intTypePromotion=1

Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop P2

Chia sẻ: Vong Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
105
lượt xem
30
download

Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phiên bản Ubuntu Trong tháng 10 năm 2004 ,Ubuntu phát hành phiên bản đầu tiên . Một phiên bản mới của Ubuntu được phát hành định kỳ 6 tháng một lần và việc nâng cấp lên phiên bản mới hoàn toàn miễn phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop P2

 1. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 16 / 407 • Ubuntu luôn đư c cung c p d ch v h tr thương m i t công ty Canonical và hàng trăm công ty khác trên kh p th gi i. • Ubuntu có t t c các b n d ch cũng như ngu n tr giúp mà c ng đ ng ph n m m t do cung c p. • Ubuntu CD ch ch a các ph n m m t do; Ubuntu khuy n khích b n dùng các ph n m m t do và mã ngu n m , c i ti n chúng và cung c p chúng cho ngư i khác. 2.3.2 Các phiên b n Ubuntu Trong tháng 10 năm 2004, Ubuntu phát hành phiên b n đ u tiên. M t phiên b n m i c a Ubuntu đư c phát hành đ nh kỳ 6 tháng 1 l n và vi c nâng c p lên phiên b n m i hoàn toàn mi n phí. Ngư i dùng đư c khuy n khích nâng c p lên phiên b n m i đ có th s d ng các tính năng m i nh t mà ng d ng cung c p. Các phiên b n Ubuntu đư c đ t tên theo d ng Y.MM (tên), trong đó Y tương ng v i năm phát hành, và MM tương ng v i tháng phát hành. Tên trong ngo c là tên hi u đư c đ t cho phiên b n trư c khi phát hành chính th c. M i phiên b n Ubuntu thông thư ng đư c h tr trong vòng 18 tháng; Các phiên b n H tr dài h n - Long Term Support (LTS) đư c h tr trong vòng 3 năm đ i v i máy tính đ bàn và 5 năm đ i v i máy ch . Hình 2.4: Các phiên b n c a Ubuntu Tóm t t các phiên b n đã phát hành: • Ubuntu 4.10 (Warty Warthog) Ubuntu 4.10 đư c phát hành vào tháng 10 năm 2004.
 2. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 17 / 407 B n có bi t? Sounder là tên c a c ng đ ng ch y th Ubuntu phiên b n 4.10. Hòm thư chung Sounder ti p t c ho t đ ng đ n ngày nay, như m t di n đàn trao đ i cho c ng đ ng. Phiên b n này đư c h tr t i tháng 4 năm 2006. • Ubuntu 5.04 (Hoary Hedgehog) Ubuntu 5.04 là phiên b n phát hành th 2, vào tháng 4 năm 2005. Phiên b n này đư c h tr t i tháng 10 năm 2006. • Ubuntu 5.10 (Breezy Badger) Ubuntu 5.10 là phiên b n phát hành th 3, vào tháng 10 năm 2005. Đư c h tr t i tháng 4 năm 2007. • Ubuntu 6.06 LTS (Dapper Drake) Ubuntu 6.06 LTS là b n phát hành th 4 c a Ubuntu và là b n H tr dài h n đ u tiên; nó đư c phát hành vào tháng 6 năm 2006. Phiên b n H tr dài h n đư c đ m b o h tr trong 3 năm đ i v i máy tính đ bàn và 5 năm đ i v i máy ch . T t c các phiên b n khác ch đư c h tr 18 tháng cho c máy bàn và máy ch . Vi c h tr dài h n như v y cho phép tri n khai h th ng Ubuntu quy mô l n. Đ i v i máy tính đ bàn, phiên b n này đư c h tr t i tháng 6 năm 2009, và v i máy ch là tháng 6 năm 2011. • Ubuntu 6.10 (Edgy Eft) Ubuntu 6.10 là b n phát hành th 5, vào tháng 10 năm 2006. Phiên b n này có quá trình kh i đ ng đư c t i ưu hoá. Nó đư c h tr t i tháng 4 năm 2007. • Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn) Ubuntu 7.04 phát hành trong tháng 4 năm 2007. Phiên b n này có đư c nh ng c i ti n r t l n trong tác v m ng. Nó đư c h tr t i tháng 10 năm 2008. • Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon) L n phát hành th 7 c a Ubuntu, tháng 10 năm 2007. Tính năng n i tr i c a phiên b n này là các hi u ng đ ho m c đ nh, ch c năng chuy n ngư i dùng nhanh đ i v i các máy có nhi u ngư i s d ng, ch c năng t đ ng nh n máy in, tính năng tìm ki m nhanh t p tin. Nó đư c h tr t i tháng 4 năm 2009. • Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) Phiên b n th 8 c a Ubuntu s ra đ i vào tháng 4 năm 2008 và đây là phiên b n H tr dài h n th 2 c a Ubuntu. Máy tính đ bàn s đư c h tr t i tháng 4 năm 2011; Máy ch s đư c h tr t i tháng 4 năm 2013. 2.3.3 Các d án khác b t ngu n t Ubuntu Ubuntu đư c chia thành nhi u phiên b n khác nhau, như Ubuntu, Edubuntu, Kubuntu và Xubuntu. Edubuntu là b n phân ph i d a trên Ubuntu, nhưng chú tr ng t i các ng d ng ph c v công tác giáo d c. Kubuntu là b n phân ph i khác s d ng môi trư ng làm vi c KDE thay vì GNOME. Xubuntu s d ng môi trư ng làm vi c XFCE, v n nh g n hơn GNOME hay KDE, và r t phù h p v i các máy tính c u hình th p hay yêu c u t c đ cao. 2.3.4 S phát tri n c a Ubuntu và c ng đ ng Ubuntu Ubuntu là m t d án liên k t gi a các thành viên trong c ng đ ng ngư i dùng Ubuntu trên kh p th gi i, v i s tài tr c a công ty Canonical. T khi ra đ i vào năm 2004, nh có s đóng góp c a hàng nghìn ngư i tham gia vào c ng đ ng, Ubuntu ngày càng phát tri n l n m nh hơn. Các đo n mã đư c hoàn thi n d n, cùng v i giao di n đ ho cũng như ngôn ng ngày càng đư c h tr t t hơn. Quá trình phát tri n c a Ubuntu hoàn toàn m đ i v i m i ngư i, dù là chuyên gia máy tính hay ngư i m i dùng. Ubuntu luôn khuy n khích m i ngư i tham gia vào vi c c i ti n nó. Làm sao đ tham gia vào vi c phát tri n Ubuntu? C ng đ ng Ubuntu bao g m r t nhi u cá nhân và nhóm làm vi c trên nh ng lĩnh v c khác nhau. N u b n là nhà l p trình, b n có th tham gia vào vi c phát tri n h lõi, vi t các ng d ng m i, đóng gói các ph n m m m i ho c s a l i cho chúng. N u b n làm trong lĩnh v c ngh thu t, hãy đóng góp b ng cách thi t k s c thái giao di n đ ho ho c âm thanh m i cho Ubuntu. B n cũng có th tham gia tư v n tr c tuy n, vi t tài li u, biên so n các tư li u gi ng d y, tham gia vào di n đàn và hòm thư chung c a Ubuntu. Có r t nhi u cách đ b n tham gia vào c ng đ ng này! Lãnh v c phát tri n ph n m m Ph n này bao g m các nhà phát tri n ph n m m ch u trách nhi m t o và đóng gói ph n m m, s a l i cũng như duy trì h lõi c a Ubuntu. H ch u trách nhi m đ m b o r ng Ubuntu có m t h th ng ph n m m đ y đ và ho t đ ng suôn s , n đ nh. Cách hay nh t đ b t đ u tham gia vào lĩnh v c này là b n th đóng gói ph n m m, tham gia vào MOTU – xem thêm https://wiki.ubuntu.com/MOTU/GettingStarted đ bi t thông tin chi ti t.
 3. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 18 / 407 Đóng góp ý tư ng N u b n có nh ng ý tư ng m i l cho Ubuntu, dù r ng b n không c n tri n khai ý tư ng đó, hãy đóng góp nó cho chúng tôi. Xin g i nó t ihttps://wiki.ubuntu.com/IdeaPool. Dân k thu t N u b n có m t s ki n th c k thu t nh t đ nh, b n có th đóng góp cho c ng đ ng b ng nh ng cách sau: • Ch y th các phiên b n Ubuntu đ tìm và s a l i trư c khi phát hành chính th c. • Báo l i và giúp đ nhóm phát tri n tìm nguyên nhân gây ra l i đó. • Hi u ch nh và phân lo i các l i đã g p đ s p x p chúng trư c khi chúng đư c s a. • Tham gia vào hòm thư chung ho c hòm thư h tr c a Ubuntu. • Tham gia vào di n đàn Ubuntu và tr l i các câu h i c a ngư i dùng m i. • Tham gia vào kênh IRC h tr c a Ubuntu. Ngư i dùng thông thư ng M c dù không ph i là dân k thu t, b n v n có th giúp đ cho c ng đ ng b ng các cách sau: • Thi t k giao di n • D ch ph n m m và tài li u • Biên so n tài li u • Chia s Ubuntu v i m i ngư i V vi c biên so n giáo trình này M t nhi m v c a Canonical (Canonical b o tr cho Ubuntu) là cho phép tri n khai r ng rãi Ubuntu trên th t nhi u máy tính trên kh p th gi i. Vi c hu n luy n ngư i dùng đư c coi là tr ng tâm c a nhi m v này, và giáo trình này đã ra đ i v i m c đích công nh n các chuyên gia v Ubuntu, giúp các đ i tác tri n khai Ubuntu và nh ng ngư i dùng thông thư ng có th s d ng Ubuntu hi u qu nh t có th . Thông tin chi ti t v các khoá h c Ubuntu và ch ng ch , xin xem thêm t i http://www.ubuntu.com/training. Gi ng như s phát tri n c a chính ph n m m, giáo trình này cũng đư c nh ng thành viên tích c c trong c ng đ ng c i ti n và phát tri n. Chính c ng đ ng ngư i dùng đã đ t ra n i dung và c u trúc c a tài li u gi ng d y, b ng cách xác đ nh đư c nh ng yêu c u t phía ngư i dùng; h cũng h tr Canonical và nh ng ngư i biên so n bên ngoài trong vi c phát tri n n i dung và s a l i. Thông tin chi ti t v c ng đ ng Gi ng d y Ubuntu, xin xem http://wiki.ubuntu.com/Training. Toàn b quá trình phát tri n n i dung gi ng d y cũng tuân theo tinh th n Ubuntu và các thông l mã ngu n m đ ra. 2.4 Ubuntu và Microsoft Windows: Nh ng khác bi t cơ b n Mã ngu n m khác bi t so v i mô hình ph n m m s h u m t s đi m sau: • Khuy n khích s thay đ i c i ti n ph n m m. • D a trên cơ s mô hình kinh doanh ’d ch v đi kèm’ thay vì kinh doanh thông qua phí b n quy n và gi y phép s d ng. • S d ng đư c s c m nh t ng h p t s h p tác đa phương và đóng góp c ng đ ng, thay vì các công trình do m t nhóm nh nh ng nhà phát tri n t o ra. Ubuntu và Microsoft Windows có r t nhi u đi m khác bi t. Các y u t như giá thành, phiên b n, tính b o m t, đ m m d o và linh ho t s đư c gi i thi u dư i đây. Ta s đ c p chi ti t đ n các m c li t kê b ng trên: Giá thành đi kèm: Microsoft Windows là m t h đi u hành s h u và giá thành c a nó tăng lên khi b n mu n thêm ch c năng cũng như ng d ng m i. Giá thành đi kèm tăng lên m i khi b n ph i mua các ng d ng c a nhà cung c p khác, ngoài Microsoft đ cài đ t lên máy. Còn v i Ubuntu, các ph n m m ng d ng và phiên b n m i phát hành đ u hoàn toàn mi n phí. Phát hành phiên b n m i: Luôn ch có 1 b n Ubuntu m i phát hành và do đó, tính năng cung c p cho m i ngư i dùng đ u như nhau. So sánh v i Windows, phiên b n Home và Professional hoàn toàn khác bi t. Ví d , Microsoft Windows Professional có nhi u tính năng b o m t hơn là phiên b n Home.
 4. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 19 / 407 Attribute Ubuntu Microsoft Windows • Thu phí đ i v i m i cá nhân và (có Giá thành s n ph m • Không m t phí b n quy n th ) đ i v i t ch c • Cùng m t s tính năng và phiên b n • Kh năng b o m t c a phiên b n đ i v i c ngư i dùng thông thư ng Professional cao hơn phiên b n l n chuyên gia Home Phiên b n phát hành • Phát hành phiên b n m i đ nh kỳ 6 • K ho ch phát hành phiên b n m i tháng không đư c công b • D dàng th c hi n các tính năng • Khoá quy n qu n tr qu n tr M cđ b om t • Ít b t n công b i các ph n m m gây • Thư ng xuyên b t n công b i ph n h i và virus m m gây h i và virus • D dàng thi t k và ch nh s a theo ý • H đi u hành đã đư c chu n hoá, r t mình ít tuỳ ch n đ ch nh s a theo ý mình M c đ tuỳ bi n • Có th ch y nhi u môi trư ng làm • Khi mu n cài đ t thêm ng d ng, vi c song song ngư i dùng ph i tr thêm ti n • R t d dàng đ nâng c p ho c h c p h th ng • D li u ngư i dùng đư c đ t t i • D li u c a m i ngư i dùng đư c nhi u v trí khác nhau Lưu tr d li u lưu t i thư m c chính c a h • R t khó sao lưu ho c sao chép sang • D dàng sao chép ho c sao lưu c d máy khác li u và c u hình t i m t máy khác B ng 2.1: Đ c tính
 5. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 20 / 407 Ubuntu đư c phát hành phiên b n m i m i 6 tháng do v y ngư i dùng luôn có đư c nh ng ph n m m ng d ng m i nh t. Vi c nâng c p t phiên b n này sang phiên b n k ti p cũng hoàn toàn mi n phí và đư c h tr đ y đ . Microsoft không thư ng xuyên phát hành phiên b n Windows m i và vi c đó cũng không đư c công khai r ng rãi như Ubuntu. V n đ b o m t: Ubuntu r t ít b dính malware và viruses. Các tác v qu n tr ch đư c th c hi n b i ngư i dùng root, nhưng theo m c đ nh ngư i dùng này đư c khoá l i. Trong khi đó, Microsoft Windows cung c p môi trư ng làm vi c trong đó m i ngư i đ u có th th c hi n đư c các tác v qu n tr m t cách tr c ti p. Hình 2.5: Ubuntu Security Kh năng tuỳ bi n: Trong khoá h c này, b n s th y r ng Ubuntu hoàn toàn thu c v b n và b n có th tuỳ bi n nó theo ý mình. B n có th cài đ t nhi u môi trư ng làm vi c khác nhau, như Kubuntu (KDE) ch y song song v i Ubuntu (GNOME) và l a ch n môi trư ng làm vi c mình mu n dùng m i khi b t máy. Hơn 17000 luôn có s n trên m ng đ b n t i v và cài đ t. K t qu là, n u không v a ý v i h th ng hi n t i, b n luôn có quy n lưaj ch n m t h th ng khác thích h p hơn. Microsoft Windows là m t h đi u hành chu n v i m t s ít tuỳ ch n đ b n ch nh l i theo ý mình. M c dù có nhi u ng d ng vi t cho Windows, nhưng h u h t chúng đ u là các s n ph m s h u và yêu c u b n tr ti n đ có th s d ng. Hình 2.6: Tuỳ bi n môi trư ng làm vi c Lưu tr d li u: D li u c a ngư i dùng thư ng đư c s p x p t i r t nhi u v trí trên Microsoft Windows, vi c này làm cho thao tác di chuy n d li u sang máy khác tr nên b t ti n. V i Ubuntu, các thông tin cá nhân c a b n đư c lưu l i trong thư m c chính c a b n. B n ch vi c chép l i toàn b thư m c này và ghi lên máy khác đ di chuy n ho c sao lưu d li u cá nhân. 2.4.1 Cài đ t
 6. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 21 / 407 Cài đ t Ubuntu Microsoft Windows • Có th t i v mi n phí t trên Internet ho c yêu c u g i CD mi n • Yêu c u mua phí Cài đ t h đi u hành • H đi u hành nh t đ nh ph i đư c • Có th ch y tr c ti p ch đ cài lên c ng live-CD • R t ít ph n m m đư c cài đ t m c • R t nhi u ng d ng đư c cung c p đ nh m c đ nh Cài đ t ph n m m • Ngư i dùng có th mua và t i v • T t c các ng d ng đ u mi n phí và m t s ph n m m t Internet, m t có th t i v và cài đ t t Internet. s khác ch có th đư c cài đ t th công. B ng 2.2: Các đi m khác bi t khi cài đ t • Cài đ t: C Microsoft Windows và Ubuntu đ u phát hành dư i d ng cài đ t s n trên máy tính. Tuy nhiên, ta có th t i Ubuntu t Internet ho c yêu c u CD cài đ t mi n phí, trong khi b t c phiên b n Microsoft Windows nào cũng yêu c u ngư i dùng tr ti n. Ubuntu ch y đư c ch đ live-CD, cho phép b n s d ng nó trư c khi cài đ t vào c ng. B n có th xem th xem mình có thích nó hay không trư c khi quy t đ nh cài đ t. N u b n không thích, hãy chuy n nó cho b n bè mình. Ch đ Live-CD còn đư c dùng trong vi c ph c h i h th ng. Quá trình cài đ t Microsoft Windows và Ubuntu đ u r t d dàng và b t đ u b ng vi c kh i đ ng t CD cài đ t. Quá trình cài đ t c a chúng nhanh hay ch m s tuỳ thu c vào c u hình máy tính b n có, trung bình là t 20 - 30 phút. • Cài đ t ph n m m: Ta có th cài thêm các ph n m m lên Ubuntu thông qua Add/Remove Application và Synaptic Package Manager. Add/Remove Application cho phép ta tìm toàn b các ng d ng mi n phí Ubuntu khuyên dùng và cài đ t v máy. Trên Microsoft Windows, các chương trình đ u có phương th c cài đ t riêng. Microsoft Vista có tính năng Digital Locker cho phép ngư i dùng mua ph n m m qua m ng và t i v thông qua phương th c b o m t riêng. Hình 2.7: Cài đ t các ph n m m ng d ng
 7. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 22 / 407 2.4.2 Các ng d ng B ng dư i đây so sánh các ng d ng ch y trên Ubuntu và Microsoft Windows: ng d ng Ubuntu Microsoft Windows • Trình duy t web Firefox • Trình duy t Internet Explorer Trình duy t Web và E-mail • Qu n lý thư đi n t v i Evolution • Qu n lý thư đi n t v i Outlook • B ng d ng văn phòng X lý văn b n • Chương trình WordPad OpenOffice.org • M t s chương trình đ x lý video • Microsoft Windows Media Player và âm thanh, như Sound Juicer, Truy n thông đa phương ti n 11 (WMP) và Microsoft Windows Rythmbox, Serpentine, Movie Media Center (WMC) Player và Sound Recorder • Trình qu n lý nh F-Spot • ng d ng Picture Gallery Qu n lý và hi u ch nh nh • B x lý nh Gimp • Paint B ng 2.3: So sánh các ng d ng Ta s đ c p đ n t ng m c trong b ng trên m t cách chi ti t: Duy t web và thư đi n t Vi c cài đ t m ng trên c Ubuntu và Microsoft Windows đ u r t d dàng. Các tính năng duy t web tương đ i gi ng nhau trên c 2 h đi u hành. Mozilla Firefox đư c dùng làm trình duy t m c đ nh trên Ubuntu, và Internet Explorer đư c ch n m c đ nh trên Vista. B n cũng có th cài đ t Firefox trên Microsoft Windows. Evolution là chương trình xem và qu n lý thư đi n t m c đ nh trên Ubuntu. Nó h tr các giao th c POP và IMAP, r t thu n ti n cho các hòm thư ki u UNIX và Exchange thông qua Outlook Web Access. Evolution còn có c m t Trình qu n lý Thông tin cá nhân (Personal Information Manager (PIM)) và b qu n lý l ch làm vi c cũng như cu c h n trong ngày c a b n. ng d ng Microsoft Windows Mail trong Vista là m t phiên b n đư c vi t l i c a Outlook Express, thêm vào ng d ng qu n lý l ch làm vi c, Microsoft Windows Calendar. B n ph i nâng c p trình Outlook n u dùng trình qu n lý l ch làm vi c thư ng xuyên, ho c b n c n trình qu n lý thông tin cá nhân. Nh ng ngư i dùng Ubuntu hoàn toàn tho mãn v i chương trình duy t thư đi n t và qu n lý l ch làm vi c Evolution.
 8. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 23 / 407 Hình 2.8: Duy t thư đi n t và qu n lý l ch làm vi c v i Evolution X lý văn b n: B ng d ng văn phòng OpenOffice.org đư c cài đ t s n trên Ubuntu có r t nhi u tính năng tương đương v i b Microsoft Office trên Windows. Tuy nhiên, v i Windows Vista, ch có chương trình WordPad đư c cài đ t t trư c; n u mu n dùng b n đ y đ c a Microsoft Word (hay Office), b n s ph i m t thêm ti n mua b n quy n.
 9. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 24 / 407 Hình 2.9: OpenOffice.org Writer Truy n thoong đa phương ti n: M t s chương trình phát nh c và phim đã đư c tích h p s n trên Ubuntu, như Sound Juicer, Rythmbox, Serpentine, Movie Player và Sound Recorder. Sound Juicer là ng d ng phát CD âm thanh m c đ nh. N u b n c m m t máy iPod vào Ubuntu, Rhythmbox s s p x p các t p tin âm thanh trong đó và t o ra danh sách phát cho b n. Tính năng này tương t như trong Microsoft Windows Media Player. B n có th dùng Serpentine đ ghi đĩa CD âm thanh. Đ phát đ nh d ng âm thanh mp3 trên Ubuntu, b n ph i cài đ t m t b mã hoá mp3. Ubuntu không đư c tích h p b mã hoá mp3 vì lý do b n quy n. Vi c phát l i các t p tin mp3 đư c cài đ t m c đ nh trong m t s phiên b n Microsoft Windows. Vista có 2 chương trình truy n thông đa phương ti n là Windows Media Player 11 (WMP) và Windows Media Center (WMC). WMP r t phù h p trong vi c phát l i nh c, và WMC thư ng đư c ch y khi b n dùng máy tính làm h th ng gi i trí chính. WMP có th ch a thư vi n âm nh c r t l n. V i h th ng tìm ki m thông qua ch m c trên WMP, b n có th tìm ki m t p tin âm thanh mu n phát d a trên tiêu chu n v ca sĩ trình bày ho c tên bài hát. Qu n lý và X lý nh: ng d ng Picture Gallery trên Microsoft Vista cho phép b n thêm thông tin ph chú cho nh và t i chúng lên m ng Internet. B n cũng có th s p x p phân lo i các t m hình m t cách nhanh chóng nh có thông tin ph chú có th đư c thêm vào b ng vài l n b m chu t. Trên Ubuntu, trình F-Spot giúp b n qu n lý các t m nh có trên máy mình. Nó tích h p t t v i các cơ s d li u nh d a trên n n Web, như Flickr và Picasa Web. Ubuntu còn có công c Gimp đ hi u đính và x lý hình nh. Đây là m t công c r t m nh, ngang v i Adobe Photoshop. Microsoft Windows Vista ch cung c p cho b n ng d ng ’Paint’, v n ch có m t s ch c năng x lý hình nh cơ b n.
 10. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 25 / 407 Hình 2.10: GIMP 2.5 T ng k t bài gi ng Trong bài này, b n đã tìm hi u v : • Các khái ni m cơ b n v mã ngu n m • M i liên h gi a Ph n m m t do, Mã ngu n m và Linux • Ubuntu g n li n v i mã ngu n m như th nào • Ubuntu đư c phát tri n như th nào • Các phiên b n Ubuntu • So sánh gi a Ubuntu và Microsoft Windows 2.6 Câu h i ôn t p Câu h i 1 Ý nghĩa c a thu t ng ’ph n m m t do’ là gì? Câu h i 2 Ubuntu cam k t nh ng gì? Câu h i 3 So kh p các phiên b n Ubuntu v i th i gian phát hành c a chúng. 1) 7.04 a) Tháng 6 năm 2006 2) 4.10 b) Tháng 10 năm 2007 3) 6.06 c) Tháng 4 năm 2007 4) 7.10 d) Tháng 10 năm 2004 Câu h i 4 Li t kê ba cách mà nh ng ngư i dùng thông thư ng có th tham gia đóng góp cho s phát tri n c a Ubuntu. Câu h i 5
 11. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 26 / 407 Trình duy t web m c đ nh mà Ubuntu s d ng là _________________. Câu h i 6 Trình xem và qu n lý thư đi n t m c đ nh trên Ubuntu là __________________. Câu h i 7 L i ích c a vi c Ubuntu phát hành đ nh kỳ 6 tháng 1 l n?
 12. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 27 / 407 Chương 3 Tìm hi u môi trư ng làm vi c trên Ubuntu Tr ng tâm Trong ph n này, b n s h c v : • Môi trư ng làm vi c GNOME trên Ubuntu • Làm cách nào đ chuy n đ i ngôn ng m c đ nh • Làm sao đ t o m t tài khoàn ngư i dùng m i và chuy n đ i nhanh gi a các tài kho n ngư i dùng • Thêm và b t các ng d ng như th nào • Hi u ng 3D • Công c tìm ki m trên Ubuntu Ph n này đóng vai trò m t bài t ng quan v môi trư ng làm vi c trên Ubuntu. Trong các bài sau, các thông tin chi ti t s đư c đ c p t i. 3.1 Các thành ph n trên môi trư ng làm vi c GNOME GNOME Môi trư ng làm vi c GNOME đư c ch n làm môi trư ng làm vi c m c đ nh cho Ubuntu 7.10. GNOME (GNU Network Object Model Environment) là m t môi trư ng làm vi c—giao di n đ ho ngư i dùng trong h th ng máy tính—hoàn ch nh đư c r t nhi u ngư i trên th gi i xây d ng, hoàn toàn d a trên các ph n m m t do. GNOME bao g m khung phát tri n ph n m m đ ngư i dùng có th vi t m i các ng d ng trên nó, các ti n ích đ l a ch n và ch y các ng d ng, cũng như x lý các t p tin và qu n lý tác v trong h th ng. Các thành viên c a c ng đ ng trên kh p th gi i đã đóng góp các b n d ch và các ti n ích cho môi trư ng GNOME đ nó h tr r t nhi u ngôn ng khác nhau. (Tham kh o: http://en.wikipedia.org/wiki/GNOME) Các thành ph n chính trong môi trư ng làm vi c trên Ubuntu 7.10 Khi b t máy tính, màn hình đ u tiên Ubuntu hi n th là màn hình đăng nh p đ b n gõ tên ngư i dùng và m t kh u. Màn hình xu t hi n sau đó là màn hình môi trư ng làm vi c c a Ubuntu. Không gi ng như các h đi u hành khác, Ubuntu có s n m t màn hình n n m c đ nh tr ng không, không có bi u tư ng nào c .
 13. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 28 / 407 Hình 3.1: Màn hình n n m c đ nh c a Ubuntu B n có th s p x p các bi u tư ng nàv t p tin lên màn hình n n đ d dàng m ho c truy c p vào thư m c hay dùng đ n. N u m t đĩa CD, c ng hay các thi t b bên ngoài đư c k t n i t i máy tính c a b n, Ubuntu s hi n th bi u tư ng c a nó đ b n d dàng truy c p vào n i dung bên trong các thi t b đó.
 14. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 29 / 407 Hình 3.2: Các bi u tư ng trên màn hình n n Trên màn hình làm vi c, có 2 thanh ngang n m bên trên và bên dư i, đư c g i là ’b ng’.
 15. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 30 / 407 Hình 3.3: Các thanh ngang trên màn hình làm vi c Có 3 trình đơn chính n m bên trái c a thanh ngang n m trên: Applications, Places và System. • Applications: Các trình đơn này ch a t t c các ng d ng đã đư c cài đ t vào trong máy b n, như các trò chơi, trình phát nh c và phim, trình duy t web và xem thư đi n t . Hình 3.4: Trình đơn Application
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2