intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình trắc địa - chương 10: Một số dạng đo phục vụ công tác quản lý đất đai

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

310
lượt xem
128
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích cập nhật chỉnh lý bổ sung bản đồ địa chính là để đảm bảo các yếu tố nội dung bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng quản lý đất theo thời gian ở cấp xã, huyện, tỉnh và phù hợp với hồ sơ địa chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình trắc địa - chương 10: Một số dạng đo phục vụ công tác quản lý đất đai

  1. Ch−¬ng 10 Mét sè d¹ng ®o phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai I. §o ®¹c chØnh lý b¶n ®å ®Þa chÝnh I.1. Môc ®Ých cËp nhËt chØnh lý bæ sung Môc ®Ých cËp nhËt chØnh lý bæ sung b¶n ®å ®Þa chÝnh lµ ®Ó ®¶m b¶o c¸c yÕu tè néi dung b¶n ®å phï hîp víi hiÖn tr¹ng sö dông qu¶n lý ®Êt theo thêi gian ë cÊp x·, huyÖn, tØnh vµ phï hîp víi hå s¬ ®Þa chÝnh. I.2. Néi dung cËp nhËt chØnh lý bæ sung §Þa giíi hµnh chÝnh cÊp x·. Quy ho¹ch sö dông ®Êt. H×nh d¹ng, kÝch th−íc, diÖn tÝch cña thöa ®Êt. Sè thø tù cña thöa ®Êt, lo¹i ®Êt theo môc ®Ých sö dông. I.3. C¬ së ph¸p lý ®Ó cËp nhËt chØnh lý b¶n ®å ®Þa chÝnh C¸c quyÕt ®Þnh thay ®æi ®Þa giíi hµnh chÝnh. QuyÕt ®Þnh vÒ quy ho¹ch vµ kÕt qu¶ thÓ hiÖn quy ho¹ch sö dung ®Êt ë thùc ®Þa. QuyÕt ®Þnh giao ®Êt, thu håi ®Êt cña cÊp cã thÈm quyÒn. QuyÕt ®Þnh cho phÐp chuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng, thõa kÕ, cho thuª thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn sö dông ®Êt ë. QuyÕt ®Þnh cña toµ ¸n nh©n d©n c¸c cÊp vÒ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai. I.4. Néi dung c«ng t¸c chØnh lý bæ sung ngoµi thùc ®Þa I.4.1. LËp biªn b¶n x¸c ®Þnh ranh giíi, mèc giíi thöa ®Êt (theo hiÖn tr¹ng sö dông) TiÕn hµnh x¸c ®Þnh mèc giíi, c¾m mèc giíi, lËp biªn b¶n x¸c ®Þnh ranh giíi, mèc giíi víi ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn vµ ch÷ ký cña chñ sö dông, chñ gi¸p ranh, ®¹i diÖn th«n vµ chÝnh quyÒn c¬ së, ®ai diÖn tæ ®o ®¹c, vÏ s¬ ®å ph¸c ho¹ thöa ®Êt, trªn s¬ ®å ghi ®Çy ®ñ tªn chñ sö dông, chñ gi¸p ranh, kÝch th−íc c¸c yÕu tè cña thöa ®Êt, mòi tªn chØ h−íng B¾c (xem phô lôc 10 – Quy ph¹m 1999. Tæng côc §Þa chÝnh) I.4.2. C«ng t¸c ®o ®¹c I.4.2.1. Nh÷ng ®iÓm khëi tÝnh ®−îc phÐp sö dông khi ®o ®¹c chØnh lý + C¸c ®iÓm to¹ ®é tõ l−íi tr¹m ®o trë lªn ®· sö dông ®o vÏ b¶n ®å. + C¸c gãc thöa ®Êt, gãc c«ng tr×nh x©y dùng cã trªn b¶n ®å, cßn tån t¹i ë thùc ®Þa qua kiÓm tra vÉn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c. http://www.ebook.edu.vn 78
  2. I.4.2.2. Ph−¬ng ph¸p ®o ®¹c C B Tuú thuéc møc ®é thay ®æi vµ møc ®é che L2(l2) L1(l1) khuÊt ngoµi thùc ®Þa mµ quyÕt ®Þnh ph−¬ng ph¸p ®o ®¹c chØnh lý. A L3(l3) NÕu thay ®æi nhiÒu dïng m¸y chØnh lý ta cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p to¹ ®é cùc hay giao héi gãc. H×nh 10-1 D NÕu thay ®æi Ýt ta cã thÓ dïng th−íc d©y ¸p dông ph−¬ng ph¸p giao héi c¹nh, ®−êng th¼ng hµng. §é chÝnh x¸c ®o ®¹c c¸c c¹nh thöa kh«ng v−ît qu¸ 0,4 mm trªn b¶n ®å ph¶i ®o ®ñ c¸c yÕu tè ®Ó dùng h×nh ®èi víi c¸c yÕu tè chØnh lý. Ph−¬ng ph¸p giao héi c¹nh. - Gi¶ sö cÇn x¸c ®Þnh ®iÓm A n»m trªn ranh giíi gi÷a c¸c thöa lªn b¶n ®å b»ng giao héi c¹nh ta lµm nh− sau: + Chän c¸c ®iÓm khëi tÝnh B, C, D sao cho kho¶ng c¸ch tõ c¸c ®iÓm nµy ®Õn ®iÓm A gÇn b»ng nhau vµ c¸c cung c¾t nhau gÇn b»ng 900. Dïng th−íc d©y ®o c¸c kho¶ng c¸ch Li ( i = 1, 2, 3 ) (h×nh 10-1) råi tÝnh ®æi kho¶ng c¸ch nµy vÒ tû lÖ b¶n ®å. Li li = M Trong ®ã: li (i = 1, 2, 3) Kho¶ng c¸ch trªn b¶n ®å. Li ( i = 1, 2, 3) Kho¶ng c¸ch A 2 1 B t−¬ng øng ngoµi thùc ®Þa. H×nh 10-2 M – MÉu sè tû lÖ b¶n ®å. + Sau ®ã lÊy B, C, D lµm t©m, dïng com pa quay lÇn l−ît c¸c cung cã kho¶ng c¸ch li (i=1,2,3) c¸c cung c¾t nhau t¹i mét ®iÓm lµ ®iÓm A cÇn t×m. 2 A 1 B Tr−êng hîp c¸c cung c¾t nhau t¹o thµnh h×nh tam gi¸c cã c¹nh nhá h¬n 0,5 mm trªn b¶n ®å th× H×nh 10-3 träng t©m cña tam gi¸c lµ ®iÓm A. Ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng hµng. - Tr−êng hîp ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh n»m trªn ®o¹n th¼ng AB ®· biÕt cÇn kÐo dµi (h×nh10-2) ta lµm nh− sau: T¹i A vµ B dùng 2 sµo tiªu, sau ®ã ng−êi ®o ®¹c cÇn c¸c sµo tiªu kh¸c, dùa vµo hai sµo tiªu A vµ B ®Ó dãng h−íng c¸c sµo tiªu t¹i 1, 2, ... cho ®Õn ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh, sau ®ã ta ®o kho¶ng c¸ch tõ A vµ B ®Õn ®iÓm nµy. http://www.ebook.edu.vn 79
  3. - Tr−êng hîp ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh n»m trªn ®−êng th¼ng gi÷a hai ®iÓm A vµ B ®· biÕt (h×nh 10-3) ta lµm nh− sau: C¾m cét tiªu ë A vµ B, mét ng−êi ®øng c¸ch ®iÓm A (hoÆc B) vµi b−íc ch©n ®iÒu khiÓn ng−êi thø 2 dùng sµo tiªu t¹i c¸c ®iÓm 1, 2, ... Trªn ®−êng th¼ng AB, sau ®ã ®o kho¶ng c¸ch tõ c¸c ®iÓm A vµ B ®Õn ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh. Ph−¬ng ph¸p tam gi¸c: B Gi¶ sö cã thöa ®Êt A, B, C, D, E (h×nh 10- 4) cã d¹ng h×nh ®a gi¸c ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p C A tam gi¸c, ta lµm nh− sau: + Ta chia thöa ®Êt thµnh c¸c h×nh tam gi¸c tiÕn D E hµnh ®o c¸c c¹nh cña h×nh ®a gi¸c, sau ®ã tiÕn hµnh Hinh 10-4 ®o c¸c ®−êng chÐo. + Dùa vµo kÕt qu¶ ®o ta dùng c¸c tam gi¸c trªn b¶n ®å theo kÝch th−íc ®· thu tû lÖ. I.4.3. VÏ b¶n l−îc ®å ë khu vùc chØnh lý ph¶i vÏ phãng tõ b¶n ®å ®Þa chÝnh thµnh b¶n l−îc ®å víi tû lÖ lín h¬n tû lÖ b¶n ®å ®Þa chÝnh cÇn chØnh lý mét hoÆc hai cÊp tû lÖ. Trªn b¶n l−îc ®å ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ kÝch th−íc c¸c c¹nh ®Õn ®¬n vÞ 0,01 m vµ ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ yÕu tè dùng h×nh ®èi víi c¸c yÕu tè cÇn chØnh lý, c¸c yÕu tè míi thÓ hiÖn trªn l−îc ®å b»ng mùc ®á vµ g¹ch bá c¸c yÕu tè cò b»ng mùc ®á, ®ång thêi ghi tªn c¸c chñ sö dùng ®Êt cña tõng thöa ®Êt. I.5. ChØnh lý biÕn ®éng trªn b¶n ®å Dùa vµo b¶n l−îc ®å ta tiÕn hµnh chØnh lý trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh. C¸c yÕu tè néi dung chØnh lý thÓ hiÖn b»ng mùc ®á vµ g¹ch bá c¸c yÕu tè cò còng b»ng mùc ®á. Sè thø tù thöa ®Êt sau khi chØnh lý ®−îc ®¸nh sè b»ng sè tiÕp theo sè hiÖu thöa ®Êt cuèi cïng cña tê b¶n ®å vµ lËp b¶ng c¸c thöa biÕn ®éng ë vÞ trÝ thÝch hîp trong hoÆc ngoµi khung b¶n ®å, néi dung b¶ng c¸c thöa biÕn ®éng ph¶i thÓ hiÖn sè hiÖu thöa thªm, nguån gèc thöa thªm, sè hiÖu thöa l©n cËn vµ sè hiÖu thöa bá. Nh÷ng thöa míi chØnh lý ph¶i tÝnh l¹i diÖn tÝch theo mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p ®· nªu trªn. DiÖn tÝch c¸c « thöa sau khi ®· chØnh lý so víi diÖn tÝch c¸c « thöa t−¬ng øng trø¬c khi chØnh lý ph¶i phï hîp nhau. Hoµn chØnh b¶n ®å sau chØnh lý. I.6. ChØnh lý hå s¬ Song song víi c«ng t¸c chØnh lý trªn b¶n ®å ph¶i chØnh lý trong hå s¬ ®Þa chÝnh vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan kh¸c ®Ó ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a hå s¬ ®Þa chÝnh vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh. http://www.ebook.edu.vn 80
  4. II. §o trÝch thöa II.1. Tr−êng hîp øng dông §èi víi khu vùc ®« thÞ vµ d©n c− n«ng th«n kh«ng cã b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ c¸c lo¹i b¶n ®å kh¸c cã thÓ sö dông ®−îc th× ta cã thÓ trÝch ®o ®éc lËp tõng thöa ®Êt ë thùc ®Þa nh»m môc ®Ých phôc vô cho c«ng t¸c hoµn thiÖn hå s¬ ®Þa chÝnh xÐt cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. II.2. Néi dung c«ng t¸c trÝch ®o II.2.1. C«ng t¸c ®o ®¹c ë thùc ®Þa TiÕn hµnh c¸c néi dung sau: X¸c ®Þnh mèc giíi, c¾m mèc giíi, lËp biªn b¶n x¸c ®Þnh ranh giíi, mèc gíi víi ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn nh− : chñ sö dông ®Êt, chñ gi¸p ranh, c¸n bé ®o ®¹c, ®¹i diÖn chÝnh quyÒn c¬ së. (xem phô lôc 10 – Quy ph¹m 1999. Tæng côc §Þa chÝnh) TiÕn hµnh ®o ®¹c c¸c yÕu tè cña thöa ®Êt ®ñ ®Ó dùng s¬ ®å thöa ®Êt ®Ó tÝnh diÖn tÝch. §é chÝnh x¸c ®o kÝch th−íc ®Êt phï hîp theo nhu cÇu tõng ®Þa ph−¬ng, nh−ng kh«ng v−ît qu¸ 0,4 mm theo quy ®Þnh vÒ chän tû lÖ ®o vÏ ®· nªu trong quy ph¹m. VÏ s¬ ®å ph¸c ho¹ thöa ®Êt, trong s¬ ®å ph¸c ho¹ ph¶i ghi râ chñ sö dông, ranh giíi cña chñ gi¸p ranh, ghi kÝch th−íc c¹nh thöa vµ mòi tªn chØ h−íng b¾c. II.2.2. C«ng t¸c v¨n phßng C¨n cø s¬ ®å ph¸c ho¹ vÏ s¬ ®å chÝnh thøc theo tû lÖ yªu cÇu, tÝnh diÖn tÝch thöa ®Êt theo ph−¬ng ph¸p chia h×nh tam gi¸c, chªnh lÖch kÕt qu¶ gi÷a hai lÇn tÝnh cña mçi h×nh tam gi¸c kh«ng v−ît qu¸ ®¹i l−îng sau: 0,04.M S ΔScp = ± (m2 ) 100 Trong ®ã: ΔS cp : Sai sè cho phÐp tÝnh diÖn tÝch. M: MÉu sè tû lÖ b¶n ®å (s¬ ®å). S : DiÔn tÝch thöa ®Êt tÝnh b»ng m2. II.3. Ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n phôc vô ®o trÝch thöa ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®· nªu trong phÇn cËp nhËt chØnh lý b¶n ®å ®Þa chÝnh. http://www.ebook.edu.vn 81
  5. II.4. VÝ dô øng dông Gi¶ sö thöa ®Êt ABCDE (h×nh 10-5) cã c¸c gãc kh¸c 900, c¹nh CD kh«ng ®o trùc tiÕp ®−îc ë thùc ®Þa. 1, 2, 3, 4 lµ nhµ x©y cã c¸c gãc b»ng 900 ta tiÕn hµnh ®o vÏ nh− sau: C¸ch 1: Chñ B + Ngoµi thùc ®Þa ®o c¸c c¹nh: A-13, 13 13-14,14-5, A-14, 5-B, B-6, 5-6, 6-7, 7-C, B’ 5B A C-8, 7-8, 9-10, 9-D, 10-D, 10-11, 11-E, E- 14 6 12, 11-12, 12-A, B-B’, C-C’. 12 1 2 7 +VÏ s¬ ®å thöa ®Êt trªn giÊy. E + Dïng bót ch× 2H, th−íc th¼ng kh¾c 3 C’ 4 11 v¹ch tíi mm, com pa tØ lÖ, vÏ trªn giÊy Chñ C C 10 8 D9 croky ®o¹n AB theo tû lÖ trªn b¶n ®å. Tõ A Chñ D ®Æt ®o¹n th¼ng A-14 vµ x¸c ®Þnh ®−îc vÞ H×nh 10-5 trÝ ®iÓm 14. + Dùa vµo A vµ ®iÓm 14 theo ®é dµi ®· thu theo tû lÖ cña ®o¹n A-13,14-13 ta x¸c ®Þnh ®iÓm 13. + KÐo dµi c¹nh A-13 ta x¸c ®Þnh ®iÓm E c¸ch A mét ®o¹n b»ng AE ®· thu tû lÖ. + T−¬ng tù nh− vËy ta x¸c ®Þnh ®−îc c¸c ®iÓm B, C, D råi nèi c¸c ®iÓm A, B, C, D, E b»ng bót ch× ta ®−îc ranh giíi c¸c thöa ®Êt. §Ó kiÓm tra ta x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c ®iÓm 7, 8, 9, 10 trªn s¬ ®å råi so s¸nh ®é dµi 7-8 vµ 9-10 ®· quy vÒ tû lÖ ®Ó so s¸nh víi 7-8, 9-10 trªn s¬ ®å, nÕu thÊy chªnh lÖch kh«ng qu¸ 0,4 mm lµ ®¹t yªu cÇu, nÕu sai qu¸ ph¶i vÏ l¹i. C¸ch 2: + Ngoµi thùc ®Þa ®o kÝch th−íc ng«i nhµ 1-2, 3-2, 3-4, 4-1 vµ ®o c¸c kho¶ng c¸ch 1-A, 1-B, 2-A, 2-B, 2-C, 3-C, 4-D, 3-D, 1-E, 4-E, A-B, B-C, A-E, E-D, B-B’, C-C’ + VÏ s¬ ®å thöa ®Êt trªn giÊy: Dùa vµo s¬ ®å ®o vÏ vµ kho¶ng c¸ch ®o vÏ, dïng bót ch× 2H, th−íc tû lÖ, compa tû lÖ, vÏ lªn giÊy croky theo tû lÖ cÇn thiÕt. + §Çu tiªn vÏ ng«i nhµ 1234, sau ®ã dùa vµo c¸c ®iÓm 1, 2, 3, 4 dùng c¸c cung trßn cã b¸n kÝnh lµ c¸c ®é dµi c¸c c¹nh: 1-A, 2-A, 1-B, 2-B, 3-C, 2-C, 3-D, 4-D, 1-E, 4-E ®· thu theo tû lÖ. Nèi c¸c ®iÓm A, B, C, D, E ta ®−îc ranh giíi thöa ®Êt. Ta kiÓm tra b»ng c¸ch so s¸nh c¸c c¹nh AB, BC, AE, ED ®· thu theo tû lÖ víi kho¶ng c¸ch t−¬ng øng trªn s¬ ®å; nÕu chªnh lÖch nhá h¬n hoÆc b»ng 0,4 mm th× ®¹t yªu cÇu. http://www.ebook.edu.vn 82
  6. III. C¾m mèc ®Þa giíi hμnh chÝnh ViÖc c¾m mèc ®Þa giíi hµnh chÝnh ®−îc thùc hiÖn sau khi héi ®ång ®Þnh giíi tiÕn hµnh kh¶o s¸t, ®¸nh dÊu vÏ s¬ ®å ®Þa giíi vµ ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt quyÕt ®Þnh. §−êng ®Þa giíi th−êng cã mét sè quy luËt sau: ë vïng ®ång b»ng th−êng ph©n chia ®Þa giíi theo c¸c ®Þa vËt râ rµng nh−: §−êng x¸, bê ruéng, t−êng v©y, hµng rµo c©y... ë vïng cao th−êng ph©n chia ®Þa giíi hµnh chÝnh theo c¸c ®−êng sèng nói, khe nói. NÕu ®−êng ph©n chia ®Þa giíi lµ s«ng ngßi th× lÊy lßng s«ng s©u nhÊt vµo mïa n−íc c¹n, chó ý x¸c ®Þnh ph©n chia t¹i c¸c cï lao, b·i båi. Khi trªn s«ng cã cÇu th× th−êng lÊy ®iÓm gi÷a cÇu lµm ®iÓm ®Þa giíi. Khi ®−êng ®Þa giíi qua hå réng, c¸nh rõng, b·i c¸t ... th−êng dïng d¹ng ®−êng th¼ng, t¹i chç vµo vµ ra khái hå hoÆc rõng ph¶i ®ãng cäc lµm dÊu. Khi c¾m mèc ®Þa giíi ph¶i dùa vµo chç giao nhau cña ®−êng ®Þa giíi nh− chç gi¸p nhau cña ba, bèn ®¬n vÞ hµnh chÝnh hoÆc ®Æt c¸c chç ®Æc tr−ng nh−: chç ®æi h−íng, chç c¾t nhau cña ®−êng giao th«ng, cña kªnh m−¬ng, mÐp hå. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mèc ®Þa giíi kh«ng v−ît qu¸ 2 km ë ®ång b»ng, khu d©n c− vµ tõ 3-5 km ë vïng nói ®Þa h×nh phøc t¹p. C¸c mèc ®Þa giíi hµnh chÝnh ®−îc x©y dùng vµ ch«n theo quy ®Þnh cña quy ph¹m hiÖn hµnh vµ theo luËn chøng kinh tÕ kü thuËt thµnh lËp b¶n ®å ®Þa giíi hµnh chÝnh. C«ng t¸c ®o ®¹c: C¸c mèc ®Þa giíi hµnh chÝnh ®−îc ®o nèi vµ x¸c ®Þnh to¹ ®é theo ph−¬ng ph¸p vµ ®é chÝnh x¸c nªu trong luËn chøng kinh tÕ kü thuËt. Sau khi ®o ®¹c ph¶i thµnh lËp b¶ng x¸c nhËn s¬ ®å vÞ trÝ mèc vµ biªn b¶n bµn giao mèc theo quy ®Þnh cña quy ph¹m. IV. Phôc håi mèc ®Þa giíi ®∙ bÞ mÊt Gi¶ sö trªn ®−êng ranh giíi hµnh M7 M6 chÝnh cã c¸c mèc M4, M5 ... M8 ®· ®−îc x¸c ®Þnh to¹ ®é, trong ®ã mèc M6 bÞ mÊt M5 M4 M8 (h×nh 10-6), ®Ó phôc håi mèc M6 ta cã thÓ ¸p dông ph−¬ng ph¸p cùc nh− sau: H×nh 10-6 IV.1. X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ®Ó phôc håi b»ng ph−¬ng ph¸p cùc Theo h×nh 10-7 ®Ó phôc håi mèc M6, ta dùa vµo c¸c mèc ®· biÕt M4, M5. C¸c yÕu tè ®Ó phôc håi lµ gãc β vµ chiÒu dµi S M 5 − M 6 . http://www.ebook.edu.vn 83
  7. αM4-M5 M6 Dùa vµo bµi to¸n tr¾c ®Þa nghÞch ta tÝnh αM5-M6 β S M5 −M 6 vµ gãc ®Þnh M4 ®−îc chiÒu dµi h−íng α M −M , α M 5 − M 6 ; sau ®ã tÝnh gãc: SM5-M6 M5 4 5 αM αM β H×nh 10-7 5 −M 6 - 5 −M 4 = IV.2. X¸c ®Þnh vÞ trÝ mèc M6 ë thùc ®Þa §Æt m¸y kinh vÜ ë M5, däi ®iÓm, c©n 1’ b»ng m¸y, ®Ó m¸y ë vÞ trÝ tr¸i (TR), ng¾m 1 a2 M4 a1 h−íng khëi ®Çu vÒ M4, quay m¸y theo β 2’ 2 chiÒu kim ®ång hå më mét gãc ®óng M5 b»ng β , ®¸nh dÊu h−íng më b»ng hai H×nh 10-8 ®iÓm trªn hai cäc lµ 1 vµ 1’ (h×nh 10-8). §¶o kÝnh ®Ó m¸y ë vÞ trÝ ph¶i (PH), ng¾m ®iÓm M4 sau ®ã quay m¸y theo chiÒu kim a’ d ®ång hå më mét gãc b»ng β . NÕu m¸y M4 β kh«ng cã 2C vµ thao t¸c chÝnh x¸c th× giao ®iÓm l−íi ch÷ thËp ph¶i ng¾m ®óng M5 ®iÓm 1 vµ1’, nÕu bÞ lÖch ta ®¸nh dÊu 2 H×nh 10-9 ®iÓm 2 vµ 2’. Chia ®«i ®o¹n th¼ng nhá 1-2 vµ 1’-2’ ®−îc 2 ®iÓm a1 vµ a2 ®o gãc M4M5a2 = β ' tõ 2-3 vßng ®o. NÕu β ' chªnh víi β kh«ng v−ît qu¸ sai sè ®o gãc cho phÐp th× trªn h−íng M5-a2 ta ®Æt kho¶ng c¸ch b»ng kho¶ng c¸ch S M 5 − M 6 tÝnh ®−îc ë trªn sÏ ®−îc ®iÓm M6. NÕu sai qu¸ ta tÝnh Δβ = β ' − β råi ®o ®o¹n M5 – a’= S. Tõ a’ kÎ ®−êng vu«ng gãc víi Δβ ′′ M5 – a’, trªn ®−êng vu«ng gãc tõ a’ lÊy 1 ®o¹n d = S .tg Δβ = S . vÒ bªn tr¸i ρ " hay bªn ph¶i h−íng M5- a’ th× tuú thuéc dÊu cña tÝnh Δβ ′′ sÏ x¸c ®Þnh ®−îc h−íng cña gãc β . Trªn h−íng nµy ®o kho¶ng c¸ch b»ng kho¶ng c¸ch S M 5 − M 6 sÏ x¸c ®Þnh ®−îc mèc M6. http://www.ebook.edu.vn 84
  8. IV.3. C«ng t¸c kiÓm tra M7 §Æt m¸y t¹i M7, h−íng chuÈn M8 SM7-M6 ta ®o gãc β hai lÇn theo ph−¬ng ph¸p β ®¬n gi¶n, chiÒu dµi S M − M ®o víi ®é M8 7 6 M6 chÝnh x¸c 1: 2000 (h×nh 10-10). Sau ®ã tÝnh to¹ ®é M6 nh− ®iÓm tr¹m phô, nÕu H×nh 10 -10 sai trong ph¹m vi 0,5 mm trªn b¶n ®å lµ ®−îc. IV. Tæng hîp sè liÖu vμ b¸o c¸o tæng kÕt Sau khi hoµn thµnh c«ng t¸c theo khèi l−îng nhiÖm vô nªu trong luËn chøng kinh tÕ kü thuËt vµ ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn kiÓm tra nghiÖm thu, ph¶i tæng hîp sè liÖu tr¾c ®Þa vµ viÕt b¸o c¸o tæng kÕt. V.1. Tæng hîp sè liÖu KÕt thóc mçi c«ng ®o¹n thi c«ng, c¸c tµi liÖu ph¶i lËp biªn b¶n giao cho c¸n bé cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý b¶o qu¶n. KÕt thóc toµn bé qu¸ tr×nh ®o vÏ, c¸c hå s¬ tµi liÖu ph¶i ®−îc hoµn chØnh, s¾p xÕp theo tõng lo¹i tµi liÖu, bao gåm: V.1.1. Tµi liÖu sæ s¸ch, tÝnh to¸n Tµi liÖu kiÓm nghiÖm m¸y vµ dông cô ®o ®¹c. C¸c lo¹i sæ ®o ®¹c ngoµi trêi. Tµi liÖu tÝnh to¸n to¹ ®é cao c¸c ®iÓm tr¾c ®Þa. Tµi liÖu thèng kª to¹ ®é, ®é cao, ghi chó ®iÓm vµ biªn b¶n bµn giao mèc to¹ ®é, mèc ®Þa giíi hµnh chÝnh. B¶ng tÝnh diÖn tÝch, b¶ng tæng hîp diÖn tÝch. Biªn b¶n x¸c ®Þnh ranh giíi, mèc giíi sö dông ®Êt theo hiÖn tr¹ng. Hå s¬ kü thuËt thöa ®Êt. Biªn b¶n kiÓm tra nghiÖm thu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng thµnh qu¶. V.1.2. Tµi liÖu b¶n ®å, s¬ ®å B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së, b¶n ®å ®Þa chÝnh, c¸c b¶n trÝch ®o. B¶n can ®é cao, b¶n can gi¸p biªn. S¬ ®å chia m¶nh, ®¸nh sè phiªn liÖu m¶nh b¶n ®å. S¬ ®å khèng chÕ mÆt ph¼ng vµ ®é cao. http://www.ebook.edu.vn 85
  9. V.2. ViÕt b¸o c¸o tæng kÕt kü thuËt c«ng t¸c ®o ®¹c V.2.1. PhÇn v¨n b¶n Môc ®Ých yªu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c ®o vÏ b¶n ®å. T×nh h×nh ®Æc ®iÓm khu ®o. T×nh h×nh c¸c tµi liÖu ®· cã C«ng t¸c kü thuËt ®· thùc hiÖn. T×nh h×nh thi c«ng. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. V.2.2. PhÇn s¬ ®å S¬ ®å vÞ trÝ khu vùc ®o vÏ ë tû lÖ 1:10000 S¬ ®å chia m¶nh b¶n vÏ. S¬ ®å khèng chÕ mÆt ph¼ng vµ ®é cao. Bµn giao tµi liÖu: toµn bé tµi liÖu ®o vÏ lËp b¶n ®å trong khu vùc ®o vÏ ph¶i bµn giao cho c¬ quan qu¶n lý theo quy ®Þnh cña quy ph¹m hiÖn hµnh. http://www.ebook.edu.vn 86
  10. Tμi liÖu tham kh¶o [1] Quy ph¹m thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh tû lÖ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1: 10000 vµ 1: 25000. Tæng côc §Þa chÝnh - Hµ Néi 1999. [2] Ký hiÖu B¶n ®å ®Þa chÝnh tû lÖ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1: 10000 vµ 1: 25000. Tæng côc §Þa chÝnh. Hµ Néi 1999. [3] NguyÔn Träng TuyÓn, “Gi¸o tr×nh tr¾c ®Þa”. NXB N«ng nghiÖp – Hµ Néi 1999. [4] NguyÔn Träng San, §µo Quang HiÕu, NguyÔn TiÕn N¨ng “Gi¸o tr×nh tr¾c ®Þa”phæ th«ng. §¹i häc Má §Þa ChÊt - 1992. [5] NguyÔn Träng San. Bµi gi¶ng “§o ®¹c §Þa chÝnh”. Hµ Néi – 2001. [6] §ç H÷u Hinh, §µo Duy Liªm, Lª Duy Ngô, NguyÔn Träng San, “Tr¾c ®Þa”. Hµ Néi - 1992. [7] Phan Khang, NguyÔn §×nh Thi, §µo Duy Liªm, Lª §×nh H−ng, T¹ Ngäc Linh. Bµi gi¶ng “§o ®¹c §¹i c−¬ng” Hµ Néi - 1969. [8] NguyÔn Träng San, §µo Quang HiÕu, §inh C«ng Hoµ. “Tr¾c ®Þa c¬ së TËp1, TËp 2”. Hµ Néi - 2002. [9] Th«ng tin Khoa häc – C«ng nghÖ §Þa chÝnh. “C«ng nghÖ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö”. Tæng côc §Þa chÝnh. Hµ Néi 1999. [10] “Tµi liÖu båi d−ìng nghiÖp vô c¸n bé ®Þa chÝnh cÊp c¬ së”. Tæng côc §Þa chÝnh. Hµ Néi 1997. http://www.ebook.edu.vn 87
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2