Hướng dẫn tạo mục lục cho file PDF

Chia sẻ: Zhang Zhang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

1
1.612
lượt xem
381
download

Hướng dẫn tạo mục lục cho file PDF

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi tạo được file dạng đuôi .pdf, quý vị có thắc mắc như thế này không?: Tại sao phần mục lục không hoạt động được giống như trong WORD, nghĩa là nhấn chuột vào đó sẽ nảy đến phần tương ứng? hoặc Làm cách nào tạo ra các bookmark (dấu sách) ở cột bên trái màn hình? Vậy thì tài liệu này là dành cho quý vị rồi đấy! Cùng với những hình ảnh minh hoạ, tin chắc rằng những khúc mắc kia chỉ còn là… ‘chuyện nhỏ!”...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn tạo mục lục cho file PDF

 1. Bieân soaïn höôùng daãn: PHAÏM ÑÖÙC HUY
 2. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf Muïc luïc Muïc luïc Trang Lôøi môû ñaàu 2 Taïo muïc luïc cho file pdf 4 Taïo bookmark cho file pdf 20 Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 2
 3. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf Lôøi môû û ñaàu Lôøi mô ñaàu Sau khi taïo ñöôïc file daïng ñuoâi .pdf, quyù vò coù thaéc maéc nhö theá naøy khoâng?: Taïi sao phaàn muïc luïc khoâng hoaït ñoäng ñöôïc gioáng nhö trong WORD, nghóa laø nhaán chuoät vaøo ñoù seõ naûy ñeán phaàn töông öùng? hoaëc Laøm caùch naøo taïo ra caùc bookmark (daáu saùch) ôû coät beân traùi maøn hình? Vaäy thì taøi lieäu naøy laø daønh cho quyù vò roài ñaáy! Cuøng vôùi nhöõng hình aûnh minh hoaï, tin chaéc raèng nhöõng khuùc maéc kia chæ coøn laø… ‘chuyeän nhoû!” Naøo chuùng ta cuøng baét ñaàu ñi… Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 3
 4. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf Phaàn I. TAÏO MUÏC LUÏC CHO FILE PDF 1. Caøi ñaët caùc phaàn meàm caàn thieát a) Caøi phaàn meàm Adobe Acrobat hoaëc Forxit Reader Vì file coù ñuoâi .pdf laø daïng teäp tin chæ ñöôïc ñöôïc treân caùc phaàn meàm nhö Adobe Acrobat hoaëc Foxit Reader neân tröôùc tieân quyù vò caàn phaûi caøi ñaëc moät trong hai phaàn meàm naøy (taøi lieäu naøy höôùng daãn treân phaàn meàm Forxit Reader). Coù theå caøi baèng ñóa, hoaëc taûi mieãn phí taïi caùc ñòa chæ sau: http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.php http://www.download.com.vn/timkiem/Adobe+Acrobat+Reader/ind ex.aspx http://www.adobe.com Hình 1. Giao di n ph n m m Forxit Reader, m t ph n m m c d ng file pdf và ư c ánh giá là không thua kém gì ph n m m Adobe Acrobat. Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 4
 5. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf b) Caøi ñaët caùc phaàn meàm chuyeån sang file coù daïng ñuoâi .pdf Ñeå taïo ra ñöôïc caùc file daïng ñuoâi .pdf thì phaûi coù phaàn meàm chuyeån ñoåi. Thöôøng laø töø WORD qua PDF. Caùc quyù vò coù theå söû duïng hai phaàn meàm sau: • CuteWriter: taûi mieãn phí veà töø ñòa chæ: http://www.cutepdf.com/ CuteWriter.exe hoaëc http://www.download.com.vn/office+software/office/58 48_cutepdf_writer_2_7.aspx • DoPdf: taûi mieãn phí töø ñòa chæ: http://www.dopdf.com/ Dopdf.exe Sau khi taûi veà quyù vò kích chuoät vaøo bieåu töôïng cuûa phaàn meàm ñeå tieán haønh caøi ñaët. Hình 2. B n hãy c nh n vào nút Next cài t cho n khi k t thúc (Finish) nhé. Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 5
 6. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf Caøi ñaët xong, taïi muïc Printer name (Teân maùy in) ôû cöûa soå Print trong phaàn meàm WORD seõ xuaát hieän maùy in coù teân cuûa phaàn meàm. Maùy in chính laø ñeå in phaàn taøi lieäu quyù vò soaïn treân WORD sang daïng file coù ñuoâi .pdf. Hình 3. Máy in mang tên ph n m m chuy n sang file pdf xu t hi n trong h p Printer Name c a c a s Print trong ph n m m WORD. 2. Caùch chuyeån file Word sang file pdf Ñeå chuyeån file sang daïng pdf (thöïc chaát laø in), quyù vò cöù soaïn thaûo bình thöôøng ôû WORD. Tieáp ñoù, thöïc hieän thao taùc in taøi lieäu ra. Trong hoäp Printer Name (teân maùy in), quyù vò choïn maùy in coù teân cuûa phaàn meàm chuyeån file pdf vaø tieán haønh in. Tröôùc khi in chuyeån, maùy seõ yeâu caàu quyù vò choïn nôi löu file xuaát ra cuõng nhö ñaët teân. Keát thuùc nhaán Save. Sau ñoù nhaán tieáp OK. Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 6
 7. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf Moät soá á löu yù ù Moät so löu y • Khi ñaët teân file ñeå löu khoâng neân ñaët tieáng Vieät coù caû daáu. Nhö vaäy thì phaàn meàm seõ khoâng ñoïc ñöôïc file xuaát ra. • Neân choïn vò trí löu phaûi ngay ngoaøi maøn hình (destop) ñeå ñaûm baûo an toaøn khi môû file. Neáu löu treân oå ñóa laïi caát quaù saâu trong caùc thö muïc seõ daãn ñeán tình traïng phaàn meàm khoâng theå môû ñöôïc file (nhö hình döôùi) hoaëc seõ baùo sai ñöôøng daãn (trong phaàn meàm Acrobat) Tình traïng treân khoâng chæ xaûy ra vôùi file pdf maø coøn vôùi caû caùc teäp neùn (Winrar hoaëc WinZip). Vì theá, khi khoâng môû ñöôïc caùc teäp naøy ñeå môû file neùn beân trong ra thì quyù vò nhôù laø phaûi copy phaàn naøy ra ngoaøi maøn Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 7
 8. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf hình tröôùc. • Trong file pdf xuaát ra, khi môû xem trong phaàn meàm ñoïc chuyeân duïng (Forxit hoaëc Adobe) coù theå seõ xaûy ra tình traïng bò ngöôïc, töùc laø trang ñaàu cuûa phaàn taøi lieäu soaïn trong WORD tröôùc ñoù thì ôû trong file pdf seõ bò ñöa xuoáng cuoái. Ñeå khaùc phuïc tình trang naøy quyù vò choïn cheá ñoä xem ñaûo ngöôïc laïi, baèng caùch: View/Reverse View. Sau khi ñaõ coù ñöôïc moät file pdf hoaøn chænh vaø hoaøn haûo roài, chuùng ta cuøng taïo phaàn muïc luïc cho taøi lieäu nheù. Naøo… 3. Taïo muïc luïc cho file pdf a) Moät soá ñieàu khoâng neân laàm töôûng Haàu heát nhöõng ai duøng phaàn meàm chuyeån töø file word (file soaïnt thaûo) sang file pdf ñeàu nghó raèng taát caû nhöõng phaàn ñöôïc taïo keát noái (link) trong phaàn vaên baûn Word ñeàu seõ coù taùc duïng trong file pdf. Tuy nhieân, hoaøn toaøn khoâng phaûi vaäy, ít nhaát ruùt töø kinh nghieäm cuûa chính toâ. Cuõng vì coù theá neân toâi môùi tình côø phaùt hieän ra caùch taïo muïc luïc naøy ñeå truyeàn ñaït laïi cho quyù vò. Vì caùc phaàn lieân keát ñeán nôi mong muoán maát taùc duïng trong file pdf neân buoäc chuùng ta phaûi taïo lieân keát ngay taïi trang pdf ôû cöûa soå phaàn meàm chuyeân duïng, trong baøi höôùng daãn naøy laø phaàn meàm Forxit Reader nhö ñaõ noùi ôû treân. b) Taïo lieân keát cho caùc phaàn trong Muïc luïc Goïi laø taïo Muïc luïc nhöng thöïc chaát laø taïo keát noái cho töøng phaàn trong muïc luïc ñeán ñích töông öùng. Caàn phaûi noùi ngay raèng keát quaû taïo ñöôïc khaùc so vôùi keát quaû cuûa phaàn taïo Bookmark (daáu saùch), quyù vò khi ñeå chuoät vaøo moät phaàn naøo ñoù trong muïc luïc seõ khoâng thaáy phaàn ñoù ñöôïc gaïch chaân, gioáng nhö trong phaàn Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 8
 9. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf meàm Word hoaëc treân trình duyeät Web thoâng thöôøng. Tuy vaäy, chuùng ta coù theå taïo ra caùc hieäu öùng cho phaàn lieân keát naøy. Caùch taïo nhö sau: Böôùc 1: môû file pdf ra roài tôùi trang chöùa phaàn muïc luïc muoán taïo lieân keát Böôùc 2: vaøo thöïc ñôn Tool/Advanced Editing Tools Hình 4. Th c ơn Tool và hai công c t o k t n i cho vùng ư c ch n trên trang pdf. Trong thöïc ñôn soå doïc tieáp theo, ta quan taâm ñeán 2 löïa choïn laø: • Rectangle Link Tool: coâng cuï choïn vuøng taïo lieân keát hình chöõ nhaät. Coâng duïng cuûa noù gioáng nhö coâng cuï choïn hình kieåu thöù nhaát trong phaàn meàm Paint, laø ñeå veõ choïn phaàn bao quanh hình daïng chöõ nhaät hoaëc vuoâng. Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 9
 10. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf • Quadrilateral Link Tool: coâng cuï choïn vuøng taïo lieân keát kieåu töï do hay töù giaùc, ña giaùc. Böôùc 3: kích chuoät vaøo coâng cuï naøy (neân choïn coâng cuï thöù nhaát) roài veõ moät hình chöõ nhaät truøm leân caâu ñaàu tieân trong phaàn muïc luïc tröôùc (löu yù: coù theå choïn toaøn boä caâu goàm caû phaàn teân phaàn vaø soá trang hoaëc chæ phaàn teân) Hình 5. Dùng công c Rectangle Link Tool v m t hình ch nh t bao quanh vùng c n ch n t o liên k t. Khi veõ song thì cöûa soå Create Link seõ hieän ra: Trong cöûa soå Hình 6. H p tho i Create Link hi n ra Bieân khai báo c liên k t. b các thu c n soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 10 tính cho vi
 11. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf naøy, quyù vò chuù yù ñeán caùc muïc vaø löïa choïn sau: Appearance: thieát ñaët phaàn hình thöùc ( myõ quan) cho phaàn lieân keát. Trong ñoù: + Thickness: ñoä ñaäm, nhaït (hay daøy, moûng) cuûa ñöôøng vieàn neùt veõ. + Border Style: caùc kieåu ñöôøng vieàn. + Highlight: taïo ñieåm nhaán. + Color: maøu cuûa ñöôøng veõ, cuûa phaàn taïo ñieåm nhaán. Destination: thieát ñaët ñích ñeán, ñaây chính laø phaàn quyù vò seõ chæ ra nôi maø sau naøy khi kích chuoät vaøo thì trang hoaëc phaàn noäi dung töông öùng seõ hieän ra. Taïi muïc naøy quyù vò kích chuoät choïn Go to a page view (Tôùi moät trang caàn xem). Coâng vieäc tieáp tuïc cuûa quyù vò laø nhaán vaøo nuùt Next. Sau khi nhaán Next, hoäp thoaïi Go to a page view (Tôùi moät trang caàn xem) xuaát hieän: Hình 7. H p tho i Go to a page view Hoäp thoaïi naøy yeâu caàu quyù vò laøm gì? Chính laø ñeå thieát ñaët ñích ñeán. Raát ñôn giaûn, quyù vò chæ caàn kích vaø giöõ chuoät vaøo con tröôït treân thanh cuoän doïc taïi trang pdf, muoán taïo keát noái cho Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 11
 12. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf phaàn vöøa veõ hình chöõ nhaät tôùi trang naøo thì quyù vò keùo ñeán trang ñaáy môùi döøng chuoät. * Löu yù: quyù vò cöù keùo chuoät thoaûi maùi. Khi ñeán ñöôïc trang ñích, quyù vò nhôù ñöa chuoät ra giöõa trang ñeå chænh cho trang vöøa vaën vôùi cöûa soå, traùnh tình traïng trang coù phaàn ñaàu bò thoøi leân treân hoaëc thay vì döøng laïi ngay ñaàu trang thì laïi thaû thuoät khi keùo ñeán cuoái trang, nghóa laø bò leäch. Nhö vaäy thì keát quaû sau naøy, khi kích chuoät trang ñích hieän ra seõ khoâng ñeïp nhö yù muoán. Keát thuùc nhaán vaøo nuùt Set this position (Ñaët ñích ñeán taïi vò trí naøy) nghóa laø quyù vò chaáp nhaän ñaët phaàn ñích ñeán taïi ñieåm maø quyù vò löïa choïn naøy. Khi hoaøn taát caùc böôùc naøy cöûa soå maøn hình seõ quay trôû laïi nhö ôû hình 5. Vieäc cuoái cuøng laø quyù vò löu laïi phaàn quyù vò vöøa thieát laäp vaø thoaùt khoûi phaàn meàm. Ñeå thöû keát quaû quyù vò môû laïi file pdf ñoù roài kích chuoät vaøo phaàn quyù vò vöøa veõ hình chöõ nhaät ñeå choïn taïo lieân keát. Neáu quyù vò thaáy chuoät thay ñoåi so vôùi tröôùc laø hình moät baøn tay chæ ngoùn troû (bieåu töôïng quen thuoäc khi gaëp vaên baûn taïo lieân keát) thì nghóa laø quyù vò ñaõ thaønh coâng roài ñaáy! Chuùc möøng nheù! Coâng vieäc taïo muïc luïc chæ coù vaäy thoâi quyù vò aï! Tuy thuû coâng nhöng ñôn giaûn phaûi khoâng quyù vò! 4. Chænh söûa phaàn ñaõ taïo lieân keát Khi ñaõ taïo ñöôïc lieân keát cho phaàn mong muoán, thì ñöông nhieân coù luùc quyù vò cuõng thích söûa laïi, coù theå do loãi hoaëc muoán laøm ñeïp theâm cho phaàn hình thöùc lieân keát khi nhaán chuoät vaøo, söûa maøu cho caùc ñöôøng vieàn… Raát ñôn giaûn, quyù vò vaøo laïi thöïc ñôn Tools/Añvance Editing Tool roài choïn laïi coâng cuï tröôùc ñoù quyù vò ñaõ choïn, ôû ñaây laø Rectangle Link Tool. Sau ñoù quyù vò ñöa chuoät leân phaàn muoán Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 12
 13. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf chænh söûa. Khi con troû chuoät bieán thaønh hình muõi teân maøu ñen hoâ laáp laùnh, thì quyù vò nhaán chuoät traùi. Khung veõ goàm caùc hình vuoâng nhoû xung quanh nhö ôû hình 5 laïi xuaát hieän. Quyù vò nhaán tieáp ñuùp chuoät leân khung naøy. Cöûa soå Link Properties xuaát hieän, taïi ñaây cho pheùp quyù vò coù theå khai baùo laïi caùc thuoäc tính cho phaàn lieân keát. Hình 8. C a s Link Properties Trong ñoù: Theû Appearance: quyù vò coù theå xem laïi nhö ñaõ trình baøy ôû treân, chæ xin löu yù, quyù vò coù theå keát hôïp giöõa Border Style vaø Highlight ñeå taïo ra nhöõng kieåu ñieåm nhaán laï maét cho phaàn lieân keát cuûa mình. Noäi dung naøy xin ñöôïc trình baøy trong phaàn tieáp theo. Neáu muoán khoaù taát caû nhöõng phaàn löïa choïn taïi theû naøy laïi, quyù vò kích chuoät vaøo doøng chöõ Lock ôû phía cuoái beân traùi cöûa soå. Baây giôø ta sang theû Actions. Theû Actions (Caùc haønh ñoäng): cho pheùp quyù vò, chænh söûa hay xoaù haønh ñoäng lieân keát maø mình ñaõ taïo ra tröôùc ñoù. Thaäm chí coù theå theâm haønh ñoäng cho vieäc taïo lieân keát. Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 13
 14. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf Hình 9. Th Actions ÔÛ ñaây, haønh ñoäng toâi taïo ra tröôùc ñoù cho phaàn choïn taïo lieân keát laø tôùi moät trang caàn xem (trang soá 2), vì theá trong hoäp Selection Action (Löïa choïn haønh ñoäng) hieän ra doøng chöõ Go to a page view. Caùc haønh ñoäng ñaõ taïo seõ ñöôïc lieät keâ ôû hoäp Actions (Caùc haønh ñoäng) beân döôùi. Ñeå söûa haønh ñoäng naøy, giaû söû thay baèng trang 3, quyù vò kích chuoät vaøo doøng chöõ Go to a page view, doøng chöõ seõ ñöôïc phuû maøu, töïa nhö khi boâi ñen. Sau ñoù quyù vò nhaán vaøo nuùt Edit, nuùt Delete laø ñeå xoaù haønh ñoäng. Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 14
 15. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf Khi nhaán nuùt Edit thì hoäp thoaïi Go to a page view nhö ôû hình 7 laïi hieän ra. Quyù vò laøm thao taùc töông töï nhö ñeà caäp ôû böôùc 3, chæ khaùc laø ta thay ñoåi trang maø thoâi, roài keát thuùc cuõng nhaán vaøo nuùt Set this position. Ngoaøi chænh söûa, quyù vò coù theå theâm haønh ñoäng môùi cho phaàn taïo lieân keát. Phaàn meàm seõ töï ñoäng haønh ñoäng theo ñuùng nhöõng haønh ñoäng maø quyù vò ñaõ theâm vaøo vaø ñöôïc lieät keâ trong hoäp Actions. Ví duï: theâm vaøo haønh ñoäng treân hai haønh ñoäng khaùc laø môû moät trang web vaø veà trang soá 1. Ñeå theâm haønh ñoäng môû moät trang web, quyù vò kích chuoät vaøo nuùt hình muõi teân treân hoäp Select Action roài nhaán vaøo nuùt Add (theâm) beân phaûi hoäp. Tieáp ñoù quyù vò phaûi nhaäp ñòa chæ trang web muoán môû taïi hoäp URL Edition. Keát thuùc nhaán OK. Taïo haønh ñoäng veà trang 1, caùc thao taùc gioáng nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân. Taát caû caùc haønh ñoäng môùi naøy seõ ñöôïc lieät keâ trong hoäp Actions. Môøi quyù vò theo doõi hình phía döôùi. Theo nhö nhöõng gì ñöôïc lieät keâ trong hoäp Action thì sau khi löu nhöõng thay ñoåi laïi vaø thöïc hieän vieäc lieân keát (kích chuoät vaøo phaàn taïo lieân keát) haønh ñoäng ñaàu tieân quùy vò seõ thaáy laø naûy ñeán trang soá 2, sau ñaáy moät trang web coù ñòa chæ nhö ñaõ khai hieän ra, roài laïi töï ñoäng naûy veà trang soá 1. *Löu yù: Sau khi hoaøn taát caùc thay ñoåi cho haønh ñoäng, quyù vò nhaán vaøo nuùt Close ôû cuoái cöûa soå Actions ñeå quay trôû laïi maøn hình chính, nhö hình 5. Coâng vieäc nöõa laø löu laïi, ñoùng cöûa soå phaàn meàm roài laïi môû ra thöû. Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 15
 16. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf Hình 10. Các hành ng thêm m i ho c ch nh s a u ư c li t kê trong h p Actions. 5. nhöõng kieåu ñieåm nhaán laï maét cho phaàn lieân keát Nhö ñaõ noùi ôû treân, vò coù theå keát hôïp giöõa Border Style vaø Highlight ñeå taïo ra nhöõng kieåu ñieåm nhaán laï maét cho phaàn lieân keát cuûa mình. Döôùi ñaây laø moät soá kieåu xin giôùi thieäu ñeán quyù vò: Thickness Border Highlight Color Keát quaû Style 0 Solid Inset Traéng (neùt lieàn) (daïng nuùt) (taïo phaàn lieân keát daïng nuùt, chæ xuaát hieän khi kích chuoät) Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 16
 17. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf 3 Solid Inset Hoàng (taïo phaàn lieân keát daïng nuùt coäng khung vieàn ngoaøi maøu hoàng, khung naøy luoân xuaát hieän) 4 Dashed Invert Da (neùt gaïch (chuyeån cam (taïo phaàn lieân keát coù vieàn ñöùt) maøu) ngoaøi maøu cam, phaàn naøy luoân hieän saün vaø hieäu öùng chuyeån maøu – xanh da trôøi xuaát hieän khi nhaán chuoät vaøo) 4 Underlined Invert Tím (gaïch chaân) (Taïo phaàn lieân keát coù ñöôøng gaïch chaân, luoân hieän saün vaø hieäu öùng chuyeån maøu, xuaát hieän khi kích chuoät vaøo) 4 Solid Outline Tím (bao ngoaøi) (Taïo phaàn lieân keát coù ñöôøng bao ngoaøi, luoân hieän saün treân cöûa soå maøn hình, khi kích chuoät vaøo ñöôøng bao naøy seõ chuyeån thaønh maøu ñen) Vaø coøn nhieàu kieåu khaùc nöõa! * Moät soá löu yù: . Khi keát thuùc caùc chænh söûa, thay ñoåi cho nhöõng haønh ñoäng lieân keát hoaëc cho hình thöùc cuûa phaàn taïo lieân keát, quyù vò nhôù nhaán vaøo nuùt Close treân cöûa soå. Sau ñoù, quyù vò löu laïi, nhaán vaøo nuùt hình ñóa meàm. Coù theå taét phaàn meàm ñi roài môû laïi ñeå duøng thöû Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 17
 18. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf hoaëc nhanh hôn, nhaán vaøo nuùt (fullscreen – xem toaøn maøn hình) treân cöûa soå. . Neáu quyù vò muoán taïo cho phaàn lieân keát cuûa mình chæ coù hình baøn tay ñang maø khoâng duøng hieäu öùng hoaëc ñöôøng vieàn gì khaùc, thì haõy khai baùo trong theû Appearance cuûa cöûa soå Link Properties nhö döôùi ñaây: . Tröôùc khi söû duïng ñöôïc caùc coâng cuï choïn phaàn caàn taïo lieân keát, phaàn meàm xuaát hieän moät hoäp thoaïi nhö ôû döôùi. Hoäp thoaïi haøm yù caùm ôn quyù vò ñaõ söû duïng Forxit Reader cuûa phaàn meàm cuøng moät soá thoâng tin veà coâng cuï maø quyù vò muoán duøng naøy. Quyù vò nhaán nuùt OK. Neáu khoâng muoán hoäp thoaïi naøy xuaát hieän trong laãn sau, moãi khi quyù vò söû duïng nöõa thì nhaán chuoät vaøo doøng chöõ Do not Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 18
 19. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf show this message again (khoâng hieän thoâng ñieäp naøy nöõa) tröôùc khi nhaán OK ñeå keát thuùc. Phaàn taïo Muïc luïc cho file pdf xin keát thuùc ôû ñaây. Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 19
 20. Taïo Muïc luïc vaø Bookmark trong trang pdf Phaàn II. TAÏO BOOKMARK (DAÁU SAÙCH) CHO FILE PDF 1. Giôùi thieäu cöûa soå Bookmarks Bookmark (daáu saùch) thöïc chaát cuõng laø moät daïng muïc luïc nhoû, tieän lôïi cho ngöôøi söû duïng, ngoaøi vieäc coù theå bieát ñöôïc boá cuïc chính cuûa taøi lieäu thì coøn coù theå duøng chuoät kích vaøo ñoù ñeå ñeán ñöôïc vôùi phaàn muoán ñoïc. Trong cöûa soå cuûa phaàn meàm Forxit Reader vaø caû Adobe Acrobat thì caùc bookmark ñöôïc hieån thò trong moät cöûa soå nhoû rieâng bieät (daïng khung) ôû beân traùi maøn hình. Phaàn noäi dung töông öùng cuûa caùc phaàn khi kích chuoät vaøo seõ hieän ra trong khung phía beân phaûi, nhö hình döôùi ñaây: Hình 11. C a s Bookmarks Bieân soaïn: Phaïm Ñöùc Huy 20
Đồng bộ tài khoản