Hướng dẫn sử dụng ARCMAP Version 1.0

Chia sẻ: Nguyenxuan Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:139

0
211
lượt xem
111
download

Hướng dẫn sử dụng ARCMAP Version 1.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ARCMAP cho phép người dùng trình bày, hiển thị kết quả công việc của họ một cách dễ dàng. Người dùng có thể xâu dụng những bản đồ chất lượng và tạo các hiển thị tương tác để kết nối các báo cáo, đồ thị, biểu đồ, bảng biểu, bản vẽ, tranh ảnh và những thành phần khác với dữ liệu của người dùng. Họ có thể tìm kiếm, truy vấn thông tin địa lý thông qua các công cụ xử lý dữ liệu rất mạnh và chuyên nghiệp của ARCMAP....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng ARCMAP Version 1.0

 1. ARCGIS 9.x VERSION: 1.0 Tài li u ư c l p b i:
 2. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 1 Gi i thi u ArcMap ...................................................................................................... 5 1.1 Các khái ni m cơ b n trong ArcMap .................................................................. 5 1.2 Kh i ng ArcMap ............................................................................................. 6 1.3 M b n ........................................................................................................... 8 1.4 Table of contents (TOC) ..................................................................................... 9 1.5 Data View và Layout View............................................................................... 10 1.6 Xem b n ....................................................................................................... 11 1.7 S d ng Bookmarks .......................................................................................... 12 1.8 C a s phóng i và c a s t ng quát............................................................... 14 1.9 Tìm ki m thông tin trên b n ......................................................................... 15 2 T o b n ................................................................................................................. 20 2.1 T o b n ......................................................................................................... 20 2.2 Thêm d li u ki u Coverage, Shapefile, Geodatabase...................................... 23 2.3 Thêm b n v CAD............................................................................................. 23 2.4 ăng ký t a cho file CAD............................................................................ 24 2.5 Thêm d li u b m t (TIN) ............................................................................... 27 2.6 Thêm d li u d ng t a X,Y vào b n ....................................................... 27 2.7 H tr c t a .................................................................................................... 28 3 Qu n lý các layer....................................................................................................... 30 3.1 Thay i dòng mô t layer................................................................................. 32 3.2 Copy layer ......................................................................................................... 34 3.3 Xóa layer trên b n ........................................................................................ 35 3.4 Nhóm layer........................................................................................................ 36 3.5 Hi n th thu c tính c a layer ............................................................................. 38 3.6 Hi n th layer trong m t gi i h n t l ............................................................... 39 3.7 S d ng data frame trong t ch c các layer...................................................... 40 3.8 Lưu l i m t layer trên ĩa .................................................................................. 41 3.9 S a ch a liên k t b h ng c a d li u ............................................................... 41 4 So n th o d li u h a ........................................................................................... 42 4.1 Thanh công c Editor ........................................................................................ 43 4.2 Kh i ng Edit .................................................................................................. 43 4.3 Môi trư ng truy b t i tư ng........................................................................... 43 4.4 Ch n i tư ng.................................................................................................. 47 4.5 D ch chuy n i tư ng ...................................................................................... 47 4.6 Xóa i tư ng.................................................................................................... 48 4.7 Copy và paste i tư ng.................................................................................... 49 4.8 T o i tư ng m i............................................................................................. 49 4.9 T o i tư ng t i tư ng khác....................................................................... 56 4.10 Ch nh s a i tư ng có s n ............................................................................... 59 4.11 Ch nh s a thu c tính ......................................................................................... 64 5 Th hi n ký hi u các i tư ng b n ..................................................................... 65 5.1 Trình bày b n ............................................................................................... 65 5.2 Hi n th t t c các i tư ng theo m t ký hi u ................................................. 70 5.3 Hi n th i tư ng theo lo i .............................................................................. 71 5.4 Qu n lý lo i i tư ng....................................................................................... 74 5.5 Các phương pháp l p b n d li u nh lư ng .............................................. 75 Phòng H th ng thông tin a lý 2 Công ty H th ng thông tin FPT
 3. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 5.6 Lư c phân lo i chu n ................................................................................... 75 5.7 Hi n th i tư ng b ng nh lư ng như s m ho c s lư ng ....................... 76 5.8 Hi n th i tư ng theo nhi u d li u thu c tính .............................................. 77 5.9 Hi n th i tư ng b ng bi u ........................................................................ 78 5.10 S d ng b ký hi u c a layer khác ................................................................... 78 6 Hi n th nhãn b n v i text và graphic .................................................................. 79 6.1 V i m, ư ng th ng, vòng tròn...................................................................... 79 6.2 Thêm text........................................................................................................... 81 6.3 Ch n graphic ..................................................................................................... 82 6.4 Di chuy n, xoay và s p x p th t các graphic................................................. 83 6.5 Hi n th nhãn ..................................................................................................... 85 6.6 Quy n ưu tiên và nh v trí c a nhãn ............................................................... 89 6.7 Xây d ng chu i cho nhãn i tư ng ................................................................. 91 6.8 In b n v i nhãn............................................................................................. 92 7 Thi t k trang in ........................................................................................................ 93 7.1 T o và s d ng b n m u .............................................................................. 93 7.2 nh các hi n th trang ...................................................................................... 94 7.3 Thay i layout.................................................................................................. 96 7.4 nh d ng data frame ........................................................................................ 97 7.5 Hi n th lư i ...................................................................................................... 99 7.6 Thêm data frame.............................................................................................. 100 7.7 S d ng các i tư ng ghi chú trên b n ..................................................... 102 7.8 Làm vi c v i các i tư ng graphic................................................................ 103 7.9 S p x p và nhóm các i tư ng trên b n ................................................... 104 7.10 In b n .......................................................................................................... 104 8 T o m i ký hi u b n ........................................................................................... 105 8.1 T o m i ký hi u ư ng ................................................................................... 105 8.2 T o m i ký hi u vùng ..................................................................................... 106 8.3 T o m i ký hi u i m ..................................................................................... 107 8.4 T o m i ký hi u text ....................................................................................... 108 8.5 Làm vi c v i b ng màu ................................................................................... 108 9 Làm vi c v i d li u d ng b ng .............................................................................. 109 9.1 M b ng thu c tính c a m t layer................................................................... 110 9.2 Hi n th d li u d ng b ng .............................................................................. 111 9.3 i u khi n giao di n c a b ng ........................................................................ 112 9.4 S p x p các record........................................................................................... 113 9.5 Ch n i tư ng trong b ng ............................................................................. 113 9.6 T o b ng m i v i các record ã ch n ............................................................. 114 9.7 Thêm và xóa field, record ............................................................................... 115 9.8 Tính toán trên field.......................................................................................... 116 9.9 Join và Relate .................................................................................................. 117 10 T o bi u cho d li u thu c tính...................................................................... 121 10.1 Ki u bi u .................................................................................................... 121 10.2 T o bi u ...................................................................................................... 122 10.3 Hi n th bi u ............................................................................................... 123 10.4 Ch nh s a bi u ............................................................................................ 123 Phòng H th ng thông tin a lý 3 Công ty H th ng thông tin FPT
 4. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 10.5 Qu n lý bi u ............................................................................................... 125 10.6 Lưu và m bi u ......................................................................................... 125 10.7 Xu t bi u .................................................................................................... 126 11 T o báo cáo ......................................................................................................... 126 11.1 T o báo cáo ..................................................................................................... 126 11.2 Làm vi c v i field ........................................................................................... 127 11.3 T ch c d li u trong báo cáo......................................................................... 128 11.4 Thêm i tư ng vào báo cáo ........................................................................... 129 11.5 i u khi n cách hi n th báo cáo .................................................................... 129 11.6 Lưu và m báo cáo .......................................................................................... 130 12 Truy v n d li u b n ...................................................................................... 131 12.1 Ch n i tư ng trên b n ............................................................................. 131 12.2 Xu t i tư ng ư c ch n............................................................................... 133 12.3 T o liên k t d li u v i i tư ng................................................................... 133 12.4 Tìm i tư ng thông qua bi u th c truy v n SQL .......................................... 134 12.5 Tìm i tư ng thông qua quan h không gian ................................................ 135 12.6 T o vùng m.................................................................................................. 136 12.7 Liên k t d li u theo quan h không gian ....................................................... 138 12.8 T o l p c a nh ng i tư ng ư c ch n ........................................................ 139 Phòng H th ng thông tin a lý 4 Công ty H th ng thông tin FPT
 5. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 1 Gi i thi u ArcMap ArcMap là m t ph n m m quan tr ng trong b ArcDIS. ArcMap cho ph p ngư i s d ng th c hi n các ch c năng sau: Hi n th tr c quan Th hi n d li u theo s phân b không gian giúp ngư i dùng nh n bi t ư c các quy lu t phân b c a d li uc các m i quan h không gian mà n u s d ng phương pháp truy n th ng thì r t khó nh n bi t. T ol pb n Nh m giúp cho ngư i s d ng d dàng xây d ng các b n chuyên truy n t i thông tin c n thi t m t cách nhanh chóng và chu n xác, ArcMap cung c p hàng lo t các công c ngư i dùng ưa d li u c a h lên b n , th hi n, trình bày chúng sao cho có hi u qu và n tư ng nh t. Tr giúp ra quy t nh ArcMap cung c p cho ngư i dùng các công c phân tích, x lý d li u không gian, giúp cho ngư i dùng d dàng tìm ư c l i gi i áp cho các câu h i như là “ âu…?”, “Có bao nhiêu…?”,… Các thông tin này s giúp cho ngư i dùng có nh ng quy t nh nhanh chóng, chính xác hơn v m t v n c th xu t phát t th c t mà c n ph i ư c gi i quy t. Trình bày ArcMap cho phép ngư i dùng trình bày, hi n th k t qu công vi c c a h m t cách d dàng. Ngư i dùng có th xây d ng nh ng b n ch t lư ng và t o các hi n th tương tác k t m i các báo cáo, th , bi u , b ng bi u, b n v , tranh nh và nh ng thành ph n khác v i d li u c a ngư i dùng. H có th tìm ki m, truy v n thông tin a lý thông qua các công c x lý d li u r t m nh và chuyên nghi p c a ArcMap. Kh năng tùy bi n c a chương trình Môi trư ng tùy bi n c a ArcMap cho phép ngư i dùng t t o các giao di n phù h p v i m c ích, i tư ng s d ng, xây d ng nh ng công c m i th c hi n công vi c c a ngư i dùng m t cách t ng, ho c t o nh ng chương trình ng d ng c l p th c thi trên n n t ng c a ArcMap. 1.1 Các khái ni m c b n trong ArcMap B n là m t thành ph n cơ b n trong ArcMap. Ngư i s d ng có th hi n th thông tin a lý trên b n theo nhi u layer. Nh ng layer này hi n th m t ki u d li u c trưng như là: sông ngòi, ao h , ư ng giao thông, a gi i hành chánh, khu b o t n ng v t hoang dã…. Layer không lưu tr d li u thông tin a lý th c. Nó ch tham chi u n nh ng d li u lưu tr trong coverage, shapefile, geodatabase, image, grid… và nh cách hi n th thông tin trên b n . Vi c tham chi u nh ng d li u b ng cách này cho phép layer ph n ánh l i h u h t nh ng thông tin m i nh t trong d li u GIS. TOC (Table of contents) là m t danh sách ch a t t c layer trên b n và hi n th nh ng i tư ng trong các layer ó. H p tho i nh bên c nh các layer bi u th tình tr ng hi n hành layer ó t t hay m , t c là layer ó ư c hi n th trên Phòng H th ng thông tin a lý 5 Công ty H th ng thông tin FPT
 6. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 b n hay không. Th t c a các layer trong TOC cũng r t quan tr ng. Layer t trên s ư c n m è lên nh ng layer dư i trong b n . Các layer trong b n ư c t ch c trong m t data frame. M t data frame là m t nhóm các layer hi n th trong cùng m t không gian tham chi u (project). Ngư i s d ng luôn luôn nh n m t data frame khi t o m t b n m i. Nó v trí trên cùng c a nh ng layer mà nó ch a data frame có th ư c thay i cho phù h p v i m c ích s d ng. Khi m t b n bao g m nhi u data frame, thì m t trong s chúng s là data frame active. Data frame active là m t data frame nh n tr c ti p các thao tác trên ArcMap. Ví d n u thêm m t layer vào b n , thì layer ó ư c thêm vào data frame active. Data frame active có th d dàng nh n bi t ư c trong b n b i vì nó ư c tô m và n i b t trên data view. N u b n ch có m t data frame thì nó là data frame active. Ch có data frame active là ư c hi n th trên data view. 1.2 Kh i ng ArcMap - T menu Start c a màn hình Window ch n Programs ArcGIS ArcMap - Khi ArcMap ư c kh i ng, s th y splash screen ư c hi n th u tiên Phòng H th ng thông tin a lý 6 Công ty H th ng thông tin FPT
 7. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 - Splash screen có th t t, nó s không hi n th m i khi kh i ng ArcMap b ng cách sau. - Trong ArcMap ch n menu Tools Options. B ch n trong h p ki m Show Splash Screen và ch n trong h p ki m Show Startup dialog trong Tab General. - Sau khi splash screen hi n th ngư i s d ng s th y h p tho i startup.Tương t , startup có th không ư c hi n th b ng cách b ch n trong h p ki m Show startup dialog ho c có th b ch n h p ki m Do not show this dialog again trong h p tho i startup. - Trong h p tho i startup có nh ng ch c năng: o T ob n m i. o T ob n theo m u có s n. Phòng H th ng thông tin a lý 7 Công ty H th ng thông tin FPT
 8. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 o M b n ang th c hi n ngày hôm trư c. 1.3 M b n làm vi c v i b n , ta c n ph i m nó trong ArcMap. N u mu n bi t b n v trí nào trong ĩa, thì có th xem qua b n v i ArcCatalog và m nó v i ArcMap. M i chương trình ArcMap ch có th m duy nh t m t b n . M tb n không lưu tr d li u không gian s hi n th mà nó ch tham chi u t i v trí ngu n d li u như shapefile, coverage, geodatabase, raster… trên ĩa. Khi m b n , ArcMap s ki m tra ư ng d n t i d li u. N u ArcMap không tìm th y d li u này, có th d li u này b xóa, i tên, chuy n t i m t v trí khác, ho c ĩa trên m ng không k t m i ư c… ArcMap s ta ch n ư ng d n t i v trí ó. N u không ch n ư ng d n tói d li u này, thì tên layer ó v n ư c hi n th trên table of contents. Nhưng nó không hi n th ư c d li u trong data view. • M m t b n t ArcMap: - Ch n vào button Open trên thanh công c Standard ho c ch n menu File Open ho c có th nh n phím t t Ctrl + O. Phòng H th ng thông tin a lý 8 Công ty H th ng thông tin FPT
 9. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 - Ch n vào thanh expand (thanh x ) Look in tìm nơi lưu tr d li u. - Ch n vào b n mu n m . - Nh p Open. M ib n s có m t giao di n riêng. M i khi thay i giao di n c a b n như di chuy n m t button, thêm m t button ho c t o m t thanh toolbar, c n ph i lưu l i nh ng thay i ó. 1.4 Table of contents (TOC) M ib n có m t TOC. TOC hi n th nh ng layer mà b n ó ch a. Có nh ng b n hi n th t t c nh ng layer trên m t data frame. Có nh ng b n có th có nhi u data frame. Khi nhìn trên b n , có th s d ng TOC t t ho c m m t layer. Trên TOC cho phép th c hi n nhi u thao tác như thêm, xóa ho c quy t nh nh ng layer s ư c hi n th như th nào. Thông thư ng, trên TOC có tab display và tab source. - Tab display ch hi n th tên c a các layer. - Tab source hi n th ư ng d n mà các layer tham chi u t i. Phòng H th ng thông tin a lý 9 Công ty H th ng thông tin FPT
 10. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 • Hi n th TOC Ch n menu View sau ó ch n vào Table of contents. • B t/ t t các layer. Trong TOC nh p vào h p ki m trư c tên c a m i layer. Layer s xu t hi n trên b n . Có th không th y layer này b i vì nó có th b n sau m t layer khác ho c hi n th m t nơi nào ó trên b n . • Hi n th ký hi u c a layer Ch n vào d u c ng ho c tr trư c tên c a m i layer. • Hi n th nh ng layer ch a trong data frame Tương t như trên, ch n vào d u c ng ho c tr trư c m i data frame. 1.5 Data View và Layout View ArcMap cung c p hai cách khác nhau hi n th b n : data view và layout view. M i cái s có cách nhìn và tương tác trên d li u b n khác nhau. Khi mu n xem d li u a lý thì dùng data view. Data view là m t ki u view có nhi u công d ng cho phép xem, hi n th , truy v n, tìm ki m… d li u trên b n . Ki u view này s n i nh ng i tư ng c a b n như thanh tiêu , hư ng B c, thanh t l và ch hi n th d li u trên m t data frame. T t c nh ng thao tác trên b n s t p trung trong data view ó như phân tích không gian, so n th o d li u. Data view Layout view Phòng H th ng thông tin a lý 10 Công ty H th ng thông tin FPT
 11. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 Khi mu n in b n ra gi y, xu t ra báo cáo, ho c ưa lên trên Web, c n ph i làm vi c v i layout view. Layout view dùng xu t b n ra ngoài. Trong ó, có th th y ư c ư ng vi n, khung gi y nơi mà nh ng i tư ng b n ư c t và s p x p. Layout view s cho phép làm m i thao tác xu t b n . Ta dùng hai button data view và layout view chuy n qua l i gi a hai cách nhìn. Ngoài ra có th ch n trên menu View. 1.6 Xem b n Khi làm vi c v i b n , có th thay i cách nhìn i v i b n . Khi xem b n c n ph i phóng to, thu nh ho c di chuy n trên b n xem nh ng chi ti t quan tr ng. Khi xu t b n ra gi y thì b n ph i c nh m t t l nh t nh. • Phóng to ho c thu nh Ch n vào button Zoom in ho c button Zoom out trên thanh công c Tools Di chuy n chu t trên b n . Click m t l n trên b n phóng to ho c thu nh b n chung quanh i m ó. N u v a click v a rê chu t s v ư c m t khung hình ch nh t. B n s ư c phóng to ho c thu nh quanh khu v c v av . Ngoài ra có th phóng to, thu nh b n theo m t t l cho trư c b ng cách ch n vào hai button • Di chuy n b n (Pan) - Ch n vào button Pan trên thanh công c Tools. - Di chuy n con chu t trên b n . Click và kéo chu t t i mơi ta c n xem. • Xem toàn b d li u - Click vào button Zoom full extent trên thanh công c Tools. • Quay l i ho c t i màn hình trư c. - Click vào button Back ho c Forward trên thanh công c Tools. • Phóng to toàn b m t l p - Click ph i chu t vào layer b n mu n phóng. Ch n vào Zoom to layer như Hình a. • Hi n th b n m tt l c nh - ánh t l b n trên h p t l c a thanh Toolbar và Enter. Hình a Phòng H th ng thông tin a lý 11 Công ty H th ng thông tin FPT
 12. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 1.7 S d ng Bookmarks M t bookmarks không gian ư c nh nghĩa như m t ph n c a v trí không gian mà mu n lưu l i và có th xem l i sau. Ví d : có th t o m t bookmarks cho khu v c nghiên c u, sau ó có th pan ho c zoom trên b n . Khi nào, mu n xem l i khu v c nghiên c u thì có th truy c p vào bookmarks. M c dù, có th s d ng công c pan và zoom tr v khu v c nghiên c u nhưng thao tác ó không chính xác và m t nhiêu th i gian. Có th s d ng bookmarks làm ánh d u khu v c quan tâm. Có th t o bookmarks b t c lúc nào, bookmarks ch ư c s d ng trên không gian a lý, không s d ng bookmarks trong layout view. • T o bookmarks không gian: - Pan và Zoom t i khu v c mà mu n t o bookmarks. - Click vào menu View, vào bookmarks và click Create. - Nh p tên c a Bookmarks vào. - Click Ok. • T o bookmarks không gian t h p tho i Identify - Ch n button Identify trên thanh công c Tools. - Click vào i tư ng nh n d ng. - Click ph i chu t trên i tư ng trong h p tho i Identify. - Ch n Set bookmarks. Tên c a Bookmarks là tên c a i tư ng. Phòng H th ng thông tin a lý 12 Công ty H th ng thông tin FPT
 13. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 • T o bookmarks t h p h i tho i Find - Click button Find trên thanh Tools. - i n vào trong h p tho i Find giá tr mu n tìm. - Click ph i chu t vào giá tr trong danh sách k t qu v a tìm ư c. - Ch n Set Bookmark. Phòng H th ng thông tin a lý 13 Công ty H th ng thông tin FPT
 14. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 • S d ng bookmarks không gian - Ch n menu View, click vào Bookmarks và ch n tên khu v c mình mu n s d ng. Khu v c c n hi n th s m ra t c thì. • Xóa bookmark - Trên menu View ch vào Bookmarks và click Manage. - Ch n và Bookmarks. - Click Remove. 1.8 C a s phóng i và c a s t ng quát Khi xem m t b n , có th do ói tư ng gi a các layer khác nhau. Các i tư ng trên b n có kích thư c khác nhau. Nên có nhu c u xem chi ti t i tư ng ho c xem t ng quát b n . ArcMap cung c p cho hai cách xem b n t ng quát ho c phóng i i tư ng. Phòng H th ng thông tin a lý 14 Công ty H th ng thông tin FPT
 15. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 C a s phóng i làm vi c gi ng như m t kính lúp. Khi ưa c a s này trên d li u không gian, s th y c a s phóng i v trí b n dư i c a s . Di chuy n c a s này s không nh hư ng n màn hình b n hi n hành. C a s t ng quát hi n th cho ta toàn b d li u b n . Có m t h p nh trong c a s t ng quát này i di n cho khu v c màn hình b n hi n hành. Có th di chuy n h p này thì màn hình trên b n s di chuy n theo tương ng. • M c a s phóng i: - Ch n vào menu Window và click vào Magnifier. - Khi c a s phóng i xu t hi n, kéo rê nó trên màn hình d li u th y c a s phóng i. - Click ph i chu t trên thanh tiêu c a màn hình phóng i và click SnapShot khóa màn hình. • M c a s t ng quát - Ch n menu Window, click vào Overview. - Rê, thu nh ho c phóng l n h p trong c a s phóng i thay i màn hình b n trong Active data frame. 1.9 Tìm ki m thông tin trên b n ôi khi vi c nhìn trên b n không mà c n ph i truy v n d li u gi i quy t v n . ArcMap cho phép v a xem thông tin không gian v a xem thông tin thu c tính. Có th ch ra i tư ng c n xem, tìm m t s thu c tính có trong b ng Phòng H th ng thông tin a lý 15 Công ty H th ng thông tin FPT
 16. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 thu c tính, ho c xem toàn b thu c tính. Map tip cũng là m t phương pháp hi n th nhanh thông tin. • Xác nh i tư ng b ng cách click vào chúng - Click vào button Identify trên thanh công c Tools. - Click chu t trên i tư ng c n xác nh. Thao tác này x làm hi n th h p th ai Identify có ch a nh ng i tư ng trong nh ng l p ư c click. • Hi n th Map Tips - Trong TOC click vào layer mà mu n hi n th Map Tips và click vào Properties. - Click vào tab Display và ánh d u vào h p ki m Show Map Tips. Phòng H th ng thông tin a lý 16 Công ty H th ng thông tin FPT
 17. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 - Click vào tab Fields. - Click vào thanh x Primary display field ch n Field thu c tính mu n hi n th . Phòng H th ng thông tin a lý 17 Công ty H th ng thông tin FPT
 18. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 - Ch n OK. - Di chuy n chu t trên i tư ng xem Map Tips. • Xem b ng thu c tính - Trong TOC, click ph i chu t trên layer mà mu n hi n th thu c tính. - Click vào Open attribute table. Phòng H th ng thông tin a lý 18 Công ty H th ng thông tin FPT
 19. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 • Tìm i tư ng thông qua các thu c tính - Click button Find trên thanh công c Tools. - Nh p chu i mu n tìm vào trong h p tho i Find. - Click thanh x In layer, ch n layer mu n tìm. - Không ki m vào Find features that are similar to or contain the search string n u mu n tìm chính xác chu i ã nh p. - Click Find. • Xác nh kho ng cách trên b n - Click button Measure trên thanh công c Tools. Phòng H th ng thông tin a lý 19 Công ty H th ng thông tin FPT
 20. Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap Phiên b n 1.0 - S d ng chu t v m t ư ng th ng tư ng trưng cho kho ng cách mu n o, có th có nhi u line ghép l i v i nhau. - Nh p úp n u mu n k t thúc line. K t qu o s hi n trên thanh Status cu i màn hình. 2 T ob n Trư c khi t o b n c n ph i bi t v công d ng c a b n ư c t o l p. B n này s ch a nh ng gì? B n này dành cho ai? Nh ng câu h i ơn gi n này s giúp cho vi c quy t nh cách t ch c, s p x p các thông tin trên b n . Ví d m c chi ti t mu n hi n th , màu s c và ký hi u dùng th hi n i tư ng. B n t o ra s d ng tr c ti p trên máy tính hay in ra gi y hay là dùng cho c hai? 2.1 T o b n t om tb n m i có nhi u cách. Có th t o ra m t b n r ng không ch a gì trên ó hay m t b n d a trên m t m u b n (template) có s n. Ki u m u b n có s n ch a m t trang layout ư c nh nghĩa s n v i cách s p x p các thành ph n b n như tiêu , mũi tên ch hư ng B c, thanh t l , chú thích… i u này có nghĩa là ch c n ưa d li u vào và có th l p t c in ra b n .M ub n này có th ch a d li u như layer, các thành ph n và kí hi u riêng bi t, ki u, thanh công c tùy bi n, nh ng o n chương trình như là form trong VBA và modules. D li u thu c tính hi n th trên b n dư i nh ng layer (l p). Layer có th ch hi n th m t ki u i tư ng c a d li u GIS như ư ng giao thông, sông, h ho c nó có th hi n th ki u d li u như nh v tinh, b n v thi t k , b m t a hình (TIN). • T o m t b n m i t h p tho i startup: - Kh i ng ArcMap. - Ch n A new empty map. - Ch n OK. • T o m t b n m i r ng - Click button New trên thanh công c Standard t om tb n r ng m i. N u ã m m t b n thì ư c h i có c n lưu l i nh ng thay i trên b n này không. • Thêm m t l p t m t b n khác - M b n ch a layer mu n copy. - Trong TOC, click ph i vào layer và click Save as layer file. - Ch n v trí trên ĩa mu n lưu. - Click button Open trên thanh Standard m b n mu n thêm l p. - Click button Add data thêm layer vào b n . Trong khi lưu l i m t l p trên ĩa b ng cách click Save as layer file thì ArcMap ch lưu l i ư ng d n c a l p ó ch không lưu d li u không gian. • Thêm m t l p t ArcCatalog - Kh i ng ArcCatalog t menu Start. Phòng H th ng thông tin a lý 20 Công ty H th ng thông tin FPT
Đồng bộ tài khoản