intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình về môn CorelDRAW

Chia sẻ: Dth Dth | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:132

408
lượt xem
134
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu bạn đang xem những dòng này, hẳn bạn đã nghe "đâu đó" nói rằng Corel DRAW là một công cụ dùng cho việc thiết kế đồ họa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình về môn CorelDRAW

 1. !"# $% &' &( ) & * +& % % , - . / 0 &1 1 23 4 5 . 16 % 7 * . * 8 ,9 % :% ; % . N G &@ % &@& %Y
 2. # V S %I %G [% % 8 &m 1q !"# 34 > *F (& & . % 8 &@& % 7 ?
 3. %7 ? c &' &( %@ + ; 7 & % &' &( 1 1& ^, ' 8 7 !"#23 < . &m 1q % ' % & u ,\& % &K 3B I & &m 1q %n* 8 &m 1q 1 & [ %n % = %8 S * ,a 8 &m 1q %) X Z %
 4. % %7 I %) % &' &( ) * I % &K &m 1q 1 1 * ,a &m m 1q 1 1 : * & b &I R 8
 5. c8 . 333 ,z &(& 8 % 8 $% 0
 6. + ./ (? p ; G *F !"# 0 G *F < % % 8 6 * $ 5 &K @ * Z % R G *F % 8 7 3W & % Z ; > G *F &) d&3 Bb G *F
 7. m 1q G *F U 0 e [% + % 8 7 I S 8 &m 1q G *F 4 0 &e3 WG *F U 0 e K& % [ !"# & % Z d0 % % 7 % % %
 8. ,Z 0 I %\ I S /& 1& 2 &K &@& &m 1q & & % Z & . , Z 0 I % \ [0 S /% 2 % &@& &m 1q G *F &) d&g & . G *F + 1`0 0 &@& G *F % 8 7 0 % D& % . G *F3 l +& ; > G *F &) d& 1F $ 5 @ %\ R& [% > & b* % €0 3 i % $ &K !"# & % Z % ; 8 & : & 0 ? %
 9. % 3 %, 'T X Y& * 1MZ O (? [ S \ .W + U 1Y ] W ( 1Y ^ V HU (:& W % X % :%r x [% &S % % I *5 G *F - > % 3 [ &$ d0 & f % 8 % 53i [ = %8 *5 * & ^ , 8 d0 :% % & I * % ; *> % S 3 =\ O ./ (? _ 2 U* N =+& `& : ` S ` .) ab c 0 8 G S %8 !"# & u & 0 a0 % b d& * +& *5 $% G *F [%3 p &S 7 % G *F , @& / &.0 0 * % ^ & 1• & 2 0 G ; G *F [ Z - 1 ; G *F ; 3c b S ; G *F !"# %7 G *F % 8 6 &^ * 0 G *F * $ 5 @ %\ 3c %@& , @ [% % 7 Y3 p ; > G *F &) d& !"# + &@& G *F % 8 $ 5 d0 * +& % : J ? 3 c 8 @ %\ &K & $ 5 ? R n / G *F & F 1F %8 % rc ' % 7 &I ` ? % 8 $ 5& @ %\ 3 xZ H & 8 +0 @ %\ &K 8 & $ 5 %o sP‚ BW % ; 8 3 Z, n I `% `% 8 ) 7 5 ? /eˆ & % ; 8 2 * ) & $ Z % R e‡s{ 0 ˆ‚O 0 /%I % Z 23 , ' % [ , @ ? & `& 0 80 8 *7 % ^ 7 , @& - r ./ [ U ^ * S (:& c 'MN !"# & > G , @& % & u & < a% % ' 3 WG % [ % S S %8 * +& *5 !"# 1 , & D% . ! "# $ % & & 3 c :% G D& R &= & , @ > 3 W & u &S [ * = %8 & u 8 D& = %8 & u I ; S G Z 8 R& &@& ' R & , [%3 W &= & % Z [ * = %8 & u N % @ ;& I G / 7 e2 Z G *F3 % MZ 1d S , F ( ^ , - [ ( e W L [ U f W 6 . R 7V e R M / Y& /V gU (:& / (:& `&
 10. 63 07 W % &@& , ; $ !"# , @ N `% *5 &m 1q !"# , @ N % *5 & $% /& $% @ %\ \r2 < %n 3 4 Y d& & % Z `% S %:0 % &@& % %@& % ' %
 11. cn* 7 *F % \& % &m 1q i7 & . [% + % 8 > *F3 W & *F % # R () < $ $ H : c . &m 1q : . I HO k c8 $0 &' &( c ;& %@ > *F & $% &@ ,\ d0 d0 7 S /‰ 2 D& 7 /‰ %2 &@& I % *F3 $% &@& 333 % R % . &' &( 7 /‰ % 23 @& ) [% ? G 3 W & u * +& ` [ ,\ d0 - [ * & b I 7 S D& &H $% , @& R 0 * &S N 1@%3 W[ * ,\ d0 % 8 $0 &' &( cn* 0 \ %8 8 % @ 7 *F * ,a ,\ d0 W % [ 7 *F 5 8 / 7 s2 I & u %S 7 & ^, ' G
 12. ~S 1 &^ %L 8 ) ,\ d0 Z 7 S D& [% &^ d& & &S 3 &T 'K MN B$% &@& %L 8 b , I & *5 $% I %
 13. [ & . /1 & [ %n& $% % = %8 S 2 * ,a & $% %5 & , I %
 14. # U S F 'K MN c % %@& *o % L& + % > *:% & u% q & > & D& & > $ &K 7 3 I 7
 15. [0 ' [0 l] [ 0 \ % ,a & $% N 0 G *:% R :% %o % @ N 0 G c G 0 \ & $% * % G 0 \ % Ž % ‹Œ c % $ ke‡‡Q %u + & % & > & e‡‡Q /%^& & > & , ' q 23 W &^ %L 8 % 0 %(& % m + % X 7 Z &G % [ v +% + L& &K 0 \ % 3 c@& ( ,& R &K 0 \ % & % Z + % > % %@& , @& & ^ , ' 8 7% %@& & 3 [ 0 \ % , & Z I %
 16. c R 1I e‡‡3‡ % ' R G % Z + %7 % W[ k,a0 * ' :0 + @ 8 %8 1• 1 Z% q x , 0 0 % r D p
 17. CJ 4 W 'K MN %n* [ & . N ; & , /% *7 ; &2 [ % n 1F % = %8 ,a03 p % ,a [ & . N < *: I %
 18. [ _; *:% %n *‘ 1• 1 Z & Z pa *:% &
 19. a 4R 9 w + 'K MN p < &@& *:% S % [ v I %
 20. i (& & . % 0 % &K % 7 ? & ; 1 d0 & % Z% q % ^ %L &@& I %; 1 >m @ ;" X > R & % &S D% ' S ; 0 \ %
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2