intTypePromotion=1

Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh (5 chương)

Chia sẻ: Hoàng Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
73
lượt xem
22
download

Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh (5 chương)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh sau đây gồm 5 chương, cung cấp cho bạn đọc các vấn đề như: Giới thiệu chung bộ CPM1 Training Kit, cấu trúc cơ bản của PLC, lập trình bằng Programming Console,  lập trình bằng sơ đồ bậc thang Ladder Diagram, các lệnh phổ biến khác trong lập trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn tự học PLC CPM1 qua hình ảnh (5 chương)

 1. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 1: Giíi thiÖu chung bé CPM1 Training Kit ! Bé CPM1 dµnh cho viÖc ®µo t¹o thö nghiÖm - CPM1 Training Kit 1.1 Bé CPM1 chuÈn (Bé h−íng dÉn tù häc CPM1 trong phßng thÝ nghiÖm) Lµ bé PLC cã thªm c¸c kho¸ chuyÓn m¹ch m« pháng ®Çu vµo vµ c¸c ®Ìn hiÓn thÞ ®Çu ra, cã khung g¸ vµ kÌm theo s¸ch h−íng dÉn vµ phÇn mÒm 1.2 Bé CPM1 thu gän (Bé h−íng dÉn tù häc CPM1 x¸ch tay - CPM1 Laptop Training Kit) Còng cã thªm c¸c c«ng t¾c ®Çu vµo nh− trªn nh−ng bé PLC nhá gän h¬n, kh«ng cã khung g¸, ®Ìn chØ thÞ ®Çu ra lµ ®Ìn n»m chØ thÞ cña PLC. M«®en PLC dïng cho bé thö nghiÖm lµ lo¹i CPM1-20CDR-A cã 20 ®Çu vµo ra, trong ®ã 12 ®Çu vµo 24V mét chiÒu, vµ 8 ®Çu ra tiÕp ®iÓm r¬le. [1 ]
 2. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 1: Giíi thiÖu chung bé CPM1 Training Kit ! C¸c model trong hä CPM 1 ☞ CPM1-10CDR- ❷ ❸ ❶ ❺ ❿ ❽ 12 11 ❾ ❼ ❹ ❻ ☞ CPM1-20CDR- ☞ CPM1-30CDR- [2 ]
 3. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 2: CÊu tróc c¬ b¶n cña PLC ! CÊu tróc c¬ b¶n cña bé ®iÒu khiÓn logic lËp tr×nh PLC (Programmable Logic Controller) 2.1 C¸c hÖ ®Õm (Number System) " HÖ nhÞ ph©n (hÖ 2) (Binary) " HÖ thËp ph©n (hÖ 10) (Decimal) " HÖ thËp lôc (hay hÖ hexa - hÖ 16) (Hexadecimal) 1. HÖ nhÞ ph©n (hay hÖ 2 - Binary (BIN)) Lµ hÖ ®Õm trong ®ã chØ sö dông 2 con sè lµ 0 vµ 1 (gäi lµ bit) ®Ó biÓu diÔn tÊt c¶ c¸c con sè vµ ®¹i l−îng. TÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ bªn trong PLC ®Òu ë d¹ng nhÞ ph©n 2. HÖ thËp ph©n (hay hÖ 10 - Decimal (DEC)) Lµ hÖ ®Õm th«ng th−êng vµ sö dông 10 ch÷ sè lµ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ®Ó biÓu diÔn c¸c con sè. HÖ thËp ph©n cßn kÕt hîp víi hÖ nhÞ ph©n ®Ó cã c¸ch biÓu diÔn gäi lµ BCD (Binary-Coded Decimal) 3. HÖ 16 (hay hÖ 16 - Hexadecimal-HEX)) Lµ hÖ ®Õm sö dông 16 ký sè lµ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F (trong ®ã cã 10 ch÷ sè tõ 0-9, c¸c ch÷ sè tõ 11 ®Õn 15 ®−îc biÓu diÔn b»ng c¸c ký tù tõ A-F) ! C¸ch biÓu diÔn c¸c ®¹i l−îng bªn trong PLC Khi biÓu diÔn c¸c con sè theo c¸c hÖ ®Õm kh¸c nhau, ®Ó ph©n biÖt ng−êi ta th−êng thªm c¸c ch÷ BIN (hoÆc sè 2 ), BCD hay HEX (hoÆc h) vµo c¸c con sè HEX BCD BiÓu diÔn b»ng sè nhÞ ph©n 4 ch÷ sè 23 = 8 22 = 4 21 = 2 20 = 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 3 3 0 0 1 1 4 4 0 1 0 0 5 5 0 1 0 1 6 6 0 1 1 0 7 7 0 1 1 1 8 8 1 0 0 0 9 9 1 0 0 1 A - 1 0 1 0 B - 1 0 1 1 C - 1 1 0 0 D - 1 1 0 1 E - 1 1 1 0 F - 1 1 1 1 3
 4. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 2: CÊu tróc c¬ b¶n cña PLC VÝ dô Sè 2F61 trong hÖ Hexa sÏ ®−îc biÓu diÔn nh− sau trong PLC 2 F 6 1 0010 1111 0110 0001 2.2 CÊu tróc c¬ b¶n cña PLC OMRON INPUT DEVICES OUTPUT DEVICES Input area CPU Output area Memory area Power Supply PLC gåm cã 4 thµnh phÇn c¬ b¶n sau: 1. Input Area : C¸c tÝ n hiÖu nhËn vµo tõ c¸c thiÕt bÞ ®Çu vµo bªn ngoµi (Input Devices) sÏ ®−îc l−u trong vïng nhí nµy 2. Output Area : C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn ®Çu ra sÏ ®−îc l−u t¹m trong vïng nhí nµy. C¸c m¹ch ®iÖn tö trong PLC sÏ xö lý lÖnh vµ ®−a ra tÝ n hiÖu ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ ngoµi (Output Devices) 3. Bé xö lý trung t©m (CPU) lµ n¬i xö lý mäi ho¹t ®éng cña PLC, bao gåm viÖc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh 4. Bé nhí (Memory) lµ n¬i l−u ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn vµ c¸c tr¹ng th¸i nhí trung gian trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn # M¹ch ®Çu vµo (Input Unit) Lµ c¸c m¹ch ®iÖn tö lµm nhiÖm vô phèi ghÐp chuyÓn ®æi gi÷a tÝ n hiÖu ®iÖn ®Çu vµo (Input) vµ tÝ n hiÖu sè sö dông bªn trong PLC. KÕt qu¶ cña viÖc xö lý sÏ ®−îc l−u ë vïng nhí Input Area. M¹ch ®Çu vµo ®−îc c¸ch ly vÒ ®iÖn víi c¸c m¹ch trong cña PLC nhê c¸c ®ièt quang. Bëi vËy, h− háng m¹ch ®Çu vµo sÏ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng cña CPU. Bé PLC ®µo t¹o thö nghiÖm cã ®iÖn ¸p ®Çu vµo lµ 24V mét chiÒu. 4
 5. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 2: CÊu tróc c¬ b¶n cña PLC # M¹ch ®Çu ra (Output Unit) M¹ch ®iÖn tö ®Çu ra sÏ biÕn ®æi c¸c lÖnh møc logic bªn trong PLC (trong vïng nhí Output Area) thµnh c¸c tÝ n hiÖu ®iÒu khiÓn nh− ®ãng më r¬le. Bé training kit cã m¹ch ®Çu ra bao gåm 8 tiÕp ®iÓm r¬le, chÞ u ®−îc dßng tèi ®a 2 A Xin xem Phô lôc trong tµi liÖu H−íng dÉn tù häc PLC ®Ó biÕt thªm chi tiÕt th«ng sè kü thuËt ®Çu vµo ra cña PLC lo¹i CPM1 % C¸c thiÕt bÞ vµo ra th−êng gÆp Sensor quang Sensor tiÖm cËn Can nhiÖt COUNTER ENCODER LIMIT SWITCH INPUT DEVICES B¬m §Ìn R¬le §éng c¬ OUTPUT DEVICES 5
 6. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 2: CÊu tróc c¬ b¶n cña PLC % Nèi d©y ®Çu vµo PLC Switch C¸c c«ng t¾c trªn bé CPM1 PLC training kit sÏ lÊy nguån tõ ®Çu ra Power Supply Output 24 VDC cã s½n cña PLC víi dßng ra tæng céng tèi ®a lµ 0.3A. C¸c c«ng t¾c nµy m« pháng c¸c ®Çu vµo sè (lµ c¸c ®Çu vµo chØ cã 2 tr¹ng th¸i) trong thùc tÕ b»ng c¸ch bËt t¾t b»ng tay c¸c c«ng t¾c nµy, do vËy thuËn tiÖn trong viÖc thö nghiÖm hay ®µo t¹o. D−íi ®©y lµ 1 vÝ dô khi ®Êu d©y ®Çu vµo víi c¸c thiÕt bÞ cã trong thùc tÕ thay cho c«ng t¾c m« pháng : COM + 24VDC ' 00 & ⊥ & Nót bÊm 01 & & C«ng t¾c giíi h¹n 02 ' 03 ' Sensor tiÖm cËn 04 ' 05 ' ' ' 06 07 §Çu ph¸t 08 §Çu thu 09 ' 10 Sensor quang lo¹i thu ph¸t 11 M¹ch liªn ®éng ' ' - 0V % C¸c c¸ch nèi ®Çu vµo sè cña PLC cã thÓ cã 3 d¹ng sau: 1) §Çu vµo lµ tiÕp ®iÓm r¬le (Relay) Relay ● ● . IN 5 mA/12 mA CPM1 . COM ( + ) ● ● 6
 7. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 2: CÊu tróc c¬ b¶n cña PLC 2) §Çu vµo lµ transistor kiÓu NPN Sensor + •Output Sensor power Supply • • IN 5 mA /12 mA CPM1 •0 V • • COM (+) 3) §Çu vµo lµ transistor kiÓu PNP + Sensor power CPM1 • Supply 5 mA /12 mA IN •Output • COM (-) • • 0V Chó ý Dßng vµo cña c¸c ®Çu vµo IN00000- IN00002 = 12 mA Dßng vµo cña c¸c ®Çu vµo kh¸c = 5 mA Khi ®Çu vµo cña PLC ë møc ON, c¸c ®Ìn t−¬ng øng trªn PLC ®Òu s¸ng # C¸c ®Þ a chØ bé nhí (Address) trong PLC TÊt c¶ c¸c ®Çu vµo ra còng nh− c¸c bé nhí l−u tr÷ kh¸c trªn PLC khi sö dông trong ch−¬ng tr×nh ®Òu th«ng qua c¸c ®Þ a chØ bé nhí t−¬ng øng. C¸c ®Þ a chØ bé nhí ®−îc tæ chøc thµnh c¸c nhãm gåm 16 bit gäi lµ word hay Channel (CH). Mçi bit cã gi¸ trÞ 0 hoÆc 1. C¸c bit ®−îc ®¸nh sè tõ 00 ®Õn 15 tõ ph¶i qua tr¸i. §Þ a chØ ®Çy ®ñ cña mçi bit sÏ ®−îc ký hiÖu b»ng 5 ch÷ sè: 3 ch÷ sè ®Çu tõ tr¸i qua lµ ký hiÖu cña channel, 2 ch÷ sè tiÕp theo lµ sè thø tù cña bit. 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 CH000 CH001 CH002 7
 8. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 2: CÊu tróc c¬ b¶n cña PLC Khi tham chiÕu ®Õn tõng bit nµy, ta ph¶i chØ ®Þ nh ®Þ a chØ cña channel (word) vµ sè cña bit trong word. 00015 00009 00006 Channel Bit 00000 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 CH000 CH001 00100 CH002 00201 C¸c vïng nhí (Memory Areas ) trong CPM1 CH 000 CH 001 CH 002 INPUT AREA CH 009 CH 010 CH 011 CH 012 OUTPUT AREA CH 019 CH 200 CH 210 CH 211 WORK AREA CH 239 SR 240 SPECIAL REGISTERS SR 255 TR 0 TEMPORARY REGISTERS (Relays) TR 7 HR 00 HOLDING REGISTERS (Relays) HR 19 AR 00 AUXILLIARY REGISTERS (Relays) AR 15 LR 00 LINK REGISTERS (Relays) LR 15 TIM 000 TIMER / COUNTER TIM 127 DM 0000 DM 1023 DATA MEMORY Read / Write DM 6144 DM 6599 DATA MEMORY Read Only DM 6600 DM 6655 DATA MEMORY PLC Set up 8
 9. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 2: CÊu tróc c¬ b¶n cña PLC C¸c vïng nhí th−êng dïng trong bé CPM1 CH000-CH009 INPUT AREA (c¸c ®Çu vµo) CH010 - CH019 OUTPUT AREA (C¸c ®Çu ra) CH200 - CH239 WORK AREA (vïng nhí hç trî dïng tù do) SR240 - SR255 SPECIAL REGISTERS TR0 - TR7 TEMPORARY REGISTERS (Relays) HR00 - HR19 HOLDING REGISTERS (Relays) AR00 - AR15 AUXILIARY REGISTERS (Relays) LR00 - LR15 LINK REGISTERS (Relays) TIM/CNT 000 - TIM/CNT 127 TIMER / COUNTER (§Þ a chØ d¹ng bit vµ word cña timer vµ counter) DM0000 - DM1023 DATA MEMORY READ / WRITE - Vïng nhí cho phÐp ®äc ghi DM6144 - DM6599 DATA MEMORY READ ONLY - Vïng nhí chØ cho phÐp ®äc DM6600 - DM6655 DATA MEMORY PLC SETUP - Vïng nhí l−u thiÕt lËp cña PLC Víi bé CPM1 Training kit, c¸c ®Þ a chØ bit trong word CH00 tõ Bit 00 ®Õn Bit 11 lµ cho c¸c ®Çu vµo, cßn trong word CH010 c¸c Bit 00 ®Õn Bit 7 lµ cho c¸c ®Çu ra. Khi viÕt trong ch−¬ng tr×nh, c¸c ®Þ a chØ nµy th−êng ®−îc viÕt d−íi d¹ng vÝ dô 000.01 (cã dÊu chÊm gi÷a ®Þ a chØ cña word vµ sè cña bit trong word) hoÆc 00001 (kh«ng cã dÊu chÊm). 9
 10. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 3: LËp tr×nh b»ng Programming Console Programming Console lµ 1 bé bµn phÝ m lËp tr×nh cÇm tay cho PLC cña OMRON dïng ng«n ng÷ lËp tr×nh d¹ng dßng lÖnh Mnemonic Code. Nã còng ®−îc dïng ®Ó ®äc ch−¬ng tr×nh trong bé nhí vµ thiÕt lËp c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng cña PLC. Bé Programming Console sÏ ®−îc nèi vµo cæng Peripheral Port cña PLC dïng c¸p ®i kÌm, qua ®©y Programming Console sÏ nhËn nguån nu«i tõ PLC, ®ång thêi cã thÓ ®äc ghi ch−¬ng tr×nh trong PLC. PRO01 Programming Console OMRON MONITOR RUN PROGRAM FUN SFT NOT SHIFT AND OR *EM AR CNT TR LR HR LD OUT EM CH CONT TIM DM *DM # 7 8 9 EXT CHG SRCH E F 4 5 6 SET DEL MONTR B C D 1 2 3 RESET INS A 0 CLR VER WRITE ! 3.1 Khëi ®Çu Khi míi nèi Programming Console víi PLC, mµn h×nh cña Programming Console sÏ hái Password trªn mµn hiÓn thÞ (Display) PASSWORD! §Ó nhËp Pasword truy cËp, bÊm nh− sau : 00000 CLR MONTR CLR 10
 11. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 3: LËp tr×nh b»ng Programming Console Sau khi bÊm nh− vËy ta sÏ thÊy xuÊt hiÖn sè 00000: ®©y lµ sè thø tù cña b−íc lËp tr×nh ®Çu tiªn cña PLC. NÕu bÊm tiÕp phÝ m cã h×nh mòi tªn xuèng, ta sÏ thÊy c¸c b−íc tiÕp theo cña ch−¬ng tr×nh ®· cã s½n trong PLC. Ghi chó : C¸c h×nh mòi tªn chØ biÓu thÞ tr×nh tù bÊm c¸c phÝ m trªn Programming Console. 3.2 C¸c chÕ ®é ho¹t ®éng cña PLC # ChÕ ®é Program : Lµ chÕ ®é ®Ó lËp vµ söa ch−¬ng tr×nh cho PLC. Ch−¬ng tr×nh trong PLC sÏ kh«ng ®−îc thùc hiÖn ë chÕ ®é nµy # ChÕ ®é theo dâi Monitor Lµ chÕ ®é trong ®ã ch−¬ng tr×nh trong PLC sÏ ®−îc thùc hiÖn, ®ång thêi c¸c ®Þ a chØ bé nhí trong PLC cã thÓ ®−îc ®Æt l¹i trùc tiÕp tõ bé lËp tr×nh nh− c¸c bit vµo ra (I/O BITS), c¸c Timer, Counter, vïng nhí DM §©y lµ chÕ ®é nªn ®Æt khi muèn söa ch−¬ng tr×nh. # ChÕ ®é RUN (Run mode) Lµ chÕ ®é mµ ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn trong PLC ®−îc thùc hiÖn (ch¹y) vµ néi dung bªn trong PLC chØ cã thÓ theo dâi chø kh«ng thÓ söa ®æi tõ bªn ngoµi. §©y lµ chÕ ®é nªn ®Æt sau khi ch−¬ng tr×nh ®· ®−îc nhËp vµ kiÓm tra ®óng ®¾n Ta cã thÓ chuyÓn ®æi chÕ ®é cña PLC mét c¸ch dÔ dµng b»ng c¸ch xoay ch×a kho¸ trªn bµn phÝ m. ! 3.3 Xo¸ ch−¬ng tr×nh trong PLC 1) ChuyÓn PLC sang chÕ ®é Program mode RUN MONITOR PROGRAM CLR 2) BÊm nót ®Ó mµn h×nh hiÓn thÞ 00000 CLR 00000 3) BÊm lÇn l−ît c¸c nót sau ®Ó xo¸ ch−¬ng tr×nh tromg bé nhí PLC SET NOT RESET MONTR CLR ! 3.4 VÝ dô vÒ c¸ch nhËp 1 ch−¬ng tr×nh 11
 12. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 3: LËp tr×nh b»ng Programming Console §Þ a chØ LÖnh vµ tham sè 00000 LD 00000 00001 AND 00001 00002 OUT 01000 00003 LD 00002 00004 AND 00001 00005 OUT 01001 00006 END(01) 1. Nèi Programming Console víi PLC vµ chuyÓn kho¸ vÒ vÞ trÝ Program Mode. LD A 2. CLR WRITE 0 B 3. AND WRITE 1 4. OUT A B A A A WRITE 0 1 0 0 0 5. LD C WRITE 2 6. B AND WRITE 1 7. OUT A B A A B WRITE 0 1 0 0 1 8. A B FUN WRITE 0 1 Thao t¸c cuèi cïng võa råi lµ ®Ó n¹p lÖnh END (kÕt thóc) vµo ch−¬ng tr×nh. TÊt c¶ c¸c ch−¬ng tr×nh ®Òu ph¶i kÕt thóc b»ng lÖnh nµy, nÕu kh«ng cã, PLC sÏ b¸o lçi. Sau khi nhËp xong, bÊm c¸c mòi tªn lªn vµ xuèng ®Ó kiÓm tra ch−¬ng tr×nh võa nhËp. §Ó ch¹y ch−¬ng tr×nh, chuyÓn kho¸ chuyÓn trªn Programming Console vÒ vÞ trÝ Run hoÆc Monitor. ! 3.5 T×m kiÕm trong ch−¬ng tr×nh (Search) Chøc n¨ng t×m kiÕm (Search) ®−îc dïng ®Ó t×m kiÕm nhanh 1 lÖnh hoÆc 1 ®Þ a chØ trong ch−¬ng tr×nh. Sau ®ã ta cã thÓ thùc hiÖn c¸c thao t¸c nh− xo¸ lÖnh, söa lÖnh hay ®Þ a chØ. VÝ dô : Trong ch−¬ng tr×nh d−íi ®©y cã 2 lÖnh AND 00001 ë 2 ®Þ a chØ kh¸c nhau : §Þ a chØ LÖnh 00000 LD 00000 12
 13. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 3: LËp tr×nh b»ng Programming Console 00001 AND 00001 00002 OUT 01000 00003 LD 00002 00004 AND 00001 00005 OUT 01001 00006 END(01) §Ó t×m ®Õn ®Þ a chØ lÖnh AND 0001 nµy, thùc hiÖn nh− sau : B CLR AND SRCH SRCH 1 SRCH Mçi lÇn bÊm phÝ m sÏ ®−a ta ®Õn n¬i gÆp lÖnh cÇn t×m kÕ tiÕp. 3.6 Xo¸ lÖnh (Delete) §Ó xo¸ lÖnh hiÖn ®ang ®−îc hiÓn thÞ trªn Display cña Programming Console, bÊm c¸c phÝ m sau : DEL ∗ Chó ý: Kho¸ chuyÓn trªn Programming Console ph¶ii ®−îc ®Æt vÒ vÞ trÝ Program mode VÝ dô: CÇn xo¸ lÖnh LD 00002 trong ch−¬ng tr×nh d−íi ®©y §Þ a chØ LÖnh 00000 LD 00000 00001 AND 00001 00002 OUT 01000 00003 LD 00002 00004 AND 00001 00005 OUT 01001 00006 END(01) 1) BÊm mòi tªn xuèng cho ®Õn khi gÆp lÖnh LD 00002 2) BÊm lÇn l−ît DEL ®Ó xo¸ lÖnh nµy Sau khi LD 00002 ®−îc xo¸, lÖnh bªn d−íi lÖnh nµy lµ AND 00001 sÏ ®−îc dÞ ch lªn ®Þ a chØ 00003 vµ ch−¬ng tr×nh míi sÏ lµ : §Þ a chØ LÖnh 00000 LD 00000 00001 AND 00001 00002 OUT 01000 00003 AND 00001 00004 OUT 01001 00005 END(01) 13
 14. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 3: LËp tr×nh b»ng Programming Console 3.7 ChÌn thªm lÖnh (Insert) C¸c lÖnh míi cã thÓ ®−îc chÌn vµo trªn lÖnh ®ang ®−îc hiÓn thÞ trong ch−¬ng tr×nh hiÖn hµnh. VÝ dô Ta muèn chÌn lÖnh OR 00002 vµo gi−· lÖnh AND 00001 vµ OUT 01000 cña ch−¬ng tr×nh sau : §Þ a chØ LÖnh 00000 LD 00000 00001 AND 00001 OR 00002 00002 OUT 01000 00003 AND 00001 00004 OUT 01001 00005 END(01) Tr×nh tù thùc hiÖn : 1) BÊm nót mòi tªn cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thÞ OUT 01000 2) NhËp vµo lÖnh OR 00002 nh− b×nh th−êng OR 2 INS 3) BÊm theo thø tù 3.8 Theo dâi c¸c ho¹t ®éng cña PLC a- Theo dâi tr¹ng th¸i 1 tiÕp ®iÓm (1 bit) + CONT + bit address + SHIFT MONTR # VÝ dô Theo dâi tr¹ng th¸i cña Channel 000 Bit 01 0000 CLR CONT B 00001 SHIFT # MONTR 1 $ON b- BËt t¾t c−ìng bøc c¸c bit (Forced Set / Reset) Sau khi hiÓn thÞ vµ theo dâi tr¹ng th¸i bit CH010.00 ë b−íc trªn, ®Ó c−ìng bøc bËt bit nµy lªn tr¹ng th¸i ON bÊm nót SET §Ó c−ìng bøc bËt bit nµy vÒ tr¹ng th¸i OFF bÊm nót RESET 14
 15. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 3: LËp tr×nh b»ng Programming Console c- Theo dâi gi¸ trÞ 1 word (Channel) + CH + Word cÇn SHIFT *DM theo dâi + MONTR VÝ dô : §Ó theo dâi Channel 000 00000 CLR CH A SHIFT 00000 *DM 0 CHANNEL 000 c000 MONTR 0000 Gi¸ trÞ cña word ®−îc ghi bªn d−íi ®Þ a chØ word cÇn theo dâi (c000) Tr¹ng th¸i tõng bit trong word CH000 cã thÓ ®−îc theo dâi khi bÊm tiÕp phÝ m Shift vµ MONTR: c000 0000 MONTR c0000 SHIFT 0000000000000000 C¸c bit trong Channel 000 ë h×nh trªn ®−îc biÓu diÔn tõ ph¶i qua tr¸i, bit bªn oh¶i ngoµi cïng lµ bit 0. Tr¹ng th¸i bËt (ON) cña bit ®−îc biÓu thÞ b»ng sè 1 cßn tr¹ng th¸i t¾t (OFF) ®−îc biÓu thÞ b»ng sè 0 NÕu bËt c¸c c«ng t¾c ®Çu vµo sè 1 vµ 2 ta sÏ thÊy c¸c bit t−¬ng øng ®−îc bËt trªn Programming Console nh− d−íi ®©y c0000 CLR 0000000000000011 c000 0003 d- Ghi gi¸ trÞ míi vµo word 15
 16. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 3: LËp tr×nh b»ng Programming Console Gi¸ trÞ hiÖn hµnh cña word cã thÓ ®−îc ghi ®Ì vµo tõ Programming Console nh− ë vÝ dô sau, channel 010 sÏ ®−îc ghi ®Ì gi¸ trÞ míi lµ 000F kh«ng phô thuéc vµo ch−¬ng tr×nh hiÖn hµnh trong bé nhí PLC : 00000 CLR B A CH c010 SHIFT 1 0 MONTR *DM 0000 + PRES VAL? CHG c010 0000 ???? F c010 SHIFT WRITE 5 000F Nãi chung c¸c ®Þ a chØ bé nhí ®Çu vµo ra (IR) kh«ng nªn ®−îc ghi ®Ì trõ phi ®ang thö nghiÖm. Sau ®©y lµ 1 vÝ dô ghi 1 gi¸ trÞ míi vµo word DM 1000 c010 000F EM B A A A D1000 c010 MONTR DM 1 0 0 0 0000 000F PRES VAL? CHG D1000 0000 ???? B C D E D1000 c010 WRITE 1 2 3 4 1234 000F 16
 17. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 4: LËp tr×nh b»ng s¬ ®å bËc thang Ladder Diagram 4. LËp tr×nh b»ng s¬ ®å bËc thang Ladder Diagram C¸c lÖnh c¬ b¶n cña s¬ ®å bËc thang (LADDER DIAGRAM) ! Thµnh phÇn lu«n lu«n ph¶i cã trong s¬ ®å gäi lµ power bus, lµ n¬i dÉn nguån ®iÖn (t−ëng t−îng) ®i vµo vµ ®i ra s¬ ®å 4.1 LD LÖnh LD nèi víi power bus tr¸i sÏ khëi ®Çu 1 network cña s¬ ®å Ladder Diagram. Sè ghi phÝ a trªn ký hiÖu lÖnh lµ ®Þ a chØ th«ng sè cña lÖnh. 00000 LD 00000 4.2 OUT LÖnh OUT gièng nh− 1 r¬ le chÊp hµnh ®−a ra kÕt qu¶ logic cña c¸c lÖnh ®i tr−íc vµo 1 tiÕp ®iÓm (bit) OUTPUT 00000 LD 00000 01000 OUT 01000 ë ch−¬ng tr×nh trªn kÕt qu¶ logic cña lÖnh LD 00000 (tiÕp ®iÓm ®ãng më) sÏ ®iÒu khiÓn ®Çu ra lµ tiÕp ®iÓm 01000. Khi nhËp ®o¹n ch−¬ng tr×nh trªn vµo PLC, ph¶i ®¶m b¶o ®ang ë chÕ ®é Program Mode vµ cuèi ch−¬ng tr×nh ph¶i cã lÖnh END. LD 00000 OUT 01000 END (01) FUN + 0 1 Sau ®ã chuyÓn sang chÕ ®é Monitor hoÆc RUN ®Ó ch¹y. BËt thö c«ng t¾c 00000 sÏ khiÕn ®Çu ra 01000 còng bËt s¸ng. # ë ch−¬ng tr×nh sau, khi bËt c«ng t¾c 00000 (c«ng t¾c thø nhÊt trªn bé Training CPM1), ®Çu ra CH010.00 sÏ ®−îc bËt lªn ON. 00000 01000 END(01) [ 17 ]
 18. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 4: LËp tr×nh b»ng s¬ ®å bËc thang Ladder Diagram 4.3 AND LÖnh AND sÏ t¹o ra 1 logic gièng nh− h×nh d−íi ®©y : A B $ $ $ $ + ⊗C - ë vÝ dô trªn, viÖc nèi tiÕp 2 ®iÒu kiÖn logic A vµ B sÏ ®ßi hái c¶ A vµ B ®Òu t¸c ®éng (®ãng) th× ®Ìn C ®Çu ra míi s¸ng. D−íi ®©y lµ 1 Ladder Diagram cã dïng lÖnh AND. 00000 00001 01000 LD 00000 AND 00001 OUT 01000 END(01) END(01) Lóc nµy, khi bËt c«ng t¾c CH000.00 ®ång thêi bËt c«ng t¾c CH000.01 th× ®Ìn ®Çu ra Output 010.00 míi s¸ng. 00000 00001 01000 LD 00000 AND 00001 OUT 01000 END(01) END(01) 4.4 OR LÖnh OR sÏ t¹o ra 1 logic gièng nh− h×nh d−íi ®©y A $ $ B + $ $ - ⊗ C [ 18 ]
 19. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 4: LËp tr×nh b»ng s¬ ®å bËc thang Ladder Diagram ë vÝ dô trªn, viÖc nèi song 2 ®iÒu kiÖn logic A vµ B sÏ chØ ®ßi hái hoÆc A hoÆc B t¸c ®éng (®ãng) th× ®Ìn C ®Çu ra sÏ s¸ng. D−íi ®©y lµ 1 Ladder Diagram cã dïng lÖnh OR. 00000 01000 LD 00000 OR 00001 00001 OUT 01000 END(01) END(01) Lóc nµy, khi bËt c«ng t¾c CH000.00 th× ®Ìn ®Çu ra Output 010.00 sÏ s¸ng. 00000 01000 LD 00000 OR 00001 00001 OUT 01000 END(01) END(01) HoÆc khi bËt c«ng t¾c CH000.01 th× ®Ìn ®Çu ra Output 010.00 sÏ s¸ng. 00000 01000 LD 00000 OR 00001 00001 OUT 01000 END(01) END(01) HoÆc khi bËt c«ng t¾c CH000.00 ®ång thêi bËt c«ng t¾c CH000.01 th× ®Ìn ®Çu ra Output 010.00 còng sÏ s¸ng. 00000 01000 LD 00000 00001 OR 00001 OUT 01000 END(01) END(01) 4.5 AND LD [ 19 ]
 20. H−íng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh Ch−¬ng 4: LËp tr×nh b»ng s¬ ®å bËc thang Ladder Diagram LÖnh AND LD ®−îc dïng ®Ó x©y dùng c¸c khèi logic phøc t¹p h¬n b»ng c¸ch ghÐp chóng nèi tiÕp víi nhau. Gi¶ sö ta cã 1 ®o¹n ch−¬ng tr×nh nh− d−íi ®©y, trong ®ã ®Çu ra 01000 sÏ bËt khi ®Çu vµo 00000 hoÆc 00001 Vµ 00002 bËt. 00000 00002 01000 00001 LD 00000 OR 00001 AND 00002 OUT 01000 END(01) END(01) NÕu b©y giê ®iÒu kiÖn trªn cã thªm ®Çu vµo 00003 nh− d−íi ®©y : 00000 00002 01000 00001 00003 ViÖc nhËp vµo ®o¹n ch−¬ng tr×nh nµy ®ßi hái ph¶i chia nã ra lµm 2 khèi nèi tiÕp nhau 00000 00002 01000 00001 00003 Sau ®ã nhËp vµo riªng rÏ c¸c lÖnh cho tõng khèi vµ nèi 2 khèi l¹i víi nhau b»ng lÖnh AND LD LD 00000 LD 00000 OR 00001 OR 00001 00000 00002 01000 LD 00000 00001 00003 OR 00001 LD 00002 OR 00003 AND LD AND LD END(01) 4.6 OR LD [ 20 ]
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2