (1+ Z.Cosrpor~ ·
 13. 98 6 phiJi xet d~n h~ tu'ong\ diw, qhay ra· 2 dau va OOn hanh dl6u chinh trong,tinh toan. ,i. \, .~utnay C6l1g;jhllelMl~iva,:"bi6u thtd(l co :;::IIn/aG vSe centipoazd va kich thlhilc ~ng mm, nhdt elIa dau ~ng 1a co: . ' '.,~ ))-!r\-)-~ •. i(.'~' , "" . - - " "I~.o.7 ~,~ 1;0 ,~ fJ • n ./ tlcD .1 _- '1),' ' ••• .A """'" qs2 "p¢ Vf4y ;:: ------ (." ' J.tm T •.•. R . ~IJ 2 Ai .. , rong ,\40;,1 f;'!': p ;apJ;~FI,quutdC,.., m ~..-',': : 'If:} == 1 ";"\ :)blJb,;)t,;~L Hfj'd(c~aHAo;Ns"IhiZfl;);:': tl:;~ j ,-~~ ~~r{"-tt:d~:?; ",.- cr·- . ,,- ;1::. l ;·'H7),~:..~ o".J,.-..' cbhg' thuetr~n. eHo.thtly n\'ngkh~ 'rl~hg:"tcU'il~ , Cae, ~ 'o'tlng.';tf ~ thllf4rl'~ar'd~'ri~dfcUa'(f~u tO~ Va vf4nJ p ,/~\ quay, glcim xuOng khl tang khe he, va chlau day nho nhat kich ili~~ ~"va tha~ Oo~ elI.al~,~. d9,~~(~~g ~p~ng d61 Yell )~u fa vAn co' th~ tang kha nang ta.i elIa 6 IAn rat nh16u bc\ng each tang dQ nhot cda dim h~e glam Igle he, elIa 6. Tuy nh16n, cae b~n phap nay eungse lam 'i : tan~ thAro ma$,Cit-vali1~itt ttoog'6.' 105
 14. 99 ~ ,-., " , ';>,-. 1. Nguyin Tua1'ti'"Nguylnvan}rM •. r~'?-L;;' Anh thu~t ma sat va b~n r>hap--119 •• tu6i thQ KY thhitb!. "h'-:.i',"', I', N)(Bi~ih~t('Tttt~ti'Ma,~~1990 •. ', , 2.Ph~mPhLi L.y~ ', y- ','< Wptyw kietunkawoscio&tn1ktuiy .geometfyczne powlerchnl na zjawlska zatarcta w stiele,styku przjrfUelwc,poslizgo-Ml,j)T oc:tnym. Rozprawadoklorska· - wrolJaw 1977. 0, Tabor 3.BQwden F - O. Taraa':t'smarowama .• , " ,c ..• , PWN warszawa 1972. ,.,'-,'Cti1b,'- 4.Fulter D.O. " .-J'_ ,;~ Teoria i praktyka smar.owaAIa. _za"'-"~'; W. r••• ..,n./, . 4IlI'~WCII~-·':I~U.·' " f 5.Genkln M - K, Kuzmln N.F~;MlSaMnJ.A. - Voprosy zaedanija zubzatych kotes. ,,-,ZSRR, ,Mockwa1959. " "',' 6.Hlrano Fujtb, VEmo'11I1
 15. 100 Konstruktion nr 12/ 73. a.Krzeminski - Freda H Zagadmenla 'BIa&1t)f1ydrott~rJalt1lcznego arowaniaw konstrukyi maszym. Seminarlum jednostek organlzaeyjnyeh podstaw kenstrukyi maszyn u¢.zel"MeGttnjQZtl~1.11 !r • .f' 'l~~'f ;" "Warszawa'jl9~&~~" "( j 'i ,,', 9.Maciakowsku R Iinni Ba•••• a:przeciwt.aiarcbnyGh ,wtasnosd krajowych olejiow prekladniowy,eh~ ,,": i' ''- -,' 'T~'Sntarowania:()5/19]5., .• ,;- I 10.Mullert" ~. bi ' ' "i~:"", "",,"j zgbat~mu~aoieranle.1 Oblt~)kof Mechniczny,nt'" 08Jtai4. PrzegBd 11 .Muller L, ',< Pruktadnle zsbate, obficzeniawytrzy!, ,- , makosciowe. \ ur::S':':'\f.W [,,1\,1, "i Warszawa". 1972 (1' " ~. ;i.;; ". -r~ '. '~_~ - . .~ 12.NiemannG, GartlterF, .., ,;:"',,., Die Mischreibung bei Linleflberuhrung. -z :'/~:i ",' VOl nrrOOI1'Q66. '" 13 .• J ~ S , ~ D"f~O '" ..r "
 16. L.0Rd0rt:·~; _, 15.Spatek J. ,c-j. Wptyu dodatkow przeciwzatarobVJlyd!',wolyu na izni&ezeniowac wytrzymateac atykowae.1
 17. 102 Fresstragfahigkeit von stirn ragetriaben. Antriebstechnik nr 07.08.1975. ri,' "s ,,' ',. ''22vBAKoxtexkL L' Masat b6i trdrlva nao.:",On'..vong may'moc. NXB khoa hQC va kY thu~t Ha nQt19fl'... 23. J. Blouct: TraralDl joMtiqoes.de mecaniqUe de Of surfaces-. etd~ Ia Institut'superieur des 'materiaux construction mecannktue .-" (P"~p)'1985. SA1TOOEN I r r I I \ Ii ~ I. I L i' i t. I f I \ t ,,-:{;,"-" I I t I r, ~, ~I " 109
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2