intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hệ thống quản trị Payphone (PPMS 1000)

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

109
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, hệ thống Payphone đã được triển khai trên toàn quốc, với hai cấp quản lý là cấp toàn quốc (NPMS) và cấp tỉnh (PPMS) với số lượng Payphone rất lớn (khoảng 11.000 Payphone tính đến tháng 06 năm 2002) .Hệ thống quản trị Payphone do Hãng ASCOM cung cấp, còn nhiều bất cập trong quản trị hệ thống, điều hành, khai thác ở nước ta. Ví dụ như việc khắc phục những sự số phát sinh hiện tại cũng như việc lựa chọn nhà cung cấp Payphone thẻ bị phụ thuộc vào hãng ASCOM. Do......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống quản trị Payphone (PPMS 1000)

  1. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin HÖ thèng qu¶n trÞ Payphone (PPMS 1000) KS. TrÇn Hoµng S¬n Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin Tãm t¾t HiÖn nay, hÖ thèng Payphone ®· ®îc triÓn khai trªn toµn quèc, víi hai cÊp qu¶n lý lµ cÊp toµn quèc (NPMS) vµ cÊp tØnh (PPMS) víi sè l îng Payphone rÊt lín (kho¶ng 11.000 Payphone tÝnh ®Õn th¸ng 06 n¨m 2002) .HÖ thèng qu¶n trÞ Payphone do H·ng ASCOM cung cÊp, cßn nhiÒu bÊt cËp trong qu¶n trÞ hÖ thèng, ®iÒu hµnh, khai th¸c ë níc ta. VÝ dô nh viÖc kh¾c phôc nh÷ng sù sè ph¸t sinh hiÖn t¹i còng nh viÖc lùa chän nhµ cung cÊp Payphone thÎ bÞ phô thuéc vµo h·ng ASCOM. Do vËy, trong n¨m 2001, Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin kÕt hîp víi C«ng ty DÞch vô viÔn th«ng ®· chñ ®éng ®Ò xuÊt vµ ®îc L·nh ®¹o Tæng C«ng ty cho phÐp thùc hiÖn ®Ò tµi: "X©y dùng ph¬ng ¸n qu¶n trÞ hÖ thèng m¹ng Payphone (PMS) phï hîp víi sù ph¸t triÓn trong t ¬ng lai cña m¹ng Payphone t¹i c¸c Bu ®iÖn TØnh / Thµnh".Vµ, trong n¨m 2002 thùc hiªn tiÕp ®Ò tµi “X©y dùng phÇn mÒm qu¶n trÞ Payphone PPMS 1000”. §Ó x©y d ù n g ®îc p h ¬ng ¸n q u ¶ n t r Þ hÖ t hèng m¹ ng Payp hone k h ¶ t h i , cã tÝ n h më cho v i Öc qu ¶ n t r Þ Payp hone h i Ö n t¹ i còng n h t r o ng t ¬ng l a i cÇn p h ¶ i ng h i ª n cøu n h i Ò u vÊ n ®Ò n h : t × m h i Ó u vÒ cÊ u t róc c¸c m¹ ng Payp hone, c¸c t h«ng sè qu ¶ n t r Þ Payp hone, c¸c p h - ¬ng t høc vµ t h ñ tôc kÕ t nèi, x©y d ù n g m« h × n h q u ¶ n t r Þ hÖ t hèng m¹ n g...t i Õ n t í i chñ ®éng tõng b íc x©y d ù n g p hÇ n mÒ m qu ¶ n t r Þ Payphone cÊp TØ n h / T h µ n h p hè (PP M S),cÊp vï n g (RP M S)v µ cÊp quèc g i a (N P M S ). 1.M« h×nh hÖ thèng qu¶n trÞ Payphone hiÖn t¹i cña ViÖt Nam Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  2. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 PPMS PPMS P S T N NM PS PPMS PPMS PPMS PPMS H×nh 1: CÊu tróc hÖ thèng Payphone hiÖn t¹i cña ViÖt nam 2. V i Ö c q u ¶ n l ý , ® i Ò u h µ n h v µ k h a i t h ¸ c ®îc p h © n t h µ n h h a i cÊp • T r u n g t © m q u ¶ n l ý cÊp quèc gia - (N P MS) ® îc bè t r Ý t ¹ i GPC ( H µ né i ), nè i ví i c¸c T r u n g t © m qu ¶ n l ý cÊp t Ø n h (PP MS) qua m ¹ ng ® i Ö n t h o¹ i c«ng céng PST N . • T r u n g t © m qu ¶ n l ý , k h a i t h ¸c cÊp TØ n h (PP MS) ®îc bè t r Ý t ¹ i B u ® i Ö n c¸c t Ø n h , T h µ n h p hè (mçi B u ® i Ö n t Ø n h cã 01 hÖ t h è n g PP MS). H Ö t h è n g PP MS ®îc nè i ví i c¸c m¸y Payp ho ne vµ N P M S qua m¹ n g PST N . 2.1.Ph ¬ng thøc vµ thñ tôc kÕt nèi T ro n g qu¸ t r × n h kÕ t nè i g i÷a Payp ho ne v µ PP MS chóng l u«n t h ùc h i Ö n c¸c há i ®¸p l É n n h a u t h eo mé t t h ñ tôc qu i ®Þn h ví i c¸c cÊ u t r óc k h u n g message n h Ê t ®Þn h t h eo tõ n g lo¹ i Hea de r vµ lo¹ i b ¶ n gh i ( reco rd t y pe) cña b ¶ n t i n . Message t r o n g qu¸ t r × n h t r ao ®æi b¶ n t i n g÷a c¸c Payp ho ne vµ h Ö t h è ng qu ¶ n t r Þ PP MS §©y l µ cÊ u t r óc message do h· n g ASC O M cu n g cÊ p cho GPC vµ h i Ö n Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  3. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin ®a ng ®îc sö dông ®Ó qu ¶ n trÞ 02 lo¹ i Payphone - ASCO M , A N R I T S U - t ro ng m¹ ng V i Ô n t h«ng n íc t a. Ph ¬ng t høc t r u y cËp m¹ ng l µ ph ¬ng t høc t r u y cËp tõ xa t heo k i Ó u Remo te No te ®îc t h ù c h i Ö n t ù ®éng. T h ñ tôc kÕ t nè i m¹ ng gi ÷a PP M S v µ N P M S t h eo t h ñ tôc PPP (Poi n t To Poi n t P ro tocol). N Õ u load to µ n bé d÷ l i Ö u cµ i ®Æ t cÊu h × n h cho mé t hÖ t h è n g PP MS tõ N P M S m Ê t k ho ¶ n g 2 g iê. T h ñ tôc kÕ t nè i gi ÷a Payp ho ne vµ PP MS t h eo chu È n I T U - V24, ®ãng gã i g i ÷ l i Ö u t h eo chu È n I SO 1745, m· ho¸ d÷ l i Ö u t h eo chu È n I S O 646, ® iÒ u chÕ t heo chu È n I T U - V23. Tèc ®é t r u y Ò n d÷ l i Ö u l µ 1200bps. I n i t d÷ l i Ö u cho Payp ho ne m Ê t k ho ¶ n g 2 p hó t . 2.2.X©y dùng m« h×nh qu¶n trÞ Payphone X¸c ®Þn h môc ®Ých yªu cÇu §Ó x©y dù n g m« h × n h qu ¶ n t r Þ m¹ ng ph ï h î p ví i sù p h¸ t t r i Ó n t r o n g t ¬ng l a i t r íc t i ª n cÇn p h ¶ i xÐ t c¸c yªu cÇu vÒ cÊu t róc m¹ ng v µ c¸c chøc n ¨ ng p hÇ n mÒ m cña hÖ t h è n g. CÊ u t r óc m¹ ng: P h ¶ i t Ý n h ®Õn sù p h¸ t t r i Ó n t h ª m hÖ t h è n g O N L I N E , v× t h Õ t r o n g p h ¬ng ¸n x© y dù n g m« h × n h qu ¶ n t r Þ s Ï t å n t ¹ i song song ha i h Ö t h è n g Payp ho ne OF F L I N E v µ ON L I N E . • P h© n cÊp qu ¶ n l ý : M ¹ n g qu ¶ n t r Þ Payp ho ne h i Ö n t ¹ i do n h µ cung cÊp dÞch vô l µ GPC qu ¶ n l ý v µ k h a i t h ¸c ®îc p h© n l µ 02 cÊp .T ro ng t ¬ng l a i m« h × n h qu ¶ n t r Þ m¹ ng cã 03 cÊp (dù ®Þn h s Ï t h ª m mé t cÊp q u ¶ n t r Þ Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  4. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 k h u vùc cho c¸c vï n g1, vï ng 2 vµ vï n g 3 ® îc gä i l µ RP MS (Region Payp hone M a n agemen t Sys te m) s Ï ®îc l ù a chä n. Ser ver RPMS Backup PSTN P P S S T T N N Server Server PPMS Backup PPM S H µnéi P S Ser ver RPMS Backup NPMS T P PSTN P N S T N S T N PPMS PPMS Ser ver RPMS Backup PSTN P P S S T T N N PPMS Server Server Backup PPM S T.p H å ChÝ M inh H×nh 2: M« h×nh qu¶n trÞ hÖ thèng Payphone 03 cÊp Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  5. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  6. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 2.3.X©y dùng phÇn mÒm qu¶n trÞ Payphone PPMS1000 Module IPC IPC lµ module ®¶m b¶o c¬ chÕ truyÒn th«ng an toµn vµ tin cËy gi÷a c¸c proccess trong hÖ thèng PPMS1000. IPC lµ mét trong nh÷ng bµi to¸n c¬ b¶n ph¶i gi¶i quyÕt trong viÔn th«ng hiÖn nay. C¸c yªu cÇu ®Æt ra khi gi¶i quyÕt bµi to¸n nµy lµ ®¶m b¶o trao ®æi th«ng tin tin cËy, cã c¬ chÕ ph¸t hiÖn söa lçi hîp lý, trong suèt ®èi víi øng dông, sö dông ®îc trªn nhiiÒu hÖ ®iÒu hµnh kh¸c nhau. Module Payphone Node Module nµy thùc hiÖn chøc n»ng giao tiÕp gi÷a phÇn nh©n cña hÖ thèng PPMS1000 (Module PPMS kernel ) vµ Payphone th«ng qua IPC vµ module giao tiÕp Protocol Payphone cña Anritsu vµ Phayphone Ascom Module PPMS Kernel Module nµy thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng xö chÝnh cña hÖ thèng nh: Khëi t¹ä, gi¸m s¸t c¸c tiÕn tr×nh chÝnh cña hÖ thèng Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  7. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin Module DB node DB node module lµ moduel qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu cña hÖ thèng, bao gåm d÷ liÖu vÒ payphone vµ d÷ liÖu vÒ thÎ payphone, d÷ liÖu vÒ cíc, d÷ liÖu vÒ c¸c tr¹ng th¸i lçi v.v… KÕt luËn, khuyÕn nghÞ X©y d ù n g m« h× n h qu ¶ n t r Þ m¹n g s Ï l µ ®Þn h h í ng cho sù ph¸ t t r i Ó n m¹n g còng n h c«ng t ¸c qu ¶ n l ý, k h a i t h ¸c v µ ® i Ò u h µ n h m¹n g. Ch ñ ®éng x© y d ù ng p hÇ n mÒ m qu ¶ n t r Þ Payp hone sÏ g i ¶ m sù l Ö t h u éc t r o n g v i Öc l ù a chän c¸c h· n g cung cÊp Payp ho ne cho m¹ ng t r o n g t ¬ng l a i gãp ph Ç n t ¨ n g sù c¹nh t r a n h , gi ¶ m gi ¸ t h µ n h vµ n© ng cao ®îc chÊ t l în g dÞch vô. M Æ t k h ¸c còng g ióp cho c«ng t ¸c k h a i t h ¸c, b ¶o d ì ng, b¶o t r × hÖ t h è ng s Ï ®îc chñ ®éng vµ t h u Ë n t i Ö n h ¬ n . §Ó m« h × n h qu ¶ n t r Þ m¹ ng Payp hone t r ë t h µ n h h i Ö n t h ù c t h × v i Öc x© y d ù ng ch¬ng t r × n h p hÇ n mÒ m qu ¶ n t r Þ Payp hone t h eo tõ ng bíc: - Hoµn thiÖn ch¬ng tr×nh phÇn mÒm hÖ thèng qu¶n trÞ Payphone PPMS1000 cã tÝnh n¨ng kÕt nèi víi hÖ thèng NPMS ®Ó ®a ra thö nghiÖm hÖ thèng trªn m¹ng líi - X©y d ù ng p hÇ n mÒ m qu ¶ n t r Þ RP MS. - X©y d ù ng p hÇ n mÒ m qu ¶ n t r Þ N P M S. Tài liÖu tham kh¶o 1. " T µ i l i Ö u ®µo t ¹o ® i Ö n t h o¹ i t h Î " - C«ng t y DÞch vô V i Ô n t h« ng GPC t h ¸ n g 07 n¨ m 2000 2. "P MS t r a i n n i n g Suppo r t " - ASCO M N OR D I C n¨ m 2000 3. "P MS Ue r 's gu i de " - ASCO M N O R D I C n ¨m 2000 4. "P MS i n s t a l l a t i o n & Ope ra t i o n a l M a n u a l " - ASCO M N OR D I C n¨ m 1998 Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2