Hướng dẫn tập đánh máy 10 ngón

Chia sẻ: Bum Ba La | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
678
lượt xem
142
download

Hướng dẫn tập đánh máy 10 ngón

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn chi tiết, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo để nâng cao kinh nghiệm đánh máy tính nhuẫn nhuyễn với 10 ngón.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn tập đánh máy 10 ngón

  1. BAØI LUYEÄN NGOÙN TREÂN BAØN PHÍM MAÙY VI TÍNH Thöïc haønh baøi taäp döôùi ñaây cho töøng phím moät cho ñeán khi baïn coù theå goõ thuaàn thuïc vaø chính xaùc. Sau moät vaøi laàn taäp ñaùnh laïi nhöõng phím baïn maéc loãi vaø neáu khoâng coøn phaïm loãi nöõa laø baïn ñaõ thuaàn thuïc, laøm chuû baøn phím roài Phím chöõ caùi A aa aAa alarm animal appear attain awaken aa aAa B bb bBb babble bribes buble barber blurbs bb bBb C cc cCc circus circle cracks cactus clutch cc cCc D dd dDd dawdle added delude deride divide dd dDd E ee eEe evevly events evolve energy emerge ee eEe F ff fFf fiftns fluffs fluffy offers suffer ff fFf G gg gGg groggy gauges goggle gargle giggle gg gGg H hh hHh health height hyphen hushed higher hh hHh I ii iIi idioms idiots inning incite invite ii iIi J jj jJj jalopy juggle junior jejune jujube jj jJj K kk kKk kicker knacks knocks kulaks kipeck kk kKk L ll lLl lilies lulled loller lolled llamas ll lLl M mm mMm mimics maxims maimed mammal mamon mm mMm N nn nNn ninety nonage noncom nation newton nn nNn O oo oOo oppose oozing onions oblong odious oo oOo P pp pPp pepsin pepper papers popin poplar pp pPp Q qq qQq quirks quacks quaint qualms quarry qq qQq R rr rRr rumors rivers repair rarerly return rr rRr S ss sSs shirts sleeps shreds sister series ss sSs T tt tTt tattle taunts taught tattoo tatter tt tTt U uu uUu usurer usurps future upturn ursula uu uUu V vv vVv valves velvet vivify vervet devolve vv vVv W ww wWw winnow widows window willow wallow ww wWw X xx xXx exerts taxing x-rays xerxes boxing xx xXx Y yy yYy yeasty yellow yearly yonder yachts yy yYy Z zz zZz sizzle guzzle zigzag buzzer pizzas zz zZz
  2. Phím soá (phaûi duøng Font chöõ Arial , hay caùc font chöõ khoân g goõ ñöôïc tieáng Vieät) 1 a1a a1a a1a aq1 aq1 1 1ass 1 1ight 1 apple 1 quart 2 sw2 sw2 s2s s2s s2s 2 sets 2 sales 2 sacks 2 ships 3 de3 de3 d3d d3d d3d 3 dads 3 deals 3 dukes 3 drugs 4 fr4 fr4 f4f f4f f4f 4 furs 4 firms 4 flags 4 fires 5 fr5 fr5 f5f f5f f5f 5 feet 5 fines 5 files 5 farms 6 jy6 jy6 j6j j6j j6j 6 jobs 6 jeeps 6 jokes 6 jails 7 ju7 ju7 j7j j7j j7j 7 jugs 7 jumps 7 jokes 7 jacks 8 ki8 ki8 k8k k8k k8k 8 kits 8 kinds 8 kicks 8 kites 9 lo9 lo9 l9l l9l l9l 9 lads 9 lamps 9 lives 9 locks 10 ;p0 ;p0 ;0; ;0; ;0; 10 put 10 pals 10 pints MOÄT SOÁ PHÍM TREÂN BAØN PHÍM CHUAÅN VAØ QUI ÑÒNH CAÙC NGOÙN Qui ñònh: + Tay traùi: Ngoùn troû = 1’ Ngoùn giöõa = 2’ Ngoùn aùp uùt = 3’ Ngoùn uùt = 4’ + Tay phaûi: Ngoùn troû = 1 Ngoùn giöõa = 2 Ngoùn aùp uùt = 3 Ngoùn uùt = 4 Ngoùn caùi phaûi = 5, 5' 4’ 3’ 2’ 1’ 1’ 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Q W E R T Y U I O P \ 4’ A S D F G H J K L ; ↵ 4 Shift Z X C V B N M , . / Alt Alt 4' 5’ 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản