intTypePromotion=1

Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông

Chia sẻ: Huỳnh Hữu Trí | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
716
lượt xem
132
download

Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

luôn đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu cải tiến công nghệ chế tạo, phần mềm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa đất nƣớc. Phần mềm luôn mở rộng tính năng đáp ứng nhu cầu khách hàng trong hiện tại và tƣơng lai. Phần mềm dễ thao tác vận hành. Giao diện phần mềm dễ quan sát hết toàn bộ hệ thống đang hoạt động Lƣu dữ liệu và cập nhật thông tin liên tục, giúp cho quản lý kiểm soát và in đầy đủ báo cáo chi tiết....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông

 1. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn LỜI MỞ ĐẦU luôn đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu cải tiến công nghệ chế tạo, phần mềm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa đất nƣớc. Phần mềm luôn mở rộng tính năng đáp ứng nhu cầu khách hàng trong hiện tại và tƣơng lai. Phần mềm dễ thao tác vận hành. Giao diện phần mềm dễ quan sát hết toàn bộ hệ thống đang hoạt động Lƣu dữ liệu và cập nhật thông tin liên tục, giúp cho quản lý kiểm soát và in đầy đủ báo cáo chi tiết. Chức năng luôn mở rộng cho việc thiết kế mẫu in báo cáo hợp đồng theo mẫu của công ty Hiển thị các chức năng cảnh báo, báo lỗi, lƣu dữ liệu báo lỗi Phần mềm đƣợc viết theo điều kiện vận hành thực tế nên nhiều mở rộng điều khiển , nhiều tính năng tùy chọn cho thiết bị hoạt động thật chính xác. Các tính năng của phần mềm luôn đƣợc cập nhật. Giao diện thân thiện với mọi ngƣời. HTEN - 2011 NIỀM TIN TƢƠNG LAI- TẦM NHÌN HIỆN ĐẠI Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 1 HTEN - 2011
 2. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn Phụ Lục Phaàn 1: CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN 1. Cài đặt chương trình điều khiển………………………………………3 2. Cài đặt cổng truyền thông…………………………………………......5 Phần 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MENU HỆ THỐNG 1. Tổng quan hệ thống điều khiển……………………….……..………8 2. Höôùng daãn söû duïng menu ‚caáu hình heä thoáng‛……………………..……..19 3. Höôùng daãn söû duïng Menu ‘ Cô sôû döõ lieäu ‘ …………………………………….30 4. Höôùng daãn söû duïng Menu ‘In AÁn’ :…………………………………………………38 Phần 3: QUI TRÌNH VẬN HÀNH I. Ngöôøi vaän haønh thöïc hieän theo nhöõng böôùc sau:……………...………42 II. Các bước thành lập và chạy một đơn hàng mới:………………..…..….43 1. Nhập thông tin khách hàng………………………………….…...….43 2. Nhập thông tin hợp đồng…………………………………………….46 3. Nhập công trường………………………………………………..…..48 4. Nhập thông tin biển số xe…………………………………………....50 5. Nhập tên tài xế……………………………………………………….51 6. Nhập mã công thức……………………………………………....….52 7. Chạy chương trình………………………………………………..…59 Phần 3: XỬ LÝ LỖI VÀ BẢO TRÌ 1. Xử lý lỗi khi vận hành………………………………………………63 a. Lỗi mất liên kết…………………………………………..…...64 b. Lỗi hệ thống cân, thời gian cân, lỗi van động cơ………...….65 2. Bảo trì hệ thống……………………..………………………….…..66 Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 2 HTEN - 2011
 3. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn Phaàn 1: CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN 1. Cài đặt chương trình điều khiển a. Yêu cầu cấu hình máy tính tối thiểu.  Pentium IV: 2GHz.  Work Memory (RAM) 512M.  Hard disk (HDD) :40 GB.  Capacity on C: 40 GB.  Windows XP Professional / Windows 7.  Nếu chọn cấu hình cao thì khả năng chạy chương trình sẽ nhanh, lưu dữ liệu sẽ lâu hơn b. Cài đặt chương trình: Chương trình đươc đóng gói thành dạng file Để cài đặt chương trình chỉ cần chạy file “Install HTENBactch 2011XD32.exe” Nếu không cài đặt thì chọn “Cancel”. Next + “Back” trở lại bước cài đặt trước đó. + “Next” tiếp tục cài đặt. + “Cancel” không cài đặt chương trình. Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 3 HTEN - 2011
 4. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn Next + “(all user)”: cho phép phân quyền nhiều người quản lý và vận hành. + “(current user)”: chỉ cho phép quyền đăng nhập hệ thống một người . + “Change…” cho phép thay đổi đường dẫn đến ổ đĩa chứa chương trình cài đặt. + “Finish” :Kết thúc chương trình cài đặt. Khi cài đặt xong thì trên “destop” (màn hình máy tính) Đây là thư mục để chạy giao diện điều khiển. Khi chạy chương trình điều khiển thì phải đăng nhập hệ thống. Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 4 HTEN - 2011
 5. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn c. Đăng nhập user và Password: Khi khởi động hệ thống thì sẽ xuất hiện user name và password. Hoặc khi vận hành xong thoát chương trình và đăng nhập lại. 2. Cài đặt cổng truyền thông:  Trên giao diện điều khiển chọn “ cài đặt cổng truyền thông”:  Xuất hiện hộp thoại:  Chọn “COM port”: tùy vào cấu hình máy tính sử dụng cổng “com” là bao nhiêu? Tốc độ truyền thông (Baud rate) là bao nhiêu ?  Vào menu “Device Manger” để xem cổng “Comunication Port” là bao nhiêu Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 5 HTEN - 2011
 6. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn  Chọn “Com port” trên giao diện điều khiển trạm phải tương đồng với máy tính: Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 6 HTEN - 2011
 7. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn  Chọn “Baud rate” Trên giao diện điều khiển cùng giá trị của cổng “Com” máy tính.  Ví dụ: Chương trình điều khiển Máy tính Cài đặt tốc độ truyền thông và cổng COM phải tương đồng với nhau. Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 7 HTEN - 2011
 8. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn Phần 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MENU HỆ THỐNG 1. Tổng quan giao diện hệ thống điều khiển: Sô ñoà toång quaùt cuûa traïm troän ñöôïc trình baøy treân maøn hình. Taát caû caùc thoâng soá hieän haønh vaø trình traïng hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ñöôïc hieån thò moät caùch chi tieát taïi nhöõng nôi töông thích treân maøn hình giuùp cho ngöôøi vaän haønh quan saùt ñöôïc taát caû caùc tình traïng hoaït ñoäng cuûa heä thoáng moät caùch thaân thieän. Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 8 HTEN - 2011
 9. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn  Hệ thống hiển thị máy tính đã kết nối với PLC thì sẽ có đường kết nối hiện lên.  Nếu hệ thống không kế nối được với PLC thì sẽ mất hiển thị kết nối đi.  Nếu switch nằm ở vị trí “ON” thì xuất hiện “AUTOMATIC”.  Nếu switch nằm ở vị trí “OFF” thì xuất hiện “MANUAL”. Công tắc thể hiện đang chạy hệ thống ở chế độ nào : Hiển thị “%” khối lượng  cân được.  : Tên vật liệu  : Chế độ độ ẩm đặt bằng tay hoặc chế độ đọc về từ cảm biến. : Hiển thị độ ẩm đặt bằng  tay hoặc độ ẩm đọc về từ cảm biến. Pin chứa : Cát, đá… : Hiển thị khối lượng cài  đặt cấp phối.  : Hiển thị khối lượng bù trừ do độ ẩm cốt liệu cho mẻ sau. Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 9 HTEN - 2011
 10. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn  : Hiển thị khối lượng thực đã cân và sẽ được lưu lại giá trị này.  : Báo đầy.  : Báo rổng. : Thể hiện số mẻ đang cân.   : Đã thực hiện đến mẻ cân nào rồi. : Tổng số mẻ phải cân   : Thể hiện quá trình tiếp tục cân “Continuos” cát, đá khi công tắc ở chế độ tự động. Nếu Cân :cát, đá… bằng tay thì hiện “Start”/ “Stop” : Báo cân đang run.  : Thể hiện khối lượng  đang cân Cân cát đá đang “Stop” ở chế độ bằng tay : Thể hiện đang tải cốt liệu  lên phiểu chờ. : Báo rỗng phiểu chờ.  : Thể hiện số mẽ đang chờ  x ả. : Số mẻ đã thực hiện xả.  Hopper chứa cát đá : Tổng số mẻ phải xả  Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 10 HTEN - 2011
 11. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn : Thể hiện “%” khối lượng  nước đã thực hiện.  : Thể hiện khối lượng nước cài đặt trong quá trình trộn  : Thể hiện khối lượng nước đã bù trừ do độ ẩm, mẻ trước đã trộn  : Thể hiện khối lượng Si lô chứa nước nước thực tế và được lưu dữ liệu. : Khối lượng nước cài đặt  để thêm cho mẻ sau. : Tăng giảm khối lương  nước hoặc nhấn phím (+/-) trên bàn phím. : ‚Reset‛ khối lượng nước  đã đặt thêm vào. : Báo đầy.   : Báo % đã xả.  : Báo rổng. : Thể hiện khối lượng thực  đang cân. Cân nước  : Thể hiện số mẻ đang cân.  : Thể hiện số mẻ đã cân.  : Thể hiện tổng số mẻ phải thực hiện. Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 11 HTEN - 2011
 12. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn : Hiển thị “%” khối lượng  cân được. : Tên phụ gia đang chứa.  : Hiển thị khối lượng cài  đặt cấp phối.  : Hiển thị khối lượng bù trừ khối lượng phụ gia cho mẻ sau. Silo chứa chất phụ gia  : Hiển thị khối lượng thực đã cân và sẽ được lưu lại giá trị này. : Báo đầy.   : Báo % đã xả.  : Báo rổng. : Thể hiện khối lượng thực  đang cân.  : Thể hiện số mẻ đang cân.  : Thể hiện số mẻ đã cân.  : Thể hiện tổng số mẻ phải thực hiện. Cân phụ gia Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 12 HTEN - 2011
 13. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn  : Hiển thị “%” khối lượng cân được.  : Tên vật liệu.  : Hiển thị khối lượng cài đặt cấp phối.  : Hiển thị khối lượng bù trừ khối lượng Xi măng cho Si lô chứa Xi măng mẻ sau.  : Hiển thị khối lượng thực đã cân và sẽ được lưu lại giá trị này.  : Báo đầy.  : Báo rổng. : Thể hiện % khối lượng  đang xả. : Thể hiện số mẻ đang cân.  Cân Xi măng  : Đã thực hiện đến mẻ cân nào rồi. : Tổng số mẻ phải cân  : Báo run cân.  : Thể hiện khối lượng  đang cân. Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 13 HTEN - 2011
 14. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn  : Báo nồi trộn đang trộn.  : Báo nồi trộn đang đầy.  : Báo nồi trộn đang rỗng  : Báo hiệu cửa nồi trộn đang đóng.  : Báo cửa nồi trộn xả ½ Nồi trộn đang ở chế độ Auto. hoặc xả hết. : Thể hiện ở chế độ cửa  nồi trộn hoạt động ở chế độ bằng tay hay tự động. Nồi trộn đang ở chế độ manual. : Thể hiện số mẻ đang trộn   : Đang trộn mẻ nào.  : Tổng số mẻ phải trộn  : Báo hiệu nồi trộn đang trộn hoặc đang xả.  : Thời gian nồi trộn đặt  : Thời gian nồi trộn xả. : Thời gian đã thực hiện  Thông tin nồi trộn trộn trong quá trình trộn. : Thời gian đã thực hiện  khi xả.  : Thể hiện số phiếu giao hàng. Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 14 HTEN - 2011
 15. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn : Thể hiện % thời gian  trộn và xả.  ‚STOP  “RUN BATCH”: chạy hệ thống BATCH‛: dừng  “PAUSE”: tạm hệ thống và hủy dừng hệ thống các mẻ tiếp theo.  “ABORT”: dừng  ‚Reset Alarm‛: hệ thống xóa lỗi  ‚Exit‛: thoát chương trình ứng dụng.  Bảng hiển thị thông tin đang thực thi:  Số thứ tự, trạng thái, đơn đặt hàng, mã công thức, xe bê tông, biển số, tài xế, tên tài xế, số m3 mẻ trộn, số mẻ, m3 /mẻ.  Thông tin các phím chức năng: (F1: Run; F2: Pause; F3: Abort; F4: Stop Water; F5: Stop Cem; F6: Stop Agg; F7: Reset Alarm; F8: Stop Add; F9: Stop Mix)  Thông tin user đang hoạt động. Hiển thị báo lỗi Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 15 HTEN - 2011
 16. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn  Khi có lỗi sẽ hiển thị cảnh báo lỗi, người vận hành xác định lỗi và reset lỗi  Xem lại lỗi, ngày tháng năm xảy ra lỗi, lỗi đó là lỗi gì. Xem danh sách lỗi Caùc phím chöùc naêng:  F1: Run ( )-Sau khi choïn ñaày ñuû thoâng tin cho meû troän, choïn haøng ñôïi, coâng taéc choïn cheá ñoä töï ñoäng. Nhaán F1 ñeå baét ñaàu troän tưï ñoäng. Tương tự như chức năng điều khiển trên giao diện điều khiển. Nếu click chuột trái vào ( ) trang màn hình điều khiển, nếu hiện hành đã thiết lập đầy đủ thông số chạy thì xuất hiện: Sẽ hiện lên bảng thông báo nếu xác nhận chạy thì “click chuột” (Enter) vào nếu không xác nhận chạy thì “click chuột” (ECS) vào  F2: Pause( ) - Khi ñang caân meû töï ñoäng muoán taïm döøng thì nhaán F2 heä thoáng döøng laïi, muoán chaïy laïi nhaán F2( ) trôû laïi.  F3: Abort( ) - Khi ñang troän vì moät lyù do naøo ñoù muoán huûy boû meû troän thì nhaán F3 heä thoáng xoaù taát caû vaø trôû laïi traïng thaùi ñaàu. Sẽ hiện lên bảng thông báo nếu xác nhận chạy thì “click chuột” (Enter) vào Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 16 HTEN - 2011
 17. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn nếu không xác nhận chạy thì “click chuột” (ECS) vào  F4: Stop Water - Khi nöôùc ñang caân neáu nhaán F4 heä thoáng seõ döøng caân nöôùc. Duøng ñeå ngaét vieäc caân tröôùc khi noù caân ñuû khoái löôïng trong coâng thöùc.  F5: Stop Cem - Ngaét xi maêng, töông töï nhö Stop Water  F6: Stop Agg - Ngaét xả Caùt ñaù, töông töï nhö Stop Water.  F7: Reset Alarm( ): Khi coù loãi ñeå xoùa loãi nhaán F7.  F9: StopMix: ( ) Hoaøn thaønh meû ñang troän vaø huûy caùc meû tieáp theo. Chuù yù: khi muoán thöïc hieän caùc phím chöùc naêng naøy thì phaûi ñang ôû maøn hình chính vaø veäch xanh saùng trong caùc haøng ñôïi chuaån bò troän, neáu khoâng thì ñöa chuoät vaøo khu vöïc haøng ñôïi nhaán chuoät traùi, luùc ñoù caùc phím chöùc naêng môùi coù taùc duïng. Ví dụ: đang hệ thống trộn tự động ở số thứ tự 1, trạng thái đang “Run”, đơn đặt hàng là “05”,mã công thức là “V75”,…… thì dòng hiện hành đang hoạt động, có dấu ( ) và đƣờng vệt sánh tại dòng hiện hành đó. Caáu truùc heä thoáng menu:  Caáu hình heä thoáng  Thoâng soá traïm troän  Thoâng soá caân  Thoâng soá silo  Ñoä aåm coát lieäu Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 17 HTEN - 2011
 18. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn  Caøi ñaët ñaàu ño ñoä aåm  Côû sôû döõ lieäu:  Khaùch haøng  Hôïp ñoàng  Coâng tröôøng  Xe chôû beâ toâng  Taøi xeá  Caáp phoái trộn  Vaät tö tieâu thuï  Quản lý vật tư  Chi tieát döõ lieäu  M ẻ.  Alarm History  Delivery Notes  In aán:  In baùo caùo:  In baùo caùo chi tieát meû troän.  In phieáu giao haøng.  In baùo caùo toång quaùt.  In cô sôû döõ lieäu  In caáu hình heä thoáng (khoâng duøng)  Trình tieän ích:  Log_out:  Xoùa döõ lieäu: Xoùa döõ lieäu ñaõ troän.  Cài đặt cổng truyền thông.  Chuẩn đoán lỗi.  Ngôn ngữ.  Users.  Tác giả.  Keát thuùc: Keát thuùc chöông trình quay veà heä thoáng Windows. Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 18 HTEN - 2011
 19. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn 2. Höôùng daãn söû duïng menu ‚caáu hình heä thoáng‛ a. Thoâng soá traïm troän.  Thoâng soá toång quaùt: o Phiếu giao hàng số: người vận hành đặt số phiếu giao hàng, nếu không đạt thì hệ thống tự động tăng giá trị phiếu giao hàng. o Töï ñoäng buø trừ nguyên liệu: Choïn muïc naøy cho pheùp töï ñoäng buø löôïng sai soá cuûa meû tröôùc cho meû sau trong cuøng moät xe. Chế độ này chỉ bù trừ ở chế độ tự động, nếu bỏ chế độ này thì hệ thống không bù trừ tự động. o Töï ñoäng in phieáu giao haøng: Choïn muïc naøy cho pheùp in phieáu töï ñoäng sau khi troän xong xe. o Töï ñoäng in chi tiết mẻ trộn: Choïn muïc naøy cho pheùp in chi tiết mẻ trộn töï ñoäng sau khi troän xong xe. Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 19 HTEN - 2011
 20. Cty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Thịnh - Chuyên cung cấp trạm trộn o In với chi tiết vật tƣ: Choïn muïc naøy cho phieáu in ra coù phaàn chi tieát khoái löôïng caùc thaønh phaàn. o Khối lượng tối đa cho một xe (m3): tùy vào khối lượng của xe trộn, mà đặt số m3 cho phù hợp. o Auto delete: tự động xóa dữ liệu trong thời gian cài đặt trước. o Total day Recorded: đặt tổng số ngày lưu dữ liệu, nếu đúng số ngày cài đặt thì tự động xóa dữ liệu những ngày trước đó, nhưng phải check vào “Auto delete”.  Thoâng soá noài troän. o Dung tích min mixer (m3) : Khoái löôïng toái thieåu cho 1 meû, Laø giaù trò nhoû nhaát cuûa noài troän cho pheùp thöïc hieän meû troän. o Dung tích tối đa mixer (m3): Khoái löôïng toái ña cho 1 mẻ, Laø giaù trò lôùn nhaát cuûa noài troän cho pheùp thöïc hieän meû troän. o Thời gian dừng mixer(s): tính thời gian khi mixer kết thúc mẻ cuối, và dừng mixer . o Xác nhận dừng mixer: nếu check vào mục này thì việc dừng mixer phải có xác nhận của ngƣời vận hành. Hƣớng dẫn vận hành – trạm trộn bê tông 20 HTEN - 2011
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2