IMF khuyến cáo gì cho thị trường chứng khoán Việt Nam ?

Chia sẻ: Ha Hieuanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
130
lượt xem
60
download

IMF khuyến cáo gì cho thị trường chứng khoán Việt Nam ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ số P/E quá cao so với các thị trường khác, nhứng rủi ro tìm ẩn trong khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại, nức thâm hụt cán cân vãng lai hợp lý khó duy trì nếu dòng vốn cháy vào dừng đột ngột ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: IMF khuyến cáo gì cho thị trường chứng khoán Việt Nam ?

  1. IMF khuy n cáo gì cho th trư ng ch ng khoán Vi t Nam? Ch s P/E quá cao so v i các th trư ng khác, nh ng r i ro ti m n trong kh năng thanh kho n c a các NHTM, m c thâm h t cán cân vãng lai h p lý khó duy trì n u dòng v n ch y vào d ng ñ t ng t… là nh ng nguy cơ ti m n c a TTCK Vi t Nam mà b n khuy n ngh c a IMF nêu ra. Hi n tr ng và nh ng d u hi u r i ro B n báo cáo c a IMF ñánh giá, th trư ng ch ng khoán Vi t Nam phát tri n chưa t ng có trong năm 2006 và ti p t c cho ñ n nay cơ b n b t ngu n t tình hình kinh t vĩ mô kh quan c a Vi t Nam, c ng v i vi c tr thành thành viên c a WTO ñã thu hút dòng v n ñ u tư gián ti p nư c ngoài, ñ c bi t t tháng 11/2006. Dòng v n này ñư c IMF ñánh giá còn có th ti p t c tăng lên. ðáng chú ý là IMF ñánh giá r ng tình tr ng bùng n c a TTCK hi n t i r t có th có ñ ng l c l n t các nhà ñ u tư trong nư c, k c các ngân hàng trong nư c và các công ty tài chính phi niêm y t hơn là t các công ty nư c ngoài. C u ch ng khoán tăng m nh ñã d n ñ n tình tr ng hi n nay c phi u b ñ nh giá quá cao. IMF cũng ch ra m t s y u t cơ b n khác có tác ñ ng ñ n tình tr ng này như t c ñ h i nh p c a Vi t Nam vào n n kinh t toàn c u, tính minh b ch ñư c c i thi n, các c i cách hi u qu … M t v n ñ ñã ñư c các chuyên gia nói ñ n nhi u l n, nhưng nay ñư c IMF ñưa ra chính th c, có s so sánh v i các th trư ng khác có th làm nhi u ngư i gi t mình. Theo ư c tính c a IMF, h s giá/l i nhu n (P/E) trung bình c a 20 công ty l n nh t c a Vi t Nam là kho ng 73.3%, vu t quá xa so v i các th trư ng khác. Ch c ch n s ph i gi t mình n u ta bi t r ng, ch s P/E bình quân c a th trư ng ñ ng th 2 sau Vi t Nam trong b ng th ng kê c a IMF là n ð ch có 20.4 và m c trung bình c a th gi i là 16,2. Nguy cơ ti m n và nh ng ph n h i chính sách B n khuy n ngh ch ra nh ng nguy cơ ti m n trong ho t ñ ng hi n t i c a th trư ng ch ng khoán: Nguy cơ th nh t là kh năng thanh kho n c a các Ngân hàng Thương m i thi u v n trong trư ng h p có s ñi u ch nh l n c a TTCK trong th i gian t i do vi c cho vay mua ch ng khoán c a ngân hàng không ñư c ki m tra. Trong khi ñó lu ng v n ñ u tư gián ti p ngày càng tăng ñ y cao thêm kh năng bùng n TTCK d n ñ n kh năng xu t hi n s ñi u ch nh l n r t cao. M t nguy cơ n a v i tài chính ñ i ngo i là khó duy trì ñư c m c thâm h t cán cân vãng lai h p lý trong trư ng h p dòng v n ch y vào d ng ñ t ng t ho c chuy n hư ng ra ngoài. Hi n t i, lu ng v n ñ u tư gián ti p ñ vào làm cán cân thanh toán th ng dư l n nhưng cán cân vãng lai có th thâm h t l n tr l i trong th i gian t i khi nhu c u nh p kh u tăng do gi m thu nh p kh u sau khi vào WTO. Ngay c khi giá ch ng khoán ti p t c tăng trong th i gian dài n a thì lu ng v n ch y vào l n cũng ñ t ra bài toán khó v i vi c th c thi chính sách ti n t và t giá.
  2. Báo cáo c a IMF cũng th hi n s ñ ng tình v i nh ng chính sách mà chính ph ñưa ra cho ñ n nay bao g m nh ng bi n pháp th t ch t quy ñ nh v TTCK và thanh tra giám sát, h n ch nh ng tác ñ ng x u t i h th ng ngân hàng t TTCK (Qð s 03/2007 NHNN quy ñ nh v t l an toàn ñ i v i các t ch c tín d ng và h n ch quy mô các kho n cho vay m i c a ngân hàng ñ mua ch ng khoán, các ch th c a UBCK NN và Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng ki m tra giám sát và th t ch t quy ñ nh v tính minh b ch c a th trư ng). Trong lĩnh v c chính sách ti n t và t giá ñang ph i h p chính sách tăng tích lũy d tr m nh ñi kèm v i dung hòa v n kh d ng, ti n t i m t cơ ch t giá linh ho t hơn. Nh ng l a ch n chính sách trong th i gian t i IMF khuy n ngh cơ quan ch c năng c n th t ch t hơn n a nh ng bi n pháp duy trì an toàn, ñ c bi t nh n m nh vào vi c qu n lý r i ro ñ i v i các ngân hàng thương m i t TTCK. V nguyên t c, ch nh ng ngân hàng có cơ ch qu n lý r i ro th trư ng và r i ro tín d ng t t, có cán b ñư c ñào t o t t m i ñư c c p phép tín d ng ñ mua ch ng khoán ho c ch p nh n nh ng r i ro liên quan ñ n TTCK. Bên c nh ñó, b n khuy n ngh cũng khuy n cáo chính ph nên ti p t c chính sách tích lũy ñ d tr ñ ñ m b o cán cân thanh toán trong trư ng h p lu ng v n ñ u tư gián ti p hi n t i ñ o chi u trong tương lai khi thâm h t cán cân vãng l i v n còn ki m soát ñư c và dòng v n ch y vào v n m nh. Tuy nhiên cùng v i chính sách ñó, NHNN cũng c n th t ch t ti n t và ki m ch s tăng trư ng cho vay c a ngân hàng. NHNN có th linh ho t hơn trong vi c qu n lý VND, cho phép t giá gi m giá hơi nhanh hơn n u dòng v n ñ i chi u ñ gi m áp l c ñ i v i d tr . V chính sách qu n lý n và ngân sách, b n khuy n ngh cho bi t chính sách qu n lý n và ngân sách c n th n tr ng ñ gi vai trò h tr quan tr ng trong vi c ki m ch thâm h t cán cân vãng lai ñ i ngo i và b o v tính b n v ng c a n trung h n. Chính ph cũng c n n l c hơn n a c i thi n tính minh b ch và cũng c vi c th c thi nh ng quy ñ nh liên quan ñ n các giao d ch ch ng khoán, c n ñ c bi t duy trì tiêu chu n niêm y t nghiêm ng t, ñ m b o r ng các công ty niêm y t ñ t yêu c u công b thông tin phù h p v i nh ng chu n m c qu c t , tăng cư ng tính an toàn và x ph t các giao d ch n i gián. Quan ñi m c a b n khuy n ngh cũng cho r ng s tăng giá b t thư ng c a th trư ng ch ng khoán Vi t Nam ph n ánh c u c a nhà ñ u tư tăng lên, t o ra m t môi trư ng thu n l i ñ Chính ph thúc ñ y quá trình c ph n hóa các Doanh nghi p Nhà nư c và Ngân hàng Thương m i Nhà nư c trong giai ño n 2007-2008. Các bi n pháp ki m soát v n cũng ñư c b n khuy n ngh khuy n cáo r ng r t nên dè d t và cân nh c nh ng chi phí có th ph i tr , t kinh nghi m c a nh ng nư c ñã t ng tr i qua như Chilê, Malaysia, Nga và Thái Lan. Nguyeãn Xuaân Quang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản