intTypePromotion=1
ADSENSE

Hydro khử lưu huỳnh sâu phân đoạn Điêzen nhằm tăng tuổi thọ động cơ và giảm ô nhiễm môi trường

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

60
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phản ứng khử lưu huỳnh với các phân tử đại diện (DBT và 4,6 DMDBT) đã được tiến hành trên hai loại xúc tác công nghiệp khác nhau. Các kết quả thu được cho thấy khả năng khử các hợp chất lưu huỳnh phụ thuốc vào hàm lượng kim loại hoạt tính có trong xúc tác cũng như phụ thuộc vào các điều kiện thao tác. Phản ứng khử lưu huỳnh nhiên liệu điêzen trên xúc tác công nghiệp CoMoP ở các điều kiện phản ứng gần với điều kiện thực tế cũng đã được tiến hành. Đã xác định được bậc phản ứng tách loại lưu huỳnh n=1,8. Sản phẩm thu được sau quá trình tách loại lưu huỳnh hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn môi trường trong thời kỳ dài hạn của Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hydro khử lưu huỳnh sâu phân đoạn Điêzen nhằm tăng tuổi thọ động cơ và giảm ô nhiễm môi trường

9S Hydro khd IUTI huynh sau phan doan^iezen^<br /> <br /> <br /> <br /> HYDRO KHU* LUU HUYNH SAU PHAN DOAN DIEZEN NHAM<br /> TANG TUOI THO DONG CO VA GIAM 6 NHIEM MOI TRU^OWG<br /> <br /> <br /> Vu Thj Thu Ha, Nguyin Quang Huynh<br /> Vifn Hod hoc Cdng nghiep<br /> Nguyin Thanh Son<br /> Vi^n Nghien ciru Xiic tdc (Cong hod Phdp)<br /> <br /> <br /> <br /> TOM TAT<br /> Cdc phdn tdng khie liru huynh vdi cdc phdn tic dgi dien (DBT vd 4,6 DMDBT) da<br /> duac tiin hdnh tren hai logi xuc tdc cdng nghiep khdc nhau. Cdc kit qud thu dugc cho<br /> thdy khd ndng khir cdc hap chdt lieu huynh phu thupe vdo hdm lugmg kim logi hogt tinh cd<br /> trong xuc tdc ciing nhu phu thupe vdo cdc dieu kien thao tdc. Phdn img khir luu huynh<br /> nhien lieu diezen tren xiic tdc cdng nghiep CoMoP a cdc dieu kien phdn ung gdn vdi dieu<br /> kien thtrc ti cung da dugtc tiin hdnh. Dd xdc dinh duac bgc phdn img tdch logi liru huynh<br /> n = 1,8. Sdn phdm thu dugc sau qud trinh tdch logi luu huynh hodn todn phii hgp vdi tieu<br /> chudn mdi trudng trong thdi ky ddi hgn cda Viet Nam.<br /> <br /> DAT VAN DE<br /> Nhien lieu chira lim huynh khi chay tao ra khdi thai cd ehua cac khi SOx gay an mdn<br /> thilt bi va ddc hai eho ngudi su dung, ddng thdi cdn la nguyen nhan gay ra cac tran mua<br /> axit. De giam thieu nhirng tae ddng xau den sue khoe va mdi trudng cua khdi thai ddng<br /> CO, can phai giam tdi thieu ham lugng lim huynh trong nhien lieu, d chau Au, tieu chuan<br /> mdi trudng quy djnh ham lugng tdi da cua lim huynh trong xang va dau diezen nam 1996<br /> tuong ling la 300 va 500ppm, can phai giam xudng cdn SOppm cho nam 2005 va lOppm<br /> (ture la loai gan nhu hoan toan luu huynh) eho nam 2010 [1, 2]. Tuong tu, d My, Nhat,<br /> Trieu Tien va mdt sd qudc gia khae, cac tieu chuan ve mdi trudng cd lien quan den ham<br /> lugng luu huynh trong nhien lieu ciing dugc dieu chinh ngay cang chat che. Thuc te, khdi<br /> thai ddng co khdng chiia luu huynh, tiic la nhien lieu cd ham lugng luu huynh xap xi bing<br /> khdng se dugc keu ggi iing dung tren toan the gidi trong vdng tir 5 den 10 nam tdi [3-7].<br /> Hieu qua eua cac cdng nghe hydro hoa khu luu huynh sau, vi vay, trd nen rat quan trgng.<br /> Cac qua trinh hydro hoa khir luu huynh sau (HDS) hien hanh khdng the san xuat dugc<br /> nhien lieu cd ham lugng luu huynh gin nhu bing khdng trong khi van giir dugc cac tinh<br /> chit khae cua nhien lieu [2-6] nen cdn cin cd rit nhilu nghien ciiru nham nang cao hieu<br /> qua khir luu huynh sau cac nhien lieu cua qua trinh nay.<br /> D I hdi nhap vdi cac qudc gia tren thi gidi, tieu chuiri cua Viet Nam vl ham lugng<br /> luu huynh tdi da trong nhien lieu cung se phai theo tieu chuin cua cac nude trong khu vuc<br /> dl hieu chinh va bd sung cho phii hgp. Hien nay, tieu chuan Viet Nam quy dinh ham<br /> Tuyin tap bio cio Hpi nghj KHCN "30 nim Dau khf Vift Nam: Cff hpi mdi, thich thde mdi" 99<br /> <br /> <br /> lugng luu huynh trong xang 90, 92, 95 khdng dugc ldn hom ISOOppm. Trong thdi ky trung<br /> ban va dai ban, yeu ciu ham lugng luu huynh trong xang giam xudng tuong iing cdn<br /> 350ppm va lOOppm. Ddi vdi diezen cao cap, quy djnh hien nay ve ham lugng luu huynh<br /> la khdng vugt qua 5000ppm, se sdm giam xudng 3000ppm va trong thdi ky trung ban va<br /> dai ban se giam xuong tuong iing la 350 va 200ppm. De dap iing dieu nay, cac nghien ciiu<br /> bude dau ciia chiing tdi, lien quan den viec ap dung edng nghe hydro boa khii luu huynh<br /> sau nhien lieu diezen, da dugc tiln hanh. Cac kit qua se dugc trinh bay trong bao eao nay.<br /> <br /> TONG QUAN TAI LIEU<br /> Cac hgp chat hiru co chiia luu huynh ludn cd mat trong hau het cac phan doan dau<br /> thd. Cac phan doan cd nhiet do sdi eao hon thudng chiia nhieu luu huynh hon va cac hgp<br /> chat luu huynh thudng cd phan tir lugng eao hon. Cae phan tir khae nhau ed boat tinh rat<br /> khae nhau trong phan iing HDS : luu huynh d dang meeaptan thi de loai hem khi chiing<br /> tham gia vao cau tnic cua mdt phan tii kieu thiophen hoae dibenzothiophen. Ddi vdi cac<br /> thir nghiem trong phdng thi nghiem tren cac phan tir miu, thiophen dugc lya chgn nhu<br /> mdt dai dien eua cac phan tir chiia luu huynh cd mat trong xang nhe cdn benzothiophen<br /> ho5c dibenzothiophen dai dien cho cac phan tir chiia luu huynh cd mat trong eae phan<br /> doan nang ban.<br /> HDS eae hgp chat thiophen xay ra theo hai con dudng phan iing [8]. Qua con dudng<br /> thii nhat, nguyen tir luu huynh bi loai true tiep khdi phan tir (co che hydro phan). Trong<br /> eon dudng phan urng thii hai, vdng thom bj hydro hoa va sau dd luu huynh bj loai (co che<br /> hydro hoa). Ca hai con dudng phan iing xay ra song song vdi nhau nhd sir dyng cac tam<br /> boat tinh khae nhau tren be mat chat xiic tac. Con dudng phan urng nao chiem uu the phu<br /> thude vao ban chit ciia hgp chat chiia luu huynh, dieu kien phan img va chat xiic tae dugc<br /> sir dung. O ciing nhiimg dieu kien phan iing, dibenzothiophen cd xu hudng phan iing qua<br /> con dudng hydro phan, trong khi do, dibenzothiophen da bj alkyl hoa d cac vj tri 4 va 6<br /> phan irng theo ca hai con dudng hydro boa va hydro phan [9,10]. Hoat tinh eiia cac hgp<br /> chat chiira luu huynh trong qua trinh HDS dugc sap xep theo thir tu sau day: Thiophen ><br /> alkyl thiophen > benzothiophen > alkyl benzothiophen > dibenzothiophen va alkyl<br /> dibenzothiophen khdng the d vi tri 4 va 6 > alkyl dibenzothiophen vdi alkyl the d vj tri 4<br /> va 6 [11,12].<br /> Cac chat xiic tac cho qua trinh HDS la cac sunfua molipden hoae vonfram dugc kich<br /> ddng bdi cac sunfua ciia cac kim loai nhdm VIII, coban hoae nicken. Cac pha boat tinh<br /> nay dugc mang tren cac chat mang cd dien tich be mat rieng ldn ma trong sd do, oxit<br /> nhdm dang y dugc sir dyng nhieu nhat.<br /> Cac chat xiic tac cdng nghiep thudng d dudi dang bi hoae vien hinh try. Chiing<br /> thudng duge "ban" dudi dang "oxit" rdi dugc sunfua hoa true tilp trong thilt bj phan iing<br /> hoae bdi mdt qua trinh cd ten la SULFICAT. Giai doan sunfua hoa rit quan trgng vi boat<br /> tinh ciia xiic tac phu thudc vao trang thai sunfua hoa ciia xiic tac va su phan tan ciia pha<br /> sunfua. Trong phdng thi nghiem, qua trinh sunflia hoa dugc tiln hanh trong khoang nhiet<br /> 100 Hydro khd lu-u huynh sau phan doan diezen..<br /> <br /> <br /> do tir 300 - 400°C vdi hdn hgp chira H2S, thdng thudng la H2-H2S. Trong cdng nghiep,<br /> qua trinh tiln sunfua hoa dugc tien hanh dudi ap suat hydro vdi nguyen lieu ma ngudi ta<br /> da them vao dd hgp chat sunfua dang CS2 hoae CH3SSCH3.<br /> <br /> THU'C NGHIEM<br /> Hai loai xiic tac HDS cdng nghiep da dugc sir dyng, xiic tac C0M0/AI2O3 cua<br /> Procatalyst va CoMoP ciia Akzo Nobel, cd cae dac trung nhu trong Bang I.<br /> Bang 1: Dac trirng ciia cac xiic tac HDS<br /> Xijc tac Thanh phan Ham lu-ffng (% kl) SBET (m^/g)<br /> <br /> C0M0/AI2O3 M0O3 14 228<br /> CoO 3<br /> CoMoP M0O3 18 274<br /> CoO 3,7<br /> <br /> Trudc khi tien hanh phan iing, xuc tac can dugc boat hoa de chuyen tir dang oxit<br /> sang dang sunfua boat tinh. Qua trinh boat hoa (trong dieu kien phdng thi nghiem) dugc<br /> thyc hien dudi dilu kien ap suat khi quyen, nhiet do 380°C trong 3 gid vdi hdn hgp<br /> sunfua boa la H2S/H2 (15% moi H2S) cd luu lugng tdng 4 L/h. Sau khi boat boa xong xiic<br /> tac dugc thu hdi va luu giir trong mdi trudng khi tro (Ar) de tranh cho xuc tac bj oxy boa<br /> trd lai.<br /> <br /> 1. Phan irng khir liru huynh cua cac dibenzothiophene<br /> Myc dich ciia nghien ciiu nay la de tinh toan nang lugng hoat hoa bieu kien cua<br /> phan ling tren hai chat xiie tac dugc nghien ciiu. Phan iing dugc thye hien d pha khi trong<br /> thiet bj phan iing dang ldp xue tac tinh. Khdi lugng xiic tac va kich thudc ciia hat xiie tac<br /> dugc xac djnh sao cho tdc do phan img khdng bj ban che bdi hien tugng khulch tan trong<br /> va ngoai hat xiic tac. Cac san pham eua qua trinh duge phan tich nhd sic ky khi HP 5890<br /> vdi cdt sac ky la HP50 + Crosslinked 50% Ph Me Silicon 30m x 0,53mm x lym.<br /> Cac dieu kien ciia qua trinh phan iing:<br /> - Ap suit tdng: 36,10'Pa<br /> - Ap suat rieng phan cua DBT: 480 Pa<br /> - Nhiet do: 513-533 K<br /> - Luu lugng tdng: 87ml/phiit<br /> Do chuyen hda dugc xac djnh sau khi xiic tac boat ddng dn djnh (khoang 10 gid sau<br /> khi tiep xue vdi cac chat phan iing).<br /> <br /> 2. Phan irng khir lu-u huynh ciia cac dan xuat dibenzothiophene<br /> 4,6-DMDBT la mdt dan xuat ben ciia DBT, cd kha nang phan iing kem. Trong phan<br /> img HDS ciia DBT, hudng phan iing chinh la khir luu huynh tryc tiep. Khi cd mat cac<br /> TuyIn tap bio c i o Hoi nghj KHCN "30 nim Dau khi Viet Nam: Cff hoi m61, thich thde mdi" l_Oj_<br /> <br /> <br /> nhdm thi methyl, chiing se anh hudng chii ylu len hudng khir luu huynh tryc tiep. Vi thi<br /> phan urng nay cho phep danh gia do chuyen hda cung nhu do chgn Igc ciia xiie tac thdng<br /> qua cae budng phan iing.<br /> Phan ling dugc tiln hanh trong thilt bj phan iing kin, d ap suit tdng 50,1 O^Pava<br /> nhiet do 300°C. Cac san phim ciia phan img dugc phan tich bang sic ky khi HP 5890A<br /> vdi cdt HP 5 (5%) phenyl methyl silicone) 30m x 0,32mm x 0,25ym, khi mang la N2, ap<br /> suat dau cdt la 5,10'Pa.<br /> <br /> 2. Phan irng khir liru huynh diezen thiromg pham<br /> Viec danh gia cae chat xiie tac HDS tren nguyen lieu thyc trong mdt thiet bj phan<br /> ling d quy md pilot, thudng bj han che bdi khdi lugng xiic tac va bdi chi phi lap dat he<br /> thdng phan iing. Hon niira, viec phan tieh nguyen lieu trudc va sau khi phan iing la kha<br /> phirc tap. Chinh vi vay, hau nhu chua cd cdng trinh nao cdng bd ve cac ket qua nghien<br /> cim ddng hgc cua qua trinh HDS tren nguyen lieu thye. Mdi day, do sy phat trien manh<br /> me cua ky thuat thiet bj phan iing da xuat hien cac he thiet bj micro pilot eho phep tien<br /> hanh cac phan img xiic tae trong dieu kien tuong ty nhu cae dieu kien sir dyng trong edng<br /> nghiep. Trong cdng trinh nay, chiing tdi da sir dyng he thdng micro pilot nay de nghien<br /> cim qua trinh HDS tren nguyen lieu thyc. Mau diezen thuong pham sir dung trong nghien<br /> ciiu nay dugc lay tir diezen nhap khau cua Petrolimex. Chat xiic tac dugc lua chgn la xuc<br /> tac cd boat tinh cao hon trong sd hai loai xiic tac cdng nghiep da nhac den d tren. Cae thyc<br /> nghiem dau tien cua chiing tdi tren nguyen lieu diezen lien quan den viec xac dinh bae va<br /> hang sd tdc do phan iing tach loai luu huynh. Cac thyc nghiem tiep theo lien quan den<br /> viec xac djnh boat tinh ciia xiic tae trong qua trinh HDS sau nhien lieu diezen.<br /> Qua trinh thir nghiem duge thyc hien trong cac dieu kien: ap suat tdng - 30,10'Pa;<br /> ty le hydro/hydrocarbon - 250 (Nl/1). Tuy theo muc dich cua thuc nghiem, nhiet do phan<br /> ling va VVH cd the thay ddi.<br /> Ham lugng luu huynh trong nguyen lieu va trong san pham phan iing dugc xac djnh<br /> tren may phan tich luu huynh ANTEK 9000 NS.<br /> Do chuyen hda cua cac hgp chat luu huynh trong diezen dugc xac djnh nhu sau:<br /> <br /> X= xlOO<br /> <br /> Trong dd:<br /> X: Do chuyen hda (%))<br /> S: Ham lugng luu huynh tdng ban dau<br /> SQ: Ham lugng luu huynh cuoi<br /> <br /> KET QUA VA THAO LUAN<br /> <br /> 1. Phan irng khir Imi huynh ciia cac dibenzothiophene<br /> Hing sd tdc do cae phan iing khir luu huynh ciia cac dibenzothiophene dugc bilu<br /> 102 Hydro khd IUTI huynh sau phan doan diezen^<br /> <br /> <br /> diln theo djnh luat Arrhenius bdi phuong trinh:<br /> k = ko.e(-^^'^^f(Pi)<br /> vdi: k - hing sd tdc do phan iing; ko - thira sd trudc ham mu; R - hang so khi ly<br /> tudng; T - nhiet do K, Ea - nang lugng hoat hoa bieu kiln.<br /> Vdi thanh phin da eho ciia chit phan iing [f(Pi) khdng ddi], phuong trinh cd dang :<br /> Ink = Inko - Ea/RT hay d(lnk)/d(l/T) = -Ea/R.<br /> Nhu vay, dya vao su phu thudc tuyIn tinh ciia Ink vao 1/T ta tinh dugc Ea. Mat<br /> khae, tir bilu thiic cua van tdc phan iing: V = kC" (n la bae phan irng) ta cd:<br /> InV = Ink +nlnC hay d(lnV)/d(l/T) = d(lnk)/d(l/T)<br /> (vi C khdng phy thude vao T)<br /> cd nghia la cd thi sii dung su phu thudc ciia InV vao 1/T de xac djnh Ea.<br /> D I dam bao tinh bin cua cac chit xiic tac, cac dilm "hdi luu*" da dugc tien hanh.<br /> Ket qua thyc nghiem dugc trinh bay trong Bang 2.<br /> Bang 2: Phan ung khu- Iiru huynh cac dibenzothiophene tren cac xiic tac khae nhau<br /> <br /> Xiic tac CoMo/AizOs CoMoP<br /> <br /> , Nhiet dp Dp chuyen hod Van tdc phdn ung Dp chuyen hod Van tdc phdn irng<br /> <br /> (%) (k.l(P(l.s'.g-')) (%) (kl(f(l.s\g'))<br /> <br /> 513 28,7 0,85 42,7 1,2<br /> 523 45,7 1,57 53,8 1,6<br /> 533 53,5 2 69,4 2,62<br /> 513* 28,68 0,84 42,69 1,2<br /> <br /> Ve do thj Arrhenius tren co sd cac sd lieu thu duge chiing tdi tinh dugc nang lugng<br /> boat boa cua phan iing la Ea = 24KJ/mol ddi vdi xiic tae C0M0/AI2O3 va Ea = 30,7KJ/mol<br /> ddi vdi xiie tae CoMoP. Tir kit qua nay, nit ra kit luan ring:<br /> Trong viing nhiet do nghien ciiu, tdc do chuyen hoa ciia dibenzothiophen tren hai<br /> chat xiic tac tuan theo djnh luat Arrhenius.<br /> Cae gia tri nang lugmg boat hoa ddi vdi eae chit xiic tac nay la tuong ty nhau. Dieu<br /> nay cho thay con dudng phan img chinh chuyin boa dibenzothiophen la nhu nhau tren ca<br /> hai xiic tac (con dudng khir luu huynh trye tilp).<br /> <br /> 2. Phan irng khir liru huynh cua cac dan xuat dibenzothiophene<br /> Kit qua thuc nghiem thu dugc tren hai loai xiie tac cua Proeatalyse va Akzo Nobel<br /> dugc trinh bay trong Bang 3.<br /> Tuyen tap bao cio Hpi nghj KHCN "30 nim Dau khi Vift Nam: Cff hgi mdi, thich thde mdi" ]_03^<br /> <br /> <br /> Bang 3: Phan iing HDS ciia cac dan xuat DBT<br /> Loai xuc tac Van toe ban dau Do chon loc, %<br /> (mol.s'.g-') Hydro hda Khic luu huynh<br /> true tiep<br /> <br /> C0M0/AI2O3 1,8 86 14<br /> CoMoP 2,4 80 20<br /> <br /> So sanh hai chat xuc tac ta thay xiic tac CoMoP ciia Akzo Nobel uu viet hon xiic tac<br /> ciia Proeatalyse ea ve tdc do chuyen hoa 4,6-DMDBT lan do chgn lge ddi vdi hudng phan<br /> img khir Itm huynh true tiep. Dieu nay cd the duge giai thich thdng qua ham lugng cac<br /> kim loai boat tinh trong xiic tac CoMoP ciing nhu tae dung tang cudng ciia P trong xuc<br /> tac. Chat xiie tac nay se dugc lya chgn cho cac thuc nghiem tiep theo.<br /> Hinh 1 va 2 sau day bieu dien su bien thien eiia do chuyen hda tdng ciia 4,6-<br /> DMDBT theo thdi gian va su bien thien ciia eae san pham theo do chuyen hda tdng tren<br /> xuc tac cua Akzo Nobel. Trong dd: HN= Cac san pham ciia hudng phan iing hydro hoa<br /> (TH=DMDBT: tetrahydrodimethyl dibenzothiophen vd HH=DMDBT: hexahydrodimethyl<br /> dibenzothiophen); DMBP= Dimethylbiphenyle; DMCHB = Dimethylcyclohexylbenzene<br /> DMDCH = Dimethyldicyelohexyle.<br /> <br /> 100<br /> 25<br /> 90 ' •HN<br /> 80 ' 20 —IFr- DMBP<br /> ^<br /> 70 • — • - DMCHB<br /> 0 15<br /> 60 •<br /> DMBCH<br /> B<br /> 50 •<br /> >^ 10<br /> a 40 '<br /> JS<br /> u 30 •<br /> •o-<br /> 20 '<br /> <br /> <br /> 10'<br /> <br /> <br /> <br /> 0 30 60 90 120 150 180 240 2 10 18 21 24 28 30<br /> Thdi gian, phiit Dp chuyen hoa tdng, %<br /> <br /> <br /> .i<br /> Hinh 1: Do chuyen hda tong cua 4,6-DMDBT Hinh 2: Su- bien thien ciia cac san pham<br /> phan ling theo do chuyen hoa tong<br /> <br /> 3. Phan irng khir lun huynh diezen [13]<br /> Xac dinh bae phan irng tach loai luu huynh.<br /> Nguyen tae: Trong mot thiet bj phan ung kieu piston, phuang trinh ddng hgc cua<br /> phan ling tach loai luu huynh vdi bae n dugc bilu diln nhu sau:<br /> <br /> dt ~ '^-^<br /> Tich phan hai ve va vdi n ?tl, thu dugc:<br /> 104 Hydro khd IUTI huynh sau phan doan djezen^<br /> <br /> <br /> 1<br /> • ("-I)<br /> (1)<br /> («-l) WH<br /> <br /> Vdi:<br /> S= Ham lugng Itm huynh trong san pham (mmol.g'')<br /> So= Ham lugng luu huynh trong nguyen lieu (mmol.g'');<br /> trong trudng hgp nguyen lieu diezen, SQ = 9250ppm<br /> Kapp= Hang sd van tdc bieu kien<br /> VVH= (thi tich chit phan ling/thl tich xiic tac/gid): la tdc do the tich cua phan img<br /> Bing phuong phap doan va thir, bae phan iing cd the dugc xac djnh bang each tinh<br /> hang sd kapp theo bae ma ta gia thiet. Neu hang sd kapp cd gia trj khdng ddi (khdng phu<br /> thudc vao ham lugmg lun huynh) thi bae duge gia thiet la diing. Cd nghia la se tdn tai mot<br /> gia trj ciia n ma khi bieu dien phuang trinh:<br /> <br /> 1 (2)<br /> /(") = '(1-1) c (n-O<br /> («-l)<br /> <br /> <br /> theo 1/VVH se cho mdt dudng thang vdi he sd gde la kgpp cd thii nguyen la (g"'<br /> '.mmol'-".b-').<br /> Phan ling duge tiln hanh d cae dilu kien sau: ap suit: 30 bar, ty le: H2/HC =<br /> 250N1/1, nhiet do: 360°C, VVH thay doi (2, 4, 6 h'").<br /> Bang each gia thilt n ed cac gia trj khae nhau, thiy ring, iing vdi n = 1,8 ta thu dugc<br /> mot dudng thang (Hinh 3) bilu diln su phu thudc cua I/VVH vao ham f(n).<br /> <br /> 0.0016<br /> <br /> 0,0014<br /> <br /> 0,0012<br /> <br /> 0.001<br /> .....<br /> 3X1.0008<br /> > ^ y = 0,0027x + 2E-05<br /> 0,0006<br /> <br /> 0,0004<br /> R^ = 0,9959<br /> 0,0002<br /> <br /> <br /> C 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 0,6<br /> l/WH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hinh 3: Xac dinh bae phan irng<br /> <br /> Gia trj cua hing sd kapp tinh theo phuong trinh (I) la kha dn djnh (158,33g.mmor'.h'<br /> ) va triing vdi do ddc eua dudng thing thu dugc. Vay gia thilt bae phan iing n = 1,8 la<br /> diing va hing sd van tdc bilu kiln kapp = I58,33g.mmor'.h"'.<br /> Cac thye nghiem tilp theo nhim xac djnh kha nang khu luu huynh nhien lieu diezen<br /> ciia xiic tac CdMP ciia Akzo Nobel. Kit qua dugc trinh bay trong Bang 4.<br /> TuyIn tap bio cio Hpi nghj KHCN "30 nim Dau khi Viet Nam: Cff hpi mdi, thich thde mdi" 105<br /> <br /> Bang 4: Khvt liru huynh sau nhien lieu diezen<br /> Nhiet dp °K Hdm luang luu huynh cudi, (ppm) Dp chuyen hda (%)<br /> 593 1194 87.1<br /> 613 680 92.6<br /> 633 170 98.2<br /> <br /> C> nhiet do 593''K, do chuyen hoa cac hgp chat luu huynh tren xue tac ciia Akzo<br /> Nobel dat 87,1%. Nang nhiet do them 40°K, do ehuyin hoa tang din 98,2% va ham lugng<br /> luu huynh trong nguyen lieu giam xudng chi cdn 170ppm, thip ban nhilu so vdi tieu<br /> chuan Viet Nam quy djnh ham lugng luu huynh trong diezen trong thdi ky dai ban.<br /> <br /> KET LUAN<br /> Tren co sd hai loai xiie tac cdng nghiep, chiing tdi da tien hanh cac phan img khir<br /> luu huynh vdi cae phan tir dai dien (DBT va 4,6 DMDBT). Cac kit qua thu duge cho thiy<br /> kha nang khir cac hgp chat luu huynh phu thudc vao ham lugng kim loai boat tinh cd<br /> trong xiic tac ciing nhu phy thudc vao cac dilu kien thao tac. Chiing tdi ciing da tiln hanh<br /> phan img khir luu huynh tren nhien lieu diezen d cac dilu kien thuc nghiem rit gin vdi<br /> dieu kien thyc te. Trong dilu kien thuc nghiem nay, vdi loai nguyen lieu da cho chiing tdi<br /> xac djnh duge bae cua phan iing la 1,8. Kit qua nay cd y nghTa khoa hgc dac biet vi day la<br /> lan diu tien bae ciia phan iing tach loai luu huynh cua nguyen lieu thyc (nhien lieu diezen)<br /> duge xac djnh. San pham sau qua trinh tach loai luu huynh hoan toan phii hgp vdi tieu<br /> chuan mdi trudng trong thdi ky dai ban ciia Viet Nam.<br /> <br /> <br /> TAI LIEU THAM KHAO<br /> 1. Directive N°98-70 (CE) du Parlement europeen et du Conseil du 13 octobre 1998. Off<br /> J. Eur. Comm. L350 (28 decembre 1998), 58.<br /> 2. Directive of the European Pariiament and of the Council, Brussels COM (2001)<br /> 11.05.2001 241 final.<br /> 3. US EPA Clean Air act Tier 2; 1999.<br /> 4. Venner S.F., 2000. Hydrocarbon process. 5 (2000) 51.<br /> 5. Hattiangadi U., Spoor M., Pal SC. Petr Tech Quart 4 (2000) 35.<br /> 6. Miller R.B., Macris A., Gentry A.R., 2001. Petr Tech Quart 2 (2001) 69.<br /> 7. Larive J.F., 2000. Hydrocarbon Engng 4 (2000) 15.<br /> 8. I.V. Babich, J.A. Moulijn, 2003. Fuel, 82 (2003) 607-631.<br /> 9. Ma X., Sakanishi K., Moehida I., 1994. Ind Engng Chem Res 33 (1994) 218.<br /> 10.VasudevanP.T.,Fien-oJ.L.G., 1996. Catal Rew Sci Engng, 38 (1996) 161.<br /> 11. Shafi R., Hutching G.J., 2000. Catal Today, 59 (2000) 423.<br /> 12. Gates B.C., Topsoe H., 1997. Polyhedron, 16 (1997) 3213.<br /> n.Letoumeur D., Bacaud R., Vrinat M., Schweich D., Pitault I., 1998. Ind Eng. Chem<br /> i?e5, 37(7) (1998) 2663.<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2