intTypePromotion=3

Giới thiệu địa lí kinh tế

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
309
lượt xem
65
download

Giới thiệu địa lí kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lời nói đầu Địa lý kinh tế Việt Nam là một trong những môn học đại cương, là nền tảng kiến thức cho sinh viên học các môn khoa học xã hội - nhân văn, đặc biệt đối với sinh viên các ngành Kinh tế, Đất và Môi trường. Môn học Địa lý kinh tế thường được đưa vào chương trình đại cương của sinh viên kỳ I năm thứ nhất. Cho đến nay đã có một số giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam được xuất bản. Song tuỳ theo từng trường, nội dung giáo trình được thay đổi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu địa lí kinh tế

  1. Lêi nãi ®Çu §Þa lý kinh tÕ ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng m«n häc ®¹i c−¬ng, lµ nÒn t¶ng kiÕn thøc cho sinh viªn häc c¸c m«n khoa häc x· héi - nh©n v¨n, ®Æc biÖt ®èi víi sinh viªn c¸c ngµnh Kinh tÕ, §Êt vµ M«i tr−êng. M«n häc §Þa lý kinh tÕ th−êng ®−îc ®−a vµo ch−¬ng tr×nh ®¹i c−¬ng cña sinh viªn kú I n¨m thø nhÊt. Cho ®Õn nay ®· cã mét sè gi¸o tr×nh §Þa lý kinh tÕ ViÖt Nam ®−îc xuÊt b¶n. Song tuú theo tõng tr−êng, néi dung gi¸o tr×nh ®−îc thay ®æi cho phï hîp víi môc tiªu vµ ®èi t−îng ®µo t¹o. Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I víi môc tiªu trë thµnh tr−êng träng ®iÓm trong khèi N«ng l©m ng− nghiÖp cña c¶ n−íc nªn nhµ tr−êng ®· ®Çu t− biªn so¹n c¸c bé gi¸o tr×nh cèt lâi. Cïng víi mét sè gi¸o tr×nh kh¸c, gi¸o tr×nh “§Þa lý kinh tÕ ViÖt Nam” ra ®êi gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu nãi trªn cña nhµ tr−êng. Th«ng qua gi¸o tr×nh nµy, sinh viªn c¸c ngµnh Kinh tÕ, §Êt vµ M«i tr−êng còng nh− c¸c ®éc gi¶ cã quan t©m tíi §Þa lý kinh tÕ cña ViÖt Nam sÏ cã ®−îc nh÷ng kiÕn thøc ®Çy ®ñ vÒ c¸c nguån lùc chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam, hiÖn tr¹ng vµ ph−¬ng h−íng tæ chøc l·nh thæ c¸c ngµnh kinh tÕ: c«ng nghiÖp, n«ng - l©m - ng− nghiÖp, dÞch vô còng nh− tæ chøc l·nh thæ cña t¸m vïng kinh tÕ ë ViÖt Nam. Víi §Þa lý kinh tÕ ViÖt Nam, vÊn ®Ò tæ chøc l·nh thæ cã vai trß ®Æc biÖt quan träng vµ g¾n víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. V× vËy tæ chøc l·nh thæ lµ vÊn ®Ò xuyªn suèt gi¸o tr×nh nµy. Gi¸o tr×nh “§Þa lý kinh tÕ ViÖt Nam” do tËp thÓ c¸c c¸n bé gi¶ng d¹y Bé m«n Kinh tÕ, Khoa Kinh tÕ vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I biªn so¹n d−íi sù chñ biªn cña GVC.ThS. NguyÔn ThÞ Vang: - GVC.ThS. NguyÔn ThÞ Vang - Ch−¬ng I, IV, VII. - GVC.ThS. Lª B¸ Chøc - Ch−¬ng II, V. - GVC. ThS. Vi V¨n N¨ng - Ch−¬ng III, VI. - Kü s−. §ç ThÞ N©ng - Ch−¬ng VIII. Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n mÆc dï gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh−ng chóng t«i cè g¾ng ®Õn møc cao nhÊt ®Ó gi¸o tr×nh ®¶m b¶o tÝnh khoa häc hiÖn ®¹i, tiÖm cËn víi nh÷ng th«ng tin cËp nhËt vÒ kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n−íc, cña khu vùc §«ng Nam ¸ vµ trªn thÕ giíi. Chóng t«i hy väng r»ng ®©y lµ chuÈn mùc tèi thiÓu vÒ phÇn kiÕn thøc nÒn t¶ng cña bËc ®¹i häc ®Ó c¸c tr−êng §¹i häc, Cao ®¼ng ¸p dông nh»m n©ng dÇn mÆt b»ng kiÕn thøc ngang tÇm víi c¸c n−íc trong khu vùc vµ thÕ giíi. Gi¸o tr×nh “§Þa lý kinh tÕ ViÖt Nam” ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nh−ng chóng t«i hy väng nã sÏ lµ tµi liÖu bæ Ých ®èi víi ®«ng ®¶o sinh viªn còng nh− nh÷ng ng−êi quan t©m tíi vÊn ®Ò nµy ë ViÖt Nam. Chóng t«i ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ý kiÕn ®ãng gãp, phª b×nh cña c¸c nhµ khoa häc, c¸c b¹n ®ång nghiÖp vµ b¹n ®äc ®Ó gi¸o tr×nh nµy ®−îc hoµn thiÖn h¬n n÷a. TËp thÓ t¸c gi¶ 3
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản