Hướng dẫn viết đề xuất ý tưởng

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
647
lượt xem
240
download

Hướng dẫn viết đề xuất ý tưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG I. Yêu cầu chung Đề xuất dự án không dài quá 1000 từ, thể hiện bằng tiếng Việt, sử dụng phông chữ 12 Times New Roman. Hạn chót để gửi đề xuất ý tưởng là 17:00 giờ ngày …..tháng …. năm 2009 * Yêu cầu cụ thể  Giới thiệu về tổ chức/mạng lưới/nhóm các tổ chức phi chính phủ, tổ chức cộng đồng (tên tổ chức, loại hình của tổ chức – phi chính phủ, tổ chức tôn giáo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn viết đề xuất ý tưởng

  1. Community Development and Investment Consulting Co., ltd.   CDI Consulting Towards better community future CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG I. Yêu cầu chung Đề xuất dự án không dài quá 1000 từ, thể hiện bằng tiếng Việt, sử dụng phông chữ 12 Times New Roman. Hạn chót để gửi đề xuất ý tưởng là 17:00 giờ ngày …..tháng …. năm 2009 * Yêu cầu cụ thể  Giới thiệu về tổ chức/mạng lưới/nhóm các tổ chức phi chính phủ, tổ chức cộng đồng (tên tổ chức, loại hình của tổ chức – phi chính phủ, tổ chức tôn giáo, tổ chức cộng đồng hay loại khác, đề nghị ghi rõ)  Mô tả tóm tắt các vấn đề chính sách mà tổ chức/mạng lưới/nhóm các tổ chức quan tâm và muốn hướng tới giải quyết  Cách tiếp cận để giải quyết vấn đề chính sách đã nêu và dự trù ngân sách  Mô tả ngắn gọn năng lực và kinh nghiệmcủa tổ chức/mang lưới/nhóm các tổ chức về lĩnh vực chính sách đã đề xuất  Cơ chế phối hợp của các thành viên mang lưới hay thành viên của các nhóm để cùng thực hiện ý tưởng (trong trường hợp đây là đề xuất của mang lưới hay nhóm của các tổ chức phi chính phủ và/hay các tổ chức cộng đồng) II. Một số yêu cầu khác 1. Trang bìa Trang bìa phải bao gồm những thông tin sau:  Tiêu để của dự án  Tên của tổ chức, hay mạng lưới  Loại hình của tổ chức hay mạng luới (tổ chức phi chính phủ Việt nam, tổ chức tôn giáo, tổ chức cộng đồng hay loại hình khác, đề nghị làm rõ)  Thời gian đề xuất để thực hiện dự án (1 năm hay nhiều năm – nhưng 1
  2. không quá 3 năm)  Địa điểm thực hiện dự án  Ngân sách dự trù  Ngày tháng hoàn thành hoàn thành đề xuất dự án  Tên và địa chỉ của người liên lạc thay mặt tổ chức/mạng lưới/nhóm các tổ chức 2. Nội dung Đề xuất dự án phải làm rõ những phần sau: 2.1. Giới thiệu về tổ chức, mang lưới hay nhóm của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức cộng đồng (hoàn cảnh ra đời của tổ chức/mạng lưới/nhóm các tổ chức, cơ cấu tổ chức, thành viên, lĩnh vực hoạt động, v.v…) 2.2. Mô tả và phân tích các vấn đề chính sách mà tổ chức/mạng lưới/nhóm của các tổ chức sẽ hướng tới giải quyết 2.3. Kế hoạch hành động để hướng tới giải quyết chính sách:  Mục tiêu của kế hoạch hành động. Mục tiêu cần cụ thể, có thể đo đếm được, thực tế, khả thi và có khung thời gian hòan thành cụ thể.  Chiến lược/cách tiếp cận tới vấn đề chính sách  Đề xuất các hoạt động can thiệp  Cơ chế thực hiện  Cơ chế phối hợp mà tổ chức đã thiết lập được với các tổ chức khác hay cơ chế phối hợp giữa các thành viên mạng lưới, hoặc thành viên của nhóm  Khung thời gian  Cơ chế giám sát và đánh giá  Dự trù ngân sách 2.4. Kết quả đầu ra cụ thể và chứng cứ/dấu hiệu về tác động của kế hoạch hoạt động. Đối với đề xuất dự án thực hiện nhiều năm, phải làm rõ kết quả cụ thể của từng năm 2.5. Năng lực và kinh nghiệm của tổ chức/mang lưới/nhóm các tổ chức trong lĩnh vực chính sách đã đề xuất. ThS.Hoàng Trọng Nghĩa Managing Director - CDI Consulting Co. 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản