Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

GIÁO TRÌNH VẼ KỸ THUẬT VỚI AUTOCAD 2002

Chia sẻ: Thanh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:196

1.445
lượt xem
970
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CAD là chữ viết tắt của cụm từ tiếng anh Computer Aided Design. Hiện nay thuật ngữ CAD ngày càng trở nên phổ biến trong kỹ thuật nói chung và trong ngành xây dựng nói riêng. Nó đã tạo ra một phương pháp thiết kế mới cho các kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng. Trong tiếng Việt nó có nghĩa là thiết kế trên máy tính hay cũng có thể gọi là thiết kế với những sự hỗ trợ của máy tính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH VẼ KỸ THUẬT VỚI AUTOCAD 2002

 1. VẼ KỸ THUẬT VỚI AUTOCAD 2002
 2. H C«ng ty Hµi Hoµ VÏ kü thuËt víi AutoCAD 2002 Hµ né 2003 i
 3. C«ng ty Hµi hoµ VÏ kü thuËt víi autocad 2002 Dï cho ® µ o t¹o AutoCAD 2002. Ch−¬ng tr× nh ® µ o c¬ b¶n ng 14 ngµ y, cho c¸c ® èi t−î häc viªn lµ kü s−, c¸n bé, c«ng ng nh© n viªn kü thuË t, thuéc c¸c ngµ nh x© y dùng, kiÕ n tróc, giao th«ng, thuû lî ® iÖ n, n−í i, c... Hµ né 2003 i
 4. Môc lôc 1. NhËp m«n 5 1.1. TÝnh tiÖn Ých cña AutoCAD 5 1.2. Giao diÖn cña AutotCAD 6 1.3. Menu vµ Toolbar cña AutoCAD 7 1.3.1. Menu Bar 8 1.3.2. Toolbar 13 1.3.3. C¸c phÝm nãng trong AutoCAD 14 1.4. C¸c lÖnh thiÕt lËp b¶n vÏ 16 1.4.1. LÖnh NEW khëi t¹o mét b¶n vÏ míi 16 1.4.2. LÖnh OPEN më tÖp b¶n vÏ hiÖn cã 18 1.4.3. LÖnh SAVE, SAVEAS l−u b¶n vÏ lªn ®Üa 19 1.4.4. LÖnh QUIT tho¸t khái AutoCAD 20 1.4.5. LÖnh UNITS (DDUNITS) ®Æt ®¬n vÞ cho b¶n vÏ 20 1.4.6. LÖnh LIMITS ®Æt vµ ®iÒu chØnh vïng vÏ 23 1.4.7. LÖnh GRID ®Æt c¸c ®iÓm t¹o l−íi cho b¶n vÏ 24 1.4.8. LÖnh SNAP t¹o b−íc nh¶y cho con trá 25 1.4.9. C¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é ®iÓm 26 1.4.10. LÖnh OSNAP trî gióp truy t×m ®èi t−îng 28 1.4.11. LÖnh ORTHO ®Æt chÕ ®é vÏ trùc giao 32 2. C¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n 33 2.1. LÖnh LINE vÏ c¸c ®o¹n th¼ng 33 2.2. LÖnh CIRCLE vÏ h×nh trßn 34 2.3. LÖnh ARC vÏ cung trßn 36 2.4. LÖnh ELLIPSE vÏ elip hoÆc mét cung elip 40 2.5. LÖnh PLINE vÏ ®−êng ®a tuyÕn 41 2.6. LÖnh POLYGON vÏ ®a gi¸c ®Òu 45 2.7. LÖnh RECTANG vÏ h×nh ch÷ nhËt 46 2.8. LÖnh SPLINE vÏ ®−êng cong 47 2.9. LÖnh POINT vÏ mét ®iÓm trªn mµn h×nh 47 2.10. LÖnh DDPTYPE chän kiÓu vµ kÝch th−íc cho ®iÓm vÏ 47 2.11. LÖnh ERASE xo¸ ®èi t−îng ®∙ lùa chän khái b¶n vÏ 48 2.12. LÖnh TRIM xÐn mét phÇn ®èi t−îng 49 2.13. LÖnh BREAK xo¸ mét phÇn ®èi t−îng 51 2.14. LÖnh EXTEND kÐo dµi ®èi t−îng ®Õn mét ®−êng biªn x¸c ®Þnh 52 2.15. LÖnh LENGTHEN thay ®æi chiÒu dµi ®èi t−îng 54 2.16. LÖnh CHAMFER lµm v¸t mÐt ®èi t−îng 54
 5. 3. PhÐp biÕn ®æi h×nh, sao chÐp h×nh vµ qu¶n lý b¶n vÏ theo líp 57 C¸c lÖnh sao chÐp vµ biÕn ®æi h×nh 3.1. LÖnh MOVE di chuyÓn mét hay nhiÒu ®èi t−îng 57 3.2. LÖnh ROTATE xoay ®èi t−îng quanh mét ®iÓm theo mét gãc 57 3.3. LÖnh SCALE thay ®æi kÝch th−íc ®èi t−îng vÏ 58 3.4. LÖnh MIRROR lÊy ®èi xøng g−¬ng 59 3.5. LÖnh STRETCH kÐo gi∙n ®èi t−îng vÏ 60 3.6. LÖnh COPY sao chÐp ®èi t−îng 61 3.7. LÖnh OFFSET vÏ song song 61 3.8. LÖnh ARRAY sao chÐp ®èi t−îng theo d∙y 62 3.9. LÖnh FILLET bo trong mÐp ®èi t−îng 66 C¸c lÖnh lµm viÖc víi líp 3.10. LÖnh LAYER t¹o líp míi 68 3.11. LÖnh LINETYPE t¹o, n¹p, ®Æt kiÓu ®−êng 72 3.12. LÖnh LTSCALE hiÖu chØnh tØ lÖ ®−êng nÐt 76 3.13. LÖnh PROPERTIES thay ®æi thuéc tÝnh 76 4. VÏ Ký hiÖu vËt liÖu, ghi vµ hiÖu chØnh v¨n b¶n 79 C¸c lÖnh vÏ ký hiÖu mÆt c¾t 4.1. MÆt c¾t vµ h×nh c¾t 79 4.2. Tr×nh tù vÏ h×nh c¾t, mÆt c¾t 80 4.3. LÖnh FILL bËt t¾t chÕ ®é ®iÒn ®Çy ®èi t−îng 80 4.4. LÖnh BHATCH vÏ ký hiÖu vËt liÖu trong mÆt c¾t 80 4.5. LÖnh HATCH vÏ ký hiÖu vËt liÖu trong mÆt c¾t th«ng qua cöa sæ lÖnh 85 4.6. LÖnh HATCHEDIT hiÖu chØnh mÆt c¾t 86 C¸c lÖnh ghi vµ hiÖu chØnh v¨n b¶n trong AutoCAD 2002 4.7. tr×nh tù nhËp v¨n b¶n vµo trong b¶n vÏ 88 4.8. LÖnh STYLE ®Æt kiÓu cho ký tù 88 4.9. LÖnh TEXT, DTEXT viÕt ch÷ lªn b¶n vÏ 89 4.10. LÖnh MTEXT viÕt ch÷ lªn b¶n vÏ th«ng qua hép tho¹i 95 4.11. LÖnh QTEXT hiÓn thÞ dßng ký tù theo d¹ng rót gän 95 4.12. NhËp tiÕng ViÖt trong AutoCAD 97 C¸c lÖnh vÏ vµ t¹o h×nh 4.13. LÖnh XLINE (Construction Line) vÏ ®−êng th¼ng 98 4.14. LÖnh RAY vÏ nöa ®−êng th¼ng 99 4.15. Lªnh DONUT vÏ h×nh vµnh kh¨n 99 4.16. LÖnh TRACE vÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµy 100
 6. 4.17. LÖnh SOLID vÏ mét miÒn ®−îc t« ®Æc 100 4.18. LÖnh MLINE vÏ ®o¹n th¼ng song song 101 4.19. LÖnh MLSTYLE t¹o kiÓu cho lÖnh vÏ MLINE 102 4.20. LÖnh MLEDIT hiÖu chØnh ®èi t−îng vÏ MLINE 104 4.21. LÖnh REGION t¹o miÒn tõ c¸c h×nh ghÐp 105 4.22. LÖnh UNION céng c¸c vïng REGION 105 4.23. LÖnh SUBTRACT trõ c¸c vïng REGION 106 4.24. LÖnh INTERSEC lÊy giao cña c¸c vïng REGION 106 4.25. LÖnh BOUNDARY t¹o ®−êng bao cña nhiÒu ®èi t−îng 107 5. c¸c lÖnh ghi vµ hiÖu chØnh kÝch th−íc 109 5.1. Kh¸i niÖm 109 5.2. LÖnh DIMLINEAR ghi kÝch th−íc theo ®o¹n th¼ng 110 5.3. LÖnh DIMRADIUS vÏ kÝch th−íc cho b¸n kÝnh vßng trßn, cung trßn 113 5.4. LÖnh DIMCENTER t¹o dÊu t©m cho vßng trßn, cung trßn 113 5.5. LÖnh DIMDIAMETER ghi kÝch th−íc theo ®−êng kÝnh 113 5.6. LÖnh DIMANGULAR ghi kÝch th−íc theo gãc 113 5.7. LÖnh DIMORDINATE ghi kÝch th−íc theo to¹ ®é ®iÓm 114 5.8. LÖnh DIMBASELINE ghi kÝch th−íc th«ng qua ®−êng giãng 114 5.9. LÖnh DIMCONTINUE ghi kÝch th−íc theo ®o¹n kÕ tiÕp nhau 115 5.10. LÖnh LEADER ghi kÝch th−íc theo ®−êng dÉn 116 5.11. LÖnh TOLERANCE ghi dung sai 119 5.12. LÖnh DIMTEDT söa vÞ trÝ vµ gãc cña ®−êng ghi kÝch th−íc 120 5.13. LÖnh DIMSTYLE hiÖu chØnh kiÓu ®−êng ghi kÝch th−íc 120 5.14. LÖnh DIMEDIT söa thuéc tÝnh ®−êng kÝch th−íc 130 6. C¸c lÖnh hiÖu chØnh, c¸c lÖnh lµm viÖc víi khèi 131 C¸c lÖnh hiÖu chØnh 6.1. LÖnh SELECT lùa chän ®èi trong b¶n vÏ 131 6.2. LÖnh CHANGE thay ®æi thuéc tÝnh cña ®èi t−îng 133 6.3. LÖnh DDGRIPS (OPTIONS) ®iÒu khiÓn Grip th«ng qua hép tho¹i 135 6.4. LÖnh BLIPMODE hiÖn (Èn) dÊu (+) khi chØ ®iÓm vÏ 136 6.5. LÖnh GROUP ®Æt tªn cho mét nhãm ®èi t−îng 137 6.6. LÖnh ISOPLANE sö dông l−íi vÏ ®¼ng cù 141 6.7. LÖnh DSETTINGS t¹o l−íi cho b¶n vÏ th«ng qua hép tho¹i 142 6.8. LÖnh PEDIT söa ®æi thuéc tÝnh cho ®−êng ®a tuyÕn 142 6.9. LÖnh FIND 150 C¸c lÖnh lµm viÖc víi khèi 6.10. LÖnh BLOCK ®Þnh nghÜa mét khèi míi 152
 7. 6.11. LÖnh ATTDEF g¸n thuéc tÝnh cho khèi 154 6.12. LÖnh INSERT chÌn khèi vµo b¶n vÏ th«ng qua hép tho¹i 155 6.13. LÖnh MINSERT chÌn khèi vµo b¶n vÏ thµnh nhiÒu ®èi t−îng 159 6.14. LÖnh DIVIDE chia ®èi t−îng vÏ thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau 160 6.15. LÖnh MEASURE chia ®èi t−îng theo ®é dµi 161 6.16. LÖnh WBLOCK ghi khèi ra ®Üa 162 6.17. LÖnh EXPLORE ph©n r∙ khèi 164 7. Tr×nh bµy vµ in b¶n vÏ trong AutoCAD 165 Khèi c¸c lÖnh tra cøu 7.1. LÖnh LIST liÖt kª th«ng tin CSDL cña ®èi t−îng 165 7.2. LÖnh DBLIST liÖt kª th«ng tin cña tÊt c¶ ®èi t−îng 165 7.3. LÖnh DIST −íc l−îng kho¶ng c¸ch vµ gãc 165 7.4. LÖnh ID hiÓn thÞ to¹ ®é ®iÓm trªn mµn h×nh 166 7.5. LÖnh AREA ®o diÖn tÝch vµ chu vi 166 Khèi c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn mµn h×nh 7.6. LÖnh ZOOM thu phãng h×nh trªn b¶n vÏ 167 7.7. LÖnh PAN xª dÞch b¶n vÏ tªn mµn h×nh 169 7.8. LÖnh VIEW ®Æt tªn, l−u gi÷, xo¸, gäi mét Viewport 170 C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn m¸y in 7.9. LÖnh LAYOUT ®Þnh d¹ng trang in 171 7.9.1. Trang Plot Device 173 7.9.2. Trang Layout Settings 177 7.10. LÖnh PLOT xuÊt b¶n vÏ ra giÊy 179 C¸c lÖnh t¹o h×nh vµ hiÖu chØnh khung in 7.11. LÖnh Layout (Template) t¹o mét Viewport tõ mÉu 181 7.12. LÖnh VPORTS t¹o mét khung h×nh ®éng 181 7.13. LÖnh MVIEW t¹o vµ s¾p xÕp c¸c khung h×nh ®éng 182 7.14. LÖnh VPLAYER ®iÒu khiÓn sù hiÓn thÞ líp trªn khung h×nh ®éng 183 Lêi kÕt 185 C¸c lÖnh vµ phÝm t¾t trong AutoCAD 2002 186 Bµi tËp thùc hµnh 194
 8. NhËp m«n 1.1. TÝ nh tiÖ n Ý ch cña AUTOCAD CAD lµ ch÷ viÕt t¾t cña côm tõ tiÕng Anh Computer Aided Desingn. HiÖn nay thuËt ng÷ CAD ngµy cµng trë nªn phæ biÕn trong kü thuËt nãi chung vµ trong ngµnh x©y dùng nãi riªng. Nã ®∙ t¹o ra mét ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ míi cho c¸c kiÕn tróc s− vµ kü s− x©y dùng. Trong tiÕng ViÖt nã cã nghÜa lµ thiÕt kÕ trªn m¸y tÝnh hay còng cã thÓ gäi lµ thiÕt kÕ víi sù hç trî cu¶ m¸y tÝnh. ViÖc thiÕt kÕ trªn m¸y vi tÝnh gióp cho b¹n cã thÓ lªn ®−îc nhiÒu ph−¬ng ¸n trong mét thêi gian ng¾n vµ söa ®æi b¶n vÏ mét c¸c nhanh chãng vµ dÔ dµng h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸ch lµm thñ c«ng. Ngoµi ra b¹n cã thÓ tra hái c¸c diÖn tÝch, kho¶ng c¸ch...trùc tiÕp trªn m¸y. AutoCAD lµ mét phÇn mÒn thiÕt kÕ trªn m¸y vi tÝnh c¸ nh©n ®−îc sö dông t−¬ng ®èi réng r∙i trong c¸c ngµnh : • ThiÕt kÕ kiÕn tróc - x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt. • ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn, n−íc. • ThiÕt kÕ c¬ khÝ, chÕ t¹o m¸y. • ThiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng cho c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ nh− trong c¸c r¹p chiÕu phim, nhµ h¸t... • ThiÕt lËp hÖ thèng b¶n ®å. T¹i ViÖt Nam AUTOCAD ®∙ tõng ®−îc biÕt ®Õn tõ trªn 10 n¨m trë l¹i ®©y. TÝnh tiÖn Ých cña nã ®∙ ngµy cµng chinh phôc ®−îc ®«ng ®¶o ®éi ngò c¸c kü s−, kiÕn tróc s− thuéc nhiÒu ®¬n vÞ, ngµnh nghÒ kh¸c nhau trong c¶ n−íc. Cho ®Õn nay mÆc dï c¸c øng dông ®å ho¹ phôc vô viÖc viÖc vÏ vµ thiÕt kÕ kü thuËt ®∙ xuÊt hiÖn thªm nhiÒu ch−¬ng tr×nh míi, cã giao diÖn hoÆc mét sè tÝnh n¨ng kü thuËt rÊt næi tréi, song xÐt vÒ toµn côc, thËt khã cã ch−¬ng tr×nh nµo v−ît h¼n ®−îc AUTOCAD . Ngµy nay AUTOCAD ®∙ thËt sù trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®èi víi rÊt nhiÒu ®¬n vÞ thiÕt kÕ, thÈm kÕ x©y dùng. ViÖc vÏ vµ xuÊt b¶n vÏ tõ AUTOCAD ®∙ trë thµnh ®iÒu ®−¬ng nhiªn nÕu kh«ng nãi lµ b¾t buéc ®èi víi hÇu hÕt c¸c hå s¬ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. Phiªn b¶n AutoCAD 2002 Mçi phiªn b¶n cña AutoCAD l¹i kÌm theo nh÷ng ®Æc ®iÓm míi, nh÷ng c¶i tiÕn vµ bæ xung tiÖn Ých míi. NhËn xÐt víi 03 phiªn b¶n gÇn ®©y nhÊt lµ AutoCAD 14; AutoCAD 2000 vµ AutoCAD 2002 cho thÊy : • Phiªn b¶n AutoCAD 2000 so víi AutoCAD 14 ®∙ cã sù thay ®æi lín vÒ giao diÖn. Tõ chÕ ®é chØ cã thÓ më tõng tµi liÖu (Single Document), chuyÓn sang chÕ ®é cho phÐp më nhiÒu tµi liÖu cïng lóc ( Multiple Document). ChÕ ®é thu phãng
 9. 6 vÏkü thuËt b»ng ch− ¬ng tr× nh AutoCAD2002 h×nh linh ho¹t thay cho chÕ ®é thu phãng th«ng qua hép c«ng cô (hoÆc dßng lÖnh)... • AutoCAD 2002 kÕ thõa c¸c tÝnh n¨ng −u viÖt cña AutoCAD 2000 vµ cung cÊp thªm nhiÒu c«ng cô thiÕt kÕ; c¸c ®Æc tÝnh; c¸c tiªu chuÈn; hç trî m¹nh mÏ viÖc chia sÎ vµ tÝch hîp th«ng tin... Tuy nhiªn còng nh− c¸c h∙ng phÇn mÒm lín kh¸c, viÖc ph¸t triÓn cho ra ®êi c¸c phiªn b¶n tiÕp sau bao giê còng lµ sù ph¸t triÓn, kÕ thõa nh÷ng tinh hoa tõ phiªn b¶n tr−íc do vËy xÐt trªn ph−¬ng diÖn ng−êi dïng th× cµng phiªn b¶n sau ch−¬ng tr×nh cµng trë nªn dÔ sö dông; tÝnh n¨ng cµng m¹nh mÏ h¬n vµ cµng gióp cho viÖc thiÕt kÕ trë nªn nhanh chãng, dÔ dµng vµ hiÖu qu¶ h¬n. C¸ ® ßi hái vÒ cÊ u h× nh c AutoCAD 2002 yÒu cÇu cÇn cã m«i tr−êng hÖ ®iÒu hµnh lµ Windows 98; Windows ME; Windows 2000; Windows XP... víi cÊu h×nh m¸y tèi thiÓu lµ Pentium 233 (hoÆc t−¬ng ®−¬ng), 64MB Ram; bé hiÓn thÞ Video cã ®é ph©n gi¶i 800×600 chÕ ®é mµu tèi thiÓu lµ 256 mµu. 1.2. Giao diÖ n cña AutoCAD Sau khi khëi ®éng AutoCAD sÏ xuÊt hiÖn mµn h×nh lµm viÖc cña AutoCAD . Toµn bé khung mµn h×nh cã thÓ ®−îc chia lµm 4 vïng : Vï III ng Vï I ng Vï IV ng Vï II ng H× nh 1.1 - Mµ n h× nh giao diÖ n cña AUTOCAD 2002.
 10. C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c 7 Vïng I ChiÕm phÇn lín diÖn tÝch mµn h×nh. Vïng nµy cïng ®Ó thÓ hiÖn b¶n vÏ mµ b¹n sÏ thùc hiÖn vµ ®−îc gäi lµ vïng Graphic (phÇn mµn h×nh dµnh cho ®å ho¹). Trong suèt qu¸ tr×nh vÏ trªn vïng ®å ho¹ xuÊt hiÖn hai sîi tãc (Crosshairs) giao nhau, mét sîi h−íng theo ph−¬ng trôc X mét h−íng theo ph−¬ng trôc Y. Khi ta di chuyÓn chuét sîi tãc cungc chuyÓn ®éng theo vµ dßng nh¾c cuèi mµn h×nh (vïng II) sÏ hiÓn thÞ to¹ ®é giao ®iÓm cña hai sîi tãc ®ã (còng chÝnh lµ to¹ ®é con trá chuét). Vïng II ChØ dßng tr¹ng th¸i (dßng t×nh tr¹ng - Status line). ë ®©y xuÊt hiÖn mét sè th«ng sè vµ chøc n¨ng cña b¶n vÏ (Status Bar). C¸c Status Bar nµy võa lµ c¸c th«ng b¸o vÒ tr¹ng th¸i (chän hoÆc kh«ng chän), võa lµ hép chän (khi bÊm chuét vµo ®©y tr¹ng th¸i sÏ ®−îc chuyÓn ng−îc l¹i). VÝ dô khi chÕ ®é b¾t ®iÓm (SNAP) ®ang lµ ON, nÕu ta bÊm chuét vµo « ch÷ SNAP trªn dßng tr¹ng th¸i th× chÕ ®é b¾t ®iÓm (SNAP) sÏ ®−îc chuyÓn thµnh OFF. Vïng III Vïng gåm c¸c menu lÖnh vµ c¸c thanh c«ng cô. Mçi Menu hay mçi nót h×nh t−îng trªn thanh c«ng cô t−¬ng øng víi mét lÖnh cña AutoCAD , sÏ ®−îc giíi thiÖu kü h¬n môc 1.3. Vïng IV Vïng dßng lÖnh (Dßng nh¾c). Khi b¹n nhËp lÖnh vµo tõ bµn phÝm hoÆc gäi lÖnh tõ Menu th× c©u lÖnh sÏ hiÖn thÞ sau tõ Command: Lµm viÖc víi AutoCAD lµ mét qu¸ tr×nh héi tho¹i víi m¸y, do ®ã b¹n ph¶i th−êng xuyªn quan s¸t dßng lÖnh trong AutoCAD ®Ó cã thÓ kiÓm tra xem lÖnh nhËp hoÆc gäi ®∙ ®óng ch−a. 1.3. Menu vµ Toolbar cña AutoCAD Trong AutoCAD 2002 hÇu hÕt c¸c lÖnh ®Òu cã thÓ ®−îc chän th«ng qua Menu hoÆc Toolbar cña ch−¬ng tr×nh. §©y lµ c¸c phÇn tö mµn h×nh d¹ng tÝch cùc nã gióp ta thùc hiÖn ®−îc c¸c lÖnh cña AutoCAD mµ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nhí tªn lÖnh. Nh÷ng c«ng cô nµy rÊt h÷u Ých víi nh÷ng ng−êi lÇn ®Çu tiªn lµm viÖc víi AutoCAD, tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn lÖnh th«ng qua Menu (hoÆc Toolbar) còng ®ßi hái ng−êi sö dông ph¶i liªn tôc di chuyÓn chuét ®Õn c¸c hép c«ng cô hoÆc chøc n¨ng Menu t−¬ng øng, do vËy thêi gian thùc hiÖn b¶n vÏ cã thÓ còng kÐo dµi thªm ®«i chót. Víi nh÷ng ng−êi ®∙ thµnh th¹o AutoCAD c¸ch thùc hiÖn b¶n vÏ ®a sè ®−îc th«ng qua dßng lÖnh (vïng IV), víi c¸c c¸ch viÕt lÖnh theo phÝm t¾t
 11. 8 vÏkü thuËt b»ng ch− ¬ng tr× nh AutoCAD2002 (c¸ch viÕt rót gän). Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®Õn tr×nh ®é ®ã cÇn cã thêi gian rÌn luyÖn, lµm quen víi c¸c lÖnh vµ dÇn tiÕn tíi viÖc nhí tªn, nhí phÝm t¾t cña lÖnh .v.v... 1.3.1. Menu Bar AutoCAD 2002 cã 11 danh môc Menu (vïng III), c¸c Menu nµy ®−îc xÕp ngay bªn d−íi dßng tiªu ®Ò. §ã lµ c¸c Menu d¹ng kÐo xuèng (Pull down menu), c¸c chøc n¨ng Nenu sÏ xuÊt hiÖn ®Çy ®ñ khi la kÝch chuét lªn danh môc cña menu ®ã. Tªn vµ chøc n¨ng chÝnh cña c¸c danh môc Menu ®ã ®−îc cho trong b¶ng sau : B¶ng 7.1 - Danh mô c Menu TT Minh ho¹ Chøc n¨ng File Menu Menu nµy ®¶m tr¸ch toµn bé c¸c chøc n¨ng lµm viÖc víi File trªn ®Üa (më File, ghi File, xuÊt 1 nhËp File...). Ngoµi ra cßn ®¶m nhËn viÖc ®Þnh d¹ng trang in; khai b¸o c¸c tham sè ®iÒu khiÓn viÖc xuÊt c¸c sè liÖu trªn b¶n vÏ hiÖn t¹i ra giÊy hoÆc ra File...
 12. C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c 9 Menu Edit Liªn quan ®Õn c¸c chøc n¨ng chØnh söa sè liÖu 2 d¹ng tæng qu¸t : ®¸nh dÊu v¨n b¶n sao l−u vµo bé nhí t¹m thêi (Copy); d¸n (Paste) sè liÖu tõ bé nhí t¹m thêi ra trang h×nh hiÖn t¹i.... Menu View Liªn quan ®Õn c¸c chøc n¨ng thÓ hiÖn mµn h×nh 3 AutoCAD. Kh«i phôc mµn h×nh (Redraw); thu phãng h×nh (Zoom); ®Èy h×nh (Pan); t¹o c¸c Viewport; thÓ hiÖn mµn h×nh duíi d¹ng khèi (Shade hoÆc Render) v.v... Menu Insert Sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c lÖnh chÌn. C¸c d¹ng sè 4 liÖu ®−îc chÌn vµo cã thÓ lµ c¸c khèi (Block); c¸c file ¶nh; c¸c ®èi t−îng 3D Studio; c¸c file ¶nh d¹ng Metafile; c¸c ®èi t−îng OLE v.v...
 13. 10 vÏkü thuËt b»ng ch− ¬ng tr× nh AutoCAD2002 Menu Format Sö dông ®Ó ®Þnh d¹ng cho c¸c ®èi t−îng vÏ. C¸c 5 ®èi t−îng ®Þnh d¹ng cã thÓ lµ c¸c líp (Layer); ®Þnh d¹ng mµu s¾c (Color); kiÓu ®−êng; ®é m¶nh cña ®−êng; kiÓu ch÷; kiÓu ghi kÝch th−íc; kiÓu thÓ hiÖn ®iÓm v.v... Menu Tools Chøa c¸c hµm c«ng cô ®a môc ®Ých. Tõ ®©y thùc hiÓn rÊt nhiÒu d¹ng c«ng viÖc kh¸c nhau nh− : so¸t chÝnh t¶ cho ®o¹n v¨n b¶n tiÕng Anh (Spelling); gäi hép tho¹i thuéc tÝnh ®èi t−îng 6 (Properties); t¶i c¸c ch−¬ng tr×nh d¹ng ARX, LSP... t¹o c¸c Macro; dÞch chuyÓn gèc to¹ ®é v.v.. Ngoµi ra chøc n¨ng Options tõ danh môc Menu nµy cßn cho phÐp ng−êi sö dông lùa chän rÊt nhiÒu thuéc tÝnh giao diÖn kh¸c (mµu nÒn; chÕ ®é khëi ®éng; kÝch th−íc con trá; Font ch÷ hiÓn thÞ v.v...)
 14. C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c 11 Menu Draw Lµ danh môc Menu chøa hÇu hÕt c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n cña AutoCAD. Tõ c¸c lÖnh vÏ ®−êng ®Õn c¸c lÖnh vÏ mÆt, vÏ khèi; tõ c¸c lÖnh vÏ ®−êng 7 th¼ng, ®o¹n th¼ng ®Õn c¸c lÖnh vÏ phøc t¹p; tõ c¸c lÖnh lµm viÖc víi ®−êng ®Õn c¸c lÖnh lµm viÖc víi v¨n b¶n (Text), ®Õn c¸c lÖnh t« mµu, ®iÒn mÉu t«, t¹o khèi vµ sö dông khèi v.v... Tãm l¹i ®©y lµ danh môc Menu chñ yÕu vµ quan träng nhÊt cña AutoCAD . Menu Dimension Bao gåm c¸c lÖnh liªn quan ®Õn viÖc ghi vµ ®Þnh d¹ng ®−êng ghi kÝch th−íc trªn b¶n vÏ. C¸c kÝch th−íc cã thÓ ®−îc ghi theo d¹ng kÝch th−íc 8 th¼ng; kÝch th−íc gãc; ®−êng kÝnh, b¸n kÝnh; ghi dung sai; ghi theo kiÓu chó gi¶i v.v... C¸c d¹ng ghi kÝch th−íc cã thÓ ®−îc chän lùa theo c¸c tiªu chuÈn kh¸c nhau, cã thÓ ®−îc hiÖu chØnh ®Ó phï hîp víi tiªu chuÈn cña tõng quèc gia; tõng bé, ngµnh...
 15. 12 vÏkü thuËt b»ng ch− ¬ng tr× nh AutoCAD2002 Menu Modify Lµ danh môc Menu liªn quan ®Õn c¸c lÖnh hiÖu chØnh ®èi t−îng vÏ cña AutoCAD. Cã thÓ sö dông c¸c chøc n¨ng Menu tai ®©y ®Ó sao chÐp c¸c ®èi t−îng vÏ; xoay ®èi t−îng theo mét trôc; t¹o ra mét nhãm ®èi t−îng tõ mét ®èi t−îng gèc 9 (Array); lÊy ®èi xøng qua trôc (Mirror); xÐn ®èi t−îng (Trim) hoÆc kÐo dµi ®èi t−îng (Extend) theo chØ ®Þnh ... §©y còng lµ danh môc Menu quan träng cña AutoCAD, nã gióp ng−êi sö dông cã thÓ nhanh chãng chØnh söa c¸c ®èi t−îng ®∙ vÏ, gióp cho c«ng t¸c hoµn thiÖn b¶n vÏ vµ n©ng cao chÊt l−îng b¶n vÏ. Menu Windows Lµ Menu cã thÓ t×m thÊy trong hÇu hÕt c¸c øng dông kh¸c ch¹y trong m«i tr−êng Windows. C¸c 10 chøc n¨ng Menu ë ®©y chñ yÕu phôc vô viÖc xÕp s¾p c¸c tµi liÖu hiÖn më theo mét quy luËt nµo ®ã nh»m ®¹t hiÖu qu¶ hiÓn thÞ tèt h¬n. Menu Help Lµ Menu gäi ®Õn c¸c chøc n¨ng h−íng dÉn trùc tuyÕn cña AutoCAD . C¸c h−íng dÉn tõ ®©y ®−îc tr×nh bµy tØ mØ, cô thÓ, ®Ò cËp ®Õn toµn bé 11 c¸c néi dung cña AutoCAD . §©y còng lµ c«ng cô rÊt quan träng vµ h÷u Ých cho viÖc tù nghiªn cøu vµ øng dông AutoCAD trong x©y dùng c¸c b¶n vÏ kü thuËt.
 16. C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c 13 1.3.2. Toolbar AutoCAD 2002 cã tÊt c¶ 24 thanh Toolbar. mçi hép chän (Toolbox) l¹i liªn quan ®Õn mét lÖnh hoÆc chøc n¨ng cô thÓ nµo ®ã cña m«i tr−êng CAD. §Ó gäi Toolbar nµo ®ã cã th thùc hiÖn nh− sau : Chän Menu View - Toolbars... sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 1.2. Tõ hép tho¹i nµy nÕu muèn Toolbar nµo ®ã ®−îc hiÖn th× chØ viÖc bÊm chuét lªn hép chän (bªn tr¸i) tªn cña Toolbar ®ã. Sau khi Toobar ®∙ ®−îc hiÖn sÏ thÊy xuÊt hiÖn dÊu chän bªn c¹nh tªn Toolbar ®ã, nÕu muèn th«i hiÖn th× chØ viÖc bÊm l¹i vµo hép chän lµ ®−îc. ViÖc sö dông c¸c hép c«ng cô (Toolbox) tõ c¸c Toolbar ®Ó thùc hiÖn c¸c lÖnh AutoCAD nãi chung lµ kh¸ nhanh vµ tiÖn dông. C¸c hép c«ng cô l¹i ®−îc thiÕt kÕ theo d¹ng ®å ho¹ kh¸ trùc quan, khi di chuyÓn con trá chuét lªn phÇn mµn h×nh cña hép c«ng cô, cßn thÊy xuÊt hiÖn lêi nh¾c (Tooltip) cho biÕt ®©y lµ hép c«ng cô g×, do vËy viÖc sö dông toolbar l¹i cµng trë nªn trùc quan vµ tiÖn dông. Tuy vËy nÕu trªn mµn h×nh cña AutoCAD ta cho hiÖn tÊt c¶ 24 Toolbar th× phÇn mµn h×nh sÏ trë nªn rèi, rÊt khã quan s¸t, tèc ®é thùc hiÖn lÖnh còng sÏ bÞ chËm h¬n do vËy ng−êi ta th−êng chØ cho hiÖn nh÷ng Toolbar cÇn thiÕt nhÊt, hay ®−îc sö dông nhÊt mµ th«i. H× nh 1.2 - HiÓ n thÞ Toolbar theo yªu cÇ u cña ng−êi sö dô ng.
 17. 14 vÏkü thuËt b»ng ch− ¬ng tr× nh AutoCAD2002 C¸c Toolbar th«ng th−êng ®−îc ®Æt ë chÕ ®é th−êng trùc mçi khi khëi ®éng AutoCAD lµ : Standard : Draw : Modify : Object Properties : Dimension : 1.3.3. C¸ phÝ m nãng trong AutoCAD c B¶ng 1.2 - C¸c phÝ m nãng th«ng dô ng PhÝ m nãng LÖ nh liªn quan F1 Gäi lÖnh h−íng dÉn trùc tuyÕn F2 ChuyÓn mµn h×nh tõ chÕ ®é ®å ho¹ sang chÕ ®é v¨n b¶n F3 (hoÆ c Ctrl - F) T¾t më chÕ ®é truy b¾t ®iÓm (Osnap) F4 (hoÆ c Ctrl - E) ChuyÓn tõ mÆt chiÕu trôc ®o nµy sang mÆt chiÕu trôc ®o kh¸c (chØ thùc hiÖn ®−îc khi Snap settings ®Æt ë chÕ ®é Isometric snap). F6 (hoÆ c Ctrl - D) Më chÕ ®é hiÓn thÞ ®éng to¹ ®é con trá trªn mµn h×nh ®å ho¹ (hiÖn to¹ ®é ë dßng tr¹ng th¸i).
 18. C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c 15 F7 (hoÆ c Ctrl - G) Më chÕ ®é hiÓn thÞ l−íi ®iÓm (Grid) F8 (hoÆ c Ctrl - L) Më chÕ ®é ORTHO (khi ë chÕ ®é nµy th× ®−êng th¼ng sÏ lu«n lµ th¼ng ®øng hoÆc n»m ngang). F9 (hoÆ c Ctrl - B) Më chÕ ®é SNAP (ë chÕ ®é nµy con trá chuét sÏ lu«n ®−îc di chuyÓn theo c¸c b−íc h−íng X vµ h−íng Y - ®−îc ®Þnh nghÜa tõ hép tho¹i Snap settings). F10 (hoÆ c Ctrl - U) Më chÕ ®é Polar tracking (dß ®iÓm theo vßng trßn). F11 (hoÆ c Ctrl - W) Më chÕ ®é Object Snap Tracking (OSNAP). Ctrl - 1 Thùc hiÖn lÖnh Properties Ctrl - 2 Thùc hiÖn lÖnh AutoCAD Design Center Ctrl - A T¾t më c¸c ®èi t−îng ®−îc chän b»ng lÖnh Group Ctrl - C Copy c¸c ®èi t−îng hiÖn ®¸nh dÊu vµo Clipboard Ctrl - J Thùc hiÖn lÖnh tr−íc ®ã (t−¬ng ®−¬ng phÝm Enter). Ctrl - K Thùc hiÖn lÖnh Hypelink Ctrl - N Thùc hiÖn lÖnh New Ctrl - O Thùc hiÖn lÖnh Open Ctrl - P Thùc hiÖn lÖnh Plot/Print Ctrl - S Thùc hiÖn lÖnh Save Ctrl - V D¸n néi dung tõ Clipboard vµo b¶n vÏ Ctrl - X C¾t ®èi t−îng hiÖn ®¸nh dÊu vµ ®Æt vµo Clipboard Ctrl - Y Thùc hiÖn lÖnh Redo Ctrl - Z Thùc hiÖn lÖnh Undo Enter (Spacebar) KÕt thóc lÖnh (hoÆc lÆp l¹i lÖnh tr−íc ®ã).
 19. 16 vÏkü thuËt b»ng ch− ¬ng tr× nh AutoCAD2002 ESC Huû lÖnh ®ang thùc hiÖn Shift - chuét ph¶i HiÖn danh s¸ch c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm. 1.4. C¸ lÖ nh thiÕ t lËp b¶n vÏ c 1.4.1. LÖ nh NEW Khëi t¹o mét b¶n vÏ míi Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ File menu, chän New T¹i dßng lÖnh, nhËp New AutoCAD hiÓn thÞ hép héi tho¹i Create New Drawing H× nh 1.3 - Khai b¸o cho 1 b¶n vÏ míi. Start from Scratch NÕu b¹n muèn b¾t ®Çu b¶n vÏ dùa trªn default English hoÆc metric settings, chän Start from Scratch. Trªn hép tho¹i h×nh 1.3 nÕu ta chän råi bÊm phÝm OK th× c¸c kÝch th−íc trong b¶n vÏ sÏ ®−îc lÊy theo chuÈn Anh Mü (inches, feet...). NÕu chän th× c¸c kÝch th−íc sÏ ®−îc tÝnh theo hÖ SI mÐt, cm, mm...
 20. C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c 17 Khi muèn t¹o mét b¶n vÏ míi tõ c¸c mÉu ®Þnh s½n cã thÓ chän lóc nµy hép tho¹i h×nh 1.3 sÏ chuyÓn thµnh hép tho¹i h×nh 1.4. Tõ ®©y ta cã thÓ chän mét trong c¸c d¹ng mÉu ®Þnh s½n ®Ó lµm nÒn cho b¶n vÏ s¾p thùc hiÖn. Sè l−îng mÉu cã s½n cña AutoCAD 2002 cã kh¸ nhiÒu (trªn 60 mÉu). C¸c mÉu ®−îc thiÕt kÕ ®Ó ®¸p øng cho nhiÒu tiªu chuÈn kh¸c nhau, tuy nhiªn nÕu c¸c mÉu nµy vÉn ch−a ®¸p øng yªu cÇu b¶n vÏ cÇn cã, ng−êi sö dông cã thÓ tù t¹o ra c¸c mÉu míi vµ sö dông chóng b×nh ®¼ng víi c¸c mÉu cña AutoCAD . H× nh 1.4 - Khai b¸o cho 1 b¶n vÏ mí tõ Template. i Use a Wizard NÕu b¹n muèn thiÕt lËp b¶n vÏ b»ng c¸ch dïng hép héi tho¹i, h∙y chän Use a Wizard . B¹n cã thÓ chän Quick Setup hoÆc Advanced Setup t¹i Select a Wizard Quick Setup. Chän Quick Setup thiÕt lËp vïng b¶n vÏ (Xem lÖnh Limits), thay ®æi c¸c ®¬n vÞ dµi cã ®é chÝnh x¸c theo ý muèn (Xem lÖnh Units) Advanced Setup. Chän Advanced Setup ®Ó thiÕt lËp vïng b¶n vÏ (Xem lÖnh Limits), thay ®æi ®¬n vÞ dµi (Xem lÖnh Units), ®¬n vÞ gãc, h−íng cña gãc vµ b¹n còng cã thÓ thiÕt lËp nÐt ®Æc tr−ng cña mét b¶n vÏ c¬ së. Use a Template NÕu b¹n b¾t ®Çu mét b¶n vÏ dùa trªn b¶n vÏ c¬ së, chän Use a Template.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2