Hướng dẫn tự học Design Explorer 99 SE

Chia sẻ: Tran Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
190
lượt xem
108
download

Hướng dẫn tự học Design Explorer 99 SE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch in điện tử (thường gọi tắt là mạch in) là một tấm nhựa tổng hợp chịu nhiệt mà trên đó các linh kiện được hàn và kết nối với các đường mạch điện. Với các mạch điện đơn giản, chẳng hạn chỉ bao gồm một hai tụ điện và điện trở, ta hoàn toàn có thể tự xắp xếp linh kiện và vẽ đường dây nối giữa chúng một cách dễ dàng. Tuy nhiên khi mạch điện có vài chục linh kiện, số chân nối lên đến hàng trăm thì việc vẽ bằng tay không hề đơn giản. Do...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn tự học Design Explorer 99 SE

 1. Hướng dẫn tự học Design Explorer 99 SE
 2. TUTORIAL-noisepic@gmail.com L im u: V i kinh nghi m c a mình t h c PROTEL qu là khó,noisepic ã t h c m y l n r i nh ng v n không thành công ,noisepic ã nhi u l n lên m ng lên các di n àn nh ng tìm mãi không th y ai vi t tutorial v PROTEL..Nói chung v không khó nh ng không ai b o thì c c khó luôn!Ch c n 30 phút ch b o là các b n có th v ngon lành.Khi ã bi t v th nào c ng l m b m….sao h i tr c mình ngu th nhì!!! noisepic s chèn hình nh minh h a giúp cho các b n d h c Do ki n th c c a noisepic c ng ch là kinh nghi m,h c c a ng i này m t chút ng i kia m t chút nên..mang tính PRO không cao có th r t nhi u thi u sót mong các b n thông c m! Noisepic t ng tutorial t i t t c newbie c a www.dientuvietnam.net và www.picvietnam.com ! B t u nhé! Ph n 1: V s nguyên lý Khi ch y Protel xu t hi n màn hình Protel h tr 2 cách v m ch in - V tr c ti p file *.pcb
 3. - V s nguyên lý *.sch sau ó chuy n sang s m ch in Tôi s h ng d n các b n v theo cách 2. t o DESIGN m i các b n vào File/new Tên File Th m c l u File c s d li u có d ng *.ddb và v i m i thi t k các b n nên cho nó m t th m!c l u riêng. Nháy OK
 4. Ti p ó các b n s th y xu t hi n màn hình tr"ng. t o m t file s nguyên lý nháy chu t ph i Ch n new
 5. Các b n ch n Schematic document( N u các mu"n t o file m ch in ngay thì có th ch n PCB document). M t file Sheet.chm xu t hi n,nhi m v! c a b n là t tên cho file này. Nháy kép vào file sheet.chm vào màn hình so n th o.
 6. Các phím t t Page Up/ Page down các b n phóng to hay thu nh# màn hình so n th o. Trong hình vuông màu # có 2 TAB Explorer : Qu n lý các file *.ddb Browschematic : Giúp b n l y các linh ki n trong th vi n ra..
 7. Nút Add/Remove giúp b n l y th vi n.Vì các linh ki n c $nh ngh%a trong th vi n b i các hãng s n xu t.2 th vi n c b n mà b n không th b# qua là Miscellaneous Devices:Ch a nh ng linh ki n r i r c nh i n tr ,t! i n,LED,Công t c…. Protel Dos Chematic: Ch a nh ng linh ki n th ng s& d!ng nh K TT,B m,IC 'n áp… Nháy vào Add/Remove
 8. Mu"n l y thêm th vi n c a hãng nào thì nháy vào th vi n c a hãng ó.Ví d! b n mu"n v PIC hãy nháy vào Microchip.Lib Gi s& b n ph i v s nguyên lý sau:
 9. - B n lôi nh ng thanh công c! c n thi t ra
 10. Vi c u tiên là các b n lôi h t linh ki n lên s nguyên lý. Lôi PIC ra tr c: Gi s& b n l y nh m linh ki n thì hãy xóa nó b(ng cách chon Edit+ Delete sau ó nháy vào linh ki n mà mu"n xóa.Ho c có th dùng phím t t E+D L y th ch anh - sau khi t PIC xu"ng s nháy trái chu t/ ho c ESC gi thoát chu t.(release)
 11. Trong th vi n Miscellaneous vi t ch Crystal ..s tìm th y.Trong tr ng h p b n không bi t nó có linh ki n nào ó trong th vi n hay không.B n gõ phím * trong ô Filter..nó s hi n t t c các linh ki n Trong th vi n ó. - L y t! không phân c c: Nháy kép vào CAP và b n di chuy n t! n v$ trí mong mu"n.Th chu t trái t i v$ trí b n mu"n t.Và làm ti p v i t! th 2… quay t! các b n (c ng nh linh ki n khác).Các b n nháy chu t trái vào t! và n phím Space(Thanh dài nh t trên màn hình hi hi..) SPACE bao nhiêu l n ng v i b y nhiêu quay b y nhiêu l n L y i n tr :
 12. bi t hình d ng tr th nào hay linh ki n b t kì.Các b n nháy vào phim Browse D$ch con tr# qua tên linh ki n các b n có th th y hình dáng nó th nào bên c&a s' Preview - L y ngu n và t. Vào toolbar lôi Power Object ho c n phím P+O.
 13. B n ph i l y thêm i n tr là LED n a ..trong th vi n Miscellaneous gõ t) Led s có led.. M t i u c n chú ý là PIC còn chân t chân ,ngu n c ng nh các linh ki n khác ta ph i nó VISIBLE .Ch m c $nh c a nó là n(hidden)/Nháy kép vào PIC Có các m!c ch n sau: Lib Ref : tên linh ki n trong th vi n Foot Print: Chân c m trên m ch in PCB Designator: Là kí hi u c tr ng c a linh ki n trên s , phân bi t nó v i các lo i linh ki n khác. Và phân bi t nó v i các linh ki n khác cùng lo i Ví d! T! s c ánh các s" : C1,C2,C3,C4.. i "t D1,D2,D3,D4… Part type: T m d$ch là tên linh ki n, b n có th s&a tên cho nó.Ví d! tr 10K thì b n gõ 10k vào..nói chung nó làm cho s nguyên lý c a ta rõ ràng h n. Sheet path:???? Noisepic ch a th y dùng gì trong các s n gi n noisepic v c .Các b n tìm hi u r i nói cho noisepic nhé!
 14. Part: là ph n linh ki n trong linh ki n l n..th này cho d hi u nhé: Ví d! m t con IC h 74XX có 4 con NAND bên trong.Nh ng linh ki n r i r c cu ta ch có t)ng con NAND m t.Khi thi t k ta c n g p 4 con NAND l i v i nhau mua con 74XX l p vào m ch.Ta c n ch ra 1 con NAND trong s nguyên lý là ph n th m y trong 74XX. S th y xu t hi n chân ngu n và chân t.Nh ng chân ngu n nó l i âm vào con Th ch anh.Ta c n ph i di chuy n chân ngu n ra ch khác.S& d!ng tính ch t Edit linh ki n - Các b n vào th vi n ch a linh ki n,tr# vào linh ki n ó và nhìn th y ch edit.Trong tr ng h p không nhìn th y các b n b# h t các toolbar i.
 15. Xu t hi n màn hình so n th o linh ki n Nháy chu t trái vào chân 14 kéo xu"ng g n chân 5. Ch n update schematics r i quay l i màn hình so n th o sheet.sch
 16. Khi ã hoàn thành các b n còn th y các linh ki n ch a c ánh s" rõ ràng: C?,U?,D?... ánh s" các b n ch n Tool/annotate Các b n ch n Reset Designator reset Designator cho linh ki n. ánh th t t) nh# n l n
 17. Sau ó l i vào Tool/Annotate m t l n n a và ánh s"
 18. L n này ch n All part ánh s" th t cho t t c các linh ki n c a b n. m t file *. REPS thông báo k t qu cho b n Bây gi th c hi n n"i dây…nháy vào nút trên thanh công c! ho c phím t t P+W Các b n chú ý là dây n"i c v i linh ki n khi xu t hi n i m n"i JUNCTION
 19. Các b n chú ý là ch có 3 dây tr lên n"i v i nhau thì m i có k t n"i JUNCTION nh th này là sai B n ph i xóa cái JUNCTION này i..b(ng cách E+D r i nháy vào JUNTION ó!
 20. Các b n ã v xong s nguyên lý bây gi ph i ki m tra xem các k t n"i v*t lý ã 'n ch a? Ch nào ch a n"i không? Các b n vào Tool/ERC hi n lên c&a s' cho các b n ch n thông th ng noisepic toàn OK S có ch sai Do có chân s" 3 tr ng thái FLOAT(l l&ng)..ch c là nhà s n xu t b t ph i n"i chân này. kh c ph!c các b n ch n No ERC Ho c phím t t trên thanh công c!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản