intTypePromotion=1

Giới thiệu công nghệ máy nén xoắn ốc

Chia sẻ: Nguyen Chi Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
161
lượt xem
40
download

Giới thiệu công nghệ máy nén xoắn ốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

máy nén xoắn ốc gồm hai phần xoăn ốc. Một đĩa xoắn ốc ở trạng thái tĩnh, đĩa còn lại quay quanh đĩa xoắn ốc cố định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu công nghệ máy nén xoắn ốc

  1. Scroll compressor GIÔÙI THIEÄU COÂNG NGHEÄ MAÙY NEÙN XOAÉN OÁC. I/ CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY NEÙN SCROLL. 1. Ñaàu ñaåy 2. Scroll quay 3. Scroll coá ñònh 4. Khôùp noái 5. Ñaàu huùt 6. Truïc 7. Ñoäng cô II. NGUYEÂN LÍ HOAÏT ÑOÄNG. Maùy neùn xoaén oác (scroll) goàm hai phaàn xoaén oác acsimet. Moät ñóa xoaén ôû traïng thaùi tónh, ñóa coøn laïi quay quanh ñóa xoaén coá ñònh. Hai ñóa xoaén naøy ñöôïc ñaët aên khôùp vaøo nhau taïo thaønh caùc tuùi daïng hình löôõi lieàm. Trong quaù trình neùn, phaàn xoaén oác tónh ñöôïc giöõ coá ñònh vaø phaàn xoaén ñoäng di chuyeån treân truïc chuyeån ñoäng leäch taâm. Gas ñöôïc daãn vaøo khoaûng troáng do hai ñóa xoaén taïo ra. Hai ñóa kheùp daàn töøng naác vaø daàn tieán vaøo taâm cuûa hình xoaén oác, theå tích nhoû daàn taïo ra aùp suaát lôùn, khi ñeán taâm thì gas ñaït ñöôïc aùp suaát ñaåy vaø ñöôïc neùn qua coång ñaåy ôû taâm cuûa scroll coá ñònh. Caùc tuùi khí ñöôïc neùn ñoàng thôøi vaø lieân tieáp neân taïo ra söï lieân tuïc, oån ñònh, hieäu quaû vaø yeân tónh trong quaù trình hoaït ñoäng. Nguyeân lí hoaït ñoäng cuûa maùy neùn scroll. Gas ñi vaøo töø hai loã môû ñoái taâm (A), ñöôïc neùn giöõa caùc tuùi daïng löôõi lieàm cuûa hai scroll (B vaø C), cho ñeán khi ñeán taâm (D) ñeå ñaït ñöôïc aùp suaát ñaåy caàn thieát. Quaù trình huùt vaø neùn gas dieãn ra ñeàu ñaën, lieân tuïc khoâng xaûy ra söï rung ñoäng vaø chaán ñoäng. http://www.reetech.com.vn Trang1
  2. Scroll compressor III/ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA MAÙY NEÙN SCROLL. 1. Ñaït hieäu suaát hoaït ñoäng toái öu. Khoâng coù van huùt vaø van ñaåy neân taïo ñöôïc öu ñieåm: Loïai ñöôïc aùp suaát rôi gaây ra bôûi caùc van neân taêng hieäu suaát naêng löôïng cuûa chu trình. Khoâng toàn taïi khoâng gian cheát Hieäu suaát theå tích taêng gaàn 100%. Raát ít chi tieát chuyeån ñoäng Tæ leä hö hoûng maùy neùn giaûm toái ña. Vieäc neùn gas lieân tuïc trong caùc tuùi cuûa scroll. Vaän toác xoay luoân ñöôïc giöõ ôû möùc thaáp. 2. Ñaëc tính khôûi ñoäng khoâng taûi toái öu. Maùy neùn scroll coù öu ñieåm khôûi ñoäng giaûm taûi ngay caû khi aùp suaát heä thoáng khoâng caân baèng. Khi maùy neùn ngöøng thì caùc scroll ñöôïc taùch ta vaø aùp suaát luùc naøy caân baèng. Khi maùy neùn khôûi ñoäng trôû laïi, noù khoâng ôû ñieàu kieän giaûm taûi. Vì aùp suaát seõ taêng daàn cho ñeán khi vöôït quaù aùp suaát ñaåy laøm van môû vaø thieát laäp laïi söï lieân tuïc cuûa heä thoáng. Moâmen khôûi ñoäng thaáp neân khoâng caàn tuï khôûi ñoäng ñoái vôùi caùc motor moät pha. 3. Öu ñieåm ñaëc bieät cuûa maùy neùn Scroll. Coù khaû naêng traùnh ñöôïc hieän töôïng ngaäp loûng vaø cho pheùp moät löôïng nhoû chaát baån raén ñi qua maø khoâng laøm hö hoûng phaàn SCROLL. Ñeå traùnh ñöôïc hieän töôïng ngaäp loûng vaø caën baån ñöôïc laø nhôø vaøo khaû naêng töông thích truïc vaø töông thích baùn kính trong maùy neùn SCROLL. Trong nhieàu tröôøng hôïp khoâng caàn bình taùch loûng hoaëc bình chöùa loûng laép treân ñöôøng huùt. Khi caàn thieát thì maùy neùn scroll chæ caàn saáy cacte. Khaû naêng töông thích theo baùn kính. Khi coù loûng hay chaát baån thí scroll taùch ra cho pheùp chuùng ñi qua töï do khoâng laøm hö hoûng maùy neùn. Khaû naêng töông thích theo truïc. Khi quaù taûi, scroll coá ñònh taùch leân phía treân scroll quay ñeå laøm saïch khoûi maùy neùn baát kì löôïng loûng thöøa naøo. http://www.reetech.com.vn Trang2
  3. Scroll compressor 4. Haïn cheá toái ña söï rung ñoäng. Maùy neùn scroll vaän haønh raát ít rung ñoäng, do quaù trình huùt vaø neùn gas dieãn ra lieân tuïc vaø ñeàu ñaën. Ñieàu naøy raát coù lôïi ñoái vôùi heä thoáng gas noái vaøo maùy neùn, do söï lan truyeàn rung ñoäng bò giaûm ñi raát nhieàu ñeå haïn cheá toái ña hö hoûng cho caùc boä phaän vaø khôùp noái. Vì vaäy tuoåi thoï heä thoáng ñöôïc taêng ñaùng keå. 5. Ñoä tin caäy cao. Vì maùy neùn SCROLL raát ít chi tieát chuyeån ñoäng vaø dung sai beù trong caáu truùc neân taïo ñöôïc ñoä tin caäy cao trong maùy neùn. Ñeå taêng toái ña ñoä tin caäy trong vaän haønh, maùy neùn SCROLL ñöôïc trang bò nhieàu caùch baûo veä beân trong. Cöûa soå vöôït quaù tæ soá neùn ngaên caûn baèng ñeäm kín di ñoäng ñaët giöõa scroll coá ñònh vaø khoâng gian aùp suaát ñaåy. Trong quaù trình hoaït ñoäng bình thöôøng, noù cung caáp ñeäm kín giöõa caùc vuøng aùp suaát cao vaø thaáp. Tuy nhieân neáu coù hö hoûng baát ngôø trong ñöôøng oáng gaây neân tæ soá vöôït qua,ù ñeäm kín di ñoäng ñöôïc xaû ra khoûi choã cuûa noù vaø cho pheùp aùp suaát cao ôû phía ñaåy chaûy ngöôïc sang phía aùp suaát thaáp. 6. Boâi trôn. Maùy neùn scroll khoâng caàn boâi trôn tröïc tieáp, vì toác ñoä quó ñaïo bò giôùi haïn cuûa chuùng vaø tieáp xuùc tröôït lieân tuïc. Daàu mang ñeán heä thoáng baèng caùch thaâm nhaäp vaøo gas nhieàu hôn laø töông öùng ñeå ñaûm baûo boâi trôn caàn thieát. Ñaây laø moät thuaän lôïi ñaùng keå. Vì daàu khoâng phuï thuoäc vaøo aùp suaát vaø nhieät ñoä cao khi neùn coù theå gaây thay ñoåi ñaëc tính vôùi thôøi gian. Vaø trong maùy neùn scroll daàu vaãn giöõ ñoä oån ñònh trong thôøi gian daøi vaø baûo ñaûm boâi trôn lieân tuïc laâu daøi. Ngoaøi ra noù coøn coù khaû naêng chaáp nhaän söï di taûn daàu taïm thôøi, nhö trong luùc khôûi ñoäng hay quaõng ngaén khi daàu bò laãn trong dòch gas. http://www.reetech.com.vn Trang3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2