intTypePromotion=1

Hệ thống điều khiển PLC part 10

Chia sẻ: Asg Ahsva | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
127
lượt xem
45
download

Hệ thống điều khiển PLC part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khai báo tín hiệu ra CV nếu muốn lấy giá trị đếm tức thời ở hệ 16. dạng dữ liệu WORD - Khai báo tín hiệu ra CV-BCD nếu muốn lấy giá trị đếm tức thời ở hệ BCD dạng dữ liệu WORD - Khai báo đầu ra Q nếu muốn lấy tín hiệu tác động của bộ đếm. dạng dữ liệu BOOL Trong đó cần chú ý các tín hiệu sau bắt buộc phải khai báo: Tên của bộ đếm cần sử dụng, tín hiệu kích đếm CU hoặc CD. 1. Bộ đếm tiến lùi: -Sơ đồ khối...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống điều khiển PLC part 10

  1. -S¬ ®å khèi: FBD LAD STL H×nh 4-65: s¬ ®å khèi XOR 16 bits. -Nguyªnlý ho¹t ®éng: Hµm sÏ thùc hiÖn chøc n¨ng XOR hai sè nhÞ ph©n tai ®Çu vµo IN1 vµ ®Çu vµo IN2 kÕt qu¶ ®−îc cÊt ë OUT khi cã tÝn hiÖu kÝch t¹i ch©n EN. TÝn hiÖu ë ®Çu ra ENO khi hµm thùc hiÖn chøc n¨ng. -VÝ dô: IN1 = 0101010101010101 Sè thø nhÊt IN2 = 0000000000001111 Sè thø Hai OUT = 0101010101011010 KÕt qu¶ 4.Hµm AND hai tõ kÐp: -S¬ ®å khèi: FBD LAD STL H×nh 4-66: Sö dông khèi AND hai tõ kÐp . EN(I0.0): BOOL - tÝn hiÖu kÝch IN1: DWORD - Vµo 1 IN2: DWORD - vµo2 OUT: DWORD - Ra ENO: BOOL - TÝn hiÖu ra cña khèi. http://www.ebook.edu.vn97 LËp tr×nh víi SPS S7-300
  2. -Nguyªn lý ho¹t ®éng: Hµm sÏ thùc hiÖn chøc n¨ng AND hai sè nhÞ ph©n t¹i ®Çu vµo IN1 vµ ®Çu vµo IN2 kÕt qu¶ ®−îc cÊt ë OUT khi cã tÝn hiÖu kÝch t¹i ch©n EN. TÝn hiÖu ë ®Çu ra ENO khi hµm thùc hiÖn chøc n¨ng. -VÝ dô: IN1 = 0101010101010101 0101010101010101 IN2 = 0000000000000000 0000111111111111 OUT = 0000000000000000 0000010101010101 5.Hµm OR hai tõ kÐp: -S¬ ®å khèi: FBD LAD STL H×nh 4-67: Sö dông khèi OR hai tõ kÐp. EN(I0.0): BOOL - tÝn hiÖu kÝch IN1: DWORD - Vµo 1 IN2: DWORD - vµo2 OUT: DWORD - Ra ENO: BOOL - TÝn hiÖu ra cña khèi. -Nguyªn lý ho¹t ®éng: Hµm sÏ thùc hiÖn chøc n¨ng OR hai sè cã ®é dµi 2 tõ t¹i ®Çu vµo IN1 vµ ®Çu vµo IN2 kÕt qu¶ ®−îc cÊt ë OUT khi cã tÝn hiÖu kÝch t¹i ch©n EN. TÝn hiÖu ë ®Çu ra ENO khi hµm thùc hiÖn chøc n¨ng. -VÝ dô: IN1 = 0101010101010101 0101010101010101 http://www.ebook.edu.vn LËp tr×nh víi SPS S7-300 98
  3. IN2 = 0000000000000000 0000111111111111 OUT = 0101010101010101 0101111111111111 6.Hµm XOR hai tõ kÐp : -s¬ ®å nguyªn lý: FBD LAD STL H×nh 4-68: Sö dông khèi XOR hai tõ kÐp. EN(I0.0): BOOL - tÝn hiÖu kÝch IN1: DWORD - Vµo 1 IN2: DWORD - vµo2 OUT: DWORD - Ra ENO: BOOL - TÝn hiÖu ra cña khèi. -Nguyªn lý ho¹t ®éng: Hµm sÏ thùc hiÖn chøc n¨ng XOR hai sè cã ®é dµi 2 tõ t¹i ®Çu vµo IN1 vµ ®Çu vµo IN2 kÕt qu¶ ®−îc cÊt ë OUT khi cã tÝn hiÖu kÝch t¹i ch©n EN. TÝn hiÖu ë ®Çu ra ENO khi hµm thùc hiÖn chøc n¨ng. -VÝ dô: IN1 = 0101010101010101 0101010101010101 IN2 = 0000000000000000 0000111111111111 OUT = 0101010101010101 0101101010101010 http://www.ebook.edu.vn99 LËp tr×nh víi SPS S7-300
  4. Tµi liÖu tham kh¶o 1.Tù ®éng ho¸ víi Simatic S7-200. Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp,1997- Do·n Minh Ph−íc, Phan Xu©n Minh. 2.S5-95U vµ phÇn mÒm Step5. Gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y cña trung t©m ®µo t¹o Simens tù ®éng ho¸ tr−êng §HBK Hµ néi, 1997- Do·n Minh Ph−íc, Phan Xu©n Minh. 3.SPS-Grundkurs, Volgel Buchverlag- Juergen Kaftan. 4.Speicherprogrammierte Steuerungen Aufgaben mit Loesungen, Europa- Fachbuchreihe. 5.Tù ®éng ho¸ víi Simatic S7-300. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt, 2000-Do·n Minh Ph−íc, Phan Xu©n Minh, Vò V¨n Hµ . http://www.ebook.edu.vn LËp tr×nh víi SPS S7-300 100
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2