intTypePromotion=1
ADSENSE

Giới truyền thông trong PR(THE MEDIA)

Chia sẻ: Miss VnEcon DD Kinh Te | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

217
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên ngành PR, truyền thông - Mô tả và giới thiệu vai trò của giới truyền thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới truyền thông trong PR(THE MEDIA)

  1. 10/30/2005 GIÔÙI TRUYEÀN THOÂNG (THE MEDIA) 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 1 Một số nhận xeùt về sản phẩm JnJ 1. Khoâng thôm, muøi thôm khoâng laâu. 2. Giaù cao. 3. Sản phẩm ít boït. 4. Mosquito 4h, em beù nguû hôn 4h, faûi laøm sao ? 5. “JnJ toát hôn cho beù vaø toát hôn cho baïn” 6. JnJ: faán bò aåm cho beù, daàu goäi coù gaøu, khoâ toùc. 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 2 1
  2. 10/30/2005 Moät Vaøi Nhaän Xeùt • Saûn phaåm söõa boät ABBOTT • “Toát thaät söï, khaù ñaét nhöng caàn cho treû neáu coù ñieàu kieän” • Saùch danh baï doanh nghieäp VN • “Ít ngöôøi bieát ñeán, chöa höõu duïng laém, khoù söû duïng” • Saûn phaåm boät ngoït AJI-NO-MOTO • “Ña soá moïi ngöôøi nghó raèng aên boät ngoït aûnh höôûng ñeán söùc khoeû” 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 3 Giôùi truyeàn thoâng laø ai? Taát caû caùc phöông tieän thoâng tin baùo chí/ thoâng tin ñaïi chuùng nhö: Truyeàn hình, truyeàn thanh. Caùc tôø baùo/ taïp chí noùi chung vaø caùc phoùng vieân vaø nhaø baùo noùi rieâng. Caùc phöông tieän thoâng tin quy moâ nhoû nhö thö baïn ñoïc, dieãn vaên, thö caù nhaân, baêng thu hình… 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 4 2
  3. 10/30/2005 Chöùc naêng cuûa truyeàn thoâng Thoâng tin Giaùo duïc Giaûi trí Quaûng caùo/ Quaûng baù 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 5 Vai troø cuûa truyeàn thoâng Ñaïi dieän coâng luaän vaø taïo ra coâng luaän. Tieáng noùi cuûa caùc cô quan chính phuû. Taùc nhaân cuûa sự phaùt trieån. Ngöôøi baûo veä xaõ hoäi. 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 6 3
  4. 10/30/2005 Caùc hoaït ñoäng PR vôùi truyeàn thoâng 1. Ñöôøng daây noùng (Hotline) 2. Thö baïn ñoïc (Letters to Editors) 3. Traû lôøi phoûng vaán (Interviews) 4. Thoâng caùo baùo chí (Press releases) 5. Hoïp baùo (Press Conferences) 6. Ñöa tin veà caùc söï kieän ñaëc bieät (Special Events) 7. Quaûng caùo coâng ty 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 7 Moät soá thoâng tin Vieât Nam hieän coù: 40 Cô quan baùo chí lôùn. 600 tôø baùo vaø taïp chí. 10.000 nhaø baùo coù theû Söï phaân chia theo tính chaát cuûa loaïi baùo chí: Thoâng tin toång quaùt (toång hôïp) khoâng phuï thuoäc Manchette nhö Tuoåi Treû, Thanh Nieân, Ngöôøi Lao Ñoäng, SGGP. Caùc tôø baùo ngaønh, ñòa phöông nhö Ñaàu Tö, Kinh teá Vieät Nam, Thöông Maïi. Taïp Chí 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 8 4
  5. 10/30/2005 Moâ hình toå chöùc toøa soaïn Ban Bieân Taäp Ban Thö Kyù Toaø Soaïn Ban KTXH Ban Chính Trò Ban Vaên Hoaù Ban Ñôøi Soáng 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 9 Moâ hình moái quan heä Doanh Nghieäp PR Giôùi Truyeàn Thoâng Caùc coâng ty PR 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 10 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2