Giới thiệu và siêu liên kết

Chia sẻ: Nguyễn Văn Nam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
45
lượt xem
4
download

Giới thiệu và siêu liên kết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho các bạn học chuyên ngành công nghệ thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu và siêu liên kết

 1. Giới thiêu và siêu liên kêt ̣ ́ Chương 1  
 2. ̣ ̀ ̣ Muc tiêu bai hoc  Khai quat vê Internet ́ ́ ̀  Khai quat vê HTML ́ ́ ̀  Viêt môt tai liêu HTML đơn gian ́ ̣ ̀ ̣ ̉  Sư dung siêu liên kêt trong tai liêu HTML ̉ ̣ ́ ̀ ̣  Sư dung the  ̉ ̣ ̉  Sư dung cac ky tư đăc biêt trong tai liêu  ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ HTML Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 2 of 22
 3. World Wide Web  Internet la mang may tinh lơn nhât trên thê  ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ giơi  ́  Internet đươc xem la mang cua cac mang ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣  World Wide Web la môt tâp con cua  ̀ ̣ ̣ ̉ Internet   World Wide Web gôm cac Web Servers co  ̀ ́ ́ măt khăp moi nơi trên thê giơi  ̣ ́ ̣ ́ ́ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 3 of 22
 4. Giới thiêu HTML ̣  HTML la môt ngôn ngư đanh dâu ̀ ̣ ̃ ́ ́  Sư dung cac the va cac phân tư HTML, ta co  ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ́ thê : ̉  Điêu khiên hinh thưc va nôi dung cua trang ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̉  Xuât ban cac tai liêu trưc tuyên va truy xuât  ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ thông  tin  trưc  tuyên  băng  cach  chen  cac  ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ liên kêt vao tai liêu HTML ́ ̀ ̀ ̣  Tao  cac  biêu  mâu  trưc  tuyên  đê  thu  thâp  ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ́ ̉ ̣ thông  tin  vê  ngươi  dung,  quan  ly  cac  giao  ̀ ̀ Web Page Programming with ̀ ̉ ́ ́ dich ..... ̣ HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 4 of 22
 5. Cú phap HTML ́ Welcome to HTML My first HTML document Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 5 of 22
 6. Hiên thị trang ̉ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 6 of 22
 7. Trinh duyêt và trinh soan thao ̀ ̣ ̀ ̣ ̉  Trinh duyêt  ̀ ̣  Netscape's Navigator   Microsoft's Internet Explorer   Trinh soan thao ̀ ̣ ̉  Microsoft FrontPage   Notepad  Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 7 of 22
 8. Cac thẻ HTML ́  The HTML đươc sư dung đê đanh dâu sư băt  ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ đâu va kêt thuc cua tai liêu HTML ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣   . . .   Môt the HTML bao gôm : ̣ ̉ ̀  Element – Nhân dang thẻ ̣ ̣  Attribute – Mô ta thẻ ̉  Value – Gia tri đươc thiêt lâp cho thuôc tinh ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 8 of 22
 9. ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ Câu truc cua môt tai liêu HTML Phân HTML ̀ Phân tiêu đề ̀ Phân thân ̀ Welcome to the world of HTML This is going to be real fun   Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 9 of 22
 10. ̣ Đoan Welcome to HTML This is going to be real fun  Another paragraph element   Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 10 of 22
 11. Thẻ ngăt ́ Welcome to HTML This is going to be real fun  Another paragraph element Web Page Programming with   HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 11 of 22
 12. Canh lề cho văn ban ̉ Gia trị ́ Mô tả Left Văn ban đươc canh lê trai ̉ ̣ ̀ ́ Center Văn ban đươc canh giưa ̉ ̣ ̃ Right Văn ban đươc canh phai ̉ ̣ ̉ Justify Văn ban đươc canh đêu hai bên ̉ ̣ ̀ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 12 of 22
 13. Sử dung cac ký tự đăc biêt ̣ ́ ̣ ̣  Lơn hơn (>)  ́  >   Nho hơn (
 14. ́ Siêu liên kêt Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 14 of 22
 15. Giới thiêu siêu liên kêt ̣ ́  Cac dang liên kêt ́ ̣ ́  Liên kêt trong la liên kêt đên cac phân trong  ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ cung tai liêu hoăc cung môt web site ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣  Liên kêt ngoai  la liên kêt đên cac trang trên  ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ cac web site khac hoăc may chu khac. ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 15 of 22
 16. Liên kêt trong và liên kêt ngoai ́ ́ ̀ ----- -- ----- ----- -- -- ----- ----- -- -- ----- ----- ----- -- -- -- ----- ----- -- -- Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 16 of 22
 17. ̣ ́ Tao siêu liên kêt  Đê tao siêu liên kêt, chung ta cân phai xac đinh hai  ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ thanh phân : ̀ ̀  Đia chi đây đu hoăc URL cua file đươc kêt nôi ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ́  Điêm nong cung câp cho liên kêt. Điêm nong nay co thê la  ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̀ môt dong văn ban hoăc thâm chi la môt anh. ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̉  Cac kiêu URL ́ ̉  URL tuyêt đôi ̣ ́  URL tương đôi ́ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 17 of 22
 18. HREF  Cu phap cua HREF la : ́ ́ ̉ ̀   Hypertext        Protocol xac đinh loai giao thưc ́ ̣ ̣ ́  Host.domain la đia chi Internet cua may chủ ̀ ̣ ̉ ̉ ́  Port la công phuc vu cua may chu đich ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ́  HyperText  la  văn  ban  hay  hinh  anh  ma  user  ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ cân nhâp vao đê kich hoat liên kêt  ̀ ́ ̀ ̉ ́ Web Page Programming with ̣ ́ HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 18 of 22
 19. ́ Liên kêt  Liên kêt đên tai liêu khac ́ ́ ̀ ̣ ́  Đương dân tuyêt đôi ̀ ̃ ̣ ́  Đương dân tương đôi ̀ ̃ ́  Liên kêt đên cac phân trong cung môt tai liêu ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣  Liên kêt đên môt điêm xac đinh ơ môt tai liêu  ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ khać  Sư dung e­mail ̉ ̣ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 19 of 22
 20. Điêu hướng quanh Web Site ̀  Trinh bay tuyên tinh ̀ ̀ ́ ́  Trinh bay theo phân câp  ̀ ̀ ́  Ban đô anh ̉ ̀ ̉  Siêu liên kêt ́  Cac trang con ́  Bang muc luc ̉ ̣ ̣  Nut Back and Forward ́ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 1/ 20 of 22
Đồng bộ tài khoản