giáo trình vật lý 10 tiết 17 tuần 9

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
41
lượt xem
5
download

giáo trình vật lý 10 tiết 17 tuần 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: - Phát biểu được định nghĩa quán tính, ba định luật niutơn, định nghĩa được khối lượng và nêu được tính chất của khối lượng - Viết được biểu thức của định luật II, III Niutơn và của trọng lực - Nêu được đặc điểm của cặp “Lực và phản lực” 2. Kĩ năng:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật lý 10 tiết 17 tuần 9

  1. Ngaøy Soaïn:30-10- Giaùo Aùn chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11-06 Tuaàn: 09 0 §10 ba ñònh luaät niutôn Tieát: 17 Ngaøy daïy:09-11- 06 A. MUÏC TIEÂU : 1. Kieán thöùc: - Phaùtbieåuñöôïc ñònhnghóaquaùntính, ba ñònhluaätniutôn,ñònhnghóañöôïc khoái löôïng vaøneâuñöôïc tính chaátcuûakhoái löôïng - Vieát ñöôïc bieåuthöùccuûañònhluaätII, III Niutônvaøcuûatroïnglöïc - Neâuñöôïc ñaëcñieåmcuûacaëp“Löïc vaøphaûnlöïc” 2. Kó naêng: - Vaänduïngñöôïc ñònhluaätI niutônvaøkhaùi nieämquaùntính ñeågiaûi thíchmoätsoá hieäntöôïngvaätlyù ñôngiaûnvaøgiaûi moätsoábaøi taäptrongbaøi - Chæra ñöôïc ñieåmñaëccuûacaëp“löïc vaø phaûnlöïc”. Phaânbieätcaëplöïc naøyvôùi caëplöïc caânbaèng. - Vaänduïngphoái hôïp ñònhluaätII vaøIII niutônñeågiaûi caùcbaøi taäptrongbaøi. B. CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân: Baûngphuï vaø moätsoáthí duï veàquaùntính, moái quanheägiöõaa vôùi F, a vôùi m 2. Hoïc sinh - OÂn laïi caùckieánthöùcveàlöïc, caânbaènglöïc vaøquaùntính. - OÂn laïi quy taéctoånghôïp löïc cuûahai löïc ñoàngquy. - Ñoïc baøi tröôùcôû nhaø C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: I. OÅn ñònh: OÅn ñònhtraättö, kieåmtrasó soáHS, veäsinh. II. Kieåm tra cuõ: Caâu hoûi: Phaùtbieåuñònhnghóalöïc vaøsöï caânbaèngcuûamoätchaátñieåm? III. Noäi dung baøi daïy vaø phöông phaùp giaûng daïy: Vaøo baøi: ôû baøi tröôùccaùcemñaõñöôïc nghieângcöùuveàkhaùi nieämlöïc. Neáutaùc duïng löïc thì laøm cho vaätchuyeånñoängbieánñoåi vaø thu gia toác. Vaäy löïc coù phaûi laø nguyeânnhaânñeåduy trì chuyeånñoängcuûavaäthay khoâng?Ñeå tìm hieåuvaánñeà naøyta sangbaøi ba ñònhluaätNiutôn. HOAÏT ÑOÄNG Hoaït ñoäng cuûa NOÄI DUNG LÖU BAÛNG Hoaït ñoäng cuûa GV HS HS: Haõy quan saùt traû “laáy Ví duï” Neáu keùoÑÒNH LUAÄT I NIUTÔN: GV: I. lôøi quyeån saùch vaø thoâi keùo Hs: Neáu keùo thì quyeånquyeån saùch. saùch chuyeån ñoäng Gv: Löïc coù phaûi laø nguyeân Hs: Neáu thoâi keùo thì nhaân ñeå duy trì chuyeån quyeån saùch ñöùng yeân ñoäng hay khoâng? Hs traû lôøi: Löïc laø Gv: Ñoù chính laø quan nieäm nguyeân nhaân ñeå duy trì xa xöa cuûa A-ri-xtoát. töø chuyeån ñoäng. Gv: Nhaø baùc hoïc Ga-li-leâ Hs: Ghi nhaän quan nieämngöôøi yù oâng nghi ngôø quan Nghieäm Lòch Söû Cuûa Ga-Li- 1. Thí cuûa A-ri- xtoát. nieäm treân vaø ñaõ laømLeâ: thí nghieäm a) Quan Saùt Thí Nghieäm cuûa Ga-Li-Leâ Gv: Cho hoïc sinh tìm hieåu thí nghieäm treân hình veõ 10.1a, b Hs: Ñoïc saùch giaùo khoa Hs ñoïc SGK vaø traû lôøi Gv: vaø traû lôøi caâu hoûi caâu hoûi: Em haõy so saùnh Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page1
  2. Ngaøy Soaïn:30-10- Giaùo Aùn chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11-06 Tuaàn: 09 0 §10 ba ñònh luaät niutôn Tieát: 17 Ngaøy daïy:09-11- 06 Hs: Quaõng ñöôøng ñi quaõng ñöôøng ñi cuûa cuûa thí nghieäm b vieân bi ôû hình veõ daøi hôn ñöôøng ñi 10.1a,b khi goùc cuûa thí nghieäm hình nghieâng α thay ñoåi. Gv: ñoái côùi thí nghieäm Hs: ñöôøng ñi cuûa hình c thì ñöôøng ñi cuûa vieân bi ôû hình c ñi vieân bi so vôùi thí ñöôïc daøi hôn so vôùi nghieäm a, b nhö theá Hs: vieân bi chuyeån naøo ñoäng ñöôïc moät Gv: Nhìn vaøo hình 10.1c Hình 10.1 ñoaïn roài döøng laïi em haõy cho bieát vieân bi coù chuyeån ñoäng b) Keát Luaän: Hs: Do coù löïc masaùt maõi maõi hay khoâng? -Neáu khoâng coù masaùt thì moät vaät giöõa vaät vaø maët taïi sao vieân bi ôû maùng chuyeån ñoäng treân maët phaúng naèm phaúng naèm ngang. 2 ñi ñöôïc moät ñoaïn roài ngang seõ chuyeån ñoäng thaúng ñeàu döùng laïi? maõi maõi. Hs: Traû lôøi neáu Gv:Neáu khoâng coù -Löïc khoâng phaûi laø nguyeân nhaân khoâng coù löïc ma masaùt thì vieân bi coù ñeåduy trì chuyeånñoäng. saùt thì vieân bi döøng laïi hay khoâng? chuyeån ñoäng thaúng Gv: Qua phaân tích thí Hs: Löïc khoâng phaûi nghieäm cuûa Galileâ em laø nguyeân nhaân ñeå ruùt ra keát luaän gì? 2. Ñònh Luaät I Niutôn duy trì chuyeån ñoäng. Gv: Qua ñoù em haõy cho Neáu moät vaät khoâng chòu taùc duïng bieát löïc coù phaûi laø cuûa löïc naøo hoaëc chòu taùc duïng nguyeân nhaân duy trì cuûa caùc löïc coù hôïp löïc baèng Hs: ñoïc saùch giaùo chuyeån ñoäng haykhoâng, thì vaät ñang ñöùng yeân seõ khoa vaø tìm hieåu khoâng? tieáp tuïc ñöùng yeân, ñang chuyeån ñònh luaät I niutôn ñoäng seõ tieáp tuïc chuyeån ñoäng Gv: Niutôn ñaõ khaùi thaúngñeàu. quaùt caùc keát quaû quan saùt vaø thí nghieäm thaønh ñònh luaät thöù nhaát cuûa niutôn . 3. Quaùn Tính: Gv: Phaân tích ñònh luaät Quaùn tính laø tính chaát cuûa moïi vaät I Niutôn. coù xu höôùng baûo toaøn vaän toác caû Gv: Trong thöïc teá coù veàhöôùngvaø ñoälôùn raát nhieàu hieän töôïng * Löu yù: Ñònh luaät I ñöôïc goïi laø Hs: Laáy moät thí duï maø khi ta ngöng taùc ñònh luaät quaùntính vaø chuyeånñoäng veà quaùn tính : Xe duïng löïc maø vaät vaãn thaúngñeàuñöôïc goïi laø chuyeånñoäng maùy taêng toác ñoät coøn chuyeån ñoäng. Moïi theoquaùntính. ngoät, xe maùy phanh vaät coù tính chaát nhö vaäy goïi laø quaùn tính. Hs: Traû lôøi caâu hoûi Vaäy quaùn tính laø gì? C1 SGK ñeå traû lôøi caâu hoûi naøy thaày vaø caùc em cuøng nghieân cöùu moät soá ví duï sau: Gv: laáy ví duï veà quaùn Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page2
  3. Ngaøy Soaïn:30-10- Giaùo Aùn chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11-06 Tuaàn: 09 0 §10 ba ñònh luaät niutôn Tieát: 17 Ngaøy daïy:09-11- 06 tính: tra caùn buùa, taøu gheù Hs: traû lôøi quaû boùng vaøobôø chuyeånñoäng. II. ÑÒNH LUAÄT II NIUTÔN Gv: Hoïc sinh traû lôøi caâu 1.Ñònh Luaät II Niutôn hoûi C SGK 1 Gia toác cuûa moät vaät cuøng höôùng vôùi löïc taùc dung leân vaät. Ñoä lôùn Hs: quaûboùngthugia toác Gv: Moät quaû boùng cuûa gia toác tæleä thuaänvôùi ñoä lôùn ñang ôû traïng thaùi cuûa löïc taùc duïng vaø tæ leä nghòch ñöùng yeân. Neáu duøng vôùi khoái löôïng cuûavaät chaân ñaù vaøo quaû * Bieåu thöùc : Hs: Ñoïc SGK tìm moái boùng thì hieän töôïng gì  F    a= hayF = m a quanheägiöõa a vôùi F vaø xaûy ra ? m a vôùi m traûlôøi. Gv: Hieän töôïng ñoù quaû boùng coù thu ñöôïc Neáuvaätchòutaùcduïngcuûanhieàu + Gia toác tæ leä thuaän gia toác hay khoâng? löïc thì vôùi löïc taùcduïng Gv: ñeå tìm hieåu gia toác cuûa (quaû boùng) goïi   Fhl   + Gia toác tæ leä nghòch chung laø cuûa vaät phuï a= hayFhl = ma m vôùi khoái löôïng thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo ? ñoù laø noäi      dung cuûa ñònh luaät II Vôùi Fhl = F1 + F2 + F3 + ........ + Fn niutôn. Gv: hoïc sinh ñoïc SGK cho bieát moái quan heä giöõa a vôùi F vaø a vôùi Hs: khoái löôïng cuûa moät m 2. Khoái Löôïng Vaø Möùc Quaùn Tính: vaät chæø löôïng chaát Gv: höôùng daãn hs ñöa a) Ñònh Nghóa: chöùatrongvaät. ra ñònh luaät II niutôn Khoái löôïng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho möùcquaùntính cuûavaät. Ví duï: 1kg söõa chöùa löôïng söõa gaápñoâi 0,5kg söõa b) Tính Chaát Cuûa Khoái Löôïng: Gv: Haõy vaän duïng ñònh - Khoái löôïng laø ñaïi löôïng voâ höôùng, luaät II niutôn traû lôøi luoân döông vaø khoâng ñoåi ñoái vôùi caâu hoûi C2 SGK moãi vaät Gv:Em hieåu theá naøo - Khoái löôïng coù tính chaátcoäng veà khoái löôïng cuûa moät vaät maø em ñaõ Hs: Taïi vì vaät coù khoái ñöôïc hoïc ôû lôùp 6. löôïng lôùn hôn thì thay ñoåi vaäntoácchaämhôn. Gv:Chính Niutôn cuõng hieåu khaùi nieäm khoái löôïng nhö vaäy. Nhöng qua ñònh luaät II Niutôn ngöôøi ta môùi coù moät caùch hieåu môùi veà Hs: 2 xe thu gia toác nhö khoái löôïng, ta thaáy Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page3
  4. Ngaøy Soaïn:30-10- Giaùo Aùn chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam 20-11-06 Tuaàn: 09 0 §10 ba ñònh luaät niutôn Tieát: 17 Ngaøy daïy:09-11- 06 nhauvaø neáuxe naøo chòu khoái löôïng ñoùng vai taùc duïng cuûanhöõnglöïc troø raát quan troïng lôùn hôn thì thu gia toác trong vieäc thu gia toác lôùn hôn. cuûa vaät. Hs:Traû lôøi 3 SGK C Gv:Taïi sao noùi vaät naøo Do maùy bay coù coù khoái löôïng lôùn hôn khoái löôïng raát lôùn thì thu gia toác nhoû hôn neân möùc quaùn tính vaø ngöôïc laïi. raát lôùn. Do ñoù, Gv:Ñieàu ñoù cho pheùp phaûi coù thôøi gian ta so saùnh ñöôïc khoái taùc duïng löïc khaù löôïng cuûa nhöõng vaät daøi thì môùi ñaït laøm baèng chaát khaùc ñöôïc vaän toác ñuû nhau. lôùn ñeå caát caùnh. Gv: Moät xe caùt vaø moät xe gaïo coù khoái löôïng baèng nhau. Neáu taùc duïng löïc baèng nhau thì gia toác maø 2 xe thu ñöôïc nhö theá naøo? Gv: Traû lôøi caâu hoûi C3 SGk Gv:maùy bay coù khoái löôïng raát lôùn thì möùc quaùn tính ? Gv:moät vaät coù möùc quaùn tính lôùn, muoán thay ñoåi vaän toác thì caàn phaûi coù moät khoaûng thôøi gian khaù daøi ñeå thay ñoåi. Do ñoù maø maùy bay phaûi chaïy moät ñoaïn ñöôøng daøi roài môùi caát caùnh. IV. Cuûng coá : - Ñònh nghóa quaùn tính, ñònh luaät I,II Niutôn, ñònh nghóa ñöôïc khoái löôïng vaø neâu ñöôïc tính chaát cuûa khoái löôïng - Vieát ñöôïc bieåu thöùc cuûa ñònh luaät II Niutôn trong tröôøng hôïp vaät chòu taùc duïng cuûa moät löïc vaø cuûa nhieàu löïc V. Daën doø: + Veà nhaø traû lôøi caùc caâu hoûi saùch giaùo khoa ñeå tieát sau traû baøi ( caâu hoûi 1, 2, 3 trang 64) + Laøm baøi taäp töø baøi soá 7 ñeán soá 13 SGK trang 65 vaø laøm baøi taäp trong saùch baøi taäp töø baøi soá 10.1 cho ñeán 10.16 trang 31, 32, 33, 34. Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page4
Đồng bộ tài khoản