Giáo trình Unix và lập trình C

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
8
lượt xem
2
download

Giáo trình Unix và lập trình C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung giáo trình được chia thành 2 phần: Phần 1. Unix cơ sở gồm 12 bài học (bài 4. Sao, chuyển, liên kết và tìm kiếm file, bài 5. Thông tin giữa những người sử dụng, bài 6. Sử dụng chương trình soạn thảo vi, bài 7. Shell script, bài 8. Đổi hướng), phần 2. Lập trình C dưới unix (gồm: Bài 1. Giới thiệu chung, bài 2. Quản lý tiến trình, bài 3. Quản lý file)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Unix và lập trình C

Copyright(c) by Galaxy CD – http://www.galaxycd.com<br /> Muïc luïc:<br /> PHAÀN 1:<br /> <br /> UNIX CÔ SÔÛ<br /> <br /> Baøi 1. Khôûi ñoäng UNIX<br /> 1.1<br /> Baét ñaàu phieân laøm vieäc<br /> 1.2<br /> Keát thuùc phieân laøm vieäc<br /> 1.3<br /> Caùch duøng leänh cuûa UNIX<br /> Baøi 2. Laøm vieäc vôùi file.<br /> 2.1<br /> Toå chöùc file<br /> 2.2<br /> Di chuyeån giöõa caùc thö muïc<br /> 2.3<br /> Caùc thao taùc cô sôû vôùi caùc thö muïc<br /> 2.4<br /> Caùc thao taùc cô sôû vôùi file thöôøng<br /> Baøi 3. Baûo veä caùc file cuûa ngöôøi söû duïng<br /> 3.1<br /> Moâ taû ngöôøi söû duïng<br /> 3.2<br /> Moâ taû nhoùm ngöôøi söû duïng<br /> 3.3<br /> Baûo veä caùc file vaø caùc thö muïc<br /> Baøi 4. Sao, chuyeån, lieân keát vaø tìm kieám file<br /> 4.1<br /> Sao cheùp file<br /> 4.2<br /> Chuyeån vaø ñoåi teân file<br /> 4.3<br /> Taïo lieân keát vôùi file<br /> 4.4<br /> Tìm kieám file<br /> Baøi 5. Thoâng tin giöõa nhöõng ngöôøi söû duïng<br /> 5.1<br /> Thoâng tin baèng leänh mail<br /> 5.2<br /> Thoâng tin baèng leänh write<br /> Baøi 6. Söû duïng chöông trình soaïn thaûo vi<br /> 6.1<br /> Khôûi ñoäng vi<br /> 6.2<br /> Soaïn thaûo vaên baûn<br /> Baøi 7. Shell script<br /> 7.1<br /> Quaûn lyù tieán trình<br /> 7.2<br /> Laäp caùch thöùc cho shell script<br /> 7.3<br /> Caùc shell UNIX<br /> Baøi 8. Ñoåi höôùng (redirection)<br /> 8.1<br /> Vaøo/ra chuan<br /> 8.2<br /> Chuyeån ñoåi döõ lieäu giöõa caùc tieán trình<br /> <br /> 1<br /> <br /> Copyright(c) by Galaxy CD – http://www.galaxycd.com<br /> 8.3<br /> <br /> Ñoåi höôùng keùp ñaàu ra chuaån<br /> <br /> Baøi 9. Cô cheá thay theá cuûa Shell<br /> 9.1<br /> Truyeàn tham soá<br /> 9.2<br /> Caùc bieán Shell<br /> 9.3<br /> Caùc kí töï ñaëc bieät<br /> 9.4<br /> Laáy keát quaû cuûa moät leänh<br /> 9.5<br /> Caùc qui taéc thay theá cuûa Shell<br /> Baøi 10. Moâi tröôøng cuûa Shell<br /> 10.1 Moâi tröôøng<br /> 10.2 Caùc bieán ñònh nghóa tröôùc<br /> 10.3 Caùc bieán chung<br /> Baøi 11. Laäp trình möùc cô sôû döôùi UNIX<br /> 11.1 Caùc pheùp thöû trong Shell<br /> 11.2 Laäp trình moät caáu truùc coù ñieàu kieän<br /> 11.3 Laäp trình moät chu trình<br /> Baøi 12. Tín hieäu vaø ñoàng boä<br /> 12.1 Quaûn lyù caùc tín hieäu<br /> 12.2 Quaûn lyù caùc tieán trình<br /> 12.3 Ñeä qui<br /> PHAÀN 2<br /> <br /> LAÄP TRÌNH C DÖÔÙI UNIX<br /> <br /> Baøi 1. Giôùi thieäu chung<br /> 1.1<br /> Caùc lôøi goïi heä thoáng<br /> 1.2<br /> Chuû thöïc vaø chuû thöïc quyeàn cuûa tieán trình<br /> 1.3<br /> Ñònh nghóa caùc tham bieán chöông trình<br /> 1.4<br /> Moät soá ñònh nghóa khaùc<br /> Baøi 2. Quaûn lyù tieán trình<br /> 2.1<br /> Nhaän bieát tieán trình<br /> 2.2<br /> Nhaän bieát chuû tieán trình<br /> 2.3<br /> Thay ñoåi chuû vaø nhoùm chuû<br /> 2.4<br /> Taïo moät tieán trình<br /> 2.5<br /> Caùc haøm goïi moät tieán trình thay theá<br /> 2.6<br /> Ñoàng boä tieán trình<br /> 2.7<br /> Möùc öu tieân cuûa tieán trình<br /> 2.8<br /> Nhoùm caùc tieán trình<br /> <br /> 2<br /> <br /> Copyright(c) by Galaxy CD – http://www.galaxycd.com<br /> <br /> Baøi 3. Quaûn lyù file<br /> 3.1<br /> Môû moät file<br /> 3.2<br /> Taïo moät file<br /> 3.3<br /> Ñoùng file<br /> 3.4<br /> Ñaët maët naï caùc quyeàn thaâm nhaäp file<br /> 3.5<br /> Ñoïc file<br /> 3.6<br /> Ghi file<br /> 3.7<br /> Di chuyeån con troû file<br /> 3.8<br /> Caáu truùc moät inode<br /> 3.9<br /> Taïo moät inode<br /> 3.10 Thay ñoåi quyeàn thaâm nhaäp<br /> 3.11 Thay ñoåi chuû sôû höõu hoaëc nhoùm<br /> 3.12 Thay ñoåi thö muïc laøm vieäc<br /> <br /> 3<br /> <br /> Copyright(c) by Galaxy CD – http://www.galaxycd.com<br /> <br /> PHAÀN 1: UNIX CÔ SÔÛ<br /> Baøi 1. Khôûi ñoäng UNIX<br /> Noäi dung: Laøm quen vôùi heä ñieàu haønh UNIX. Baét ñaàu, keát thuùc phieân laøm vieäc, chaïy<br /> moät soá leänh ñaëc tröng.<br /> 1.1 Baét ñaàu phieân laøm vieäc:<br /> Baät coâng taéc nguoàn cuûa terminal (trong heä thoáng cuûa NLC laø Xterm sau khi duøng<br /> Exceed keát noái vôùi UNIX server), khoaûng moät giaây sau treân maøn hình hieän doøng thoâng<br /> baùo:<br /> Login:<br /> Haõy nhaäp vaøo teân (user name) khi keát thuùc baèng phím Enter. Neáu ngöôøi söû duïng coù<br /> duøng maät khaåu (passwor), treân maøn hình seõ hieän doøng:<br /> Password:<br /> Haõy vaøo maät khaåu cuûa mình vaø keát thuùc baèng phím Enter.<br /> Neáu teân (vaø maät khaåu neáu coù) ñöôïc vaøo ñuùng, terminal ñoù seõ ñöôïc noái vôùi maùy chuû vaø<br /> treân maøn hình seõ hieän kyù töï:<br /> $<br /> ñoù laø daáu nhaéc cuûa Shell.<br /> Maät khaåu ñaûm baûo an toaøn cho moãi phieân laøm vieäc. Ta coù theå thay ñoåi maät khaåu baèng<br /> leänh passwd. Maät khaåu phaûi daøi ít nhaát 6 kyù töï, ít nhaát phaûi coù 2 kyù töï alphabet, phaûi<br /> khaùc vôùi teân (user name) ít nhaát 3 kyù töï, daøi toái ña 13 kyù töï.<br /> 1.2 Keát thuùc phieân laøm vieäc:<br /> AÁn CTRL + D (giöõ phím CTRL vaø goõ phím D) hoaëc goõ leänh<br /> $exit<br /> ñeå keát thuùc phieân laøm vieäc.<br /> 1.4 Caùch duøng leänh cuûa UNIX:<br /> - Cuù phaùp cô baûn ñeå chaïy moät leänh cuûa UNIX nhö sau:<br /> $teânleänh [-tuyø choïn][ñoái soá 1]…[ñoái soá n]<br /> Thí duï:<br /> wc laø leänh ñeám vaø hieån thò soá doøng, töø vaø kyù töï cuûa moät file. Ta coù theå chaïy leänh wc<br /> nhö sau<br /> $wc /etc/passwd<br /> 32<br /> 37<br /> 1139 etc/passwd<br /> $wc<br /> 32<br /> <br /> -l /etc/passwd<br /> etc/passwd<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản