Học nhanh LabVIEW

Chia sẻ: Tran Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

1
763
lượt xem
515
download

Học nhanh LabVIEW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LabVIEW (viết tắt của nhóm từ Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) là một phần mềm máy tính được phát triển bởi công ty National Instruments, Hoa kỳ. LabVIEW còn được biết đến như là một ngôn ngữ lập trình với khái niệm hoàn toàn khác so với các ngôn ngữ lập trình truyền thống như ngôn ngữ C, Pascal. Bằng cách diễn đạt cú pháp thông qua các hình ảnh trực quan trong môi trường soạn thảo, LabVIEW đã được gọi với tên khác là lập trình G (viết tắt của Graphical, nghĩa là đồ họa)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học nhanh LabVIEW

 1. H c nhanh LabVIEW EVTAtech Group Website: http://dieukhientudong.com Contact: hieutq 1 EVTAtech Group
 2. L p trình h a dành cho o lư ng, i u khi n và ki m tra. • Phát tri n ng d ng m t cách nhanh chóng v i nh ng VI thân thi n và s d ng môi trư ng ho ơn gi n • Thi t k o lư ng và i u khi n v i giao di n DAQ cho quá trình k t n i v i t t c các ki u d li u vào/ra. • M r ng v i các ng d ng th i gian th c (Real-Time) cho FPGA và PDA. • Tài li u hư ng d n, tr giúp v i nhi u ngôn ng khác nhau. • Tài li u TV EVTAtech ang vi t. 2
 3. LabVIEW – m t ng d ng h u ích • Cu n sách có tên “Electronic Design” - m t phát minh l n c a LabVIEW ã ng v trí Top 50 m c quan tr ng c a ngành công nghi p i n. • LabVIEW 6.1 ã nh n ư c nhi u gi i thư ng t ng hoá xu t s c vào năm 2002. • Gi i thư ng thi t k m i v i b LabVIEW 6i – m t công c mang l i hi u su t cao nh t cho ngành công nghi p i n năm 2000 • LabVIEW 6i ư c l a ch n là “Best of the Best” trong danh sách ph n m m ư c ánh giá b i nh ng ngư i trong ngành 3
 4. NI LabVIEW: L ch s quá trình tăng trư ng T5 - 2003 • LabVIEW 7 Express VIs, I/O Assistants, FPGA/PDA targets T1 - 2002 • LabVIEW 6.1 Có kh năng ho t ng m ng networ, phân tích T4 - 2000 • LabVIEW 6i o lư ng thông minh, k t n i T3 - 1998 • LabVIEW 5.0 ActiveX, chuyên xâu T2 - 1996 • LabVIEW 4.0 Nhi u công c chuyên nghi p, g r i hoàn thi n T8 - 1993 • LabVIEW 3.0 là phiên b n n n t ng c a LabView T9 - 1992 • LabVIEW cho Windows T1 - 1990 • LabVIEW 2.0 cho Macintosh T10 - 1986 • LabVIEW 1.0 cho Macintosh T4 - 1983 • LabVIEW project begins – b t ud án 4
 5. S n ph n công ngh mang tính thương m i Ph n m m nhúng vào Labview Các giao th c truy n • Wolfram Research Mathematica ® thông • Microsoft Excel ® • Ethernet • MathWorks MATLAB® và Simulink® • CAN • MathSoft MathCAD ® • DeviceNet • Electronic Workbench MultiSim ® • USB • Texas Instruments Code Composer • IEEE 1394 Studio® • RS-232 • Ansoft RF circuit design software • GPIB • Microsoft Access ® • RS-485 • Microsoft SQL Server ® • Oracle ® 5
 6. LabVIEW ng d ng m i nơi Sensor Embedded (FPGA) Handheld Wireless Networked I/O PC Boards Industrial Computer (PXI) Tektronix Open Windows Oscilloscopes PC, Mac, Linux, Sun Workstation 6
 7. H LabVIEW NI LabVIEW Ph n m m l p trình h a dành cho o lư ng và i u khi n LabVIEW Real-Time Module LabVIEW FPGA Module LabVIEW PDA Module LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module 7
 8. Cái có c, phân tích và h u hi u LabVIEW là m t ngôn ng l p trình ho khá m nh trong các lĩnh v c ki m tra, o lư ng, và i u khi n. Có th th y dõ trong 3 i m n i b t sau: cái có ư c, phân tích và s h u hi u. LabVIEW là m t ph n m m thân thi n, m t công c m nh cho phân tích và h u d ng trong l p trình th i gian th c gi i th c. 8
 9. Cái có c LabVIEW LabVIEW có th ư c s d ng dành cho nhi u thi t b : • GPIB, Serial, Ethernet, VXI, PXI Instruments • Data Acquisition (DAQ) • PCI eXtensions for Instrumentation LabVIEW ư c k t (PXI) h p ch t ch v i • Image Acquisition (IMAQ) ph n c ng, thêm • Motion Control vào hàng ngàn k t • Real-Time (RT) PXI n i v i các thi t b • PLC (through OPC Server) vào/ra v i hàng trăm thi t b khác • PDA nhau. • Modular Instruments 9
 10. Phân tích LabVIEW LabVIEW bao g m nhi u các công c tr giúp ngư i dùng phân tích d li u: • Hơn 400 m u hàm phân tích o lư ng trong các bi u th c khác, t i ưu, l c, toán h c, chu i s h c, th ng kê, v.v... H th ng phân tích • 12 VI Express m i c bi t ư c thi t o lư ng m nh k dành cho phân tích o lư ng, bao ư c xây d ng trên g m b l c và phân tích quan ph . môi trư ng phát • Các VI x lý tín hi u dành cho Filtering, tri n Labview. Windowing, Transforms, Peak Detection, Harmonic Analysis, Spectrum Analysis, v.v. 10
 11. S h u hi u LabVIEW LabVIEW includes the following tools to help you present your data: • On your machine — Graphs, Charts, Tables, Gauges, Meters, Tanks, 3D Controls, Picture Control, 3D Graphs LabVIEW có th làm (Windows Only), Report Generation vi c trên PC c a b n (Windows Only) ho c ngay c trên m ng network, ho c b n có • Over the Internet — Web Publishing th thêm vào nh ng Tools, Datasocket (Windows Only), ng d ng là 1 l i th TCP/IP, VI Server, Remote Panels, gi ng như DIAdem. Email • Enterprise Connectivity Toolset — SQL Tools (Databases), Internet Tools (FTP, Telnet, HTML) 11
 12. Các bài s gi i thi u v Labview cu n này Gi i thi u Clusters Thu th p d li u LabVIEW và d ng sóng L p trình Plotting Data Modular Công c i u khi n Decision Vòng l p Making in a VI Chu i và file Tuỳ bi n M ng vào/ra VI 12
 13. i u t ư c c a khoá h c Khoá h c này chu n b cho b n: • Hi u ư c Front panels, bi u thành l p các kh i thành m t h th ng, và các thi t b k t n i. • Bi t s d ng c u trúc các chương trình và các d ng d li u mà chúng t n t i LabVIEW • Bi t s d ng linh ho t cách s p x p d li u cho vi c l p trình máy tính và k thu t xác nh, s a các l i trong m t chương trình. • T o ra và lưu tr các VI c a b n vì v y b n có th dùng chúng như nh ng VI ph tr . • Hi n th và lưu tr d li u c a b n. • T o ra nh ng ng d ng s d ng nh ng b ng plug-in data acquisition (DAQ) • T o ra các ng d ng mà s d ng GPIB và chu i các thi t b c ng. 13
 14. Khoá h c có th mang l i. M c ích c a khoá h c ó không ph i là bàn lu n v nh ng v n như là: • Xây d ng VI trong LabVIEW, ch c năng, ho c thư vi n VI • Thuy t tương t và công ngh . • Ho t ng chi ti t c a chu i c ng ho c bus GPIB • Làm th nào phát tri n m t công c i u khi n. 14
 15. Bài h c 1: Gi i thi u v LabVIEW Ch nghiên c u •Môi trư ng LabVIEW •Giao di n Labview •Bi u thi t l p các kh i thành m t h th ng •L p trình •Tr giúp trong LabVIEW •G r i 1 VI 15
 16. Virtual Instruments (VIs) – Nh ng công c o Giao di n chính • Controls = Inputs (Vào) • Indicators = Outputs (Ra) Bi u kh i • Các kh i chương trình c a giao di n chính • Các thành ph n i dây. 16
 17. H p tho i kh i ng LabVIEV 17
 18. T o m t VI m i • File»New VI t o 1 VI m i • File»New… m m t h p tho i m i và c u hình cho m t VI, t các bi n s , i u khi n, v.v… 18
 19. M các m u có s n 19
 20. Menu File Edit Operate Tools Browse Window Help Di chuy n và click n th c ơn trên Menu l a ch n theo các yêu c u c a b n 20
Đồng bộ tài khoản