intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Harry Potter: Hòn đá phù thuỷ

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:242

7.544
lượt xem
7.183
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu chuyện bắt đầu bằng những biến cố kỳ lạ khi Harry vừa đúng mười một tuổi, được gọi là nhập học trường chuyên đào tạo phù thủy và pháp sư. Năng lực siêu phàm của Harry bộc phát, lại được học hỏi thêm nhiều pháp thuật cao cường ờ nhà trường Hogwarts, Harry trải qua những cuộc thử thách và phiêu lưu kỳ lạ, phát triển dần tài năng và tính cách, vượt qua những sai lầm và khuyết điểm, đạt dược những thành tích vang dội cho đội và trường của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Harry Potter: Hòn đá phù thuỷ

 1. Harry Potter Và Hòn ðá Phù Th y L I GI I THI U “Harry Potter s n i ti ng - như m t huy n tho i. Tôi s không ng c nhiên n u sau này ngư i ta g i ngày hôm nay là ngày Harry Potter: s có sách vi t v Harry. M i ñ a tr trong th gi i chúng ta r i s bi t ñ n tên nó!”. L i tiên ñoán c a bà giáo sư phù th y McGonagall v s ph n ñ a bé m côi khi m i m t tu i y, nay ñã hoàn toàn tr thành s th t: Hàng tri u tr em trên th gi i ñ c Harry Potter, l p nhóm b n Harry Potter, m trang web Harry Potter. Ba năm nay Harry Potter ñã th c s cùng s ng, cùng h c, cùng chơi, cùng chia s kinh ngi m và cùng l n lên v i hàng tri u tr em th gi i. Câu chuy n b t ñ u b ng nh ng bi n c kỳ l khi Harry v a ñúng mư i m t tu i, ñư c g i là nh p h c trư ng chuyên ñào t o phù th y và pháp sư. Năng l c siêu phàm c a Harry b c phát, l i ñư c h c h i thêm nhi u pháp thu t cao cư ng nhà trư ng Hogwarts, Harry tr i qua nh ng cu c th thách và phiêu lưu kỳ l , phát tri n d n tài năng và tính cách, vư t qua nh ng sai l m và khuy t ñi m, ñ t dư c nh ng thành tích vang d i cho ñ i và trư ng c a mình. Nhưng lão phù th y Voldemort, k ñã gi t cha m Harry Potter và toan gi t c c u bé, l i tái xu t hi n. Nh ng th l c h c ám d a hơi lão l i tr i lên ñe do th gi i lương thi n, h n nhiên. Harry Potter tr thành ngư i anh hùng nh tu i dũng c m và tài gi i, ñư c nh ng ngư i hi n lương tin c y, ng h trong cu c chi n d ng dai ch ng l i th l c h c ám.Cũng như c u bé bay Peter Pan, hay Alice x s th n tiên, hay siêu nhân, Harry Potter giúp chúng ta m r ng trí tư ng tư ng, th a mãn nh ng mong mu n sáng t o, bay nh y hành hi p, kh ng ñ nh nh ng giá tr nhân b n và và b o v chân lý. Harry Potter là m t Tôn Ng Không ki u Anh c a th gi i công nghi p hi n ñ i. Cũng như Ng Không, Harry Potter hào hi p, kh ng khái, thông minh ñ n tinh quái, hi u kỳ, hi u h c, kính th y, yêu b n, căm ghét th l c h c ám. Harry Potter ñư c tr em kh p th gi i yêu m n vì nó là bi u tư ng c a s lương thi n trong sáng h n nhiên tr thơ mà th l c h c ám không th nào tiêu di t ñư c. Harry Potter s cùng các em l n lên, s chi n th ng, n i ti ng và vĩ ñ i. Chương 01: ð A BÉ V N S NG Ông bà Dursley, nhà s 4 ñư ng Privet Drive, t hào mà nói h hoàn toàn bình thư ng, cám ơn bà con quan tâm. Bà con ñ ng trông mong gì h tin vào nh ng chuy n kỳ l hay bí n, ñơn gi n là vì h ch ng hơi ñâu b n tâm ñ n m y trò v v n ñó. Ông Dursley là giám ñ c m t công ty g i là Grunnings, chuyên s n su t máy khoan. Ông là m t ngư i cao l n l c lư ng, c g n như không có, nhưng l i có m t b ria mép vĩ ñ i. Bà Dursley thì m nhom, tóc vàng, v i m t cái c dài g p ñôi bình thư ng, r t ti n cho bà nhóng qua hàng rào ñ dòm ngó nhà hàng xóm. Hai ông bà Dursley có m t c u quý t tên là Dudley, mà theo ý h thì không th có ñ a bé nào trên ñ i này ngoan hơn ñư c n a.
 2. Gia ñình Dursley có m i th mà h mu n, nhưng h cũng có m t bí m t, và n i s hãi l n nh t c a h là cái bí m t ñó b ai ñó b t mí. H s mình s khó mà ch u ñ ng n i n u câu chuy n v gia ñình Potter b ngư i ta khám phá. Bà Potter là em gái c a bà Dursley, nhưng nhi u năm r i h ch ng h g p g nhau. Bà Dursley l i còn gi ñò như mình không có ch em nào h t, b i vì cô em cùng ông ch ng vô tích s c a cô ta ch ng th nào có ñư c phong cách c a gia ñình Dursley. Ông bà Dursley v n rùng mình n l nh m i khi nghĩ ñ n chuy n hàng xóm s nói gì n u th y gia ñình Potter xu t hi n trư c c a nhà mình. H bi t gia ñình Potter có m t ñ a con trai nh , nhưng h cũng chưa t ng nhìn th y nó. ð a bé ñó cũng là m t lý do khi n h tránh xa gia ñình Potter: H không mu n c u quý t Dudley chung ch v i m t th ng con nít nhà Potter. Vào m t bu i sáng th ba xám x t âm u, ông bà Dursley th c d y, ch ng h c m th y chút gì r ng b u tr i ñ y mây kia ñang báo hi u nh ng ñi u l lùng bí n s p x y ra trên c nư c Anh. Ông Dursley m khi ch n cái cà-v t chán nh t th gi i ñeo vào c ñi làm. Bà Dursley thì lách chách nói trong lúc v t l n v i c u quý t Dudley ñang gào khóc vùng v y, không ch u ng i ăn sáng t t . Không m t ai ñ ý ñ n m t con cú to và ñen thui bay x t qua c a s . Tám gi rư i, ông Dursley sách c p, h i c bà Dursley m t cái và c hôn c u quý t trư c khi ñi làm. Nhưng c u Dudley ñang chơi trò ñánh tr ng th i kèn, phun phèo phèo th c ăn và vun vãi m i th t tung, k c cái hôn c a cha. Ông Dursley v a cư i khoái chí: “Th ng chó con”, v a ñi ra kh i nhà. Ông lên xe, lái ra kh i ngôi nhà s 4 c a mình. Chính ngay góc ñư ng, ông nh n th y d u hi u ñ u tiên c a chuy n l : M t con mèo xem b n ñ . Tho t tiên, ông Dursley không nh n ra ñó là chuy n kỳ quái. Th r i ông gi t mình quay l i nhìn l n n a. Có m t con mèo hoang ñ ng góc ñư ng Privet Drive, nhưng bây gi l i ch ng có t m b n ñ nào c ! Ch ng l chuy n ñó là do ông tư ng tư ng ra ư? Hay ánh sáng ñã làm ông lóa m t? Ông Dursley ch p ch p m t r i chăm chú nhìn con mèo. Nó cũng nhìn l i ông. Ông lái xe vòng qua góc ñư ng, ñi ti p, và ti p t c nhìn con mèo qua kính chi u h u. Nó lúc y ñang ñ c b ng tên ñư ng Privet Drive- À không, ngó b ng tên ñư ng ch , mèo ñâu có th ñ c b ng tên ñư ng hay xem b n ñ ! Ông Dursley l c l c ñ u, ñu i con mèo ra kh i óc. Khi lái xe vào thành ph , ông không mu n nghĩ ñ n cái gì khác hơn là nh ng ñơn ñ t hàng máy khoan mà ông mong có ñư c nhi u th t nhi u trong ngày hôm ñó. Nhưng s p vào t i thành ph , ch t có m t vi c khi n ông không còn tâm trí nghĩ ñ n nh ng chi c máy khoan n a: lúc ng i ñ i trong xe, gi a dòng xe c k t c ng, ông không th không nh n th y hình như xung quanh có r t nhi u ngư i ăn m c l lùng ñang l ng v ng. T t c b n h ñ u m c áo trùm kín. Ông Dursley v n ñã không ch u n i b n ngư i ăn m c d h m- nh ng th lôi thôi mà ñám tr v n m c!- nên ông cho là l n này ch c l i là m t th i trang ngu ng c nào ñó xu t hi n. Ông s t ru t nh p ngón tay trên tay lái xe hơi và ánh m t ông ñ ng nh m m t c p quái ñang ch m ñ u ñ ng g n ñó. H ñang thì th m v i nhau coi b r t kích ñ ng. Ong Dursley gi n sôi lên khi nh n th y c p này cũng ch ng còn tr gì: Coi, gã ñàn ông trông
 3. còn già hơn c ông, v y mà l i khoác áo trùm màu xanh ng c bích! Ch ng ra th th ng gì c ! ð u óc gì th ch ! Nhưng ông Dursley ch t gi t mình- hình như nh ng ngư i này ñang t t p vì m t chuy n gì ñó… , hình như v y!… Dòng xe c thông, và ch vài phút sau ông Dursley ñã lái xe vào bãi ñ u c a hãng Grunnings, ñ u óc ông gi ñã quay tr l i v i m y cái máy khoan. Trong văn phòng l u chín, ông Dursley thư ng v n hay ng i quay lưng l i c a s . Gi s không ng i ki u ñó, thì r t có th sáng hôm y ông s khó t p trung ñư c vô m y cái máy khoan. B i ng i như v y, nên ông ñã không th y, bên ngoài c a s , m t ñàn cú bay lư n xao xác gi a ban ngày. M i ngư i dư i ph ñ u trông th y, nhưng ông Dursley thì không. Ngư i ta ch tr kinh ng c, th m chí há h c m m khi ngư c nhìn ñàn cú bay v t qua ngay trên ñ u, nhi u ngư i trong s ñám ñông y th m chí chưa t ng th y m t con cú vào n a ñêm, ñ ng nói chi gi a ban ngày như th này. Ai cũng th y ch riêng ông Dursley là không th y. Ông ñã trãi qua m t bu i sáng hoàn toàn bình thư ng, không có cú. Sáng ñó, ông quát tháo năm ngư i khác nhau. Ông g i nhi u cú ñi n tho i quan tr ng và la hét thêm m t h i. Tâm tr ng ông s ng khoái cho ñ n b a ăn trưa, và t nh mình ph i du i chân c ng m t chút, băng qua ñư ng, mau cho mình m t cái bánh ti m bánh mì. Ông h u như ñã quên bén nh ng ngư i khoác áo trùm kín cho t i khi ñi ngang qua m t ñám ngư i ñ ng g n ti m bánh. C b n ñ u m c áo trùm. Ông nhìn h gi n d . Ông không bi t t i sao, nhưng h làm ông khó ch u quá. B n này thì thào v i nhau có v r t kích ñ ng, mà ông thì không nghe ñư c tí te nào. Ch ñ n lúc trên ñư ng v t ti m bánh mì, ñi ngang qua ñám ngư i khoác áo trùm, ông Dursley m i nghe lõm b m ñư c nh ng gì h nói: - Gia ñình Potter, ñúng ñ y. Tôi nghe ñúng như th … -… , con trai h , Harry… Ông Dursley ñ ng s ng l i, ch t l ng. Ông ng p trong n i s hãi. Ông ngoái nhìn ñám ngư i ñang thì thào như mu n nói gì v i h , nhưng r i l i thôi. Ông băng nhanh qua ñư ng, v i vã v văn phòng, n t viên thư ký là ñ ng có qu y r y ông, r i c m ñi n tho i lên, s p quay xong s g i v nhà thì l i ñ i ý. Ông ñ t ng nghe xu ng, tay r t r t hàng ria, suy nghĩ… Không, ông hơi h ñ . Potter ñâu ph i là m t cái h hi m hoi gì. Ông dám ch c là có hàng ñ ng ngư i mang h Potter và ñ t tên con mình là Harry. Nghĩ ñi nghĩ l i th t k , ông th y cũng không ch c th ng cháu c a ông tên là Harry. Ông chưa t ng g p nó. Bi t ñâu nó tên là Harvey hay Harold. Ch ng vi c gì ông ph i làm phi n ñ n bà Dursley; b luôn luôn n i gi n và bu n b c khi nghe nh c ñ n cô em gái c a mình. Ông cũng ch ng trách bà, ông cũng s th thôi n u ông có m t cô em gái như th … Nhưng mà em c a bà hay em c a ông thì ñ ng nào cũng v y. Nhưng… cái b n khoác áo trùm!… Bu i trưa ñó, ông b ng th y khó mà t p trung vô m y cái máy khoan, và khi r i s làm lúc năm gi chi u thì ông tr nên lo âu và căng th ng ñ n n i ñâm s m vào m t ngư i ngoài c a.
 4. - Xin l i! Ông càu nhàu v i ngư i ñàn ông nh thó b ông ñâm vào làm cho suýt ngã b ra sau. Nhưng ch vài giây sau, ông Dursley ch t nh n ra là gã ñàn ông ñó cũng khoác áo trùm màu tím. Gã không t v cáu gi n v chuy n gã suýt b lăn quay ra ñ t. Ngư c l i, m t gã giãn ra m t n cư i toe toét, và gã nói v i m t gi ng mơ h khi n m i ngư i ñi ngang ph i ngoái nhìn. - ð ng lo, thưa ngài, hôm nay không có gì có th làm tôi n i cáu ñư c ñâu. Vui lên ñi. B i vì k – mà – ai – cũng – bi t – là – ai – ñ y cu i cùng ñã bi n r i! Ngay c dân Muggle như ngài cũng nên ăn m ng cái ngày vui v , r t vui v này ñi. Và gã ñàn ông ôm ngang ngư i ông Dursley m t cách thân tình r i b ñi. Ông Dursley ñ ng như tr i tr ng t i ch . Ông b m t ngư i hoàn toàn xa l ôm thân tình m t cái! Ông l i b g i là dân Muggle, không bi t là cái qu gì? Ông ng c nhiên quá. V i vã ra xe, ông lái v nhà, hy v ng là nh ng gì x y ra ch ng qua là do ông tư ng tư ng mà thôi. Nhưng mà trư c nay, cókhi nào ông công nh n là có trí tư ng tư ng trên ñ i ñâu! Khi cho xe vào ngõ nhà s 4, cái trư c tiên mà ông nhìn th y – và cũng ch ng làm cho ông d th hơn chút nào – là con mèo hoang to tư ng mà ông ñã th y h i sáng. Con mèo ñang ng i chong ngóc trên b tư ng khu vư n nhà ông. Ông ch c là ñúng con mèo h i sáng, b i quanh m t nó cũng có vi n hình vuôn. Ông Dursley xu t l n: - Xù. Con mèo ch ng thèm nhúc nhíc. Nó còn nhìn l i ông m t cách l nh lùng. Ông Dursley th c m c. Không bi t có ph i ki u cư x thông thư ng c a mèo là v y? C g ng l y l i v t ch , ông ñĩnh ñ c bư c vào nhà. Ông v n còn quy t tâm là s không nói gì v i v v chuy n Potter. Bà Dursley cũng trãi qua m t ngày bình thư ng t t ñ p. Trong b a ăn t i, bà k cho ch ng nghe chuy n r c r i c a nhà hàng xóm và con gái c a h , cùng chuy n hôm nay Dudley h c nói ñư c thêm hai t m i (“h ng thèm”). Ông Dursley c g ng cư x như bình thư ng. Khi bé Dudley ñư c ñ t lên giư ng ng thì ông vào phòng khách ñ xem b n tin bu i t i. - Và cu i cùng, thưa quý v khán gi , nh ng ngư i quan sát c m ñi u kh p nơi báo cáo là chim cú trên c nư c ñã hành ñ ng h t s c b t thư ng su t ngày hôm nay. M c dù cú thư ng ñi săn vào ban ñêm và ít khi xu t hi n vào ban ngày, nhưng c ngày nay, t sáng s m, ñã có hàng trăm con cú bay t tán kh p m i hư ng. Các chuyên viên không th gi i thích n i t i sao cú l i thay ñ i thói quen th c ng như v y. Phát ngôn viên nói t i ñây t thư ng cho mình m t n cư i r i ti p: - C c kỳ bí hi m. Và bây gi là ph n d báo th i ti t c a Jim McGuffin. Li u ñêm nay còn tr n mưa cú nào n a không Jim?
 5. Ngư i d báo th i ti t ñáp: - À, tôi không rành v ñó l m,nhưng ngày hôm nay không ch có cú hành ñ ng quái chiêu, mà th i ti t cũng t ra b t bình thư ng. Nhi u quan sát viên các vùng khác nhau ñã g i ñi n tho i phàn nàn v i tôi là thay vì m t tr n mưa như tôi ñã d báo ngày hôm qua, thì h l i nh n ñư c m t tr n sao băng. Không ch ng ngư i ta ăn m ng l ñ t pháo bông quá s m, nhưng thưa bà con, tu n sau m i t i ngày ñ t pháo bông mà! Dù v y tôi xin cam ñoan là th i ti t t i nay s r t m ư t. Ông Dursley ng i như ñóng băng trên gh bành. Sao băng trên kh p b u tr i Anh – cát – l i à? Cú bay lư n vào ban ngày ư? Nh ng con ngư i khoác áo trùm bí n kh p nơi n a ch . Và… và nh ng câu chuy n thì thào v gia ñình Potter… Bà Dursley bưng hai tách trà vào phòng. Không n r i. Ông ph i nói gì v i bà thôi. Ông t ng h ng l y gi ng: - … em à… lâu nay em không nghe nói gì v em gái c a em ph i không? - Không. ðúng như ông “mong ñ i”, bà Dursley gi t mình và ñ qu u. Ch ng ph i là lâu nay c hai ñã ng m coi như bà ch ng h có ch em gì h t sao? Gi ng bà s c l m: - Mà sao? Ông Dursley l u b u: - À, ch là ba m tin t c… cư i. Nào là cú… sao băng… l i có c ñ ng b n khoác áo trùm nhôn nh o dư i ph hôm nay… - Thì sao? – Bà Dursley ng t ngang. Ông Dursley v i phân bua: - … anh ch nghĩ… có th … có chuy n gì ñó dính dáng t i dì nó… em bi t ñó… dì nó… Bà Dursley nh p môi son vào tách trà. Ông Dursley băn khoăn không bi t li u mình có dám nói v i v là ñã nghe thiên h bàn tán v cái tên “Potter” không.Cu i cùng ông không dám. Thay vào ñó, ông c làm ra v h t s c bình thư ng: - Th ng con trai c a h … ch c là nó b ng tu i bé Dudley nhà mình, ph i không em? Bà Dursley nh m nh n: - Có l - Nó tên gì? Howard ph i không? - Harry. M t cái tên t m thư ng x u xí.
 6. - , x u th t. Anh hoàn toàn ñ ng ý v i em. Ông không nói thêm l i nào n a v ñ tài này khi c hai lên l u vào phòng ng . Trong khi bà Dursley vào bu n t m, ông Dursley ñ ng bên c a s nhìn ra vư n. Con mèo v n còn ñó. Nó ñang chăm chu ngóng ra ñư ng Privet Drive như th ñang ch ñ i cái gì v y. Hay là ông ch tư ng tư n ra m i th ? T t c nh ng chuy n v v n này thì có liên quan gì t i gia ñình Potter nào? N u có… n u mà có dính dáng v i c p phù… Oâi, nghĩ t i ñó ông ñã c m th y không ch u n i. Ông bà Dursley lên giư ng ng . Bà Dursley ng ngay t c thì, còn ông Dursley thì c n m trăn tr mãi. Cu i cùng m t ý nghĩ d ch u ñã giúp ông ng thi p ñi, y là n u mà gia ñình Potter có dính dáng ñ n t t c nh ng chuy n nh m nhí y thì h cũng không có lý do gì ñ dây dưa ñ n gia ñình ông. Gia ñình Potter bi t r t rõ bà Dursley nghĩ như th nào v h và b n ngư i như h . Ông Dursley th y không có lý do gì ñ mình và v mình có th b kh s v nh ng gì ñang di n ra – Ông ngáp và tr mình – Chuy n ñó không th nào nh hư ng ñ n h . Nhưng ông ñã l m. Ông Dursley cu i cùng cũng có th tóm ñư c gi c ng , dù m t cách khó khăn. Nhưng con mèo ng i trên b tư ng ngoài thì không t v gì bu n ng c . Nó c ng i b t ñ ng, m t ñăm không ch p v góc ñư ng Privet Drive. Nó không ñ ng ñ y ngay c khi có ti ng c a xe ñóng s m bên kia ñư ng. Không nhúc nhích ngay c khi có hai con cú v t qua phía trên ñ u. Và chính xác là ñ n g n n a ñêm con mèo y m i nhúc nhích. y là lúc m t ông già xu t hi n góc ñư ng mà con mèo ñang ngóng v . C xu t hi n thình lình và l ng l như th t m t ñ t chui lên. ðuôi con mèo nh ve v y và m t nó nhíu l i. Xưa nay trên ñư ng Privet Drive chưa t ng có m t ngư i nào trông kỳ quái như c già y l i qua. C m, cao, r t già, căn c vào mái tóc và chòm râu b c phơ dài ñ n n i c ph i gi t chúng vô th t lưng. C m c áo th ng dài, khoát áo trùm màu tím cũng dài quét ñ t, m c dù c ñã mang ñôi giày b t cao gót lêu nghêu. ðôi m t xanh lơ c a c sáng r và l p lánh phía sau c p kính có hình d ng n a vành trăng. Mũi c thì v a dài v a kho m như th c ñã t ng b gãy mũi ít nh t hai l n. Tên cua c là Albus Dumbledore. Albus Dumbledore dư ng như không nh n th y là mình ñã ñ n con ñư ng mà t tên h cho ñ n ñôi b t c a c không h ñư c hoan nghênh chào ñón. C ñang b n l c l i trong chi c áo trùm c a c , tìm ki m cái gì ñó. R i ñ t nhiên, có v như c nh n ra là mình ñang b quan sát, b i vì c thình lình ngư c nhìn lên con mèo v n ñang ngó c t b tư ng nhà Dursley. Aùnh m t c a con èmo có v làm c thích thú. C ch c lư i l m b m: - L ra mình ph i bi t r i ch !
 7. C ñã tìm ñư c cái mà c l c l i nãy gi trong chi c áo trùm. Nó gi ng như cái b t l a b ng b c. C giơ nó lên cao và b m. Ng n ñèn ñư ng g n nh t t t ph t. C b m l n n a, ng n ñèn ñư ng k ti p t t ng m. C b m mư i hai l n như th , cho ñ n khi ánh sáng còn l i trên c con ñư ng ch còn là hai ñ m sáng long lanh phái xa – ñó là hai con m t mèo ñang nhìn c . N u bây gi mà có ai nhìn qua c a s ra ñư ng, thì dù có con m t t c m ch như bà Dursley cũng ch u, không th th y ñư c cái gì ñang x y ra. C Albus Dumbledore c t cái t t – l a vào áo trùm và ñi v phía ngôi nhà s 4 ñư ng Privet Drive. C ng i xu ng trên b tư ng, c nh con mèo. C không nhìn nó, nhưng ñư c m t lúc, c nói: “Th t là hay khi g p bà ñây ñ y, giáo sư McGonagall!” C quay sang ñ m m cư i v i con mèo, nhưng ch ng còn mèo nào c . Thay vì v y c ñang m m cư i v i m t bà lão trông ñ ng ñ n, ñeo kính g ng vuông y như cái d u vuôn quanh m t con mèo. Bà cũng khoác áo trùm, màu ng c bích. Tóc bà b i thành m t búi ch t. Bà có v ph t ý rõ r t: - Làm sao ông bi t con mèo ñ y là tôi? - Thưa bà giáo sư yêu quý c a tôi, h i nào t i gi tôi chưa t ng th y m t con mèo nào ng i c ng ñ như th . Giáo sư McGonagall nói: - Ông mà ng i c ngày trên b tư ng thì ông cũng c ng ñ th thôi. - C ngày?trong khi l ra bà ñang ph i m ti c ăn m ng ch ? Trên ñư ng ñ n ñây, tôi ñã g p ít nh t c ch c ñám ti c tùng linh ñình r i. Giáo sư McGonagall hít hơi m t cách gi n gi và nói m t cách không kiên nh n: - Vâng, m i ngư i ăn m ng, ñư c thôi. ðáng l ông ph i th y là h nên c n th n m t chút ch – ngay ca dân Muggles cũng nh n th y có chuy n gì ñó ñang x y ra. H thông báo trong chương trình th i s ñ y. Bà h t ñ u v phía c a s phòng khách t i om c a gia ñình Dursley. - Tôi nghe h t.Nh ng ñàn cú… sao băng… Chà, h không hoàn toàn ngu ng c c ñâu. H ñã nh n ra có ñi u gì ñó. Sao băng… Tôi cá ñó là trò c a Diggle, h n th t ch ng có ñ u óc gì c . Albus Dumbledore nh nhàng b o: - Bà không th trách như v y ñư c. ðã mư i m t năm nay chúng ta ch ng có d p nào ñ vui m ng mà! Giáo sư McGonagall v n cáu k nh: - Tôi bi t. Nhưng ñó không ph i là lý do ñ phát ñiên lên. ðám ñông c nh n nhơ t t p b a bãi trên ñư ng ph gi a ban ngày, th m chí không thèm m c qu n áo c a dân Muggle ñ ng y trang, l i còn bàn tán m ĩ.
 8. Bà li c sang c Albus Dumbledore ng i bên, như th hy v ng c s nói v i bà ñi u gì, nhưng c không nói gì c , nên bà nói ti p: - Giá mà khi k – mà – ai – cũng – bi t – là – ai – ñ y bi n ñi h n, ngư i Muggle m i phát hi n ra chúng ta thì hay bi t m y. Nhưng tôi không ch c là h n ñã ch t th t chưa h ông Dumbledore? - Ch c ch n như v y r i. Th t là phư c ñ c cho chúng ta! Bà có dùng gi t chanh không? - Gi t gì? - Gi t chanh. ðó là m t lo i keo c a dân Muggle mà tôi r t khoái. - Không cám ơn. Giáo sư McGonagall l nh lùng t ch i, bà không nghĩ là nh m nháp k o lúc này l i thích h p. - Như tôi nói ñ y, ngay c n u như k – mà – ai – cũng – bi t – là – ai – ñ y ñã bi n… - Ôi, giáo sư yêu quý c a tôi, m t ngư i có ñ u óc như bà có th g i h n b ng tên cúng cơm ch ? M bá láp k – mà – ai – cũng – bi t – là – ai – ñ y thi t là nh m nhí. Mư i m t năm nay tôi ñã ch ng b o m i ngư i c g i h n ñúng theo tên c a h n: Voldemort sao? Giáo sư McGonagall e dè nhnìn quanh. Nhưng c Dumbledore có v như ch ng ñ ý gì, c ñang chăm chú g hai viên k o dính nhau và c nói ti p: - N u mà chúng ta c g i b ng: k – mà – ai – cũng – bi t – là – ai – ñ y thì m i s c r i beng lên. Tôi th y ch ng có gì ñ s khi g i b ng tên cúng cơm c a Voldemort. Giáo sư McGonagall nói, gi ng n a lo l ng n a ngư ng m : - Tôi bi t ông không s . Nhưng ông thì khác. M i ngư i ñ u bi t ke û- ma ø- ai – cũng – bi t – là… thôi ñư c, goi là Voldemort ñi, h n ch s có m i mình ông mà thôi. C Albus Dumbledore bình th n nói: - Bà tâng b c tôi quá. Voldemort có nh ng quy n l c tôi không bao gi có. - y là ch b i vì ông… , ông quá cao thư ng nên không xài t i nh ng quy n l c ñó. - Cũng may là tr i t i nhé. K cũng lâu r i tôi chưa ñ m t, t cái l n bà Pomfrey nói b khoái cái mũ trùm tai c a tôi. Giáo sư McGonagall li c c Dumbledore m t cái s c l m. - M y con cú lư n vòng vòng ch ch tung tin v t ñ y. Ông bi t m i ngư i ñang nói gì không? V vì sao h n ph i bi n ñi y? V cái ñi u ñã ch n ñ ng ñư c h n y?
 9. Có v như giáo sư McGonagall ñã g t t i ñi m then ch t mà bà mu n tranh lu n. ðó là lý do khi n bà ñã ph i ng i ch su t c ngày trên b tư ng c ng và lanh l o này. Rõ ràng là chuy n mà m i ngư i ñang bàn tán, cho dù làchuy n gì ñi n a, bà cũng không vôi tin cho ñ n khi Dumbledore nói v i bà là chuy n ñó có th t. Tuy nhiên c Dumbledore v n ñang b n l a m t viên k o khác ch không tr l i. - Chuy n mà h ñang bàn tán y,” bà McGonagall nh n m nh, “là t i hôm qua Voldemort ñã ñ n H Th n. H n ñi tìm gia ñình Potter. Nghe ñ n r ng v ch ng Potter ñã… ñã…, h ñ n thôi, ñã… ch t r i! C Dumbledore cúi ñ u. Giáo sư McGonagall há h c mi ng, ng n ngào: - V ch ng Potter… Tôi không th tin ñư c… Tôi không mu n tin… Ôi, ông Dumbledore… C Dumbledore du i tay v nhê lên vai bà giáo sư, c ch m rãi nói: - Tôi bi t… Tôi bi t… Gi ng giáo sư McGonagall run run ti p t c: - Mà chuy n chưa h t. H còn nói h n tìm cách gi t c ñ a con trai c a Potter, bé Harry y. Nhưng… h n không gi t ñư c> H n không th gi t n i ñ a bé. Không ai bi t t i sao, th nào…, nhưng h nói… khi không th gi t ñư c Harry Potter, quy n l c c a Voldemort b tiêu tan. Chính vì v y mà h n cũng ph i bi n ñi. C Dumbledore bu n bã g t ñ u. Giáo sư McGonagall p úng: - Chuy n ñó… ñó… là… là… th t sao? H n ñã làm bao nhiêu chuy n tai quái, gi t ch t bao nhiêu ngư i.. mà…, mà r t cu c h n không th gi t n i m t th ng bé? Th t là không tin ñư c… cái gì ñã ch n n i bàn tay h n như v y… Nhưng b ng cách nào mà Harry Potter s ng sót? C Dumbledore nói: - Chúng ta ch có th ñoán mò mà thôi. Chuy n y ch ng bao gi bi t ñư c chính xác. Giáo sư McGonagall rút ra m t cái khăn tay chùi nư c m t dư i c p m t kính. C Dumbledore th dài m t ti ng rõ to khi rút chi c ñ ng h vàng trong túi ra xem xét. Cái ñ ng h y cũ l m. Nó có mư i hai kim nhưng không có s . Thay vào nh ng con s là các hành tinh nho nh di chuy n quanh mép ñ ng h . Nhưng ch c là c Dumbledore coi gi ñư c b ng cái ñ ng h ñó, nên khi nhét nó l i vào trong túi, c nói: - Hagrid ñ n tr . Ch c chính lão nói cho bà bi t là tôi ñ n ñây, ñúng không? - ðúng. Giáo sư McGonagall xác nh n và nói ti p: - Ch c ông cũng không thèm nói cho tôi bi t t i sao ông ñ n ñây ch ?
 10. - Tôi ñ n ñây ñ giao Harry Potter cho dì dư ng nó. Bây gi nó ch còn có h là bà con. Giáo sư McGonagall nh y d ng lên, ch tay vào ngôi nhà s 4: - Ông nói gì? Ch c là ông không có ý nói ñ n m y ngư i s ng trong ñó ch ? Dumbledore, ông không th làm v y. Tôi ñã quan sát h su t c ngày. Ông không th tìm ra ñư c ngư i nào khá hơn h hay sao? Mà h cũng ñã có m t ñ a con trai. Tôi ñã nhìn th y th ng nhóc y, nó ñá m nó su t quãng ñư ng ñ n ti m bánh k o, khóc la vòi vĩnh cho ñư c m y viên k o. Harry Potter mà ph i ñ n s ng ñây sao? C Dumbledore kh ng ñ nh: - ðây là nơi t t nh t cho ñ a bé. Khi nó l n lên dì dư ng c a nó có th gi i thích cho nó hi u. Tôi ñã vi t cho h m t lá thư. - M t lá thư? Giáo sư McGonagall l p l i y u t, th ngư i ng i xu ng b tư ng, băn khoăn nói ti p: - Ông Dumbledore, ông th t s tin là ông có th gi i thích m i chuy n trong m t lá thư à? M y ngư i ñó s không bao gi hi u ñ a bé! Nó s n i ti ng - như m t huy n tho i. Tôi s không ng c nhiên n u sau này ngư i ta g i ngày hôm nay là ngày Harry Potter: s có sách vi t v Harry. M i ñ a tr trong th gi i chúng ta r i s bi t ñ n tên nó! - ðúng v y. C Dumbledore như n m t dòm qua ñôi kính n a vành trăng c a c m t cách nghiêm túc nói r ng: - Nhiêu ñó cũng ñ h i ñ u óc b t c ñ a tr nào. N i ti ng trư c c khi bi t ñi bi t nói! N i ti ng v nh ng ñi u mà nó cũng không th nh ñư c! Bà không th y là t t cho nó hơn bi t bao n u nó l n lên ngoài vòng bao ph c a ti ng tăm, l n lên m t cách bình thư ng cho ñ n khi nó ñ l n ñ làm ch ñư c ñi u ñó sao? Giáo sư McGonagall l i há h c mi ng thay ñ i ý ki n, nu t vô, ng m mi ng l i r i nói: - Vâng, vâng, dĩ nhiên là ông nói ñúng. Nhưng mà ông Dumbledore ơi, làm sao ñ a bé ñ n ñây ñư c? Bà giáo sư nhìn chòng ch c vào t m áo trùm c a c Dumbledore như th là bà nghĩ c ñang gi u ñ a bé trong ñó. C Dumbledore nói: - Hagrid ñang mang nó ñ n. - Ông cho là giao lão Hagrid m t viêc quan tr ng như th này là khôn ngoan sao? - Tôi có th giao c ñ i tôi cho Hagrid. Bà McGonagall v n không b ng lòng:
 11. - Tôi không nói là lão Hagrid không bi t ph i qu y, nhưng mà ông cũng bi t ñ y, lão là chúa u… Uûa? Cái gì v y? M t ti ng ñ ng tr m tr m n i lên quanh h , nghe r m r m, càng lúc càng l n. C hai nhìn ra ñư ng xem có ánh ñèn xe không, th r i nh ng ti ng ñ ng nghe như s m d i khi n c hai ngư i ngư c nhìn lên tr i: m t chi c xe g n máy kh ng l ch y trên không trung r i h xu ng, lăn bánh trên m t ñư ng nh a trư c m t h . N u cái xe g n máy b quá kh , thì cũng không th m gì so v i ngư i ng i trên xe. Lão h u như cao g p ñôi ngư i bình thư ng và b có ñ n g p năm, n u tính chi u ngang. Trông lão ta to l n ñ n n i khó tin, và l i hoang dã. Nh ng nùi tóc râu ñen thui h u như che kín gương m t lão, tay lão trông như c n c u, còn chân thì ú na ú núc như mính con cá heo con. Trên ñôi tay v m v y là m t nùi chăn t . C Dumbledore t ra yên tâm, b o: - Hagrid, cu i cùng anh ñã ñ n. Anh ki m ñâu ra cái xe ñó? Lão kh ng l c n th n trèo xu ng xe ñáp: - Kính thưa ngài giáo sư Dumbledore, tôi mư n c a Sirius ðen. Thưa ngài, tôi ñã mang ñư c c u bé ñ n ñây. - Có lôi thôi r c r i gì không? - Thưa ngài không . Ngôi nhà h u như tan hoang, nhưng tôi ñã k p ñem nó ra trư c khi dân Muggle b t ñ u lăng xăng chung quanh. ðang bay t i ñây thì nó lăn ra ng . C Dumbledore và giáo sư McGonagall cúi xu ng ñ ng chăn tã. Bên trong m chăn y là ñ a bé ñang ng say. Trên v ng trán ñ a bé có m t v t thương nh hình tia ch p. Giáo sư McGonagall thì th m: - Có ph i ñó là… - Ph i, nó s mang v t th o ñó su t ñ i. - Ông không th xoá nó ñi sao ông Dumbledore? - N u mà tôi làm ñư c thì tôi cũng ch ng ñ i nào làm. Th o cũng có lúc xài ñ n. Tôi ñây cũng có m t cái th o trên ñ u g i, nó có giá tr như cái b ng ñ ñư ng xe ñi n ng m Luân – ðôn y. Thôi, Hagrid, ñ t nó ñây, chúng ta nên làm xong chuy n này cho r i. C Dumbledore b ng Harry ñi v phía nhà Dursley. Lão Hagrid p úng: - Tôi… tôi có th hôn t m bi t ñ a bé ñư c không ? Lão cu i cái ñ u lông lá b m x m xu ng m t ñ a bé và d i m râu ria l m ch m c a lão lên làng da non c a ñ a bé. R i thình lình lão Hagrid th t lên m t ti ng như ti ng chó b thương. Giáo sư McGonagall v i nh c nh :
 12. - Xu t! Lão ñánh th c ñám Muggle bây gi . Lão Hagrid th n th c: - Xin l i, hic hic. Nhưng tôi không th … Hic hic. V ch ng Potter ch t r i, và Harry bé b ng ph i ñi nh dân Muggle. Hic hic. Giáo sư McGonagall v v : - Vâng, vâng, bu n l m, nhưng mà ráng nín khóc ñi, Hagrid, không thôi b n mình b l ñ y. Lão Hagrid c d n c m xúc, ñ ng bên giáo sư McGonagall, nhìn theo c Dumbledore b ng Harry Potter ñi qua sân vư n ñ n c a trư c nhà Dursley, nh nhàng ñ t ñ a bé xu ng b t c a, l y trong áo trùm ra m t lá thư, nhét lá thư dư i l p chăn qu n quanh ñ a bé, r i tr l i v i hai ngư i kia. C ba ñ ng l ng c phút nhìn cái b c chăn t ñang p ñ a bé. Vai c a Hagrid run lên t ng ch p, m t c a giáo sư McGonagall ch p ch p liên t c, và cái tia sáng l p lánh thư ng loé lên t ñôi m t c a c Dumbledore cũng dư ng như t t ngóm. Cu i cùng c Dumbledore nói: - Thôi, ñành th . Chúng ta ch ng còn vi c gì ñây n a. Có l chúng ta ñi nh p ti c v i nh ng ngư i khác thôi. - D . –Ti ng lão Hagrid ñáp rõ to. – Tôi s ñem tr l i Sirius cái xe này. Chào giáo sư McGonagall, và xin chào ngài, giáo sư Dumbledore. Chùi nư c m t còn ñang ch y ròng ròng trên m t, lão Hagrid nh y lên xe và ñ p m t cái c t l c cho máy n , r i lão rú ga phóng vào không trung ñen như hũ nút. C Dumbledore cu i ñ u chào bà McGonagall: - Tôi mong s m g p l i bà, giáo sư McGonagall. Giáo sư McGonagall h mũi m t cái ñ ñáp l . C Dumbledore xoay ngư i bư c xu ng ñư ng. T i góc ñư ng, c d ng bư c, l y trong áo trùm ra cái t c - l a b ng b c. C giơ lên b m nó m t cái, r i mư i hai cái, l p t c mư i hai cái bóng ñèn trên ñư ng Privet Drive b t sáng, nhưng cũng không k p soi bóng m t con mèo hoang to tư ng chu n l ñ ng sau khúc quanh phía ñ u kia con ñư ng. Còn l i m t mình, c Dumbledore nhìn l n cu i cái b c chăn t trên b c c a ngôi nhà s 4. C ng m ngùi nói: - Chúc cháu may m n, Harry. R i ph t t m áo trùm m t cái c bi n m t. M t lu n gió tho ng qua nh ng hàng rào cây xanh c a ngôi nhà trên ñư ng Privet Drive. Ngôi nhà ngăn n p và nh ng hàng rào c t xén ngay ng n y là nơi cu i cùng mà ngư i ta có th mong ñ i m t chuy n kỳ l x y ra. Harry Potter tr mình trong cu n chăn mà không th c gi c. M t n m tay nh xíu c a bé ñ t trên lá thư sát bên mình, và
 13. bé ng ti p, không h bi t là vài ti ng ñ ng h n a bà Dursley s ñánh th c bé d y b ng m t ti ng hét th ng th t khi bà m c a ñ b nh ng v chai s a r ng. ð a bé cũng không bi t là mình s tr thành món ñ chơi c a th ng anh h Dudley, bi nó tha h ng t véo trong vài tu n l sau ñó. ð a bé không h bi t gì v nh ng ñi u ñó trong lúc này, cái lúc này mà kh p nơi trên c nư c, ti c tùng linh ñình ñang di n ra, ngư i ngư i ñ u nâng ly chúc t ng: “U ng m ng Harry Potter! ð a bé v n s ng!” Chương 02: T M KÍNH BI N M T G n mư i năm ñã trôi qua k t ngày v ch ng Dursley th c d y phát hi n ra ñ a cháu trai b c c a, nhưng con ñư ng Privet Drive v n không h thay ñ i chút nào. M t tr i v n m c lên và t a soi con s 4 b ng ñ ng trên c a nhà Dursley. Ánh n ng tràn vào căn phòng khách h u như cũng y chang h i trư c, h i ông Dursley ng i xem b n tin th i s ñ nh m nh v nh ng con cú. Ch có nh ng t m nh treo bên lò sư i là ñ i thay theo năm tháng. Mư i năm trư c trên tư ng có vô s hình ch p m t ñ a bé trông gi ng như m t trái banh h ng tròn quay trên bãi bi n,ñeo nh ng cái nơ ñ màu. Nhưng nay thì Dudley không còn là m t em bé mũm mĩm n a, và nh ng t m nh gi ñây ñang trưng ra m t c u bé tóc vàng ñang c i chi c xe ñ p ñ u tiên c a mình, ñang c i ñu quay h i ch , ñang chơi trò chơi ñi n t v i cha mình, ho c ñang ñư c m ôm p hôn hít… Không có m t d u hi u nào trong căn phòng cho th y là còn m t ñ a bé khác cùng s ng trong ñó. V y mà Harry Potter l i ñang có m t ñó, v a thoáng ch p m t, nhưng ch ng ng ñư c bao lâu. Dì Petunia, t c bà Dursley, v a th c d y và c t lên âm thanh ñ u tiên trong ngày b ng gi ng thé thé: − D y! D y ngay! Harry gi t mình th c gi c. Dì nó l i ñ p c a. − D y! Gi ng bà rít lên. Harry nghe ti ng chân bà ñi v phía nhà b p và r i ti ng xoong ch o ñư c ñ t lên lò. Nó n m ng a ra, nh l i gi c mơ ñêm qua. Th t là m t gi c mơ ñ p. Trong gi c mơ y, nó th y m t chi c xe g n máy bi t bay. Nó có m t c m giác ng ng , r ng hình như trư c ñây nó t ng mơ gi c mơ ñó r i. Dì nó l i ñ ng ngoài c a g i: − Mày d y chưa h ? −S pr i . − Mau, ra ñây tao c n mày trông ch ng món th t mu i. Mày li u h n n u ñ nó cháy. Tao mu n m i th ph i th t hoàn h o vào ngày sinh nh t c a Dudley. Harry ngáp. Dì nó xô c a vô: − Mày nói gì h ?
 14. − ðâu có… ñâu có nói gì ñâu… Sinh nh t c a Dudley. Làm sao mà nó có th quên ñư c? Harry thong th ra kh i giư ng, b t ñ u ki m m y chi c v . Nó tìm ñư c m t ñôi dư i g m giư ng. Sau khi ph i b i và m ng nh n, nó mang v vô. Harry thân quen v i m y con nh n l m, b i vì cái phòng xép dư i g m c u thang có r t nhi u nh n, và ñó chính là bu n ng c a nó. M c qu n áo xong Harry ñi qua hành lang xu ng b p. Cái bàn ñ y p quà sinh nh t c a Dudley. Có v như Dudley ñã có ñư c cái máy tính m i mà nó ñòi, m t cái ti vi n a , và m t chi c xe ñ p ñua. Vì sao Dudley t nhiên l i ñòi m t chi c xe ñ p ñua thì qu là m t bí m t ñ i v i Harry, b i vì Dudley m p ú và ghét th thao h t ch nói, ngo i tr môn th thao ng t véo ngư i khác.ð i tư ng ng t véo mà Dudley khoái nh t chính là Harry, nhưng ít khi nào nó tóm ñư c Harry. Trông Harry ch ng có v nhanh nh n l m, nhưng khi b Dudley săn ñu i thì nó t u thoát nhanh l lùng. Có l do s ng trong phòng xép t i tăm dư i g m c u thang mà Harry c m nhom nh thó hơn tu i th t c a mình. ðã v y trông nó còn m và nh hơn th c t n a vì nó luôn ph i m c qu n áo cũ c a Dudley, mà Dudley thì l n xác hơn nó g p b n l n. Harry có m t khuôn m t g y, tay chân lo o kho o, tóc ñen, m t xanh bi c sáng long lanh. Nó ñeo m t c p ki ng c n ñ y băng keo vì b gãy g ng sút cáng nhi u l n do Dudley khoái ñ m vào gi a mũi Harry. Cái duy nh t mà Harry hài lòng v ngư i ng m c a mình là cái th o gi a trán có hình m t tia ch p. Nó mang v t th o ñót lâu l m r i, t h i nó không th nh ñư c n a. Mó ch nh là l n ñ u tiên nó h i dì Petunia làm sao nó có v t th o ñó thì dì nói: − Trong v xe ñ ng làm cho ba má mày ch t. Không ñư c h i n a, nghe không? Không ñư c h i - ñó là nguyên t c th nh t ñ s ng yên thân trong gia ñình Dursley. Dư ng Vernon, t c ông Dursley, bư c vào nhà b p khi Harry ñang l t m y mi ng th t mu i. Dư ng n t nó m t câu như l i chào bu i sáng: − Ch i tóc, mày! Kho ng m t tu n m t l n, dư ng Vernon l i ngư c m t ra kh i t báo dư ng ñang ñ c ñ quát Harry r ng c n ph i c t tóc. H n là s l n c t tóc c a b n con trai c l p c ng lai cũng không nhi u b ng c a Harry, nhưng ñi u ñó cũng ch ng làm cho cái ñ u nó khác ñi ñư c m y, tóc nó c t nh bơ m c lên như cũ, kh p ñ u. Khi Harry chiên t i tr ng thì Dudley cùng m xu t hi n c a nhà b p. C u quý t trông gi ng y chang cha nó: m t to h ng hào, c cao không t i m t ng n, m t nh màu xanh lơ mong nư c, tóc vàng dày ñư c ch i mư t trên cái ñ u l m m . Dì Petunia thư ng nói Dudley trông gi ng như m t em bé thiên, còn Harry thì thư ng nói Dudley trông gi ng như m t con heo trong chu n heo. Harry ñ t ñĩa tr ng mu i và th t mu i lên bàn, cái bàn h u như ch ng còn ch tr ng nào n a vì ch t ñ y quà sinh nh t c a Dudley. Nó ñang ñ m các món quà. M t nó x u xu ng, r i nó nhìn ba má nó ph ng phiu: − Có ba mươi sáu hà. Ít hơn năm ngoái hai món quà
 15. − Cưng ơi, con ñ m sót quà c a cô Marge r i kìa, nó n m dư i gói quà to c a ba m ñó. Dudley ñ m t. − , cũng ch m i có ba mươi b y thôi. T ng ch ng ki n nhi u l n cơn nhõng nh o c a c a Dudley, Harry v i vàng ăn món th t mu i c a mình càng nhanh coàng t t ñ phòng trư ng h p Dudley h t tung cái bàn lên. Dì Petunia hi n nhiên là c m nh n ñư c nguy cơ ñó, b i v y dì vôi nói: − Ba má s mua thêm cho con hai món quà n a khi ñưa con ñi chơi b a nay. ðư c hôn cưng? Hai món quà n a nha? Dudley suy nghĩ m t lát. Trông nó suy nghĩ th t là v t v . Cu i cùng nó nói ch m rãi: − V t v y là con s có ba mươi… ba mươi… − Ba mươi chín, c c cưng c a má à. Dudley n ng n ng i xu ng và ch p l y món quà g n nh t: − , ñư c r i ñó. Dư ng Vernon ñưa tay xoa ñ u con trai: − Còn nh mà bi t tính k hén. Thi t x ng ñáng là con c a cha, c u Dudley . Lúc ñó ñi n tho i reo, dì Petunia ñi nghe ñi n tho i, Harry và dư ng Vernon ng i nhìn Dudley m quà: xa ñ p ñua, may quay phim, may bay ñi u khi n t xa, mư i sáu trò chơi ñi n t m i, và m t ñ u máy video. Nó ñang l t gi y bao kh i m t cái ñ ng h ñeo tay b ng vàng thì dì Petunia tr l i bàn ăn, v m t gi n d và lo l ng: − Xui quá anh Vernon à. Bà Figg bi gãy giò, bà không nh n gi nó. Dì h t ñ u v phía Harry. Mi ng Dudley há h c kinh hoàng, nhưng tim Harry nh y c ng lên. H ng năm vào d p sinh nh t c a Dudley, ba má nó d t nó và b n nó ñi chơi c ngày, nào là t i khu vui chơi gi i trí, vô nhà hàng hay ñi coi hát. Vào d p ñó hàng năm, Harry b g i nhà bà Figg. Harry ghét l m, vì bà Figg là m t m già ñiên khó tính s ng cách ñó hai dãy ph . nhàbà toàn là mùi b p c i, và bà Figg c b t Harry xem hình m y con mèo c a bà nuôi. − Bây gi làm sao ñây? Dì Petunia v a nói v a nhìn Harry t c t i như th nó âm mưu bày ñ t v này. Harry bi t là mình nên t i nghi p cho bà Figg b gãy chân, nhưng khi nghĩ ñ n chuy n kh i g p l i m y con mèo c a bà thì nó không d gì ki m nén ñư c ni m vui kh p kh i. Dư ng Vernon ñ ngh :
 16. − Chúng ta có th g i ñi n nh cô Marge. − Anh ñ ng ñiên. C chúa ghét th ng bé. M c dù Harry v n ng i trư c m t h nhưng gia ñình Dursley c nói v nó như nó không h hi n di n, ho c như th nó là m t cái th gì không th nghe hi u ñư c h , m t th c sên ch ng h n. − Th còn cô b n c a em, cô… Yvonne gì ñó? − ði ngh Majorca r i. Harry nhen nhóm chút hy v ng: − Hay dì dư ng c ñ m c con nhà… (Như v y nó có th xem chương trình truy n hình nó thích ñ thay ñ i kh u v , và bi t ñâu nó có th v c cái máy tính c a Dudley.) Nhưng dì Petunia tr n m t nhìn nó, như th dì v a nu t m t trái chanh và m c ngh n: − ð cho cái nhà này b mày phá tanh bành h ? − Con không làm n cái nhà ñâu. Harry nói, nhưng ch ng ai thèm nghe. Dì Petunia ch m rãi nói: − Hay là c d t nó ñi s thú v i mình nhưng ñ nó ng i trong xe? Dư ng Vernon ph n ñ i ngay: − Cái xe m i toanh, ai dám ñ nó ng i m t mình trong ñó! Dursley b t ñ u khóc th t to. Th t ra thì nó gi b khóc thôi (l n nó khóc th t g n nh t cách ñây cũng m y năm r i), nhưng nó bi t r ng n u nó nhăn m t m u máo thì m nó s cho nó b t c cái gì nó mu n. Bà vòng tay ôm nó v v : − ð ng khóc, Dudley c c cưng c a m . M không ñ cho nó làm h ng ngày vui c a con ñâu. Dudley gi ñò th n th c và gào lên: − Con… không.. cho… nó… ñi… chung. Qua kho ng tr ng gi a hai cánh tay c a m , Dudley nhe răng cư i nh o Harry. B ng lúc ñó chuông c a reo. Dì Petunia kêu lên: − i, tr i ơi, khách kh a ñ n r i ñó.
 17. Ch m t lát sau, th ng b n thân c a Dudley là Piers Polkiss bư c vào cùng v i m nó. Piers là m t th ng nh kh ng khiu v i khuôn m t y như chu t. Nó thư ng là ñ a gi ch t tay Harry cho Dudley ñ m. Dursley ng ng trò khóc gi ñò ngay. N a gi sau, Harry không th tin ñư c v n may l i ñ n v i mình như th : nó ñang ñư c ng i trên xe hơi chung v i gia ñình Dursley trên ñư ng ñ n s thú l n ñ u tiên trong ñ i. Dì và dư ng Dursley ñã không th nghĩ ra cách nào khác ñ gi i quy t nó, nhưng trư c khi ñi, dư n Vernon kéo nó ra, cúi sát cái m t h ng hào to tư ng c a ông vào m t nó mà d n dò: − Tao báo cho mày bi t trư c: Mày mà gi b t c trò qu quái nào ra, b t c trò gì, mày cũng s b nh t vào trong h c t t ñây cho ñ n Nô – en, nh chưa? Harry thưa: − Con s không làm ñi u gì c thi t mà… Nhưng dư ng Vernon không tin. T h i nào t i gi chưa t ng có ai tin Harry c . ðó là b i vì luôn luôn có nh ng chuy n l lùng x y ra quanh nó, và hoàn toàn vô ích ñ làm cho ông bà Dursley tin r ng nh ng chuy n này không ph i do Harry bày ra. Thí d m t l n, dì Petunia l y cái kéo nhà b p c t tr i l i m tóc trên ñ u Harry, khi n cho cái ñ u nó tr c lóc. Dì ch ñ ch a l i m t ch m trên trán, theo dì nói là ñ che cái th o kinh kh ng kia ñi. Ch ng là gì ñã cáu ti t khi th y Harry ñi ti m h t tóc v mà ñ u v n c b m x m như không h ñư c c t t a. Hôm ñó Dudleyb ñư c m t b a cư i ñ n phát n c c c còn Harry thì thao th c su t ñêm, ñau kh tư ng tư ng ñ n ngày hôm sau ph i vào trư ng. trư ng v i m áo qu n r ng lùng thùng c a Dudley mà nó ph i m c và chi c kính dán ñ y băng keo, nó v n ñã là m t trò tiêu khi n cho nh ng ñ a khác. V y mà sáng hôm sau khi t c d y Harry th y tóc nó v n y như trư c khi dì Petunia c o láng. Vì t i này Harry ñã b nh t vô g m c u thang m t tu n m c dù nó c g ng phân bua r ng nó không th gi i thích ñư c làm sao mà tóc nó l i m c lên nhanh như v y. R i m t l n khác, dì Petunia b t Harry m c chi c áo len c a Dudley ñã b ñi. Cái áo ñó màu nâu v i nh ng túm len màu cam trông h t s c kh ng khi p. Harry không thích chút nào, nhưng dì Petunia c tròng áo vô ñ u nó. Dì càng ra s c co kéo thì chi c áo càng nh l i, cu i cùng thì cái áo ch v a ñ l n ñ m c cho m t con búp bê b ng n m tay, và dĩ nhiên là không v a v i Harry. Dì Petunia thì cho là t i vì gi t mà cái áo b co rút, nh v y l n ñó Harry không b ph t. Nhưng ñ i l i nó b r c r i to khi m t l n ngư i ta th y nó ñang ng i chong chóc trên mái nhà b p c a trư ng. Hôm ñó băng c a Dudley ñang rư t b t Harry như m i khi, khi Harry ch y h t n i và c m ch c rơi vào tay lũ tr thì th y thoát m t cái, mình ñang trên mái nhà. B n tr cũng kinh ng c h t s c. Còn ông bà Dursley thì nh n ñư c thư m ng v n c a cô hi u trư ng vì harry ñã trèo lên nóc nhà ng i chơi. Harry c g ng gi i thích v i dư ng Vernon, b ng cách gào thât to qua l khóa c a cái phòng xép dư i g m
 18. c u thang, r ng lúc ñó nó ch ñ nh nh y qua cái thùng rác l n nhà b p. Nó ñoán là khi th c hi n cú nh y l ng lơ ñó, gió ñã th i nó lên nóc nhà. Nhưng hôm nay thì ñ ng có chuy n quái d gì x y ra nhe. Hôm nay ñáng ñư c gi gìn ñ còn ñi chơi v i Dudley và Piers m t nơi khác – không ph i là trư ng h c, không ph i là g m c u thang, hay căn nhà toàn mùi b p c i c a bà Figg. V a lái xe, dư ng Vernon v a phàn nàn v i dì Petunia. Ông thích phàn nàn v m i th : m y ngư i s làm, h i ñ ng thành ph , Harry, ngân hàng, và Harry chính là m t trong vài ñ tài ông thích phàn nàn nh t. Còn sáng nay, ñ tài phàn nàn c a ông là v xe g n máy. − Gào rú như ñ ñiên, cái ñ m t d y. Ông nói khi m t chi c xe g n máy vư t qua m t h . Harry ch t nh gi c mơ c a mình và bu t mi ng nói: − Con có mơ th y m t chi c xe g n máy. Nó bay. Dư ng Vernon suýt n a tông vào chi c xe ch y phía trư c. Ông xoay ngo t mình trên gh ñ quát vào m t Harry, b m t ông lúc ñó trông gi ng như m t c c i ñ kh ng l : − XE G N MÁY KHÔNG BAY! Dudley và Piers b m nhau cư i hi hí. Harry nói: − Con bi t là nó không bay. Ch là chiêm bao mà. Nhưng giá mà nó ñ ng nói thì hơn. trong gia ñình Dursley, m i khi nó ñ t câu h i thì ngư i ta ñã th y ghét nó r i; nhưng không ghét b ng khi nó nói v nh ng vi c không bình thư ng, cho dù nó nói ñó là chuy n chiêm bao hay phim ho t hình ñi n a. Có v như h s Harry s b nhi m nh ng ý tư ng kỳ quái nguy hi m. Hôm y là m t ngày th b y n ng ñ p và s thú ñ u nhóc nh ng gia ñình d t con cái ñi chơi. Ông bà Dursley mua cho Dudley và Piers m i ñ a m t cây kem sô – cô – la to t ch ng ngay c ng, và b i vì trư c khi h k p v i vàng kéo Harry ñi ch khác thì cô báng hàng ñã tươi cư i h i Harry r ng c u bé mu n ăn kem gì, h m i ñành mua cho nó m t cây kem chanh r ti n. Cũng không ñ n n i t . Harry v a nghĩ v a mút cây kem c a mình khi c b n ñ ng xem m t con ñư i ươi gãi ñ u. Harry th y con ñư i ươi ñó gi ng Dudley l m dù r ng lông nó không có màu vàng hoe. Lâu l m r i Harry m i có ñư c m t bu i sáng ñ p như v y. Nó c n th n ñi cách ông bà Dursley m t kho ng ñ Dudley và Piers không ki m chuy n n n nó cho ñ ng a chân tay. Hai th ng nh ñã có v b t ñ u chán m y con thú. Khi h ng i ăn trong nhà hàng c a s thú, Dudley ñ p bàn ñ p gh um xùm vì cái bánh kem c a nó không có ñ kem như nó ñòi, dư ng Vernon bèn mua cho nó m t cái khác, và Harry ñư c hư ng cái bánh kem không ñ kem ñó. Mãi v sau, Harry v n còn c m th y sao mà chuy n ñó ñ p như m t gi c mơ.
 19. Sau b a ăn trưa, h ñ n khu chu n nuôi các loài bò sát. Bên trong mát l nh và tăm t i, ch có ánh sáng d c qua c a s theo tư ng. ð ng sau t m kính ngăn, ñ lo i r n rít trư n quanh nh ng t ng ñá hay khúc g . Dudley và Piers mu n xem m y con r n h mang kh ng l r t ñ c, và lũ trăn (cũng kh ng l ) có th qu n ch t ngư i. Dudley nhanh chóng ki m ra ch c a con r n l n nh t s thú. Nó b ñ n n i có th qu n hai vòng quanh chi c xe hơi c a ông Dursley và si t cho chi c xe b p dúm b p dí như cái thùng rác cũ. Nhưng lúc ñó con r n không t v h ng thú làm chuy n ñó, nó ñang ng . Dudley dí mu i sát c a kính nhìn ch m ch m vào cái cu n màu nâu bóng láng y. Nó nài n cha: − Làm cho nó nhúc nhích ñi. Ông Dursley v lên t m kính ngăn, nhưng con v t lì l m n m yên. Dudley lai òn : − Làm n a ñi ba. Ông Dursley l i v bàn tay h pháp c a mình lên t m kính, nhưng con r n c gi ñi c hay là ñi c th t. Dudley làu bàu b ñi: − Con ày chán ng t. Harry ñi t i ñ ng vào ch Dudley ñã b ñi, chăm chú nhìn con r n. N u mà con r n ñã ch t vì chán ngán thì Harry cũng không l y làm ng c nhiên. Nghĩ coi, ch ng có ai b u b n ngo i tr m y th ng ng c gõ gõ ngón tay lên t m kính ngăn ñ qu y r y nó su t ngày. Còn t hơn là trong cái phòng xép dư i g m c u thang, nơi ch có dì Petunia t i ñ p c a kêu d y, ít nh t ñó còn ñư c ñi qua nhà b p hay loanh quanh trong vư n. Thình lình con r n m m t ra, hai con m t như hai hòn bi th y tinh. R i r t t t n, nó ngóc ñ u lên cho ñ n khi m t nó ngang t m v i m t Harry. Nó nháy m t. Harry nhìn con r n ch m ch m. R i nó li c nhanh chung quanh xem có ai ñang ngó ch ng không. Không có, Harry bèn nhìn con r n và nháy m t v i nó. Con r n h t ñ u v phía Dudley và ông Dursley, như n m t nhìn lên tr n nha r i ném cho Harry m t cái nhìn mang ý nghĩa rõ ràng là: − Ta quá nhàm c ñó r i. Harry thì th m qua nh ng t m kính m c dù không ch c con r n có th nghe ñư c: − Tao bi t. Ch c là khó ch u l m. Con r n g t m nh cái ñ u Harry h i: − Nhân ti n xin h i mày ñâu ra v y? Con r n ngo c cái ñuôi ch vào t m b ng c nh t m kính. Harry ñ c:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2