Hưỡng dẫn tự học PLC Omron

Chia sẻ: Bùi Văn Thơm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
499
lượt xem
235
download

Hưỡng dẫn tự học PLC Omron

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn tự học PLC Omron

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hưỡng dẫn tự học PLC Omron

  1. Cat. No. PLC-TRN-VIS-2V OMRON Visual Guide to Programming OMRON PLCs V¨n phßng ®¹i diÖn OMRON Asia Pacific Pte. Ltd. t¹i ViÖt nam
  2. Lêi giíi thiÖu TËp s¸ch nµy lµ tµI liÖu ®I kÌm víi cuèn b¨ng video h−íng dÉn tù t×m hiÓu vÒ bé ®iÒu khiÓn lËp tr×nh, hay gäi t¾t lµ PLC lo¹i CPM1 cña h·ng OMRON NhËt b¶n. Qua ®©y, c¸c b¹n sÏ n¾m ®−îc nguyªn lý cÊu t¹o, ho¹t ®éng cña PLC nãi chung, còng nh− c¸ch lËp tr×nh cho PLC OMRON nãi riªng b»ng bµn phÝ m cÇm tay hoÆc phÇn mÒm SYSWIN dïng trªn m¸y tÝ nh. §Ó ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cao nhÊt, nªn tham kh¶o c¶ tµi liÖu H−íng dÉn tù häc PLC b»ng tiÕng ViÖt cña chóng t«i vµ tµi liÖu h−íng dÉn ®i kÌm víi PLC (tiÕng Anh). Mäi th¾c m¾c vÒ kü thuËt vµ ý kiÕn ®ãng gãp xin göi tíi VP§D c«ng ty OMRON t¹i ViÖt nam theo ®Þ a chØ ghi trªn nh·n b¨ng. Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng. Môc lôc Ch−¬ng 1. Giíi thiÖu chung bé PLC CPM1 cho ®µo t¹o vµ thö nghiÖm 1 Ch−¬ng 2. CÊu tróc c¬ b¶n cña PLC 3 Ch−¬ng 3. LËp tr×nh b»ng PROGRAMMING CONSOLE (bé lËp tr×nh cÇm tay) 10 Ch−¬ng 4. LËp tr×nh b»ng s¬ ®å bËc thang 17 Ch−¬ng 5. Mét sè lÖnh lËp tr×nh phæ biÕn kh¸c 26 Ch−¬ng 6. LËp tr×nh b»ng phÇn mÒm SYSWIN trªn m¸y tÝ nh 30
Đồng bộ tài khoản