HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC XUẤT NHẬP KHẨU

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

2
1.908
lượt xem
292
download

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC XUẤT NHẬP KHẨU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC ĐÍCH: Đảm bảo cho nhân viên xuất nhập khẩu thực hiện theo đúng qui trình xuất nhập khẩu, thực hiện đúng tiến độ giao hàng theo yêu cầu khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC XUẤT NHẬP KHẨU

  1. HÖÔÙNG DAÃN COÂNG VIEÄC XUAÁT NHAÄP KHAÅU I. MUÏC ÑÍCH: Ñaûm baûo cho nhaân vieân xuaát nhaäp khaåu thöïc hieän theo ñuùng qui trình xuaát nhaäp khaåu, thöïc hieän ñuùng tieán ñoä giao haøng theo yeâu caàu khaùch haøng. II. PHAÏM VI: AÙp duïng cho vieäc xuaát nhaäp khaåu haøng hoaù cho Coâng ty. II I. NOÄI DUNG: 1.SÔ ÑOÀ MOÂ TAÛ QUY TRÌNH XUAÁT KHAÅU : Ñaêng kyù hôïp ñoàng vôùi H aûi quan Lieân heä P.Keá H oaïch laáy Lieân heä haõng taøu/haøng lòch xuaát haøng khoâng ñeå laáy Booking Laäp tôø khai H aûi Quan vaø ñònh möùc H aûi Quan Lieân heä haõng taøu /haøng khoâng ñeå laáy choã Chôû haøng r a caûng /saân bay Ñaêng kyù kieåm hoaù Tieán haønh kieåm hoaù Ñoùng haøng vaøo Container hoaëc kho Thanh lyù tôø khai haûi Quan Trang: 1 L aäp chöùng töø xuaát haøng giao cho k haùch haøng vaø ñeå thanh
  2. 2.MOÂ TAÛ CUÏ THEÅ COÂNG VIEÄC : Ñeå xuaát khaåu moät loâ haøng ,caàn thöïc hieän caùc böôùc sau : 1. Ñaêng kyù hôïp ñoàng xuaát khaåu vôùi Haûi quan : • Ñoái vôùi hôïp ñoàng gia coâng : -Ñaêng kyù hôïp ñoàng vôùi Haûi Quan ,hoà sô goàm : .>02 baûn hôïp ñoàng goác tieáng Anh , .>02 baûn dòch hôïp ñoàng .>Giaáy uyû quyeàn nhaõn hieäu cuûa khaùch haøng (neáu coù ) .>Baûng keâ ñònh möùc nguyeân phuï lieäu taïm tính .>01 Ñóa meàm vi tính ñeå Haûi quan löu chöông trình quaûn lyù hôïp ñoàng . Trong tröôøng hôïp hôïp ñoàng baèng tieáng Vieät ,hoà sô ñaêng kyù Haûi quan goàm : .>02 baûn hôïp ñoàng goác .>Giaáy uyû quyeàn nhaõn hieäu cuûa khaùch haøng (neáu coù ) .>Baûng keâ ñònh möùc nguyeân phuï lieäu taïm tính .>01 Ñóa meàm vi tính ñeå Haûi quan löu chöông trình quaûn lyù hôïp ñoàng • Ñoái vôùi hôïp ñoàng saûn xuaát xuaát khaåu : -Ñaêng kyù hôïp ñoàng vôùi Haûi Quan ,hoà sô goàm : .>02 baûn hôïp ñoàng goác tieáng Anh , .>02 baûn dòch hôïp ñoàng .>Giaáy uyû quyeàn nhaõn hieäu cuûa khaùch haøng (neáu coù ) .>Baûng keâ ñònh möùc nguyeân phuï lieäu taïm tính Trong tröôøng hôïp hôïp ñoàng baèng tieáng Vieät ,hoà sô ñaêng kyù Haûi quan goàm : .>02 baûn hôïp ñoàng goác .>Giaáy uyû quyeàn nhaõn hieäu cuûa khaùch haøng (neáu coù ) .>Baûng keâ ñònh möùc nguyeân phuï lieäu taïm tính • Ñoái vôùi hôïp ñoàng xuaát kinh doanh : Khoâng caàn ñaêng kyù hôïp ñoàng 2.Caên cöù vaøo keá hoaïch xuaát haøng cuûa P.Keá hoaïch ,laáy Packing list ñeå laäp tôø khai haûi quan vaø ñònh möùc nguyeân phuï lieäu Ñoái vôùi haøng chæ ñònh ,lieân heä vôùi khaùch haøng ñeå bieát haõng taøu /haõng haøng khoâng ñeå Book choã vaø naém ngaøy giôø ra haøng ,caûng xuaát ,teân taøu . Trong tröôøng hôïp xuaát haøng theo ñieàu kieän CIF ,töï lieân heä haõng taøu ñeå laáy Booking vaø naém ngaøy giôø ,teân taøu ,caûng Trang: 2
  3. xuaát ñoàng thôøi lieân heä coâng ty baûo hieåm ñeå mua baûo hieåm theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng . *Boä tôø khai haûi quan goàm : **Ñoái vôùi haøng gia coâng : -02 tôø khai Haûi quan (01 baûn löu Haûi quan ; 01 baûn löu ngöôøi khai Haûi quan ) -01 Commercial Invoice baûn goác -01 Packing list . -01 Actual Packing list . -03 Baûng Ñònh möùc nguyeân phuï lieäu söû duïng . -01 Ñóa meàm löu ñònh möùc cuûa maõ haøng vöøa khai . ***Ñoái vôùi haøng saûn xuaát xuaát khaåu : --02 tôø khai Haûi quan (01 baûn löu Haûi quan ; 01 baûn löu ngöôøi khai Haûi quan ) -01 Commercial Invoice baûn goác -01 Packing list . -01 Actual Packing lis ***Ñoái vôùi haøng xuaát kinh doanh : --02 tôø khai Haûi quan (01 baûn löu Haûi quan ; 01 baûn löu ngöôøi khai Haûi quan ) -01 Commercial Invoice baûn goác -01 Packing list . -01 Actual Packing lis -01 baûn sao hôïp ñoàng -Giaáy pheùp ñaêng kyù kinh doanh -Giaáy ñaêng kyù maõ soá thueá. Lieân heä boä phaän ñaêng kyù tôø khai ôû Cuïc Haûi quan ñeå tieán haøng ñaêng kyù tôø khai . 3.Lieân heä haõng taøu ñeå laáy Container hoaëc choã trong kho . 4.Sau khi haøng ñaõ ñöôïc kieåm Final vaø ñöôïc khaùch haøng cho xuaát ,lieân heä thueâ xe ñeå chôû haøng ra caûng hoaëc saân bay . 5.Ñaêng kyù kieåm hoaù vôùi Haûi quan . 6.Kieåm hoaù loâ haøng . 7.Ñoùng haøng vaøo Container hoaëc vaøo kho. 8.Thanh lyù tôø khai xuaát khaåu . 9.Laäp chöùng töø xuaát haøng giao cho khaùch haøng vaø chuyeån cho P.Keá Toaùn ñeå ñoøi tieàn töø khaùch haøng (Boä chöùng töø goàm :Invoice ,Packing list ,B/L hoaëc AWB vaø C/O ,E/L ,giaáy chöùng nhaän chaát löôïng …–neáu khaùch yeâu caàu .,) Trang: 3
  4. 1.SÔ ÑOÀ MOÂ TAÛ QUY TRÌN H NHAÄP KHAÅU : Ñ aêng k yù hôïp ñoàng vôùi H aûi quan L ieân heä k haùch haøng ñeå nhaän chöùng töø Kyù haäu B/L hoaëc AWB (neáu chöùng töø yeâu caàu ) Lieân heä haõng taøu ñeå nhaän D/O Ñ aêng k yù tôø k hai haûi quan Giao D /O cho haõng taøu ñeå nhaän haøng Ñ aêng k yù k ieåm hoaù T ieán haønh k ieåm hoaù T hanh lyù tôø k hai H aûi Quan 2.MOÂ TAÛ CUÏ THEÅ COÂNG VIEÄC : Chôû haøng veà nhaäp k ho coâng ty Ñeå nhaäp khaåu moät loâ haøng ,caàn tieán haønh caùc thuû tuïc sau ñaây : 1.Ñaêng kyù hôïp ñoàng nhaäp khaåu côùi Haûi quan : • Ñoái vôùi hôïp ñoàng gia coâng : -Ñaêng kyù hôïp ñoàng vôùi Haûi Quan ,hoà sô goàm : .>02 baûn hôïp ñoàng goác tieáng Anh , .>02 baûn dòch hôïp ñoàng .>Giaáy uyû quyeàn nhaõn hieäu cuûa khaùch haøng (neáu coù ) .>Baûng keâ ñònh möùc nguyeân phuï lieäu taïm tính .>Giaáy cam keát nguyeân phuï lieäu nhaäp veà ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu .-khoâng duøng ñeå tieâu thuï noäi ñòa . Trang: 4
  5. .>01 Ñóa meàm vi tính ñeå Haûi quan löu chöông trình quaûn lyù hôïp ñoàng . Trong tröôøng hôïp hôïp ñoàng baèng tieáng Vieät ,hoà sô ñaêng kyù Haûi quan goàm : .>02 baûn hôïp ñoàng goác .>Giaáy uyû quyeàn nhaõn hieäu cuûa khaùch haøng (neáu coù ) .>Baûng keâ ñònh möùc nguyeân phuï lieäu taïm tính .>Giaáy cam keát nguyeân phuï lieäu nhaäp veà ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu .-khoâng duøng ñeå tieâu thuï noäi ñòa .>01 Ñóa meàm vi tính ñeå Haûi quan löu chöông trình quaûn lyù hôïp ñoàng • Ñoái vôùi hôïp ñoàng saûn xuaát xuaát khaåu : -Ñaêng kyù hôïp ñoàng vôùi Haûi Quan ,hoà sô goàm : .>02 baûn hôïp ñoàng goác tieáng Anh , .>02 baûn dòch hôïp ñoàng .>Giaáy uyû quyeàn nhaõn hieäu cuûa khaùch haøng (neáu coù ) .>Baûng keâ ñònh möùc nguyeân phuï lieäu taïm tính .>Giaáy cam keát nguyeân phuï lieäu nhaäp veà ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu .-khoâng duøng ñeå tieâu thuï noäi ñòa . Trong tröôøng hôïp hôïp ñoàng baèng tieáng Vieät ,hoà sô ñaêng kyù Haûi quan goàm : .>02 baûn hôïp ñoàng goác .>Giaáy uyû quyeàn nhaõn hieäu cuûa khaùch haøng (neáu coù ) .>Baûng keâ ñònh möùc nguyeân phuï lieäu taïm tính .>Giaáy cam keát nguyeân phuï lieäu nhaäp veà ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu .-khoâng duøng ñeå tieâu thuï noäi ñòa. • Ñoái vôùi hôïp ñoàng nhaäp kinh doanh : Khoâng caàn ñaêng kyù hôïp ñoàng 2.Lieân heä vôùi khaùch haøng ñeå nhaän boä chöùng töø qua 2 caùch (qua chuyeån phaùt nhanh hoaëc qua ngaân haøng ) 3.Neáu Consignee chöùng töø vaän taûi laø kyù haäu hoaëc ñeå troáng ,laáy chöùng töø vaän taûi ra haõng taøu ñeå nhaän leänh giao haøng . Neáu Consignee chöùng töø vaän taûi theo leänh ngaân haøng ,lieân heä ngaân haøng ñeå kyù haäu chöùng töø vaän taûi ,sau ñoù lieân heä haõng taøu ñeå nhaän leänh giao haøng . 4.Döïa vaøo B/L hoaëc AWB ,hôïp ñoàng nhaäp khaåu ,Invoice ,Packing list ,C/O ,laäp boä tôø khai nhaäp khaåu ñeå ñaêng kyù haûi uqan goàm : **.Ñoái vôùi haøng nhaäp gia coâng : Trang: 5
  6. -02 tôø khai Haûi quan (01 baûn löu Haûi quan ; 01 baûn löu ngöôøi khai Haûi quan ) -01 Commercial Invoice baûn goác -01 Packing list baûn goác . -01 Actual Packing list . -01 Baûn sao B/L hoaëc AWB -Leänh giao haøng -C/O (neáu coù ) . -01 Ñóa meàm löu ñònh möùc cuûa maõ haøng vöøa khai . ***Ñoái vôùi haøng saûn xuaát xuaát khaåu : --02 tôø khai Haûi quan (01 baûn löu Haûi quan ; 01 baûn löu ngöôøi khai Haûi quan ) -01 Commercial Invoice baûn goác -01 Packing list . -01 Actual Packing list 01 Baûn sao B/L hoaëc AWB -Leänh giao haøng -C/O (neáu coù ) . ***Ñoái vôùi haøng nhaäp kinh doanh : --02 tôø khai Haûi quan (01 baûn löu Haûi quan ; 01 baûn löu ngöôøi khai Haûi quan ) -01 Commercial Invoice baûn goác -01 Packing list . -01 Actual Packing list 01 Baûn sao B/L hoaëc AWB -Leänh giao haøng -C/O (neáu coù ) . -01 Giaáy pheùp kinh doanh . -01 Giaáy ñaêng kyù maõ soá thueá . -Lieân heä boä phaän ñaêng kyù tôø khai ôû Cuïc haûi quan tieán haønh ñaêng kyù tôø khai 5.Giao D/O cho haõng taøu ngoaøi caûng ñeå nhaän haøng . 6.Ñaêng kyù kieåm hoaù 7. keát hôïp vôùi nhaân vieân Haûi quan tieán haønh kieåm hoaù loâ haøng . 8.Thanh lyù tôø khai nhaäp khaåu . 9.Chôû haøng veà nhaäp kho coâng ty . Sau khi hoaøn taát thuû tuïc nhaäp khaåu toaøn boâ loâ haøng cuûa moät hôïp ñoàng nhaäp khaåu ,tieán haønh thanh lyù hôïp ñoàng vôùi Trang: 6
  7. Cuïc Haûi quan TP.HCM –Chi cuïc Haûi quan thanh lyù haøng gia coâng theo trình töï sau : 1. Photo vaø chuùng nhaän sao y baûn chính taát caû tôø khai xuaát khaåu ,nhaäp khaåu .,ñònh möùc nguyeân phuï lieäu söû duïng ,thoâng baùo thueá nhaäp khaåu ,hôïp ñoàng xuaát khaåu ,hôïp ñoàng nhaäp khaåu . 2. Laäp baûng thanh lyù nguyeân phuï lieäu cho tôø khai nhaäp khaåu . 3. Laäp thoâng baùo thueá nhaäp khaåu vaø thoâng baùo truy thu thueá VAT cho soá nguyeân phuï lieäu thöøa (neáu coù ) 4. Laäp coâng vaên gôûi haûi quan veà vieäc khoâmng thu thueá nhaäp khaåu hoaëc hoaøn thueá nhaäp haåu 5. Laäp baûng keâ khai chöùng töø thanh toaùn caùc tôø khai xuaát khaåu 6. Chöùng nhaän thöïc xuaát taát caû caùc tôø khai xuaát khaåu . 7. Ñaêng kyù thanh lyù hôïp ñoàng taïi Cuïc Haûi quan TP.HCM –Chi cuïc Haûi quan quaûn lyù haøng gia coâng 8. Keát hôïp vôùi nhaân vieân haûi quan tieán haønh thanh lyù hôïp ñoàng 9. Caên cöù vaøo thoâng baùo thueá nhaäp khaåu ,ñoùng thueá nhaäp khaåu (neáu coù ).Noäp thoâng baùo truy thu thueá VAT (neáu coù )taïi Cuïc thueá TP.HCM 10. Nhaän quyeát ñònh khoâng thu thueá nhaäp khaåu hoaëc hoaøn thueá nhaäp khaåu trong voøng 30 ngaøy keå töø ngaøy hoaøn chænh hoà sô thanh lyù vôùi Haûi quan . Trang: 7
Đồng bộ tài khoản