Hướng dẫn sử dụng phần mềm Keil C

Chia sẻ: Vongthe Sam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
3.327
lượt xem
673
download

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Keil C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phạm vi nhỏ của bài hướng dẫn thì mình chỉ đề cập tới vấn đề là làm sao sử dụng phần mềm Keil C để biên dịch 1 file lập trình C thành file *.hex . Còn vấn đề giải thuật và cấu trúc của một file lập trình bằng ngôn ngữ C như thế nào thì sẽ được cập nhật sau. Trong bài này thì mình dùng một đoạn code đơn giản nhất là cho nhấp nháy 1 port 0 của vxl 89C51 bằng ngôn ngữ C rồi biên dịch ra file hex. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Keil C

  1. Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57 Trong phaïm vi nhoû cuûa baøi höôùng daãn thì mình chæ ñeà caäp tôùi vaán ñeà laø laøm sao söû duïng phaàn meàm Keil C ñeå bieân dòch 1 file laäp trình C thaønh file *.hex . Coøn vaán ñeà giaûi thuaät vaø caáu truùc cuûa moät file laäp trình baèng ngoân ngöõ C nhö theá naøo thì seõ ñöôïc caäp nhaät sau. Trong baøi naøy thì mình duøng moät ñoaïn code ñôn giaûn nhaát laø cho nhaáp nhaùy 1 port 0 cuûa vxl 89C51 baèng ngoân ngöõ C roài bieân dòch ra file hex. Phieân baûn mình ñang duøng: Keil C V2.4 Sau khi baïn caøi ñaët xong thì seõ coù ñöôøng daãn nhö sau: C:\Program Files\Keil Compiler. Vaø treân Destop seõ coù Icon cuûa Keil C . Sau ñoù baïn khôûi ñoäng chöông trình Keil C thì seõ thaáy giao dieän nhö sau: Tieáp theo baïn nhaán nuùt Project roài choïn New Project… Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
  2. Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57 Trong oã ñóa D mình ñaõ taïo saün Folder teân “Bai tap” duøng ñeå löu döï aùn C trong ñoù. Sau khi choïn New Project… thì cöûa soå Create New Project xuaát hieän. Baïn haõy nhaäp teân döï aùn. Mình choïn teân döï aùn laø “Nhaùy Led” roài nhaán nuùt Save Sau ñoù cöûa soå Select Device for Target hieän ra. Baïn haõy choïn “Data base” laø “Atmel” roài tìm hoï IC “AT89C51” roài nhaán vaøo nuùt OK Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
  3. Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57 Maùy tính seõ hoûi baïn coù muoán copy ñoaïn maõ khôûi ñoäng khoâng thì nhaán No Tieáp theo baïn nhaán voâ File choïn New ñeå môû cöûa soå soaïn thaûo laäp trình. Sau khi choïn thì seõ thaáy xuaát hieän cöûa soå Text1 nhö hình döôùi ñaây Sau ñoù baïn voâ menu File choïn Save As thì thaáy cöûa Save As hieän ra. Baïn haõy ñaët teân cho file laäp trình( nhôù ñaët laø *.C ). ÔÛ ñaây mình ñaët laø “Nhay led.C” roài choïn Save Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
  4. Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57 Tieáp theo trong cöûa soå Project Workspace thì baïn nhaáp ñuùp chuoät vaøo “Target 1” roài nhaáp chuoät faûi vaøo “Source Group 1” choïn Add Files to Group ‘Source Group 1’ Trong cöûa soå Pop up hieän ra sau ñoù thì baïn choïn teân file laäp trình ñaõ löu khi naõy laø “Nhay Led.C” roài nhaán nuùt Add Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
  5. Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57 Luùc naøy cöûa soå Project Workspace ñaõ coù theâm thö muïc con xuaát hieän laø “Nhay Led.C”. Baây giôø ta coù theå nhaáp ñuùp chuoät vaøo file Nhay Led.C ñeå baét ñaàu laäp trình Sau ñaây laø moät ñoaïn code ñôn giaûn coù duøng delay ñeå laøm nhaáp nhaùy töø möùc cao sang thaáp cuûa Port 0 cuûa VXL 89C51 #include sfr AN = 0x80; //---------------------------------- void delays(unsigned long n)//Ham delay giay, nhap(2)=1s { unsigned char i; unsigned int j; for (i=n;i>0;i--) { for (j=56550;j>0;j--); } } //---------------------------------- void main(void)// chuong trinh chinh { while(1) { AN = 0x00; delays(4); AN = 0xFF; delays(4); }; } Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
  6. Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57 Luùc naøy thì giao dieän maøn hình soaïn thaûo seõ nhö sau Sau khi ñaõ soaïn thaûo ñoaïn code xong thì caùc baïn chuù yù ôû keá beân cöûa soå Target 1 coù nuùt nhoû hình caây ñuõa. Baïn haõy nhaán vaøo ñoù. Sau khi nhaán thì cöûa soå Options for Target ‘Target 1’ seõ hieän ra. Taïi theû Target thì baïn haõy söûa thoâng soá Xtal(MHz) töø 24 thaønh 11.0592 ñeå haøm Delay chaïy ñuùng yù ñoà laäp trình Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
  7. Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57 Sau ñoù baïn baät sang theû Output roài ñaùnh daáu vaøo choã Create HEX File roài nhaán nuùt OK Sau khi ñaõ hoaøn taát coâng ñoaïn chænh thoâng soá thì baïn nhaáp chuoät faûi vaøo Nhay Led.C roài choïn Build target (phím taét laø F7) ñeå baét ñaàu quaù trình bieân dòch Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
  8. Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57 Neáu baïn laäp trình sai hoaëc thieáu thì luùc bieân dòch seõ baùo loãi. Ví duï ôû ñaây laø mình ghi thieáu 1 daáu ngoaëc ñeå keát thuùc voøng laëp For thöù 2. Chuùng ta seõ döïa vaøo thoâng baùo loãi ñeå maø tieán haønh söûa loãi. Vaø sau khi mình söûa loãi thì maùy seõ hieän thoâng baùo laø bieân dòch thaønh coâng Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn
  9. Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm Keil C Kamiya Satoshi www.here.is/codientu Phone: 0919 5678 57 Luùc naøy ta vaøo D:/Bai tap thì seõ thaáy file Nhay Led.hex xuaát hieän. Vaø baây giôø caùc baïn coù theå duøng maïch naïp ñeå naïp chöông trình vaøo IC ruøi ñoù. Hoaëc cuõng coù theå keát hôïp vôùi Proteus ñeå chaïy moâ phoûng thöû xem. Baûo ñaûm laø raát thuù vò CHUÙC CAÙC BAÏN THAØNH COÂNG. Khoa Cô Ñieän Töû- Ñaïi Hoïc Coâng Ngheä Saøi Goøn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản