Giới thiệu cơ bản ADO.NET cho người lập trình C#

Chia sẻ: Le Bang Ha | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:7

0
67
lượt xem
17
download

Giới thiệu cơ bản ADO.NET cho người lập trình C#

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu cơ bản ADO.NET cho người lập trình C#

  1. ADO.NET Không bàn về lịch sử và sự xuất hiện của ADO.NET nhưng bạn phải chú ý : ADO.NET  không phải là version mới của ADO (ActiveX Data Object) và ADO.NET cũng không  phải là ‘ActiveX Data Object .NET’. ADO.NET và các lớp .NET cơ bản Namespace Chú thích System.Data Classes,interfaces,delegates,enumeration trong kiến trúc  ADO.NET  System.Data.Common Các lớp chia sẻ .NET Framework data providers System.Data.Design Tự tạo dataset System.Data.Odbc .NET Framework data provider cho ODBC System.Data.Oledb .NET Framework data provider cho OLE DB System.Data.Sql Cung cấp kết nối SQL Server System.Data.OracleClien .NET Framework data provider cho Oracle t System.Data.SqlClient .NET Framework data provider cho SQL Server System.Data.SqlServerC .NET compact framework data provider cho SQL Server  e Mobile System.Data.SqlTypes Các kiểu dữ liệu của SQL Server Microsoft.SqlServer.Serv Thành phần cho SQL Server và CLR er Hiểu về kiến trúc ADO.NET
  2. ADO.NET có 2 thành phần chính : data providers và datasets Bạn có thể thấy mối quan hệ của chúng trên hình. Chú ý ‘DataView class’ không  phải là một thành phần ‘data provider’. DataView được sử dụng phần lớn để gắn (bind)  dữ liệu vào winform và webform. Hình trên là sự khác nhau khi sử dụng SQL Server và OLE DB data providers để truy  cập (access) vào một cơ sở dữ liệu SQL Server.
  3. Hình dưới đây minh họa mối tương quan chung giữa Access và SQLServer Sử dụng SQL Server Data Provider .NET data provider cho SQL Server trong tên miền ‘System.Data.SqlClient’ giúp kết nối  trực tiếp với server sử dụng network protocol của nó không phải đi qua các layers khác. Các hàm thường sử dụng : 1. SqlCommand : thực thi SQL queries, câu lệnh hoặc lưu trữ thủ tục 2. SqlConnection : tạo kết nối tới SQL Server 3. SqlDataAdapter : cầu nối trung gian giữa dataset và data source 4. SqlReader : cung cấp một data stream tới kết quả 5. SqlError : lưu trữ thông tin về lỗi và cảnh cáo (warning) 6. SqlException : các ngoại lệ trong trường hợp SQL Server lỗi và cảnh báo 7. SqlParameter : tham sô biên command 8. SqlTransaction : transaction của SQL Server Thử tạo một Console Application sử dụng SQL Server Data Provider Mở Visual C# tạo một project mới chọn : Console Application ­> OK Mở file Program.cs và dùng code sau : [code]
  4. using System; using System.Data; using System.Data.SqlClient; namespace Chapter04 { class SqlServerProvider { static void Main(string[] args) { // Tạo một connection  string connString = @" server = .\sqlexpress; integrated security = true; database = northwind "; // Tạo query string sql = @" SELECT * FROM employees "; // Khởi tạo kết nối và DataReader SqlConnection conn = null; SqlDataReader reader = null; try { // Mở kết nối conn = new SqlConnection(connString); conn.Open(); //Thực thi query SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn); reader = cmd.ExecuteReader(); // In kết quả Console.WriteLine( "Chương trình thể hiện cách sử dụng  "
  5. + "SQL Server Data Provider." ); Console.WriteLine( "Querying database {0} with query {1}\n" , conn.Database , cmd.CommandText ); Console.WriteLine("First Name\tLast Name\n"); // Phân tích kết quả while(reader.Read()) { Console.WriteLine( "{0} | {1}" , reader["FirstName"].ToString().PadLeft(10) , reader[1].ToString().PadLeft(10) ); } } catch (Exception e) { Console.WriteLine("Error: " + e); } finally { //Ngắt kết nối reader.Close(); conn.Close(); } } } } [/code] Trong  chuôi kết nối có tham số : [code] integrated security = true [/code] Cho biết sử dụng Windows Authentication , vì vậy bất cứ user log vào Windows đều có  thể truy cập SQLEXPRESS Sử dụng OLE DB Data Provider
  6. .NET Framework data provider cho OLE DB nằm trong tên miền ‘System.Data.Oledb’. Các classes hay dùng 1. OledbCommand : thực thi các SQL queries, câu lệnh hoặc lưu trữ thủ tục. 2. OledbConnection : tạo kết nối tới một OLE DB source 3. OledbDataAdapter : tạo cầu nối giữa dataset và data source 4. OledbDataReader : cung cấp data stream tới các rows của data source 5. OledbError : Lưu trữ thông tin về lỗi và cảnh báo 6. OledbParameter : tham số command 7. OledbTransaction : transaction của SQL Một vài OLE DB Providers 1. DB2OLEDB : Microsoft OLE DB provider for DB2 2.  SQLOLEDB : Microsoft OLE DB provider for SQL Server 3. Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 : Microsoft OLE DB provider for Access (sử dụng Jet ) 4. MSDAORA : Microsoft OLE DB provider for Oracle 5. MSDASQL : Microsoft OLE DB provider for ODBC Áp dụng vào bài ở trên ta thay đi một số  dòng : [code] using System.Data.Oledb; …. String connString = @” Provider = sqloledb; Data source = .\SQLEXPRESS; Integrated security = sspi; Initial catalog = northwind “; … OledbConnection conn = null; OledbDataReader reader = null; … Conn = new OledbConnection(connString); conn.Open(); OledbCommand cmd = new OleCommand(sql, conn); [/code] Sử dụng ODBC Data Provider  Các lớp hay sử dụng : 1. OdbcCommand : thực thi SQL queries, câu lệnh hoặc lưu trữ thủ tục
  7. 2. OdbcConnection : kết nối tới ODBC data source 3. OdbcDataAdapter : câu nối giữa dataset và data source 4. OdbcDataReader : cung cấp data stream tới các hàng tử data source 5. OdbcError : Lưu trữ thông tin về lỗi và cảnh báo 6. OdbcParameter : tham số command 7. OdbcTransaction : transaction của SQL Để áp dụng cho bài trên cần tạo một ODBC Data Source trước 1. Control Panel ­> Admin Tools ­> Data Source (ODBC) 2. Tại tab User DSN chọn Add 3. Chọn tiếp Create New Data Source wizard sau đó chọn ‘SQL Server’ trong  khung driver ­>Finish 4. Điền thông tin Name và chọn Server. Ví dụ : Name : NorthwindOdbc; server :  .\SQLEXPRESS 5. Mục này để default ­> Next  6. Đánh dấu vào ‘Change default database to’ và chọn Northwind ­> Next 7. Đánh dấu vào ‘Perform translation to character data’ ­> Finish Sau đó OK , chọn Test để kiểm tra Connection nếu sai thì sửa lại thông tin kết nối. Sau đó bảng ODBC Data Source Admin ta thấy có thêm một source  Name : NorthwindOdbc  ­ Driver : SQL Server Áp dụng vào bài trên, thay đổi code ban đầu một số dòng sau [code] using  System.Data.Odbc; … String connString = @”dsn=northwindodbc”; … OdbcConnection conn = null; OdbcDataReader reader = null; … conn = new OdbcConnection(connString); conn.Open(); OdbcCommand cmd = new OdbcCommand(sql, conn); [/code] Hix…viết xong thấy mệt quá.  Chỉ biết mấy cái đó thôi biết gì viết vậy thông cảm heng. Còn cái ADO.NET API đang nghiên cứu thêm. Kết thúc ADO.NET siêu cơ bản.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản