Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 7

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
77
lượt xem
26
download

Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế và sử dụng các Controls trong InfoPath Sử dụng các Controls dạng Repeating. Trong hầu hết các bản báo cáo được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày không ìt thí nhiều đều có các sự kiện lặp đi lặp lại vì dụ như việc báo cáo hàng tuần có cùng cấu trúc mô tả. Thay ví phải thiết kế nhiều cấu trúc như vậy, các Control với thuộc tình Repeating cho phép lặp lại đúng các dạng cấu trúc đó khi cần thiết. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 7

  1. InfoPath 2010 Thiết kế và sử dụng các Controls trong InfoPath Sử dụng các Controls dạng Repeating. Trong hầu hết các bản báo cáo được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày không ìt thí nhiều đều có các sự kiện lặp đi lặp lại vì dụ như việc báo cáo hàng tuần có cùng cấu trúc mô tả. Thay ví phải thiết kế nhiều cấu trúc như vậy, các Control với thuộc tình Repeating cho phép lặp lại đúng các dạng cấu trúc đó khi cần thiết. Các Control dạng Repeating được xem là một mảng các dữ liệu có cùng mô tả. Vì dụ như bảng điểm của mỗi học viên trong lớp, bao gồm nhiều cột điểm, mỗi hàng là một học viên và có cùng số lượng cột điểm.
  2. InfoPath 2010 Repeating Control tạo một khuôn mẫu và cho phép lặp lại các mô tả này cho một đối tượng khác. Hính 28: Repeating Table Trong hính trên sử dụng Control Repeating là Repeating Table mô tả đối tượng gồm có 3 mô tả là Mô tả 1, Mô tả 2 và Mô tả 3. Đối tượng 1 sẽ có 3 mô tả này, và đối tượng 2 cũng có 3 mô tả tương tự như thế. Ấn vào biểu biểu tượng Insert item. Các Repeating Control được ký hiệu trong Data Source:
  3. InfoPath 2010 Hính 29: Mô tả quan hệ Repeating Control trong Data Source. Các thuộc tình của Repeating Control: Repeating Table Hính 30: Các thuộc tình thể hiện trong TAB Data.
  4. InfoPath 2010 Change Binding: cho phép thể hiện thêm hoặc bỏ các đối tượng có thuộc tình lặp lại trong nhóm. Default Settings: Allow users to insert and delete rows Edit Default Values: Hính 31: xác định các giá trị mặc định trong Repeating Control
  5. InfoPath 2010 Cho phép đưa các giá trị mặc định hoặc hàm vào trong các thuộc tình bằng cách chọn các control có thuộc tình lặp lại. Hính 32: Gán giá trị mặc định cho Filed1 trong Repeating Control
  6. InfoPath 2010 Customize Command: cho phép hiệu chỉnh các lệnh sử dụng trong Filler, bao gồm các lệnh Insert, Insert Above, Insert Below, Remove, Remove All Hính 33: các nút lệnh sử dụng trong Repeating Table. Show insert Button and Hint: thể hiện nút lệnh cho phép bổ sung thêm một đối tượng trong Repeating Control. Nút lệnh này nằm ở cuối của hính trên (Insert item). Mục Display:
  7. InfoPath 2010 Hính 34: Thiết lập Header và Footer trong Repeating Tables. Header/Footer: thể hiện các tiêu đề và ….Theo mặc định, khi sử dụng Repeat Table sẽ có sẵn Header. Filter data…: chỉ thể hiện các dữ liệu thỏa điều kiện lọc đưa ra từ trước . Ngoài Repeating Tabels còn có các dạng Repeating khác và sẽ được đề cập ở phần sau.
Đồng bộ tài khoản