Hướng dẫn kế toán chuẩn mực 23

Chia sẻ: Nguyen Duy Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
256
lượt xem
62
download

Hướng dẫn kế toán chuẩn mực 23

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm là những sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến báo cáo tài chính đã xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến trước ngày phát hành báo cáo tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn kế toán chuẩn mực 23

  1. HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MỰC 23 CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU  NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM
  2. 1. Quy định chung 1. Quy  1.1. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm là những sự  kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến báo cáo tài chính đã  xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến  trước ngày phát hành báo cáo tài chính, gồm hai loại: (a) Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều  chỉnh là những sự kiện có các bằng chứng bổ sung về các sự kiện  tồn tại vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần phải điều chỉnh sổ kế  toán và báo cáo tài chính; (b) Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần  điều chỉnh là những sự kiện có dấu hiệu về các sự kiện phát sinh sau  ngày kết thúc kỳ kế toán năm cung cấp bằng chứng về các sự việc  đã tồn tại trong năm tài chính không ảnh hưởng đến báo cáo tài  chính nên không cần phải điều chỉnh sổ kế toán và báo cáo tài chính.
  3. 1.2. Doanh nghiệp phải điều chỉnh các số liệu đã được ghi  1.2. Doanh nghi nhận trong báo cáo tài chính để phản ánh các sự kiện  phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều  chỉnh. Trường hợp này, doanh nghiệp phải: ­ Điều chỉnh các số liệu đã ghi nhận trong sổ kế toán và các  thông tin đã trình bày trong báo cáo tài chính; hoặc  ­ Ghi nhận những khoản mục mà trước đó chưa được ghi  nhận. 1.3. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm  cần điều chỉnh sổ kế toán và báo cáo tài chính phải là các  sự kiện cung cấp bằng chứng về các sự việc đã tồn tại  trong năm tài chính và phải xác định được (định lượng  được).
  4. 1.4. Việc điều chỉnh sổ kế toán và báo cáo tài chính về  1.4. Vi những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm,  được thực hiện theo một trong ba phương pháp điều chỉnh  sổ kế toán quy định trong Luật Kế toán như: Phương pháp  cải chính, phương pháp ghi số âm hoặc phương pháp ghi  bổ sung. 1.5. Đối với các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế  toán năm không cần điều chỉnh, doanh nghiệp có thể  trình  bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính. 1.6. Các sự kiện phát sinh sau ngày phát hành báo cáo tài  chính không thuộc phạm vi áp dụng và hướng dẫn của  Chuẩn mực kế toán số 23 “Các sự kiện phát sinh sau ngày  kết thúc kỳ kế toán năm” và hướng dẫn tại Thông tư này.
  5. 1.7. Đối với các khoản cổ tức của cổ đông công bố sau ngày  1.7.  kết thúc kỳ kế toán năm nhưng trước ngày phát hành báo  cáo tài chính, doanh nghiệp không phải ghi nhận là các  khoản nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán tại ngày kết  thúc kỳ kế toán năm, mà được trình bày trong Bản thuyết  minh báo cáo tài chính theo quy định của Chuẩn mực kế  toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính”. 1.8. Trường hợp sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, Ban  Giám đốc xác nhận có dự kiến thu hẹp đáng kể quy mô  hoạt động, ngừng sản xuất, kinh doanh, phá sản hoặc  giải thể thì doanh nghiệp không được lập báo cáo tài  chính trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục. Trường  hợp này báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở hoạt  động không liên tục. 
  6.             Khi nhận thấy sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, kết quả  kinh doanh bị giảm sút đáng kể và tình hình tài chính xấu  đi nghiêm trọng thì doanh nghiệp phải xem xét nguyên  tắc hoạt động liên tục có còn phù hợp để lập báo cáo tài  chính hay không. Nếu nguyên tắc hoạt động liên tục  không còn phù hợp để lập báo cáo tài chính khi có dự  kiến theo một trong các tình trạng trên thì doanh nghiệp  phải thay đổi căn bản cơ sở kế toán và lập báo cáo tài  chính chứ không chỉ điều chỉnh lại số liệu đã ghi nhận  theo cơ sở kế toán ban đầu. 
  7. 2. Quy định cụ thể 2. Quy  2.1. Hướng dẫn kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế  toán năm cần điều chỉnh 2.1.1. Trường hợp sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành  báo cáo tài chính, doanh nghiệp nhận được thông tin về các sự kiện xác  nhận nghĩa vụ hiện tại vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm đòi hỏi phải  điều chỉnh khoản dự phòng đã được ghi nhận từ trước, ghi nhận những  khoản dự phòng mới hoặc ghi nhận những khoản nợ phải thu, nợ phải  trả mới. 2.1.2. Trường hợp sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành  báo cáo tài chính, doanh nghiệp nhận được thông tin cung cấp bằng  chứng về một tài sản bị tổn thất trong kỳ kế toán năm, hoặc giá trị của  khoản tổn thất được ghi nhận từ trước đối với tài sản này cần phải điều  chỉnh 
  8. 2.1.3. Các trường hợp khác về xác nhận nghĩa vụ hoặc ảnh 2.1.3. hưởng đến giá trị tài sản thì doanh nghiệp căn cứ vào các hướng dẫn trên để ghi nhận các bút toán điều chỉnh phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán số 23 “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm”. 2.1.4. Trường hợp sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến trước ngày phát hành báo cáo tài chính, doanh nghiệp phát hiện những gian lận và sai sót chỉ ra rằng báo cáo tài chính không được chính xác thì tuỳ theo từng trường hợp cụ thể (có kết luận xử lý hoặc chưa), đơn vị lập chứng từ kế toán và thực hiện các bút toán điều chỉnh trên sổ kế toán và báo cáo tài chính phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán số 23 “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” và Thông tư hướng dẫn chuẩn mực này.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản