Hướng dẫn sử dụng rơ le bảo vệ so lệch số 7UT513

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
546
lượt xem
291
download

Hướng dẫn sử dụng rơ le bảo vệ so lệch số 7UT513

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trạm biến áp là một mắt xích quan trọng trong hệ thống điện, là đầu mối liên kết các hệ thống điện với nhau, liên kết các đường dây truyền tải và đường dây phân phối điện năng đến các phụ tải. Các thiết bị lắp đặt trong trạm biến áp đắt tiền, so với đường dây tải điện thì xác suất sảy ra sự cố ở trạm biến áp thấp hơn, tuy nhiên sự cố ở tram sẽ gây lên những hậu quả nghiêm trọng nếu không được loại trừ một cách nhanh chóng và chính xác.Rơ le bảo so...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng rơ le bảo vệ so lệch số 7UT513

 1. H−íng dÉn sö dông r¬ le b¶o vÖ so lÖch sè 7ut513 1
 2. 7UT51 V3 thiÕt kÕ 1. Giíi thiÖu chung R¬le b¶o so lÖch sè 7UT51 lµ b¶o vÖ ng¾n m¹ch t¸c ®éng nhanh cho tÊt c¶ c¸c m¸y biÕn thÕ víi tÊt c¶ c¸c cÊp ®iÖn ¸p, cho c¸c m¸y ®iÖn quay hoÆc cho c¸c ®iÓm rÏ nh¸nh víi tèi ®a lµ 3 nguån cÊp. Cã 2 kiÓu: KiÓu nhá 7UT512 phï hîp víi c¸c m¸y ph¸t, ®éng c¬, m¸y biÕn thÕ 2 cuén d©y vµ c¸c ®iÓm rÏ nh¸nh víi 2 nguån cÊp. R¬le cã 2 r¬le c¾t, 4 r¬le tÝn hiÖu, 2 ®Çu vµo nhÞ ph©n vµ 6 chØ thÞ LED cã thÓ lËp tr×nh ®−îc. KiÓu lín 7UT513 ®−îc sö dông cho m¸y biÕn ¸p 3 cuén d©y vµ c¸c ®iÓm rÏ nh¸nh cã 3 nguån cÊp. R¬le cã 5 r¬le c¾t, 10 r¬le tÝn hiÖu, 5 ®Çu vµo nhÞ ph©n vµ 14 chØ thÞ LED cã thÓ lËp tr×nh ®−îc. C¶ hai kiÓu ®Òu cã chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian nã cã thÓ sö dông nh− b¶o vÖ dù phßng vµ ®−îc g¸n cho bÊt cø cuén d©y nµo hoÆc c¸c ®Çu cùc cña ®èi t−îng b¶o vÖ. 2
 3. 7UT51 V3 thiÕt kÕ 2. c¸c chøc n¨ng B¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p - §Æc tÝnh c¾t dßng h·m, - H·m chèng l¹i c¸c dßng tõ ho¸ víi sãng hµi bËc2, - H·m chèng l¹i c¸c dßng sai sè æn ®Þnh vµ tho¸ng qua, vÝ dô g©y ra do qu¸ kÝch thÝch, víi sãng hµi cã thÓ lùa chän (hµi bËc 3, 4 hoÆc 5), - Kh«ng nh¹y c¶m víi c¸c thµnh phÇn 1 chiÒu vµ b·o hoµ biÕn dßng, - æn ®Þnh cao ngay c¶ víi c¸c møc b·o hoµ kh¸c nhau cña biÕn dßng, - C¾t nhanh ®èi v¬Ý c¸c sù cè m¸y biÕn ¸p cã dßng lín, - §éc lËp víi c¸ch nèi ®Êt cña c¸c trung tÝnh m¸y biÕn ¸p, - T¨ng ®é nhËy víi c¸c sù cè ch¹m ®Êt b»ng viÖc bï dßng thø tù kh«ng (chØ cã ë 7UT513), - Tù tæ hîp c¸c tæ ®Êu d©y cña m¸y biÕn ¸p, - §iÒu chØnh c¸c tû sè biÕn dßng víi viÖc c©n nh¾c c¸c dßng ®Þnh møc kh¸c nhau cña biÕn dßng. B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian - Cã thÓ sö dông nh− b¶o vÖ dù phßng cho bÊt cø cuén d©y ®−îc lùa chän hoÆc nguån cÊp nµo. - Cã thÓ lµm viÖc nh− b¶o vÖ b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian ®éc lËp hoÆc phô thuéc víi ®Æc tÝnh cã thÓ lùa chän, - CÊp qu¸ dßng ®Æt lín lµm viÖc ®éc lËp. B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é - Hai chøc n¨ng logic qu¸ t¶i ®éc lËp cã thÓ g¸n cho bÊt cø 2 cuén d©y nµo hoÆc c¸c nguån cÊp cña thiÕt bÞ ®−îc b¶o vÖ, víi 7UT513 cã thÓ cho mét thiÕt bÞ ¶o, - M« pháng nhiÖt cña c¸c tæn hao nhiÖt do dßng, - §o gi¸ trÞ hiÖu dông, - CÊp c¶nh b¸o qu¸ dßng cã thÓ ®iÒu chØnh. B¶o vÖ ch¹m vá (tuú chän víi 7UT513) - Cho c¸c m¸y biÕn ¸p cã vá c¸ch ly hoÆc nèi ®Êt qua ®iÖn trë lín, - Gi¸m s¸t dßng ch¶y qua gi÷a vá vµ ®Êt, cã thÓ ®¸nh gi¸ dßng b»ng sãng c¬ b¶n hoÆc gi¸ trÞ hiÖu dông, tuú chän, - Cã thÓ nèi víi ®Çu vµo ®o l−êng th«ng th−êng (normal) cña thiÕt bÞ hoÆc víi ®Çu vµo ®Æc biÖt cã ®é nhËy cao (chØnh ®Þnh nhá nhÊt lµ 10 mA). 3
 4. 7UT51 V3 thiÕt kÕ 3 C¸c th«ng sè m« t¶ 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. B¶o vÖ so lÖch 7UT51 - B 0 1 A 0 Cho c¸c m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y, c¸c ®éng c¬ vµ c¸c ®iÓm rÏ nh¸nh víi 2 nguån cÊp .. .. .. .. .. 2 Cho c¸c m¸y biÕn ¸p 3 cuén d©y, c¸c ®iÓm rÏ nh¸nh víi 3 nguån cÊp, còng cã thÓ sö dông cho c¸c m¸y ph¸t, ®éng c¬, m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y vµ ®iÓm rÏ nh¸nh 2 nguån .. .. .. .. .. 3 Dßng ®Þnh møc; tÇn sè ®Þnh møc 1 A; 50/60, 162/3 Hz .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 5 A; 50/60, 162/3 Hz .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 §iÖn ¸p nguån nu«i 24/48 Vdc .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 60/110/125 Vdc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 220/250 Vdc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 L¾p ®Æt Trong vá 7XP20 cho l¾p bÒ mÆt .. .. .. .. .. .. .. D Trong vá 7XP20 cho ngang .. .. .. .. .. .. .. .. .. C Trong vá 7XP20 cho l¾p khèi (kh«ng cã kÝnh E tr−íc) C¸c chøc n¨ng tÝn hiÖu bæ xung Kh«ng cã (yªu cÇu tiªu chuÈn cña 7UT512) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 Cã b¶o vÖ ch¹m ®Êt cã giíi h¹n (yªu cÇu tiªu chuÈn cña 7UT513) 1 Cã b¶o vÖ ch¹m vá (7UT513 cã ®Çu vµo dßng ®iÖn ®é nhËy cao) 2 Giao tiÕp nèi tiÕp kÕt nèi víi trung t©m ®iÒu khiÓn Kh«ng cã giao tiÕp nèi tiÕp .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. A Cã giao tiÕp nèi tiÕp (t−¬ng tù V24 hoÆc RS 232C) .. .. .. .. .. .. .. .. B Cã giao tiÕp cho c¸p quang .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. C 4
 5. 7UT51 V3 h−íng dÉn vËn hµnh 4 c¸c th«ng sè kü thuËt 4.1 C¸c ®Çu vµo/ra C¸c m¹ch ®o: Dßng ®Þnh møc 1 A hoÆc 5 A TÇn sè ®Þnh møc 50 Hz/60 Hz hoÆc 16 2/3 Hz (cã thÓ lùa chän) C«ng suÊt tiªu thô: - IN = 1 A xÊp xØ 0,1 VA mçi pha - IN = 5 A xÊp xØ 0,4 VA mçi pha - Cho ph¸t hiÖn dßng ch¹m vá ®é nhËy cao t¹i I = 1 A xÊp xØ 0,2 VA Kh¶ n¨ng qu¸ t¶i dßng: - NhiÖt ®é (gi¸ trÞ hiÖu dông) 100 × IN trong ≤ 1 s 20 × IN trong ≤ 10 s 4 × IN liªn tôc - §éng (dßng xung) 250 × IN trong 1 nöa chu kú Kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña chøc n¨ng ph¸t hiÖn dßng ch¹m vá - NhiÖt ®é (hiÖu dông) 300 A trong ≤ 1 s 100 A trong ≤ 1 s 15 A liªn tôc §iÖn ¸p nguån nu«i: Nguån nu«i mét chiÒu ®−îc cÊp qua 1 bé chuyÓn ®æi DC/DC §.¸p nguån nu«i ®m 24/48 Vdc 60/110/125 Vdc 220/250 Vdc Sai lÖch cho phÐp 19 ÷ 56 Vdc 4 ÷ 144 Vdc 176 ÷ 288 Vdc §iÖn ¸p xoay chiÒu xÕp chång ≤ 12 % ë ®iÖn ¸p ®Þnh møc §Ønh - ®Ønh ≤ 6 % ë ®iÖn ¸p giíi h¹n cã thÓ chÊp nhËn C«ng suÊt tiªu thô: 7UT512 7UT513 TÜnh xÊp xØ 10 W xÊp xØ 13 W Lµm viÖc xÊp xØ 14 W xÊp xØ 22 W Thêi gian kh¾c phôc trong khi cã sù cè hoÆc ng¾n m¹ch nguån nu«i ≥ 50 ms ë U®m ≥ 110 Vdc 5
 6. 7UT51 V3 h−íng dÉn vËn hµnh C¸c tiÕp ®iÓm lµm viÖc: 7UT512 7UT513 Sè r¬le c¾t 2 5 Sè tiÕp ®iÓm/r¬le 2 (th−êng më) C«ng suÊt ®ãng 1000 W/VA C¾t 30 w/va §iÖn ¸p ®ãng c¾t 250 V Dßng cho phÐp 5 A liªn tôc 30 A trong 0.5 s C¸c tiÕp ®iÓm tÝn hiÖu: 7UT512 7UT513 Sè r¬le tÝn hiÖu/c¶nh b¸o 5 (4 cã thÓ g¸n 11 (10 cã thÓ g¸n l¹i) l¹i) Sè tiÕp ®iÓm/r¬le 1 th−êng ®ãng hoÆc 1 th−êng më C«ng suÊt ®ãng c¾t 20 W/VA §iÖn ¸p ®ãng c¾t 250 V Dßng cho phÐp 1A Sè ®Çu vµo nhÞ ph©n 7UT512 7UT513 Sè r¬le tÝn hiÖu/c¶nh b¸o 2 5 §iÖn ¸p lµm viÖc 24 ÷ 250 Vdc Dßng tiªu thô xÊp xØ 2.5 mA, kh«ng phô thuéc ®iÖn ¸p lµm viÖc C¸c giao tiÕp nèi tiÕp: Giao tiÕp víi ng−êi vËn hµnh kh«ng c¸ch li - Gi¾c nèi gi¾c 25 ch©n cho kÕt nèi víi m¸y tÝnh c¸c nh©n, ë mÆt tr−íc, theo ISO 2110 - Tèc ®é truyÒn tin víi tèc ®é 9600 Baud min. 1200 Baud; max. 19200 Baud Giao tiÕp víi trung t©m c¸ch li ®iÒu khiÓn ®Ó truyÒn d÷ liÖu - C¸c tiªu chuÈn t−¬ng tù V.24/V.28 ®Õn CCITT; RS 232 C ®Õn EIA theo VDEW/ZVEI vµ IEC 870-5-103 hoÆc DIN 19244 (lùa chän) - Tèc ®é truyÒn MÆc ®Þnh lµ 9600 Baud min. 1200 Baud; max. 19200 Baud 6
 7. 7UT51 V3 h−íng dÉn vËn hµnh - KÕt nèi trùc tiÕp L¾p ®Æt ngang: Modul kÕt nèi 4 cùc L¾p ®Æt bÒ mÆt: 4 hµng kÑp ®Çu ra 2 cÆp lâi, ®¬n vµ bäc kim LI YCY_CY2 × 2 × 0,25mm2 Kháang c¸ch truyÒn tin max. 1000 m §iÖn ¸p thö 2 kV víi tÇn sè ®Þnh møc trong 1 phót - C¸p nèi quang Gi¾c tÝch hîp F-SMA L¾p ®Æt b»ng: PhÝa sau L¾p ®Æt bÒ mÆt: phÝa ®¸y cña vá ChiÒu dµi sãng quang 820 mm HÖ sè suy gi¶m ®−êng d©y cho phÐp max. 8 dB Kháang c¸ch truyÒn tin max. 1,5 km VÞ trÝ tÝn hiÖu b×nh th−êng cã thÓ nèi l¹i; nhµ s¶n xuÊt ®Æt: ”®Ìn t¾t" C¸c tiªu chuÈn IEC 255-5 - ThÝ nghiÖm cao ¸p 2 kV (hiÖu dông), 50 Hz trõ ®Çu vµo ®iÖn ¸p nguån nu«i mét chiÒu - ThÝ nghiÖm cao ¸p 2,8 kV mét chiÒu ChØ ®−a vµo ®Çu vµo ®iÖn ¸p nguån nu«i mét chiÒu - ThÝ nghiÖm ®iÖn ¸p xung 5 kV(®Ønh); 1,2/50 µs; 0,5 J; 3 tÊt c¶ c¸c m¹ch, cÊp III lÇn ©m vµ 3 lÇn d−¬ng trong 5 s - Rung ®éng h×nh sin IEC 255-21-1, cÊp I 10 Hz dÕn 60 Hz: ®é lín ± 0,035 mm; IEC 68-2-6 60 Hz ®Õn 150 Hz: gia tèc 0,5 g Tèc ®é quÐt 1 octave/phót 20 chu kú trong 3 trôc trùc giao - ChÊn ®éng (shock) nöa chu kỳ sin IEC255-21-2, cÊp II Gia tèc 5 g, trong kho¶ng 11 ms, 3 lÇn theo mçi h−íng cña 3 trôc trùc giao - Rung ®éng ®Þa chÊn h×nh sin IEC 255-21-3, cÊp I 1 Hz ®Õn 8 Hz: ± 0,35 mm ®é lín (trôc ngang) IEC 68-3-3 1 Hz ®Õn 8 Hz: ± 0,15 mm ®é 7
 8. 7UT51 V3 h−íng dÉn vËn hµnh lín (trôc däc) 8 Hz ®Õn 35 Hz: gia tèc 1g (trôc ngang) 8 Hz ®Õn 35 Hz: gia tèc 0,5g (trôc däc) tèc ®é quÐt 1 octave/phót 1 chu kú theo 3 trôc trùc giao 4.2 C¸c thÝ nghiÖm khÝ hËu - NhiÖt ®é m«i tr−êng xung quanh cho phÐp: Trong khi lµm viÖc - 5 0C ®Õn + 55 0C Trong kho - 25 0C ®Õn + 55 0C Khi vËn chuyÓn - 25 0C ®Õn + 70 0C ViÖc l−u gi÷ vµ vËn chuyÓn ph¶i theo ®−îc ®ãng gãi theo chuÈn! - §é Èm cho phÐp gi¸ trÞ trung b×nh hµng n¨m ≤ 75 % ®é Èm t−¬ng ®èi; 30 ngµy/n¨m: 95 % ®é Èm t−¬ng ®èi; kh«ng ®−îc phÐp ng−ng tô! Chóng t«i khuyªn r»ng tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn ®−îc l¾p ®Æt sao cho ¸nh s¸ng mÆt trêi chiÕu th¼ng vµo, còng nh− kh«ng cã sù thay ®æi nhiÖt ®é qu¸ lín cã thÓ g©y ra ng−ng tô. 5 nguyªn lý ho¹t ®éng 5.1 Ho¹t ®éng cña toµn bé thiÕt bÞ. R¬le sè b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian 7UT51 ®−îc trang bÞ mét bé vi xö lý m¹nh 16 bit. Nã trî gióp cho qu¸ tr×nh xö lý sè hßan toµn cho tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng tõ viÖc c¸c sè liÖu thu nhËn c¸c th«ng sè ®o ®−îc ®Õn ®−a ra c¸c tÝn hiÖu c¾t cho c¸c m¸y c¾t. Khèi tiÕp nhËn c¸c gi¸ trÞ ®o ®Çu vµo ME, chuyÓn c¸c dßng ®iÖn tõ c¸c biÕn dßng ®o l−êng sang c¸c dßng phï hîp víi møc ®é thiÕt bÞ cã thÓ xö lý. Bªn c¹nh viÖc c¸ch li vÒ ®iÖn vµ ®iÖn dung nhá b»ng c¸c biÕn dßng ®Çu vµo, c¸c bé läc còng ®−îc ®Æt ®Ó khö nhiÔu. C¸c bé läc ®−îc tèi −u theo d¶i tÇn vµ tèc ®é xö lý cho phï hîp cho qu¸ tr×nh xö lý c¸c gi¸ trÞ ®o. C¸c gi¸ trÞ t−¬ng tù thÝch hîp khi ®ã ®−îc ®−a sang phÇn nhËn c¸c gi¸ trÞ vµo t−¬ng tù AE. 8
 9. 7UT51 V3 h−íng dÉn vËn hµnh CÊu tróc phÇn cøng cña R¬le so lÖch lÖch dßng 7UT51 vÝ dô víi m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y C¸c ®Çu vµo ®−îc c¸ch ly vÒ ®iÖn víi nhau vµ víi c¸c m¹ch ®iÖn tö. §iÒu nµy cho phÐp ®iÓm ®Êu sao cã thÓ ë bªn ngoµi thiÕt bÞ hoÆc m¹ch dßng cã thÓ dïng chung víi thiÕt bÞ kh¸c. ViÖc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi c¸c m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt vµ tæ ®Êu d©y kh¸c nhau vµ c¸c tû sè biÕn dßng kh¸c nhau (cho b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p) ®−îc thùc hiÖn b»ng to¸n häc hoµn toµn. Th«ng th−êng kh«ng ®ßi hái c¸c biÕn dßng trung gian. Modul ®Çu vµo t−¬ng tù AE gåm c¸c bé khuÕch ®¹i ®Çu vµo, c¸c thµnh phÇn gi÷ vµ mÉu, c¸c bé kÕt hîp tÝn hiÖu, c¸c bé biÕn ®æi t−¬ng tù/sè vµ c¸c chip nhí cho viÖc truyÒn d÷ liÖu tíi bé VXL. C¸c ®Çu vµo vµ ra nhÞ ph©n ®Õn vµ ®i tõ bé VXL qua c¸c kªnh vµo vµ ra. Tõ c¸c kªnh nµy bé VXL nhËn th«ng tin tõ c¸c bé chuyÓn m¹ch (gi¶i trõ tõ xa) hoÆc tõ c¸c thiÕt bÞ kh¸c (c¸c tÝn hiÖu kho¸). C¸c ®Çu ra, th«ng th−êng, bao gåm c¸c lÖnh c¾t cho c¸c m¸y ng¾t, tÝn hiÖu cho c¸c sù kiÖn vµ tr¹ng th¸i quan träng còng nh− c¸c ®Ìn chØ thÞ (LED) vµ c¸c ch÷, sè hiÓn thÞ ë mÆt tr−íc cña r¬le. Mét bµn phÝm mµng tÝch hîp ®−îc nèi víi mµn hiÓn thÞ tÝnh thÓ láng, cung cÊp kh¶ n¨ng giao tiÕp víi thiÕt bÞ. TÊt c¶ c¸c sè liÖu vËn hµnh nh− lµ: c¸c gi¸ trÞ ®Æt, th«ng sè thiÕt bÞ ... ®−îc ®−a vµo b¶o vÖ tõ bµn phÝm nµy . Tõ bµn phÝm, cã thÓ ®−îc gäi ra c¸c th«ng sè vµ nh÷ng th«ng sè cÇn cho viÖc ®¸nh gÝa sù cè cã thÓ ®−îc gäi ra sau khi cã sù cè x¶y ra. ViÖc giao tiÕp víi r¬le cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua cæng nèi tiÕp ë mÆt tr−íc r¬le b»ng b¶ng vËn hµnh hoÆc b»ng m¸y tÝnh c¸ nh©n. Qua mét cæng nèi tiÕp thø 2 , c¸c sè liÖu sù cè cã thÓ ®−îc göi tíi mét thiÕt bÞ xö lý trung t©m. Trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh b×nh th−êng c¸c th«ng sè còng cã thÓ ®−îc ®i, vÝ dô nh− c¸c dßng ®iÖn t¹i n¬i ®Æt thiÕt bÞ. Giao tiÕp thø hai nµy ®−îc c¸ch li, do ®ã tháa m·n yªu cÇu cho c¸c tÝn hiÖu tõ bªn ngoµi. C¸ch li vµ khö nhiÔu tu©n theo c¸c yªu cÇu cña IEC 255 vµ VDE 0435, phÇn 303. 9
 10. 7UT51 V3 h−íng dÉn vËn hµnh Mét bé nguån cung cÊp nguån nu«i víi nhiÒu cÊp ®iÖn ¸p kh¸c nhau phôc vô cho c¸c khèi chøc n¨ng. Nguån +24 V sö dông cho c¸c r¬le ®Çu ra. C¸c ®Çu vµo t−¬ng tù ®ßi hái nguån ±15 V, trong khi ®ã bé VXL vµ c¸c thiÕt bÞ trung chuyÓn cña nã dïng nguån +5 V. Sù cè thãang qua víi nguån ®iÖn ¸p cã thÓ tíi 50 ms, cã thÓ x¶y ra khi cã ng¾n m¹ch trong hÖ thèng mét chiÒu cã thÓ ®−îc v−ît qua b»ng thµnh phÇn l−u ®iÖn ¸p mét chiÒu (®iÖn ¸p nguån nu«i ®Þnh møc ≥ 110 V). 5.2 B¶o vÖ so lÖch cho c¸c m¸y biÕn ¸p C¸c hÖ thèng b¶o vÖ so lÖch lµm viÖc theo nguyªn lý so s¸nh dßng vµ v× vËy còng ®−îc hiÓu nh− nh− hÖ thèng c©n b»ng dßng. Chóng sö dông nguyªn t¾c trªn thùc tÕ lµ dßng I rêi khái mét ®èi t−îng b¶o vÖ trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng ph¶i b»ng dßng ®−a vµo nã. BÊt cø sù sai lÖch dßng nµo còng chØ thÞ cã sù cè cè bªn trong vïng ®−îc b¶o vÖ. C¸c cuén d©y thø cÊp cña c¸c biÕn dßng CT1 vµ CT2, cã cïng tû sè biÕn, cã thÓ ®−îc nèi ®Ó cã ®−îc c¸c dßng ®iÖn nh− trªn h×nh vÏ. Thµnh phÇn ®o M ®−îc nèi t¹i ®iÓm c©n b»ng ®iÖn. Trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng sÏ kh«ng cã dßng ch¶y qua thµnh phÇn ®o M. Khi cã sù cè bªn trong c¸c biÕn dßng, c¸c dßng ®iÖn ë mçi ®Çu kh«ng b»ng nhau thµnh phÇn M ®o ®−îc dßng i1 + i2, tû lÖ víi I1 + I2, tæng cña 2 dßng sù cè ch¶y qua. NÕu dßng ®iÖn nµy i1 + i2 ®ñ lín cho thµnh phÇn ®o M, hÖ thèng nµy sÏ cung cÊp mét b¶o vÖ ®¬n gi¶n ph©n biÖt ®−îc dßng sù cè. Nguyªn lý c¬ b¶n cña b¶o vÖ so lÖch Khi cã mét sù cè bªn ngoµi g©y ra dßng ng¾n m¹ch lín ch¶y qua vïng b¶o vÖ, c¸c ®Æc tÝnh tõ ho¸ kh¸c nhau cña c¸c biÕn dßng trong ®iÒu kiÖn b·o hoµ cã thÓ g©y ra dßng ®¸ng kÓ ch¶y qua M. NÕu ®é lín cña dßng ®iÖn nµy n»m trªn ng−ìng t¸c ®éng, hÖ thèng cã thÓ ®−a ra lÖnh c¾t. ViÖc h·m chèng l¹i viÖc t¸c ®éng sai cña b¶o vÖ . 5.3 H·m hµi Khi c¸c dßng so lÖch cã thÓ g©y ra kh«ng chØ tõ c¸c sù cè bªn trong m¸y biÕn ¸p mµ cßn tõ dßng tõ ho¸ m¸y biÕn ¸p khi ®ãng m¸y biÕn ¸p, nèi song song m¸y biÕn ¸p hoÆc mét m¸y biÕn ¸p bÞ qu¸ ®iÖn ¸p, chóng sinh ra c¸c thµnh phÇn sãng hµi. 10
 11. 7UT51 V3 h−íng dÉn vËn hµnh Dßng tõ ho¸ cã thÓ lín gÊp nhiÒu lÇn dßng ®Þnh møc vµ thµnh phÇn chñ yÕu lµ sãng hµi bËc 2 (gÊp ®«i tÇn sè ®Þnh møc) trªn thùc tÕ nã kh«ng cã mÆt trong tr−êng hîp cã ng¾n m¹ch. NÕu thµnh phÇn bËc 2 v−ît qu¸ ng−ìng (cã thÓ chän), lÖnh c¾t bÞ kho¸. V× h·m dßng tõ ho¸ lµm viÖc ®éc lËp cho tõng pha, b¶o vÖ vÉn lµm viÖc hoµn toµn ngay c¶ khi ®ãng m¸y biÕn ¸p vµo 1 sù cè mét pha, khi ®ã dßng tõ ho¸ cã thÓ xuÊt hiÖn chØ ë c¸c pha kh«ng cã sù cè. Tuy vËy, còng cã thÓ ®Æt b¶o vÖ ®Ó kh«ng chØ pha cã dßng tõ ho¸ chøa sãng hµi v−ît qu¸ ng−ìng cho phÐp ®−îc h·m mµ nh÷ng pha kh¸c cña cÊp b¶o vÖ so lÖch Idiff> còng bÞ kho¸ (®−îc gäi lµ "chøc n¨ng kho¸ chÐo"). Chøc n¨ng kho¸ chÐo nµy cã thÓ bÞ giíi h¹n trong kho¶ng thêi gian chän tr−íc. Bªn c¹nh sãng hµi bËc 2, sãng hµi kh¸c còng cã thÓ ®−îc lùa chän ®Ó kho¸ b¶o vÖ. Cã thÓ lùa chän gi÷a c¸c sãng hµi bËc 3, 4 vµ 5. Sãng hµi bËc 4 cã thÓ thÊy - gièng nh− sãng bËc 2 - trong c¸c dßng tõ ho¸ kh«ng ®èi xøng. Qu¸ tõ ho¸ lâi s¾t m¸y biÕn ¸p ®Æc tr−ng bëi sù xuÊt hiÖn c¸c thµnh phÇn sãng hµi bËc lÎ trong dßng ®iÖn. V× vËy, sãng hµi bËc 3 vµ bËc 5 thÝch hîp ®Ó ph¸t hiÖn ra c¸c hiÖn t−îng nµy. Nh−ng v× c¸c thµnh phÇn sãng hµi bËc 3 th−êng bÞ lo¹i trõ ë c¸c m¸y biÕn ¸p lùc (b»ng cuén d©y ®Êu tam gi¸c), sãng hµi bËc 5 th−êng ®−îc sö dông. H¬n n÷a, ë c¸c m¸y biÕn ¸p tù ngÉu c¸c sãng hµi bËc lÎ t×m thÊy kh«ng xuÊt hiÖn trong c¸c sù cè bªn trong m¸y biÕn ¸p. H·m sãng hµi lµm viÖc ®éc lËp cho tõng pha. Tuy vËy, còng cã thÓ ®Æt b¶o vÖ ®Ó kh«ng chØ pha cã dßng tõ ho¸ chøa sãng hµi v−ît qu¸ ng−ìng cho phÐp ®−îc h·m mµ nh÷ng pha kh¸c cña cÊp b¶o vÖ so lÖch Idiff> còng bÞ kho¸ (®−îc gäi lµ "chøc n¨ng kho¸ chÐo"). Chøc n¨ng kho¸ chÐo nµy cã thÓ bÞ giíi h¹n trong kho¶ng thêi gian chän tr−íc. C¸c bé läc sè ®−îc sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c ph©n tÝch Fourier cho dßng so lÖch. Ngay khi thµnh phÇn sãng hµi v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ ®Æt, R¬le sÏ h·m ë pha t−¬ng øng (xem h×nh 3.2 vµ 3.3). ThuËt to¸n läc ®−îc tèi −u cã xÐt ®Õn c¸c tr¹ng th¸i tho¸ng qua ®Ó lo¹i bá h·m kh«ng cÇn thiÕt trong c¸c ®iÒu kiÖn ®éng. 5.4 C¾t nhanh kh«ng h·m víi sù cè m¸y biÕn ¸p cã dßng lín C¸c sù cè cã dßng lín trong m¸y biÕn ¸p ®−îc b¶o vÖ cã thÓ ®−îc gi¶i trõ ngay lËp tøc mµ kh«ng cÇn xÐt ®Õn ®é lín cña dßng h·m, khi ®é lín cña c¸c dßng so lÖch cã thÓ lo¹i trõ ®ã lµ mét sù cè bªn ngoµi. §iÒu nµy x¶y ra trong tr−êng hîp dßng ng¾n m¹ch lín h¬n 1/uk lÇn dßng ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p. B¶o vÖ so lÖch m¸y biÕn ¸p 7UT51 cung cÊp cÊp b¶o vÖ dßng lín kh«ng h·m nµy. Nã cã thÓ lµm viÖc ngay c¶ khi dßng so lÖch cã chøa mét phÇn ®¸ng kÓ sãng hµi bËc 2 g©y ra bëi viÖc biÕn dßng bÞ b·o hoµ bëi thµnh phÇn 1 chiÒu trong dßng ng¾n m¹ch cã thÓ bÞ chøc n¨ng h·m dßng tõ ho¸ coi nh− dßng tõ ho¸ m¸y biÕn ¸p. 11
 12. 7UT51 V3 h−íng dÉn vËn hµnh CÊp dßng ®iÖn lín nµy ®¸nh gi¸ sãng c¬ b¶n cña c¸c dßng ®iÖn còng nh− c¸c gi¸ trÞ tøc thêi. Xö lý gi¸ trÞ tøc thêi b¶o ®¶m c¾t nhanh ngay c¶ khi sãng c¬ b¶n bÞ gi¶m m¹nh do biÕn dßng bÞ b·o hoµ. 5.5 B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian B¶o vÖ so lÖch 7UT51 cung cÊp mét b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian tÝch hîp. Nã cã thÓ lµm viÖc cho bÊt cø phÝa nµo cña ®èi t−îng b¶o vÖ. Víi 7UT512, b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian cã thÓ lµm viÖc cho phÝa ®iÖn ¸p cao hoÆc thÊp cña m¸y biÕn ¸p, phÝa ®Çu cùc hoÆc phÝa trung tÝnh cña m¸y ph¸t hay ®éng c¬, hoÆc bÊt cø phÝa nµo cña hai phÝa ®iÓm rÏ nh¸nh. Víi 7UT513, b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian b¶o vÖ qu¸ dßng cã thÓ lµm viÖc ë bÊt cø phÝa nµo cña m¸y biÕn ¸p 3 cuén d©y hoÆc ®iÓm rÏ nh¸nh cã 3 phÝa. NÕu 7UT513 ®−îc sö dông cho m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y, m¸y ph¸t hoÆc ®éng c¬ hoÆc ®iÓm rÏ nh¸nh cã 2 phÝa, b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian cã thÓ lµm viÖc cho bÊt cø ®èi t−îng nµo kh¸c "®èi t−îng ¶o", nÕu muèn. Cã thÓ dïng b¶o vÖ qu¸ dßng nh− b¶o vÖ qu¸ dßng thêi gian ®éc lËp hoÆc phô thuéc. Cã 3 ®Æc tÝnh phô thuéc tiªu chuÈn theo IEC 255-3 ë chÕ ®é thêi gian phô thuéc. C¸c ®Æc tÝnh thêi gian c¾t vµ c¸c c«ng thøc øng dông ®−îc ®−a ra trong c¸c th«ng sè kü thuËt, xem h×nh 3.10, phÇn 3.6. §Æc tÝnh qu¸ dßng thêi gian chän cã thÓ bÞ chång lªn b»ng cÊp c¾t nhanh ®Æt lín hoÆc thêi gian x¸c ®Þnh. C¸c cÊp b¶o vÖ ®éc lËp víi nhau vµ cã thÓ ®Æt riªng. C¸c gi¸ trÞ t¸c ®éng cña b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian lu«n qui ®æi theo dßng ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ. NghÜa lµ, víi m¸y biÕn ¸p dßng ®Þnh møc cña cuén d©y ®−îc lÊy tõ c«ng suÊt ®Þnh møc vµ ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña cuén d©y ®ã, víi m¸y ph¸t hay ®éng c¬ lµ dßng ®Þnh møc cña thiÕt bÞ, hoÆc víi ®iÓm rÏ nh¸nh lµ dßng ®Þnh møc cña nh¸nh ®ã. Trong ®iÒu kiÖn ®ãng b»ng tay vµo sù cè, b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian cã thÓ cung cÊp lÖnh c¾t nhanh. Cã thÓ lùa chän liÖu cÊp I>> hay I>/Ip sÏ ®−a ra lÖnh c¾t nhanh, thêi gian trÔ g¸n cho nã bÞ bá qua trong tr−êng hîp nµy. §iÒu kiÖn cÇn lµ lÖnh c¾t ph¶i ®−îc lÆp qua 1 ®Çu vµo nhÞ ph©n cña R¬le. 5.6 B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é gióp ®èi t−îng b¶o vÖ tr¸nh khái bÞ ph¸ huû do qu¸ t¶i g©y ra. Trong 7UT51, cã s½n 2 chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ t¶i, mçi chøc n¨ng cã thÓ ®−îc bËt cho bÊt cø phÝa nµo cña ®èi t−îng b¶o vÖ. Víi 7UT512, mçi chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ t¶i cã thÓ lµm viÖc cho phÝa ®iÖn ¸p hoÆc thÊp cña m¸y biÕn ¸p, hoÆc phÝa ®Çu cùc hay phÝa ®Êu sao cña m¸y ph¸t hoÆc ®éng c¬, hoÆc bÊt cø phÝa nµo cña ®iÓm rÏ nh¸nh cã 2 phÝa. Víi 7UT513, bÊt cø cuén d©y nµo cña m¸y biÕn ¸p 3 cuén d©y, hoÆc bÊt cø phÝa nµo cña ®iÓm rÏ nh¸nh cã 3 phÝa cã thÓ ®−îc chän. NÕu 7UT513 ®−îc sö dông cho m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y, m¸y ph¸t hoÆc ®éng c¬, hoÆc ®iÓm rÏ nh¸nh cã 2 phÝa, b¶o vÖ qu¸ t¶i cã thÓ lµm viÖc cho bÊt cø ®èi t−îng nµo kh¸c, "®èi t−îng ¶o", nÕu muèn. R¬le tÝnh to¸n ®é t¨ng nhiÖt theo ph−¬ng tr×nh sau: 12
 13. 7UT51 V3 h−íng dÉn vËn hµnh dθ 1 1 2 + . = .I dt τ τ víi θ - ®é t¨ng nhiÖt thùc tÕ liªn quan ®é t¨ng nhiÖt cuèi cïng cho dßng lín nhÊt cho phÐp k.IN τ - h»ng sè thêi gian nhiÖt ®é ®Ó ®èt nãng cuén d©y I - dßng thùc tÕ trong cuén d©y (gi¸ trÞ hiÖu dông) qui ®æi theo dßng lín nhÊt cho phÐp cña cuén d©y IMAX = k . IN C¸c ®é t¨ng nhiÖt ®−îc tÝnh to¸n tõ c¸c dßng pha. Cã thÓ lùa chän ®Ó viÖc ®¸nh gi¸ ®é t¨ng nhiÖt thùc hiÖn víi pha cã ®é t¨ng nhiÖt cao nhÊt, hoÆc gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c ®é t¨ng nhiÖt, hoÆc ®é t¨ng nhiÖt g©y ra bëi pha cã dßng lín nhÊt. Khi ®é t¨ng nhiÖt ®¹t ng−ìng ®Æt ®Çu tiªn, mét tÝn hiÖu c¶nh b¸o ®−îc ®−a ra, ®Ó cã thÓ sím gi¶m t¶i. NÕu ng−ìng nhiÖt ®é thø 2 ®−îc ®¹t tíi, ®èi t−îng b¶o vÖ cã thÓ bÞ c¾t ra khái hÖ thèng. Cã thªm mét cÊp c¶nh b¸o qu¸ dßng. IMAX = k . IN Víi b¶o vÖ qu¸ t¶i, IN lµ dßng ®Þnh møc cña phÝa ®−îc b¶o vÖ. Víi c¸c m¸y biÕn ¸p lùc, IN lµ dßng ®Þnh møc cña cuén d©y ®−îc b¶o vÖ; víi m¸y ph¸t hoÆc ®éng c¬, IN lµ dßng ®Þnh møc cña thiÕt bÞ; víi ®iÓm rÏ nh¸nh, IN lµ dßng ®Þnh møc cña nh¸nh ®ã. Cïng víi gi¸ trÞ k, h»ng sè thêi gian τ còng nh− ®é t¨ng nhiÖt b¸o tÝn hiÖu θwarn ph¶i ®−îc ®−a vµo R¬le. 5.7 B¶o vÖ dßng ch¹m vá (tuú chän víi 7UT513) B¶o vÖ dßng ch¹m vá cã nhiÖm vô ph¸t hiÖn dßng rß víi ®Êt - c¶ khi cã ®iÖn trë lín - gi÷a pha vµ khung cña m¸y biÕn ¸p. Vá m¸y m¸y biÕn ¸p ph¶i ®−îc c¸ch li víi ®Êt (h×nh 4.31). D©y dÉn nèi tõ vá xuèng ®Êt vµ dßng ch¶y qua d©y dÉn nµy ®−îc cÊp cho mét ®Çu vµo dßng ®iÖn cña R¬le. Khi cã dßng rß vá, dßng sù cè (dßng rß vá) sÏ ch¶y qua d©y dÉn xuèng ®Êt. Dßng ch¹m vá ®−îc ph¸t hiÖn b»ng chøc n¨ng b¶o vÖ dßng ch¹m vá gièng nh− b¶o vÖ qu¸ dßng; lÖnh c¾t ngay hoÆc cã thêi gian ®−îc ®−a ra ®Ó c¾t tÊt c¶ c¸c phÝa cña m¸y biÕn ¸p. Cã thÓ lùa chän ®Ó b¶o vÖ dßng ch¹m vá ®¸nh gi¸ sãng c¬ b¶n cña dßng rß hoÆc gi¸ trÞ hiÖu dông thùc cña nã. R¬le kiÓu 7UT513*-***2* cung cÊp mét ®Çu vµo dßng ®iÖn cã ®é nhËy cao cho b¶o vÖ dßng ch¹m vá, cho phÐp ®Æt trong d¶i tõ 10 mA ®Õn 1000 mA. Còng cã thÓ nèi dßng ch¹m vá víi ®Çu vµo dßng ®iÖn tiªu chuÈn cña R¬le; trong tr−êng hîp nµy d¶i ®Æt lµ 0,1 ®Õn 10 lÇn dßng ®Þnh møc cña R¬le. 13
 14. 7UT51 V3 h−íng dÉn vËn hµnh B¶o vÖ dßng ch¹m vá (nguyªn lý) 14
 15. 7UT51 V3 h−íng dÉn vËn hµnh 6. h−íng dÉn vËn hµnh ViÖc ®Æt, vËn hµnh vµ xem xÐt c¸c hÖ thèng b¶o vÖ sè cã thÓ ®−îc thùc hiÖn qua bµn phÝm mµng tÝch hîp vµ mµn chØ thÞ ë mÆt tr−íc. TÊt c¶ c¸c th«ng sè vËn hµnh cÇn thiÕt cã thÓ ®−a vµo vµ tÊt c¶ c¸c th«ng tin ®−îc ®äc ra tõ ®©y. Ngoµi ra, viÖc giao tiÕp còng cã thÓ thùc hiÖn qua gi¾c giao tiÕp víi mét m¸y tÝnh c¸ nh©n. 6.1 Bµn phÝm mµng vµ b¶ng chØ thÞ Bµn phÝm mµng vµ b¶ng chØ thÞ ®−îc ®Æt bªn ngoµi t−¬ng tù nh− mét chiÕc m¸y tÝnh bá tói. H×nh d−íi ®©y minh häa mÆt tr−íc cña r¬le. C¸c phÝm sè dïng ®Ó ®−a vµo c¸c con sè: 15
 16. 7UT51 V3 h−íng dÉn vËn hµnh 0 ®Õn 0 C¸c sè tõ 0 ®Õn 9 ®Ó ®−a vµo c¸c con sè DÊu chÊm thËp ∞ Ký hiÖu kh«ng x¸c ®Þnh C¸c phÝm Yes/No cho c¸c th«ng sè v¨n b¶n: +/- §æi dÊu (®−a vµo c¸c sè ©m) J/Y PhÝm Yes: x¸c nhËn c©u hái cña mµn chØ thÞ PhÝm No: tõ chèi c©u hái cña mµn chØ thÞ hoÆc kh«ng N C¸c phÝm ®Ó lËt qua c¸c trang mµn h×nh: ®æi chÊp nhËn thay ↑ LËt vÒ phÝa tr−íc: ®Þa chØ tiÕp theo ®−îc hiÓn thÞ ↓ LËt vÒ phÝa sau: ®Þa chØ tr−íc ®ã ®−îc hiÓn thÞ LËt khèi vÒ phÝa tr−íc: phÇn ®Çu cña khèi ®Þa chØ ⇑ tiÕp theo ®−îc hiÓn thÞ LËt khèi vÒ phÝa sau: phÇn ®Çu cña khèi ®Þa chØ ⇓ tr−íc ®ã ®−îc hiÓn thÞ PhÝm x¸c nhËn: PhÝm ®−a vµo hoÆc x¸c nhËn: mçi lÇn ®−a vµo sè E hoÆc thay ®æi qua c¸c phÝm Yes/No ph¶i ®−îc x¸c nhËn b»ng phÝm enter; chØ ®Õn lóc ®ã thiÕt bÞ míi chÊp nhËn thay ®æi. PhÝm enter còng cã thÓ ®Ó chÊp nhËn vµ gi¶i trõ lêi nh¾c sù cè trªn mµn chØ thÞ; 16
 17. 7UT51 V3 h−íng dÉn vËn hµnh C¸c phÝm ®Æc biÖt vµ ®iÒu khiÓn: Tõ khãa: chèng l¹i viÖc truy nhËp tr¸i phÐp tíi c¸c CW ch−¬ng tr×nh chØnh ®Þnh (kh«ng cÇn thiÕt khi gäi ra c¸c tÝn hiÖu vµ lêi th«ng b¸o) R Xãa phÝa sau c¸c ®−a vµo kh«ng ®óng F PhÝm chøc n¨ng; ®−îc gi¶i thÝch khi sö dông §Þa chØ trùc tiÕp: nÕu ®· biÕt ®Þa chØ, phÝm nµy cho DA phÐp gäi ra trùc tiÕp ®Þa chØ Th«ng b¸o/tÝn hiÖu: ®iÒu tra c¸c tÝn hiÖu sù cè vµ c¸c M/S sè liÖu vËn hµnh Mét mµn chØ thÞ tinh thÓ láng gåm 2 dßng, mçi dßng gåm 16 kÝ tù, ®−a ra c¸c th«ng tin. Mçi kÝ tù gåm cã mét ma trËn ®iÓm 5 × 8. C¸c con sè, ch÷ c¸i vµ 1 sè kÝ hiÖu ®Æc biÖt cã thÓ ®−îc hiÓn thÞ. Trong khi giao tiÕp, dßng trªn ®−a ra mét sè gåm 4 ch÷ sè, tiÕp theo lµ thanh trá. Con sè nµy thÓ hiÖn ®Þa chØ ®Æt. Hai sè ®Çu tiªn thÓ hiÖn ®Þa chØ cña khèi, tiÕp sau lµ hai con sè nèi tiÕp. Trong c¸c kiÓu r¬le cã ph−¬ng tiÖn ®Ó thay ®æi th«ng sè, nhËn d¹ng cña bé th«ng sè ®−îc ®−a ra tr−íc ®Þa chØ ®Æt.Bµn phÝm bao gåm 28 phÝm víi c¸c con sè, c¸c phÝm ®iÒu khiÓn Yes/No. ý nghÜa cña c¸c phÝm ®−îc gi¶i thÝch chi tiÕt trong phÇn trªn Ba phÝm ↑; ⇑; RESET cã phÇn kh¸c víi c¸c phÝm cßn l¹i, cã thÓ sö dông khi n¾p tr−íc cña r¬le ®ãng. C¸c phÝm mòi tªn cã chøc n¨ng gièng nh− c¸c kÝ hiÖu cña chóng vµ cã thÓ lËt trang vÒ phÝa tr−íc. V× vËy tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ ®Æt vµ sè liÖu sù kiÖn cã thÓ hiÓn thÞ trong khi n¾p tr−íc ®ãng. H¬n n÷a, c¸c chØ thÞ LED ®−îc l−u cã thÓ xãa b»ng phÝm RESET mµ kh«ng cÇn më n¾p. Trong lóc gi¶i trõ, tÊt c¶ c¸c LED ë mÆt tr−íc sÏ s¸ng ®ång thêi kiÓm tra c¸c LED. Ngoµi ra, b»ng viÖc gi¶i trõ, c¸c chØ thÞ sù kiÖn (sù cè) trªn mµn chØ thÞ cña thiÕt bÞ ®−îc chÊp nhËn; mµn h×nh khi ®ã, ®−a ra c¸c gi¸ trÞ vËn hµnh cña tr¹ng th¸i tÜnh. Mµn chØ thÞ tíi chÕ ®é lµm viÖc ngay khi mét trong c¸c phÝm DA, M/S, CW hoÆc ⇑ ®−îc nhÊn. 17
 18. 7UT51 V3 h−íng dÉn vËn hµnh 6.2 §Æt c¸c th«ng sè chøc n¨ng ViÖc ®Æt c¸c th«ng sè chøc n¨ng ®ßi hái ph¶i ®−a vµo tõ khãa. Kh«ng ®−a vµo tõ khãa, c¸c th«ng sè chØ cã thÓ ®äc mµ kh«ng thÓ thay ®æi. NÕu tõ khãa ®−îc chÊp nhËn, viÖc ®Æt th«ng sè cã thÓ b¾t ®Çu. Trong c¸c phÇn sau, mçi ®Þa chØ ®Òu ®−îc minh häa vµ gi¶i thÝch. Cã 3 d¹ng hiÓn thÞ - C¸c ®Þa chØ kh«ng ®ßi hái ng−êi vËn hµnh ®−a vµo §Þa chØ ®−îc nhËn diÖn b»ng sè khèi tiÕp theo lµ c¸c sè 00 (vÝ dô 1100 cho khèi 11). PhÇn ®Çu khèi hiÓn thÞ ®o¹n v¨n b¶n. B»ng c¸c phÝm ⇑ hoÆc ⇓ ®Ó tíi khèi ®Þa chØ tiÕp theohoÆc tr−íc ®ã. Dïng c¸c phÝm↑ hoÆc ↓ ®Þa chØ ®Çu tiªn hoÆc cuèi cïng trong khèi cã thÓ chän vµ chuyÓn. - C¸c ®Þa chØ ®ßi hái ®−a vµo sè Mµn chØ thÞ ®−a ra ®Þa chØ 4 sè, khèi vµ sè tiÕp theo (vÝ dô 1102: khèi 11, sè tiÕp theo 2). §»ng sau thanh trá lµ ý nghÜa cña th«ng sè, trªn dßng thø hai lµ gi¸ trÞ cña th«ng sè. Mét gi¸ trÞ ®· ®−îc ®Æt tr−íc khi r¬le xuÊt x−ëng. NÕu gi¸ trÞ nµy ®−îc gi÷ l¹i, kh«ng cÇn ®−a vµo gi¸ trÞ kh¸c. Ta cã thÓ lËt trang tr−íc hoÆc trang sau trong khèi hoÆc tíi khèi tiÕp theo (hoÆc tr−íc ®ã). NÕu cÇn thay ®æi gi¸ trÞ ,gi¸ trÞ cã thÓ ghi ®Ì b»ng c¸c phÝm sè, dÊu chÊm thËp ph©n vµ/hoÆc ®æi dÊu +/- hoÆc dÊu kh«ng x¸c ®Þnh. - C¸c ®Þa chØ ®ßi hái ®−a vµo ®o¹n v¨n b¶n Mµn chØ thÞ ®−a ra ®Þa chØ 4 sè, vÝ dô 1201, nghÜa lµ khèi 12, sè nèi tiÕp theo lµ 1. PhÝa sau thanh trá lµ ý nghÜa cña th«ng sè, trªn dßng thø hai, ®o¹n v¨n b¶n m« t¶ øng dông. Khi ®−îc göi ®i, ®o¹n b¨n b¶n ®· ®−îc ®Æt tr−íc. Trong c¸c phÇn sau, ®o¹n b¨n b¶n nµy sÏ ®−îc chØ ra. NÕu nã ®−îc gi÷ l¹i, kh«ng cÇn thiÕt ®−a vµo g× kh¸c. ta cã thÓ lËt trang vÒ phÝa tr−íc hoÆc trë l¹i trong khèi hoÆc tíi khèi kh¸c (hoÆc tíi khèi tr−íc ®ã). NÕu biÕt ®Þa chØ cña th«ng sè, ta cã thÓ tíi th¼ng ®Þa chØ. §iÒu nµy ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch nhÊn phÝm DA tiÕp ®ã ®−a vµo ®ia chØ sè 4 vµ nhÊn phÝm E. Sau khi tíi ®−îc ®Þa chØ, lËt trang b»ng c¸c phÝm⇑ ⇓ hoÆc ↑ ↓. NÕu ta ra khái d¶i ®Æt cña c¸c khèi th«ng sè chøc n¨ng (c¸c khèi ®Þa chØ 10 ®Õn 39) b»ng c¸c phÝm ⇑ ⇓ mµn chØ thÞ ®−a ra c©u hái ”END OF CODEWORD OPERATION?”(kÕt thóc lµm viÖc víi tõ khãa). NhÊn phÝm N ®Ó tiÕp tôc ®Æt th«ng sè. Thay vµo ®ã, nÕu ta nhÊn phÝm J/Y mét c©u hái kh¸c ®−îc ®−a ra: ”SAVE NEW SETTING ?”. X¸c nhËn víi phÝm J/Y hoÆc tõ chèi víi phÝm N, nh− trªn. Sau khi hoµn thµnh viÖc ®Æt c¸c th«ng sè c¸c th«ng sè ®−îc thay ®æi, cho ®Õn lóc nµy chØ ®−îc cÊt trong bé nhí kh¶ biÕn, ®−îc l−u l¹i vÜnh viÔn trong EEPROM. Mµn chØ thÞ x¸c nhËn ”NEW SETTING SAVED” (c¸c chØnh ®Þnh míi ®· ®−îc l−u). Sau khi nhÊn phÝm M/S vµ tiÕp theo gi¶i trõ ®Ìn, chØ thÞ cña tr¹ng th¸i tÜnh xuÊt hiÖn trªn mµn chØ thÞ. 18
 19. 7UT51 V3 h−íng dÉn vËn hµnh 6.3 C¸c bé th«ng sè lùa chän Cã tíi 4 bé th«ng sè cã thÓ lùa chän cho c¸c th«ng chøc n¨ng, c¸c ®Þa chØ trªn 1000 vµ d−íi 4000. C¸c bé th«ng sè cã thÓ chuyÓn ®æi trong khi vËn hµnh, sö dông b¶ng ®iÒu khiÓn t¹i chç hoÆc th«ng qua giao tiÕp vËn hµnh b»ng mét m¸y tÝnh c¸ nh©n, hoÆc tõ xa sö dông c¸c ®Çu vµo nhÞ ph©n . NÕu c¸ch nµy kh«ng ®−îc dïng, c¸c th«ng sè ®−îc dïng theo bé th«ng sè chän tr−íc. PhÇn cßn l¹i cña môc nµy kh«ng quan träng. MÆt kh¸c, th«ng sè thay ®æi (change- over) (th«ng sè cã kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnh tíi c¸c th«ng sè kh¸c) ph¶i ®−îc cÊu h×nh lµ EXIST trong ®Þa chØ 7885. Bé th«ng sè ®Çu tiªn ®−îc hiÓu lµ bé A, c¸c bé kh¸c lµ B, C vµ D. C¸c bé th«ng sè nµy ®−îc ®Æt c¹nh nhau. §Ó thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi, ®Çu tiªn ®Æt tÊt c¶ c¸c th«ng sè cña bé th«ng sè A vÒ tr¹ng th¸i b×nh th−êng. TiÕp ®ã chuyÓn ®Õn bé th«ng sè B - §Çu tiªn hoµn thµnh thñ tôc ®Æt th«ng sè cho bé A . - NhÊn tæ hîp phÝm F 2, nhÊn phÝm chøc n¨ng F vµ tiÕp sau lµ phÝm sè 2. TÊt c¶ c¸c th«ng sè ®−a vµo tiÕp theo khi ®ã lµ cho bé th«ng sè B. TÊt c¶ c¸c bé th«ng sè cã thÓ ®−îc truy nhËp b»ng mét c¸ch t−¬ng tù: + PhÝm tæ hîp F 1: Truy nhËp tíi bé th«ng sè A + PhÝm tæ hîp F 2: Truy nhËp tíi bé th«ng sè B + PhÝm tæ hîp F 3: Truy nhËp tíi bé th«ng sè C + PhÝm tæ hîp F 4: Truy nhËp tíi bé th«ng sè D §−a vµo l¹i tõ khãa cÇn thiÕt cho viÖc ®Æt bé th«ng sè míi ®−îc chän. Kh«ng ®−a vµo tõ khãa, c¸c chØnh ®Þnh chØ cã thÓ ®äc kh«ng thÓ thay ®æi. V× chØ cã mét vµi th«ng sè sÏ kh¸c nhau trong phÇn lín c¸c øng dông, cã thÓ sao chÐp c¸c bé th«ng sè ®· ®−îc l−u tr÷ tr−íc ®ã sang mét bé th«ng sè kh¸c. Ta còng cã thÓ chän c¸c chØnh ®Þnh gèc, c¸c chØnh ®Þnh ®−îc ®Æt tr−íc t¹i nhµ m¸y, cho mét bé th«ng sè ®· ®−îc thay ®æi vµ l−u. §iÒu nµy ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸c sao chÐp ”ORIG. SET” (bé th«ng sè gèc) tíi bé th«ng sè mong muèn. Cuèi cïng, ta cã thÓ x¸c lËp bé th«ng sè lµm viÖc, bé th«ng sè cã hiÖu lùc víi c¸c chøc n¨ng vµ c¸c gi¸ trÞ ng−ìng cña r¬le. Xem chi tiÕt trong phÇn 6.5.4. C¸c bé th«ng sè ®−îc xö lý trong khèi ®Þa chØ 85. C¸ch ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó tíi khèi nµy lµ sö dông phÝm ®Þa chØ trùc tiÕp : - NhÊn phÝm ®Þa chØ trùc tiÕp DA, - §−a vµo ®Þa chØ, vÝ dô 8 5 0 0, - NhÊn phÝm enter - E. PhÇn ®Çu cña khèi xö lý c¸c bé th«ng sè sÏ xuÊt hiÖn. Cã thÓ duyÖt qua c¸c ®Þa chØ b»ng phÝm ↑. 19
 20. 7UT51 V3 môc lôc 6.4 §Æt ngµy vµ giê Thêi gian vµ ngµy th¸ng cã thÓ ®Æt nÕu ®ång hå thêi gian thùc lµm viÖc. ViÖc ®Æt ®−îc thùc hiÖn trong khèi 81, tíi b»ng phÝm ®Þa chØ trùc tiÕp DA 8 1 0 0 E hoÆc lËt trang b»ng c¸c phÝm ⇑ vµ ⇓. §−a vµo tõ khãa ®−îc ®ßi hái khi thay ®æi sè liÖu. Chän c¸c ®Þa chØ riªng biÖt b»ng c¸c phÝm ↑ vµ ↓ nh− chØ dÉn d−íi ®©y. Mçi thay ®æi ph¶i ®−îc x¸c nhËn b»ng phÝm enter - E. Ngµy vµ giê ®−îc ®−a vµo víi c¸c dÊu chÊm nh− lµ c¸c ®iÖn ¸pu ph©n c¸ch, bëi v× bµn phÝm kh«ng cã hai dÊu chÊm (:) hoÆc dÊu g¹ch chÐo (/) (cho ngµy kiÓu Mü). §ång hå ®−îc dïng ®ång bé t¹i thêi ®iÓm khi ta nhÊn phÝm E, sau khi hoµn tÊt viÖc ®−a vµo thêi gian. C¸c ph−¬ng ph¸p sai sè thêi gian (®Þa chØ 8104) cã kh¶ n¨ng ®Æt chÝnh x¸c thêi gian bëi v× sai sè cã thÓ ®−a tÝnh to¸n tr−íc khi ®−a vµo vµ viÖc ®ång bé cña ®ång hå kh«ng phô thuéc vµo thêi ®iÓm khi ta nhÊn phÝm E. 8100 setting PhÇn ®Çu cña khèi”®Æt ®ång hå thêi real time clock gian thùc”. TiÕp tôc víi phÝm ↑. 02.02.1995 HiÓn thÞ ngµy vµ giê thùc tÕ. TiÕp tôc 09:00:18 víi phÝm↑. §−a vµo ngµy míi : 2 sè cho ngµy, 2 8102 date sè cho th¸ng vµ 4 sè cho n¨m; tr×nh tù gièng nh− ®Æt cÊu h×nh trong ®Þa chØ 7003 (phÇn 5.3.2), nh−ng lu«n dïng dÊu chÊm ®Ó ph©n c¸ch: DD.MM.YYYY hoÆc : MM.DD.YYYY. §−a vµo thêi gian míi : giê, phót, 8103 time gi©y mçi ®¹i l−îng dïng hai sè, ph©n c¸ch b»ng dÊu chÊm : HH.MM.SS Dïng sai sè thêi gian, ®ång hå ®−îc 8104 diff.time ®Æt ngang b»ng thêi gian ®−a vµo hoÆc chËm ®i b»ng phÝm +/-. §Þng d¹ng còng gièng nh− viÖc ®Æt thêi gian ë trªn. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản